Mark - మార్కు సువార్త 1 | View All

1. దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు సువార్త ప్రారంభము.

1. dhevuni kumaaruḍaina yēsu kreesthu suvaartha praarambhamu.

2. ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను; అతడు నీ మార్గము సిద్ధపరచును.
నిర్గమకాండము 23:20, మలాకీ 3:1

2. idigō naa doothanu neeku mundhugaa pampuchunnaanu; athaḍu nee maargamu siddhaparachunu.

3. ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరాళము చేయుడని అరణ్యములో కేకవేయుచున్న ఒకనిశబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయాచేత వ్రాయబడినట్టు
యెషయా 40:3

3. prabhuvu maargamu siddhaparachuḍi, aayana trōvalu saraaḷamu cheyuḍani araṇyamulō kēkavēyuchunna okanishabdamu ani pravakthayaina yeshayaachetha vraayabaḍinaṭṭu

4. బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను అరణ్యములో ఉండి పాపక్షమాపణనిమిత్తము మారుమనస్సు విషయమైన బాప్తి స్మము ప్రకటించుచు వచ్చెను.

4. baapthismamichu yōhaanu araṇyamulō uṇḍi paapakshamaapaṇanimitthamu maarumanassu vishayamaina baapthi smamu prakaṭin̄chuchu vacchenu.

5. అంతట యూదయ దేశస్థు లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి అతని యొద్దకు వచ్చి, తమ పాపములను ఒప్పుకొనుచు, యొర్దాను నదిలో అతనిచేత బాప్తిస్మము పొందుచుండిరి.

5. anthaṭa yoodaya dheshasthu landarunu, yerooshalēmu vaarandarunu, bayaludheri athani yoddhaku vachi, thama paapamulanu oppukonuchu, yordaanu nadhilō athanichetha baapthismamu ponduchuṇḍiri.

6. యోహాను ఒంటె రోమముల వస్త్రమును మొలచుట్టు తోలుదట్టియు ధరించు కొనువాడు, అడవి తేనెను మిడుతలను తినువాడు.
2 రాజులు 1:8, జెకర్యా 13:4

6. yōhaanu oṇṭe rōmamula vastramunu molachuṭṭu thooludaṭṭiyu dharin̄chu konuvaaḍu, aḍavi thēnenu miḍuthalanu thinuvaaḍu.

7. మరియు అతడునాకంటె శక్తిమంతుడొకడు నావెనుక వచ్చుచున్నాడు; నేను వంగి ఆయన చెప్పులవారును విప్పుటకు పాత్రుడనుకాను;

7. mariyu athaḍunaakaṇṭe shakthimanthuḍokaḍu naavenuka vachuchunnaaḍu; nēnu vaṅgi aayana cheppulavaarunu vippuṭaku paatruḍanukaanu;

8. నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చితిని గాని ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చునని చెప్పి ప్రకటించుచుండెను.

8. nēnu neeḷlalō meeku baapthismamichithini gaani aayana parishuddhaatmalō meeku baapthismamichunani cheppi prakaṭin̄chuchuṇḍenu.

9. ఆ దినములలో యేసు గలిలయలోని నజరేతునుండి వచ్చి యొర్దానులో యోహానుచేత బాప్తిస్మము పొందెను.

9. aa dinamulalō yēsu galilayalōni najarēthunuṇḍi vachi yordaanulō yōhaanuchetha baapthismamu pondhenu.

10. వెంటనే ఆయన నీళ్లలోనుండి ఒడ్డునకు వచ్చుచుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు, పరిశుద్ధాత్మ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచ్చుటయు చూచెను.

10. veṇṭanē aayana neeḷlalōnuṇḍi oḍḍunaku vachuchuṇḍagaa aakaashamu chilchabaḍuṭayu, parishuddhaatma paavuramuvale thanameediki digivachuṭayu chuchenu.

11. మరియు నీవు నా ప్రియకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.
ఆదికాండము 22:2, కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 42:1

11. mariyu neevu naa priyakumaaruḍavu, neeyandu nēnaanandin̄chuchunnaanani yoka shabdamu aakaashamunuṇḍi vacchenu.

12. వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను అరణ్యములోనికి త్రోసికొనిపోయెను.

12. veṇṭanē parishuddhaatma aayananu araṇyamulōniki trōsikonipōyenu.

13. ఆయన సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణ్యములో నలువదిదినములు అడవిమృగములతోకూడ నుండెను; మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచర్య చేయుచుండిరి.

13. aayana saathaanuchetha shōdhimpabaḍuchu araṇyamulō naluvadhidinamulu aḍavimrugamulathookooḍa nuṇḍenu; mariyu dhevadoothalu aayanaku paricharya cheyuchuṇḍiri.

14. యోహాను చెరపట్టబడిన తరువాత యేసు

14. yōhaanu cherapaṭṭabaḍina tharuvaatha yēsu

15. కాలము సంపూర్ణమైయున్నది, దేవునిరాజ్యము సమీపించి యున్నది ;మారుమనస్సు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు దేవుని సువార్త ప్రకటించుచు,గలిలయకు వచ్చెను.

15. kaalamu sampoorṇamaiyunnadhi, dhevuniraajyamu sameepin̄chi yunnadhi;maarumanassu pondi suvaartha nammuḍani cheppuchu dhevuni suvaartha prakaṭin̄chuchu,galilayaku vacchenu.

16. ఆయన గలిలయ సముద్రతీరమున వెళ్లుచుండగా సీమోనును సీమోను సహోదరుడగు అంద్రెయయు, సముద్రములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు.

16. aayana galilaya samudratheeramuna veḷluchuṇḍagaa seemōnunu seemōnu sahōdaruḍagu andreyayu, samudramulō valavēyuṭa chuchenu; vaaru jaalarulu.

17. యేసునా వెంబడి రండి, నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టు జాలరులనుగా చేసెదనని వారితో చెప్పెను.

17. yēsunaa vembaḍi raṇḍi, nēnu mimmunu manushyulanu paṭṭu jaalarulanugaa chesedhanani vaarithoo cheppenu.

18. వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచి ఆయనను వెంబడించిరి.

18. veṇṭanē vaaru thama valalu viḍichi aayananu vembaḍin̄chiri.

19. ఆయన ఇంక కొంతదూరము వెళ్లి జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబును అతని సహోదరుడగు యోహానును చూచెను; వారు దోనెలో ఉండి తమ వలలు బాగుచేసికొనుచుండిరి.

19. aayana iṅka konthadooramu veḷli jebedayi kumaaruḍagu yaakōbunu athani sahōdaruḍagu yōhaanunu chuchenu; vaaru dōnelō uṇḍi thama valalu baaguchesikonuchuṇḍiri.

20. వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండ్రియైన జెబెదయిని దోనెలో జీతగాండ్రయొద్ద విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి.

20. veṇṭanē aayana vaarini piluvagaa vaaru thama thaṇḍriyaina jebedayini dōnelō jeethagaaṇḍrayoddha viḍichipeṭṭi aayananu vembaḍin̄chiri.

21. అంతట వారు కపెర్నహూములోనికి వెళ్లిరి. వెంటనే ఆయన విశ్రాంతిదినమున సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను.

21. anthaṭa vaaru kapernahoomulōniki veḷliri. Veṇṭanē aayana vishraanthidinamuna samaajamandiramulōniki pōyi bōdhin̄chenu.

22. ఆయన శాస్త్రులవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడిరి.

22. aayana shaastrulavale gaaka adhikaaramu galavaanivale vaariki bōdhin̄chenu ganuka vaaru aayana bōdhaku aashcharyapaḍiri.

23. ఆ సమయమున వారి సమాజ మందిరములో అపవిత్రాత్మపట్టిన మనుష్యుడొకడుండెను.

23. aa samayamuna vaari samaaja mandiramulō apavitraatmapaṭṭina manushyuḍokaḍuṇḍenu.

24. వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మమ్ము నశింపజేయుటకు వచ్చితివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడవు అని కేకలు వేసెను.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

24. vaaḍu najarēyuḍavagu yēsoo, maathoo neekēmi, mammu nashimpajēyuṭaku vachithivaa? neevevaḍavō naaku teliyunu; neevu dhevuni parishuddhuḍavu ani kēkalu vēsenu.

25. అందుకు యేసు ఊరకుండుము వానిని విడిచిపొమ్మని దానిని గద్దింపగా

25. anduku yēsu oorakuṇḍumu vaanini viḍichipommani daanini gaddimpagaa

26. ఆ అపవిత్రాత్మ వానిని విలవిలలాడించి పెద్ద కేకవేసి వాని విడిచిపోయెను.

26. aa apavitraatma vaanini vilavilalaaḍin̄chi pedda kēkavēsi vaani viḍichipōyenu.

27. అందరును విస్మయమొంది ఇదేమిటో? యిది క్రొత్త బోధగా ఉన్నదే; ఈయన అధికారముతో అపవిత్రాత్మలకును ఆజ్ఞాపింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచున్నవని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి.

27. andarunu vismayamondi idhemiṭō? Yidi krottha bōdhagaa unnadhe; eeyana adhikaaramuthoo apavitraatmalakunu aagnaapimpagaa avi aayanaku lōbaḍuchunnavani yokanithoo okaḍu cheppukoniri.

28. వెంటనే ఆయననుగూర్చిన సమాచారము త్వరలో గలిలయ ప్రాంతములందంతట వ్యాపించెను.

28. veṇṭanē aayananugoorchina samaachaaramu tvaralō galilaya praanthamulandanthaṭa vyaapin̄chenu.

29. వెంటనే వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళ్లి, యాకోబుతోను యోహానుతోను సీమోను అంద్రెయ అనువారియింట ప్రవేశించిరి.

29. veṇṭanē vaaru samaajamandiramulōnuṇḍi veḷli, yaakōbuthoonu yōhaanuthoonu seemōnu andreya anuvaariyiṇṭa pravēshin̄chiri.

30. సీమోను అత్త జ్వరముతో పడియుండగా, వెంటనే వారామెనుగూర్చి ఆయనతో చెప్పిరి.

30. seemōnu attha jvaramuthoo paḍiyuṇḍagaa, veṇṭanē vaaraamenugoorchi aayanathoo cheppiri.

31. ఆయన ఆమెదగ్గరకు వచ్చి, చెయ్యిపట్టి ఆమెను లేవనెత్తెను; అంతట జ్వరము ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను.

31. aayana aamedaggaraku vachi, cheyyipaṭṭi aamenu lēvanettenu; anthaṭa jvaramu aamenu vadalenu ganuka aame vaariki upachaaramu cheyasaagenu.

32. సాయంకాలము ప్రొద్దు గ్రుంకినప్పుడు, జనులు సకల రోగులను దయ్యములు పట్టినవారిని ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి;

32. saayaṅkaalamu proddu gruṅkinappuḍu, janulu sakala rōgulanu dayyamulu paṭṭinavaarini aayanayoddhaku theesikoni vachiri;

33. పట్టణమంతయు ఆ యింటివాకిట కూడి యుండెను.

33. paṭṭaṇamanthayu aa yiṇṭivaakiṭa kooḍi yuṇḍenu.

34. ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను స్వస్థపరచి, అనేకమైన దయ్యములను వెళ్లగొట్టెను. అవి తన్ను ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయ్యములను మాటలాడనియ్యలేదు.

34. aayana naanaavidha rōgamulachetha peeḍimpabaḍina anēkulanu svasthaparachi, anēkamaina dayyamulanu veḷlagoṭṭenu. Avi thannu erigiyuṇḍinanduna aayana aa dayyamulanu maaṭalaaḍaniyyalēdu.

35. ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటియుండగానే బయలుదేరి, అరణ్యప్రదేశమునకు వెళ్లి, అక్కడ ప్రార్థన చేయుచుండెను.

35. aayana pendalakaḍanē lēchi yiṅkanu chaalaa chikaṭiyuṇḍagaanē bayaludheri, araṇyapradheshamunaku veḷli, akkaḍa praarthana cheyuchuṇḍenu.

36. సీమోనును అతనితో కూడ నున్నవారును ఆయనను వెదకుచు వెళ్లి

36. seemōnunu athanithoo kooḍa nunnavaarunu aayananu vedakuchu veḷli

37. ఆయనను కనుగొని,అందరు నిన్ను వెదకుచున్నారని ఆయనతో చెప్పగా

37. aayananu kanugoni,andaru ninnu vedakuchunnaarani aayanathoo cheppagaa

38. ఆయన ఇతర సమీప గ్రామములలోను నేను ప్రకటించునట్లు వెళ్లుదము రండి; యిందునిమిత్తమే గదా నేను బయలుదేరి వచ్చితినని వారితో చెప్పెను.

38. aayana ithara sameepa graamamulalōnu nēnu prakaṭin̄chunaṭlu veḷludamu raṇḍi; yindunimitthamē gadaa nēnu bayaludheri vachithinani vaarithoo cheppenu.

39. ఆయన గలిలయయందంతట వారి సమాజమందిరములలోప్రక టించుచు, దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచు నుండెను.

39. aayana galilayayandanthaṭa vaari samaajamandiramulalōpraka ṭin̄chuchu, dayyamulanu veḷlagoṭṭuchu nuṇḍenu.

40. ఒక కుష్ఠరోగి ఆయనయొద్దకు వచ్చి ఆయనయెదుట మోకాళ్లూనినీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవని ఆయనతో చెప్పి, ఆయనను వేడుకొనగా

40. oka kushṭharōgi aayanayoddhaku vachi aayanayeduṭa mōkaaḷloonineekishṭamaithē nannu shuddhunigaa cheyagalavani aayanathoo cheppi, aayananu vēḍukonagaa

41. ఆయన కనికరపడి, చెయ్యిచాపి వానిని ముట్టినాకిష్టమే; నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని వానితో చెప్పెను.

41. aayana kanikarapaḍi, cheyyichaapi vaanini muṭṭinaakishṭamē; neevu shuddhuḍavu kammani vaanithoo cheppenu.

42. వెంటనే కుష్ఠరోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుద్ధుడాయెను.

42. veṇṭanē kushṭharōgamu vaanini viḍichenu ganuka vaaḍu shuddhuḍaayenu.

43. అప్పుడాయన ఎవనితోను ఏమియు చెప్పకు సుమీ;

43. appuḍaayana evanithoonu ēmiyu cheppaku sumee;

44. కాని నీవు వెళ్లి వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచు కొని, నీవు శుద్ధుడవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుక లను సమర్పించుమని వానికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించి వెంటనే వానిని పంపివేసెను.
లేవీయకాండము 13:49, లేవీయకాండము 14:2-32

44. kaani neevu veḷli vaariki saakshyaarthamai nee dhehamunu yaajakuniki kanabarachu koni, neevu shuddhuḍavainanduku mōshē niyamin̄china kaanuka lanu samarpin̄chumani vaaniki khaṇḍithamugaa aagnaapin̄chi veṇṭanē vaanini pampivēsenu.

45. అయితే వాడు వెళ్లి దానిని గూర్చి విస్తారముగా ప్రకటించుటకును, ఆ సంగతి ప్రచురము చేయుటకును ఆరంభించెను గనుక ఆయన ఇక పట్టణములో బహిరంగముగా ప్రవేశింపలేక, వెలుపల అరణ్యప్రదేశములలో నుండెను. నలుదిక్కులనుండి జనులు ఆయనయొద్దకు వచ్చుచుండిరి.

45. ayithē vaaḍu veḷli daanini goorchi visthaaramugaa prakaṭin̄chuṭakunu, aa saṅgathi prachuramu cheyuṭakunu aarambhin̄chenu ganuka aayana ika paṭṭaṇamulō bahiraṅgamugaa pravēshimpalēka, velupala aranya pradeshamulo nundenu. naludikkula nundi janulu aayana yoddhaku vachu chundiri.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |