Mark - మార్కు సువార్త 6 | View All

1. ఆయన అక్కడనుండి బయలుదేరి స్వదేశమునకు రాగా, ఆయన శిష్యులు ఆయనను వెంబడించిరి.

1. aayana akkaḍanuṇḍi bayaludheri svadheshamunaku raagaa, aayana shishyulu aayananu vembaḍin̄chiri.

2. విశ్రాంతి దినము వచ్చినప్పుడు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింపనారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశ్చర్యపడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎక్కడనుండి వచ్చెను? ఇతనికియ్యబడిన ఈ జ్ఞానమెట్టిది? ఇతని చేతుల వలన ఇట్టి అద్భుతములు చేయబడుచున్నవి? ఇదేమి?

2. vishraanthi dinamu vachinappuḍu aayana samaajamandiramulō bōdhimpanaarambhin̄chenu. Anēkulu aayana bōdha vini aashcharyapaḍi ee saṅgathulu ithaniki ekkaḍanuṇḍi vacchenu? Ithanikiyyabaḍina ee gnaanameṭṭidi? Ithani chethula valana iṭṭi adbhuthamulu cheyabaḍuchunnavi? Idhemi?

3. ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను అనువారి సహోదరుడగు వడ్లవాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నున్నారు కారా? అని చెప్పు కొనుచు ఆయన విషయమై అభ్యంతరపడిరి.

3. ithaḍu mariya kumaaruḍu kaaḍaa? Ithaḍu yaakōbu, yōsē, yoodhaa, seemōnu anuvaari sahōdaruḍagu vaḍlavaaḍu kaaḍaa? Ithani sōdareemaṇulandaru manathoo nunnaaru kaaraa? Ani cheppu konuchu aayana vishayamai abhyantharapaḍiri.

4. అందుకు యేసు ప్రవక్త తన దేశము లోను తన బంధువులలోను తన యింటివారిలోను తప్ప మరి ఎక్కడను ఘనహీనుడు కాడని చెప్పెను.

4. anduku yēsu pravaktha thana dheshamu lōnu thana bandhuvulalōnu thana yiṇṭivaarilōnu thappa mari ekkaḍanu ghanaheenuḍu kaaḍani cheppenu.

5. అందు వలన కొద్దిమంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని స్వస్థ పరచుట తప్ప మరి ఏ అద్భుతమును ఆయన అక్కడ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశ్వాసమునకు ఆశ్చర్యపడెను.

5. andu valana koddimandi rōgulameeda chethulun̄chi vaarini svastha parachuṭa thappa mari ē adbhuthamunu aayana akkaḍa cheyajaalakapōyenu. aayana vaari avishvaasamunaku aashcharyapaḍenu.

6. ఆయన చుట్టుపట్లనున్న గ్రామములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను.

6. aayana chuṭṭupaṭlanunna graamamulu thiruguchu bōdhin̄chuchuṇḍenu.

7. ఆయన పండ్రెండుగురు శిష్యులను తనయొద్దకు పిలిచి, వారిని ఇద్దరిద్దరినిగా పంపుచు, అపవిత్రాత్మల మీద వారి కధికారమిచ్చి

7. aayana paṇḍreṇḍuguru shishyulanu thanayoddhaku pilichi, vaarini iddariddarinigaa pampuchu, apavitraatmala meeda vaari kadhikaaramichi

8. ప్రయాణముకొరకు చేతికఱ్ఱను తప్ప రొట్టెనైనను జాలెనైనను సంచిలో సొమ్మునైనను తీసికొనక

8. prayaaṇamukoraku chethikarranu thappa roṭṭenainanu jaalenainanu san̄chilō sommunainanu theesikonaka

9. చెప్పులు తొడగుకొనుడనియు, రెండంగీలు వేసికొన వద్దనియు వారికాజ్ఞాపించెను.

9. cheppulu thoḍagukonuḍaniyu, reṇḍaṅgeelu vēsikona vaddaniyu vaarikaagnaapin̄chenu.

10. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెనుమీరెక్కడ ఒక యింట ప్రవేశించెదరో అక్కడనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి.

10. mariyu aayana vaarithoo iṭlanenumeerekkaḍa oka yiṇṭa pravēshin̄chedarō akkaḍanuṇḍi meeru bayaludheruvaraku aa yiṇṭanē basacheyuḍi.

11. ఏ స్థలమందైనను జనులు మిమ్మును చేర్చు కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు అక్కడనుండి బయలుదేరునప్పుడు వారిమీద సాక్ష్యముగా ఉండుటకు మీ పాదముల క్రింది ధూళి దులిపివేయుడి.

11. ē sthalamandainanu janulu mimmunu cherchu konaka mee maaṭalu vinakuṇṭē, meeru akkaḍanuṇḍi bayaludherunappuḍu vaarimeeda saakshyamugaa uṇḍuṭaku mee paadamula krindi dhooḷi dulipivēyuḍi.

12. కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనస్సు పొందవలెనని ప్రక టించుచు

12. kaagaa vaaru bayaludheri, maarumanassu pondavalenani praka ṭin̄chuchu

13. అనేక దయ్యములు వెళ్లగొట్టుచు నూనెరాచి అనేకులగు రోగులను స్వస్థపరచుచునుండిరి.

13. anēka dayyamulu veḷlagoṭṭuchu nooneraachi anēkulagu rōgulanu svasthaparachuchunuṇḍiri.

14. ఆయన కీర్తి ప్రసిద్ధమాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూర్చి వినిబాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను మృతులలోనుండి లేచియున్నాడు గనుక అతనియందు అద్భుత ములు క్రియారూపకములగుచున్నవని చెప్పెను.

14. aayana keerthi prasiddhamaayenu ganuka raajaina hērōdu aayananugoorchi vinibaapthismamichu yōhaanu mruthulalōnuṇḍi lēchiyunnaaḍu ganuka athaniyandu adbhutha mulu kriyaaroopakamulaguchunnavani cheppenu.

15. ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరుఈయన ప్రవక్తయనియు, ప్రవక్తలలో ఒకనివలె నున్నాడనియు చెప్పుకొనుచుండిరి.

15. itharulu eeyana ēleeyaa aniyu, marikondaru'eeyana pravakthayaniyu, pravakthalalō okanivale nunnaaḍaniyu cheppukonuchuṇḍiri.

16. అయితే హేరోదు వినినేను తల గొట్టించిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి లేచి యున్నాడని చెప్పెను.

16. ayithē hērōdu vininēnu thala goṭṭin̄china yōhaanē; athaḍu mruthulalōnuṇḍi lēchi yunnaaḍani cheppenu.

17. హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిప్పు భార్యయైన హేరోదియను పెండ్లిచేసికొనినందున యోహానునీ సహోదరుని భార్యను చేర్చుకొనుట నీకు న్యాయము కాదని హేరోదుతో చెప్పెను గనుక

17. hērōdu thana sahōdaruḍagu philippu bhaaryayaina hērōdiyanu peṇḍlichesikoninanduna yōhaanunee sahōdaruni bhaaryanu cherchukonuṭa neeku nyaayamu kaadani hērōduthoo cheppenu ganuka

18. ఇత డామె నిమిత్తము యోహానును పట్టి తెప్పించి, చెరసాలలో బంధించియుండెను.
లేవీయకాండము 18:16

18. itha ḍaame nimitthamu yōhaanunu paṭṭi teppin̄chi, cherasaalalō bandhin̄chiyuṇḍenu.

19. హేరోదియ అతని మీద పగపట్టి అతని చంపింప గోరెను గాని ఆమెచేత గాకపోయెను.

19. hērōdiya athani meeda pagapaṭṭi athani champimpa gōrenu gaani aamechetha gaakapōyenu.

20. ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుద్ధుడునగు మనుష్యుడని హేరోదు ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచ్చెను. మరియు అతని మాటలు విని నప్పుడు, ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను.

20. endukanagaa yōhaanu neethimanthuḍunu parishuddhuḍunagu manushyuḍani hērōdu erigi, athaniki bhayapaḍi athani kaapaaḍuchu vacchenu. Mariyu athani maaṭalu vini nappuḍu, ēmicheyanu thoochakapōyinanu santhooshamuthoo vinuchuṇḍenu.

21. అయితే తగిన దినమొకటి వచ్చెను; ఎట్లనగా, హేరోదు తన జనన దినోత్సవమందు తన ప్రధానులకును సహస్రాధిపతులకును గలిలయదేశ ప్రముఖులకును విందు చేయించెను.

21. ayithē thagina dinamokaṭi vacchenu; eṭlanagaa, hērōdu thana janana dinōtsavamandu thana pradhaanulakunu sahasraadhipathulakunu galilayadhesha pramukhulakunu vindu cheyin̄chenu.

22. అప్పుడు హేరోదియ కుమార్తె లోపలికి వచ్చి నాట్యమాడి హేరోదును అతనితో కూడ పంక్తిని కూర్చున్నవారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజునీకిష్టమైనది ఏదైనను నన్నడుగుము, నేను నీకిచ్చెదనని ఆ చిన్నదానితో చెప్పెను

22. appuḍu hērōdiya kumaarthe lōpaliki vachi naaṭyamaaḍi hērōdunu athanithoo kooḍa paṅkthini koorchunnavaarini santhooshaparachenu ganuka raajuneekishṭamainadhi ēdainanu nannaḍugumu, nēnu neekicchedhanani aa chinnadaanithoo cheppenu

23. మరియు-నీవు నా రాజ్యములో సగముమట్టుకు ఏమి అడిగినను నీకిచ్చెదనని అతడు ఆమెతో ఒట్టుపెట్టుకొనెను
Ester 5 3-6, Ester 7 2

23. mariyu-neevu naa raajyamulō sagamumaṭṭuku ēmi aḍiginanu neekicchedhanani athaḍu aamethoo oṭṭupeṭṭukonenu

24. గనుక ఆమె వెళ్లి-నేనేమి అడిగెదనని తన తల్లి నడుగగా ఆమె బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను తల అడుగుమనెను.

24. ganuka aame veḷli-nēnēmi aḍigedhanani thana thalli naḍugagaa aame baapthismamichu yōhaanu thala aḍugumanenu.

25. వెంటనే ఆమె త్వరగా రాజునొద్దకు వచ్చి-బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను తల పళ్లెములో పెట్టియిప్పుడే నాకిప్పింప గోరుచున్నానని చెప్పెను.

25. veṇṭanē aame tvaragaa raajunoddhaku vachi-baapthismamichu yōhaanu thala paḷlemulō peṭṭiyippuḍē naakippimpa gōruchunnaanani cheppenu.

26. రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెట్టుకొనిన ఒట్టు నిమిత్తమును తనతో కూర్చుండియున్న వారి నిమిత్తమును ఆమెకు ఇయ్యను అననొల్లక పోయెను.

26. raaju bahugaa duḥkhapaḍenu gaani thaanu peṭṭukonina oṭṭu nimitthamunu thanathoo koorchuṇḍiyunna vaari nimitthamunu aameku iyyanu ananollaka pōyenu.

27. వెంటనే రాజు అతని తల తెమ్మని ఆజ్ఞాపించి యొక బంట్రౌతును పంపెను. వాడు వెళ్లి చెరసాలలో అతని తల గొట్టి

27. veṇṭanē raaju athani thala temmani aagnaapin̄chi yoka baṇṭrauthunu pampenu. Vaaḍu veḷli cherasaalalō athani thala goṭṭi

28. పళ్లెములో అతని తల పెట్టి తెచ్చి ఆ చిన్న దాని కిచ్చెను, ఆ చిన్నది తన తల్లికిచ్చెను.

28. paḷlemulō athani thala peṭṭi techi aa chinna daani kicchenu, aa chinnadhi thana thallikicchenu.

29. యోహాను శిష్యులు ఈ సంగతి విని, వచ్చి శవమును ఎత్తికొనిపోయి సమాధిలో ఉంచిరి.

29. yōhaanu shishyulu ee saṅgathi vini, vachi shavamunu etthikonipōyi samaadhilō un̄chiri.

30. అంతట అపొస్తలులు యేసునొద్దకు కూడివచ్చి తాము చేసినవన్నియు బోధించినవన్నియు ఆయనకు తెలియ జేసిరి.

30. anthaṭa aposthalulu yēsunoddhaku kooḍivachi thaamu chesinavanniyu bōdhin̄chinavanniyu aayanaku teliya jēsiri.

31. అప్పుడాయన మీరేకాంతముగా అరణ్య ప్రదేశ మునకు వచ్చి, కొంచెముసేపు అలసట తీర్చుకొనుడని చెప్పెను; ఏలయనగా అనేకులు వచ్చుచు పోవుచు నుండి నందున, భోజనము చేయుటకైనను వారికి అవకాశము లేకపోయెను.

31. appuḍaayana meerēkaanthamugaa araṇya pradhesha munaku vachi, kon̄chemusēpu alasaṭa theerchukonuḍani cheppenu; yēlayanagaa anēkulu vachuchu pōvuchu nuṇḍi nanduna, bhōjanamu cheyuṭakainanu vaariki avakaashamu lēkapōyenu.

32. కాగా వారు దోనె యెక్కి అరణ్య ప్రదేశమునకు ఏకాంతముగా వెళ్లిరి.

32. kaagaa vaaru dōne yekki araṇya pradheshamunaku ēkaanthamugaa veḷliri.

33. వారు వెళ్లుచుండగా జనులు చూచి, అనేకులాయనను గుర్తెరిగి, సకల పట్టణముల నుండి అక్కడికి కాలినడకను పరుగెత్తి వారికంటె ముందుగా వచ్చిరి.

33. vaaru veḷluchuṇḍagaa janulu chuchi, anēkulaayananu gurterigi, sakala paṭṭaṇamula nuṇḍi akkaḍiki kaalinaḍakanu parugetthi vaarikaṇṭe mundhugaa vachiri.

34. గనుక యేసు వచ్చి ఆ గొప్ప జన సమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱ్ఱెలవలె ఉన్నందున వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతు లను బోధింప సాగెను.
సంఖ్యాకాండము 27:17, 1 రాజులు 22:17, 2 దినవృత్తాంతములు 18:16, యెహెఙ్కేలు 34:5, యెహెఙ్కేలు 34:8, జెకర్యా 10:2

34. ganuka yēsu vachi aa goppa jana samoohamunu chuchi, vaaru kaaparilēni gorrelavale unnanduna vaarimeeda kanikarapaḍi, vaariki anēka saṅgathu lanu bōdhimpa saagenu.

35. చాల ప్రొద్దుపోయిన తరువాత ఆయన శిష్యు లాయనయొద్దకు వచ్చిఇది అరణ్య ప్రదేశము, ఇప్పుడు చాల ప్రొద్దుపోయినది;

35. chaala proddupōyina tharuvaatha aayana shishyu laayanayoddhaku vachi'idi araṇya pradheshamu, ippuḍu chaala proddupōyinadhi;

36. చుట్టుపట్ల ప్రదేశ ములకును గ్రామములకును వారు వెళ్లి భోజనమున కేమైనను కొనుక్కొనుటకు వారిని పంపి వేయుమని చెప్పిరి.

36. chuṭṭupaṭla pradhesha mulakunu graamamulakunu vaaru veḷli bhōjanamuna kēmainanu konukkonuṭaku vaarini pampi vēyumani cheppiri.

37. అందుకాయన మీరు వారికి భోజనము పెట్టుడనగా వారుమేము వెళ్లి యీన్నూరు దేనారముల రొట్టెలు కొని వారికి పెట్టుదుమా అని ఆయన నడిగిరి.

37. andukaayana meeru vaariki bhōjanamu peṭṭuḍanagaa vaarumēmu veḷli yeennooru dhenaaramula roṭṭelu koni vaariki peṭṭudumaa ani aayana naḍigiri.

38. అందుకాయన మీయొద్ద ఎన్ని రొట్టె లున్నవి? పోయి చూడుడనివారితో చెప్పెను. వారు చూచి తెలిసికొని అయిదు రొట్టెలును రెండు చేపలు నున్నవనిరి.

38. andukaayana meeyoddha enni roṭṭe lunnavi? Pōyi chooḍuḍanivaarithoo cheppenu. Vaaru chuchi telisikoni ayidu roṭṭelunu reṇḍu chepalu nunnavaniri.

39. అప్పుడాయన పచ్చికమీద అందరు పంక్తులు పంక్తులుగా కూర్చుండవలెనని వారికాజ్ఞాపింపగా

39. appuḍaayana pachikameeda andaru paṅkthulu paṅkthulugaa koorchuṇḍavalenani vaarikaagnaapimpagaa

40. వారు నూరేసి మంది చొప్పునను ఏబదేసిమంది చొప్పునను పంక్తులు తీరి కూర్చుండిరి.

40. vaaru noorēsi mandi choppunanu ēbadhesimandi choppunanu paṅkthulu theeri koorchuṇḍiri.

41. అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొట్టెలను రెండు చేపలను పట్టుకొని, ఆకాశమువైపు కన్నులెత్తి ఆశీర్వదించి, ఆ రొట్టెలు విరిచి, వారికి వడ్డించుటకు తన శిష్యులకిచ్చి, ఆ రెండు చేపలను అందరికిని పంచి

41. anthaṭa aayana aa ayidu roṭṭelanu reṇḍu chepalanu paṭṭukoni, aakaashamuvaipu kannuletthi aasheervadhin̄chi, aa roṭṭelu virichi, vaariki vaḍḍin̄chuṭaku thana shishyulakichi, aa reṇḍu chepalanu andarikini pan̄chi

42. వారందరు తిని తృప్తి పొందిన

42. vaarandaru thini trupthi pondina

43. తరువాత మిగిలిన చేపలును రొట్టె ముక్కలును పండ్రెండు గంపెళ్లు ఎత్తిరి.

43. tharuvaatha migilina chepalunu roṭṭe mukkalunu paṇḍreṇḍu gampeḷlu etthiri.

44. ఆ రొట్టెలు తినినవారు అయిదువేలమంది పురుషులు.

44. aa roṭṭelu thininavaaru ayiduvēlamandi purushulu.

45. ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎక్కి అద్దరినున్న బేత్సయిదాకు ముందుగా వెళ్లుడని ఆయన తన శిష్యులను వెంటనే బలవంతము చేసెను.

45. aayana janasamoohamunu pampivēyunanthalō, dōne ekki addarinunna bētsayidaaku mundhugaa veḷluḍani aayana thana shishyulanu veṇṭanē balavanthamu chesenu.

46. ఆయన వారిని వీడుకొలిపి, ప్రార్థనచేయుటకు కొండకు వెళ్లెను.

46. aayana vaarini veeḍukolipi, praarthanacheyuṭaku koṇḍaku veḷlenu.

47. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆ దోనె సముద్రము మధ్య ఉండెను ఆయన ఒంటరిగా మెట్ట నుండెను.

47. saayaṅkaalamainappuḍu aa dōne samudramu madhya uṇḍenu aayana oṇṭarigaa meṭṭa nuṇḍenu.

48. అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి, రాత్రి ఇంచు మించు నాలుగవ జామున సముద్రముమీద నడుచుచు వారియొద్దకు వచ్చి, వారిని దాటిపోవలెనని యుండెను.

48. appuḍu vaariki gaali edurainanduna, dōne naḍipin̄chuṭalō vaaru mikkili kashṭapaḍuchuṇḍagaa aayana chuchi, raatri in̄chu min̄chu naalugava jaamuna samudramumeeda naḍuchuchu vaariyoddhaku vachi, vaarini daaṭipōvalenani yuṇḍenu.

49. ఆయన సముద్రముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూత మని తలంచి కేకలు వేసిరి.

49. aayana samudramumeeda naḍuchuṭa vaaru chuchi, bhootha mani thalan̄chi kēkalu vēsiri.

50. అందరు ఆయనను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి ధైర్యము తెచ్చు కొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెప్పెను.

50. andaru aayananu chuchi tondharapaḍagaa, veṇṭanē aayana vaarini palukarin̄chi dhairyamu techu konuḍi, nēnē, bhayapaḍakuḍani cheppenu.

51. తరువాత ఆయన దోనె యెక్కి వారియొద్దకు వచ్చినప్పుడు గాలి అణగెను, అందుకు వారు తమలోతాము మిక్కిలి విభ్రాంతి నొందిరి;

51. tharuvaatha aayana dōne yekki vaariyoddhaku vachinappuḍu gaali aṇagenu, anduku vaaru thamalōthaamu mikkili vibhraanthi nondiri;

52. అయినను వారి హృదయము కఠిన మాయెను గనుక వారు రొట్టెలనుగూర్చిన సంగతి గ్రహింపలేదు.

52. ayinanu vaari hrudayamu kaṭhina maayenu ganuka vaaru roṭṭelanugoorchina saṅgathi grahimpalēdu.

53. వారు అవతలకు వెళ్లి గెన్నేసరెతు దగ్గర ఒడ్డుకు వచ్చి దరి పట్టిరి.

53. vaaru avathalaku veḷli gennēsarethu daggara oḍḍuku vachi dari paṭṭiri.

54. వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపట్టి

54. vaaru dōne digagaanē, janulu aayananu guruthupaṭṭi

55. ఆ ప్రదేశమందంతట పరుగెత్తికొనిపోయి, ఆయన యున్నాడని వినినచోటునకు రోగులను మంచముల మీద మోసికొని వచ్చుటకు మొదలుపెట్టిరి.

55. aa pradheshamandanthaṭa parugetthikonipōyi, aayana yunnaaḍani vininachooṭunaku rōgulanu man̄chamula meeda mōsikoni vachuṭaku modalupeṭṭiri.

56. గ్రామముల లోను పట్టణములలోను పల్లెటూళ్లలోను ఆయన యెక్క డెక్కడ ప్రవేశించెనో అక్కడి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వస్త్రపుచెంగుమాత్రము ముట్టనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముట్టిన వారందరు స్వస్థతనొందిరి.

56. graamamula lōnu paṭṭaṇamulalōnu palleṭooḷlalōnu aayana yekka ḍekkaḍa pravēshin̄chenō akkaḍi janulu rōgulanu santha veethulalō un̄chi, vaarini aayana vastrapucheṅgumaatramu muṭṭanimmani aayananu vēḍukonuchuṇḍiri. aayananu muṭṭina vaarandaru svasthathanondiri.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |