Luke - లూకా సువార్త 1 | View All

1. ఘనతవహించిన థెయొఫిలా,

1. ghanathavahin̄china theyophilaa,

2. ఆరంభమునుండి కన్ను లార చూచి వాక్యసేవకులైనవారు మనకు అప్పగించిన ప్రకారము మనమధ్యను నెరవేరిన కార్యములనుగూర్చి వివరముగ వ్రాయుటకు అనేకులు పూనుకొన్నారు

2. aarambhamunuṇḍi kannu laara chuchi vaakyasēvakulainavaaru manaku appagin̄china prakaaramu manamadhyanu neravērina kaaryamulanugoorchi vivaramuga vraayuṭaku anēkulu poonukonnaaru

3. గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశ్చయముగా జరిగినవని నీవు తెలిసికొనుటకు వాటినన్నిటిని మొదటనుండి తరచి పరిష్కారముగా తెలిసికొనియున్న నేనును నీ పేరట

3. ganuka neeku upadheshimpabaḍina saṅgathulu nishchayamugaa jariginavani neevu telisikonuṭaku vaaṭinanniṭini modaṭanuṇḍi tharachi parishkaaramugaa telisikoniyunna nēnunu nee pēraṭa

4. వాటినిగూర్చి వరుసగా రచించుట యుక్తమని యెంచితిని.

4. vaaṭinigoorchi varusagaa rachin̄chuṭa yukthamani yen̄chithini.

5. యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనున్న జెకర్యా అను ఒక యాజకుడుండెను. అతని భార్య అహరోను కుమార్తెలలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు.
1 దినవృత్తాంతములు 24:10

5. yoodayadheshapu raajaina hērōdu dinamulalō abeeyaa tharagathilōnunna jekaryaa anu oka yaajakuḍuṇḍenu. Athani bhaarya aharōnu kumaarthelalō okate; aame pēru eleesabethu.

6. వీరిద్దరు ప్రభువుయొక్క సకల మైన ఆజ్ఞలచొప్పునను న్యాయవిధుల చొప్పునను నిరప రాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులై యుండిరి.

6. veeriddaru prabhuvuyokka sakala maina aagnalachoppunanu nyaayavidhula choppunanu nirapa raadhulugaa naḍuchukonuchu dhevuni drushṭiki neethimanthulai yuṇḍiri.

7. ఎలీసబెతు గొడ్రాలైనందున వారికి పిల్లలు లేకపోయిరి; మరియు వారిద్దరు బహు కాలము గడచిన (వృద్ధులైరి.)

7. eleesabethu goḍraalainanduna vaariki pillalu lēkapōyiri; mariyu vaariddaru bahu kaalamu gaḍachina (vruddhulairi.)

8. జెకర్యా తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా

8. jekaryaa thana tharagathi kramamuchoppuna dhevuniyeduṭa yaajaka dharmamu jarigin̄chuchuṇḍagaa

9. యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్లి ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను.
నిర్గమకాండము 30:7

9. yaajaka maryaada choppuna prabhuvu aalayamulōniki veḷli dhoopamuvēyuṭaku athaniki vanthu vacchenu.

10. ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతయు వెలుపల ప్రార్థన చేయుచుండగా

10. dhoopa samayamandu prajala samoohamanthayu velupala praarthana cheyuchuṇḍagaa

11. ప్రభువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా

11. prabhuvu dootha dhoopavēdika kuḍivaipuna nilichi athaniki kanabaḍagaa

12. జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను.

12. jekaryaa athani chuchi, tondharapaḍi bhayapaḍina vaaḍaayenu.

13. అప్పుడా దూత అతనితోజెకర్యా భయ పడకుము; నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ భార్యయైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు.

13. appuḍaa dootha athanithoojekaryaa bhaya paḍakumu; nee praarthana vinabaḍinadhi, nee bhaaryayaina eleesabethu neeku kumaaruni kanunu, athaniki yōhaanu anu pēru peṭṭuduvu.

14. అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై, ద్రాక్షారసమైనను మద్యమైనను త్రాగక,

14. athaḍu prabhuvu drushṭiki goppavaaḍai, draakshaarasamainanu madyamainanu traagaka,

15. తన తల్లిగర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వాడై,
సంఖ్యాకాండము 6:3, న్యాయాధిపతులు 13:4

15. thana thalligarbhamuna puṭṭinadhi modalukoni parishuddhaatmathoo niṇḍukonina vaaḍai,

16. ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును.

16. ishraayēleeyulalō anēkulanu prabhuvaina vaari dhevuni vaipunaku trippunu.

17. మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును, అవిధేయులను నీతి మంతుల జ్ఞానము ననుసరించుటకును త్రిప్పి, ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడియున్న ప్రజలను సిద్ధ పరచుటకై ఏలీయాయొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్లును గనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషింతురనెను.
మలాకీ 3:1, మలాకీ 4:5

17. mariyu athaḍu thaṇḍrula hrudayamulanu pillala thaṭṭunakunu, avidhēyulanu neethi manthula gnaanamu nanusarin̄chuṭakunu trippi, prabhuvu koraku aayatthapaḍiyunna prajalanu siddha parachuṭakai ēleeyaayokka aatmayu shakthiyu galavaaḍai aayanaku mundhugaa veḷlunu ganuka neeku santhooshamunu mahaa aanandamunu kalugunu; athaḍu puṭṭinanduna anēkulu santhooshinthuranenu.

18. జెకర్యాయిది నాకేలాగు తెలియును? నేను ముసలివాడను, నాభార్యయు బహుకాలము గడచినదని ఆ దూతతో చెప్పగా
ఆదికాండము 18:11

18. jekaryaayidi naakēlaagu teliyunu? Nēnu musalivaaḍanu, naabhaaryayu bahukaalamu gaḍachinadani aa doothathoo cheppagaa

19. దూతనేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబ్రియేలును; నీతో మాటలాడుట కును ఈ సువర్తమానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని.
దానియేలు 8:16, దానియేలు 9:21

19. doothanēnu dhevuni samukhamandu niluchu gabriyēlunu; neethoo maaṭalaaḍuṭa kunu ee suvarthamaanamu neeku telupuṭakunu pampabaḍithini.

20. మరియు నా మాటలు వాటికాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమ్మలేదు గనుక ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెప్పెను.

20. mariyu naa maaṭalu vaaṭikaalamandu neravērunu; neevu vaaṭini nammalēdu ganuka ee saṅgathulu jarugu dinamu varaku neevu maaṭalaaḍaka maunivai yunduvani athanithoo cheppenu.

21. ప్రజలు జెకర్యాకొరకు కనిపెట్టుచుండి, ఆలయమునందు అతడు ఆలస్యము చేసినందుకు ఆశ్చర్యపడిరి.

21. prajalu jekaryaakoraku kanipeṭṭuchuṇḍi, aalayamunandu athaḍu aalasyamu chesinanduku aashcharyapaḍiri.

22. అతడు వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు వారితో మాటలాడలేక పోయినందున, ఆలయము నందు అతనికి దర్శనము కలిగిన దని వారు గ్రహించిరి; అప్పుడతడు వారికి సంజ్ఞలు చేయుచు, మూగవాడై ¸

22. athaḍu velupaliki vachinappuḍu vaarithoo maaṭalaaḍalēka pōyinanduna, aalayamu nandu athaniki darshanamu kaligina dani vaaru grahin̄chiri; appuḍathaḍu vaariki san̄gnalu cheyuchu, moogavaaḍai ¸

23. అతడు సేవచేయు దినములు సంపూర్ణ మైనప్పుడు తన యింటికి వెళ్లెను.

23. athaḍu sēvacheyu dinamulu sampoorṇa mainappuḍu thana yiṇṭiki veḷlenu.

24. ఆ దినములైన పిమ్మట అతని భార్య ఎలీసబెతు గర్భవతియై మనుష్యులలో నాకుండిన అవమానమును తీసి వేయుటకు

24. aa dinamulaina pimmaṭa athani bhaarya eleesabethu garbhavathiyai manushyulalō naakuṇḍina avamaanamunu theesi vēyuṭaku

25. నన్ను కటాక్షించిన దినములలో ప్రభువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు ఇతరుల కంట బడకుండెను.
ఆదికాండము 30:23

25. nannu kaṭaakshin̄china dinamulalō prabhuvu eelaaguna chesenanukoni, ayidu nelalu itharula kaṇṭa baḍakuṇḍenu.

26. ఆరవ నెలలో గబ్రియేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలో

26. aarava nelalō gabriyēlanu dhevadootha galilayalōni najarēthanu oorilō

27. దావీదు వంశస్థుడైన యోసేపను ఒక పురుషునికి ప్రధానము చేయబడిన కన్యకయొద్దకు దేవుని చేత పంపబడెను. ఆ కన్యక పేరు మరియ.

27. daaveedu vanshasthuḍaina yōsēpanu oka purushuniki pradhaanamu cheyabaḍina kanyakayoddhaku dhevuni chetha pampabaḍenu. aa kanyaka pēru mariya.

28. ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము; ప్రభువు నీకు తోడైయున్నాడని చెప్పెను.

28. aa dootha lōpaliki vachi aamenu chuchidayaapraapthuraalaa neeku shubhamu; prabhuvu neeku thooḍaiyunnaaḍani cheppenu.

29. ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడిఈ శుభవచన మేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగా

29. aame aa maaṭaku bahugaa tondharapaḍi'ee shubhavachana mēmiṭō ani aalōchin̄chu konuchuṇḍagaa

30. దూత మరియా,భయపడకుము; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి.

30. dootha mariyaa,bhayapaḍakumu; dhevunivalana neevu krupapondithivi.

31. ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు;
ఆదికాండము 16:11, న్యాయాధిపతులు 13:3, యెషయా 7:14

31. idigō neevu garbhamu dharin̄chi kumaaruni kani aayanaku yēsu anu pēru peṭṭuduvu;

32. ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును; ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును.
2 సమూయేలు 7:12-13, 2 సమూయేలు 7:16, కీర్తనల గ్రంథము 132:11, యెషయా 9:7

32. aayana goppavaaḍai sarvōnnathuni kumaaruḍanabaḍunu; prabhuvaina dhevuḍu aayana thaṇḍriyaina daaveedu sinhaasanamunu aayana kichunu.

33. ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను.
మీకా 4:7, 2 సమూయేలు 7:12-13, 2 సమూయేలు 7:16

33. aayana yaakōbu vanshasthulanu yugayugamulu ēlunu; aayana raajyamu anthamulēnidai yuṇḍunani aamethoo cheppenu.

34. అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో అనగా

34. anduku mariya nēnu purushuni eruganidaananē; yidhelaagu jarugunani doothathoo anagaa

35. దూతపరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

35. doothaparishuddhaatma neemeediki vachunu; sarvōnnathuni shakthi ninnu kammukonunu ganuka puṭṭabōvu shishuvu parishuddhuḍai dhevuni kumaaruḍanabaḍunu.

36. మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతుకూడ తన వృద్ధాప్యమందు ఒక కుమారుని గర్భము ధరించి యున్నది; గొడ్రాలనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము;

36. mariyu nee bandhuvuraalu eleesabethukooḍa thana vruddhaapyamandu oka kumaaruni garbhamu dharin̄chi yunnadhi; goḍraalanabaḍina aameku idi aaravamaasamu;

37. దేవుడు చెప్పిన యేమాటయైనను నిరర్థకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పెను.
ఆదికాండము 18:14

37. dhevuḍu cheppina yēmaaṭayainanu nirarthakamu kaanēradani aamethoo cheppenu.

38. అందుకు మరియ ఇదిగో ప్రభువు దాసురాలను; నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అనెను. అంతట దూత ఆమెయొద్ద నుండి వెళ్లెను.

38. anduku mariya idigō prabhuvu daasuraalanu; nee maaṭa choppuna naaku jarugunu gaaka anenu. Anthaṭa dootha aameyoddha nuṇḍi veḷlenu.

39. ఆ దినములయందు మరియ లేచి యూదా ప్రదేశ ము లోని కొండ సీమలోనున్న ఒక ఊరికి త్వరగా వెళ్లి

39. aa dinamulayandu mariya lēchi yoodhaa pradhesha mu lōni koṇḍa seemalōnunna oka ooriki tvaragaa veḷli

40. జెకర్యా యింటిలో ప్రవేశించి, ఎలీసబెతుకు వందనము చేసెను.

40. jekaryaa yiṇṭilō pravēshin̄chi, eleesabethuku vandhanamu chesenu.

41. ఎలీసబెతు మరియయొక్క వందనవచనము విన గానే, ఆమె గర్భములో శిశువు గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినదై బిగ్గరగా ఇట్లనెను
ఆదికాండము 25:22

41. eleesabethu mariyayokka vandhanavachanamu vina gaanē, aame garbhamulō shishuvu ganthulu vēsenu. Anthaṭa eleesabethu parishuddhaatmathoo niṇḍukoninadai biggaragaa iṭlanenu

42. స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడినదానవు నీ గర్భఫలమును ఆశీర్వదింపబడును
ద్వితీయోపదేశకాండము 28:4, న్యాయాధిపతులు 5:24

42. streelalō neevu aasheervadhimpabaḍinadaanavu nee garbhaphalamunu aasheervadhimpabaḍunu

43. నా ప్రభువు తల్లి నా యొద్దకు వచ్చుట నా కేలాగు ప్రాప్తించెను?

43. naa prabhuvu thalli naa yoddhaku vachuṭa naa kēlaagu praapthin̄chenu?

44. ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవినిపడగానే నా గర్భములోని శిశువు ఆనందముతో గంతులు వేసెను.

44. idigō nee shubhavachanamu naa chevinipaḍagaanē naa garbhamulōni shishuvu aanandamuthoo ganthulu vēsenu.

45. ప్రభువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిద్ధించును గనుక నమ్మిన ఆమె ధన్యురాలనెను.

45. prabhuvu aameku teliyajēyin̄china maaṭalu siddhin̄chunu ganuka nammina aame dhanyuraalanenu.

46. అప్పుడు మరియ యిట్లనెను నా ప్రాణము ప్రభువును ఘనపరచుచున్నది.
1 సమూయేలు 2:1, కీర్తనల గ్రంథము 113:7-8

46. appuḍu mariya yiṭlanenu naa praaṇamu prabhuvunu ghanaparachuchunnadhi.

47. ఆయన తన దాసురాలి దీనస్థితిని కటాక్షించెను
1 సమూయేలు 2:1

47. aayana thana daasuraali deenasthithini kaṭaakshin̄chenu

48. నా ఆత్మ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.
1 సమూయేలు 1:11

48. naa aatma naa rakshakuḍaina dhevuniyandu aanandin̄chenu.

49. సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్పకార్యములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అన్నితరములవారును నన్ను ధన్యురాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుద్ధము.
కీర్తనల గ్రంథము 111:9

49. sarvashakthimanthuḍu naaku goppakaaryamulu chesenu ganuka idi modalukoni annitharamulavaarunu nannu dhanyuraalani yanduru. aayana naamamu parishuddhamu.

50. ఆయనకు భయపడువారిమీద ఆయన కనికరము తర తరములకుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 103:17

50. aayanaku bhayapaḍuvaarimeeda aayana kanikaramu thara tharamulakuṇḍunu.

51. ఆయన తన బాహువుతో పరాక్రమము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన విషయమై గర్విష్ఠులను చెదరగొట్టెను.
2 సమూయేలు 22:28, కీర్తనల గ్రంథము 89:10

51. aayana thana baahuvuthoo paraakramamu choopenu vaari hrudayamula aalōchana vishayamai garvishṭhulanu chedharagoṭṭenu.

52. సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనుల నెక్కించెను
1 సమూయేలు 2:7, యోబు 5:11, యోబు 12:19

52. sinhaasanamulanuṇḍi balavanthulanu paḍadrōsi deenula nekkin̄chenu

53. ఆకలిగొనినవారిని మంచి పదార్థములతో సంతృప్తి పరచి ధనవంతులను వట్టిచేతులతో పంపివేసెను.
1 సమూయేలు 2:5, కీర్తనల గ్రంథము 107:9

53. aakaligoninavaarini man̄chi padaarthamulathoo santrupthi parachi dhanavanthulanu vaṭṭichethulathoo pampivēsenu.

54. అబ్రాహామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము చూపి జ్ఞాపకము చేసికొందునని మనపితరులతో సెలవిచ్చినట్టు
కీర్తనల గ్రంథము 98:3, యెషయా 41:8-9

54. abraahaamunakunu athani santhaanamunakunu yugaanthamuvaraku thana kanikaramu choopi gnaapakamu chesikondunani manapitharulathoo selavichinaṭṭu

55. ఆయన తన సేవకుడైన ఇశ్రాయేలునకు సహాయము చేసెను.
ఆదికాండము 17:7, ఆదికాండము 22:17, మీకా 7:20

55. aayana thana sēvakuḍaina ishraayēlunaku sahaayamu chesenu.

56. అంతట మరియ, యించుమించు మూడు నెలలు ఆమెతోకూడ ఉండి, పిమ్మట తన యింటికి తిరిగి వెళ్లెను.

56. anthaṭa mariya, yin̄chumin̄chu mooḍu nelalu aamethookooḍa uṇḍi, pimmaṭa thana yiṇṭiki thirigi veḷlenu.

57. ప్రసవకాలము వచ్చినప్పుడు ఎలీసబెతు కుమారుని కనెను.

57. prasavakaalamu vachinappuḍu eleesabethu kumaaruni kanenu.

58. అప్పుడు ప్రభువు ఆమెమీద మహాకనికరముంచెనని ఆమె పొరుగువారును బంధువులును విని ఆమెతో కూడ సంతోషించిరి.

58. appuḍu prabhuvu aamemeeda mahaakanikaramun̄chenani aame poruguvaarunu bandhuvulunu vini aamethoo kooḍa santhooshin̄chiri.

59. ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సున్నతి చేయవచ్చి, తండ్రి పేరునుబట్టి జెకర్యా అను పేరు వానికి పెట్టబోవుచుండగా
ఆదికాండము 17:12, లేవీయకాండము 12:3

59. enimidava dinamuna vaaru aa shishuvuku sunnathi cheyavachi, thaṇḍri pērunubaṭṭi jekaryaa anu pēru vaaniki peṭṭabōvuchuṇḍagaa

60. తల్లి ఆలాగు వద్దు; వానికి యోహానను పేరు పెట్టవలెనని చెప్పెను.

60. thalli aalaagu vaddu; vaaniki yōhaananu pēru peṭṭavalenani cheppenu.

61. అందుకు వారు నీ బంధువులలో ఆ పేరు గలవాడెవడును లేడే అని ఆమెతో చెప్పి

61. anduku vaaru nee bandhuvulalō aa pēru galavaaḍevaḍunu lēḍē ani aamethoo cheppi

62. వానికి ఏ పేరు పెట్టగోరు చున్నావని వాని తండ్రికి సంజ్ఞలుచేసి అడిగిరి.

62. vaaniki ē pēru peṭṭagōru chunnaavani vaani thaṇḍriki san̄gnaluchesi aḍigiri.

63. అతడు వ్రాతపలక తెమ్మని వాని పేరు యోహానని వ్రాసెను; అందుకు వారందరు ఆశ్చర్యపడిరి.

63. athaḍu vraathapalaka temmani vaani pēru yōhaanani vraasenu; anduku vaarandaru aashcharyapaḍiri.

64. వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అతడు దేవుని స్తుతించుచు మాటలాడసాగెను.

64. veṇṭanē athani nōru teravabaḍi, naaluka saḍali, athaḍu dhevuni sthuthin̄chuchu maaṭalaaḍasaagenu.

65. అందునుబట్టి వారి చుట్టుపట్ల కాపురమున్న వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ సంగతులన్నియు యూదయ కొండసీమలయందంతట ప్రచుర మాయెను.

65. andunubaṭṭi vaari chuṭṭupaṭla kaapuramunna vaarikandarikini bhayamu kaligenu. aa saṅgathulanniyu yoodaya koṇḍaseemalayandanthaṭa prachura maayenu.

66. ప్రభువు హస్తము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులను గూర్చి వినినవారందరును ఈ బిడ్డ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనస్సులో ఉంచుకొనిరి.

66. prabhuvu hasthamu athaniki thooḍaiyuṇḍenu ganuka aa saṅgathulanu goorchi vininavaarandarunu ee biḍḍa yēlaaṭivaaḍagunō ani vaaṭini manassulō un̄chukoniri.

67. మరియు అతని తండ్రి జెకర్యా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యిట్లు ప్రవచించెను

67. mariyu athani thaṇḍri jekaryaa parishuddhaatma poorṇuḍai yiṭlu pravachin̄chenu

69. ఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి, వారికి విమోచన కలుగజేసెను
1 సమూయేలు 2:10, కీర్తనల గ్రంథము 18:2, కీర్తనల గ్రంథము 132:17, యిర్మియా 30:9

69. aayana thana prajalaku darshanamichi, vaariki vimōchana kalugajēsenu

70. తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా

70. thana sēvakuḍaina daaveedu vanshamunandu manakoraku rakshaṇashruṅgamunu, anagaa

71. మన శత్రువులనుండియు మనలను ద్వేషించు వారందరి చేతినుండియు తప్పించి రక్షణ కలుగజేసెను.
కీర్తనల గ్రంథము 106:10

71. mana shatruvulanuṇḍiyu manalanu dvēshin̄chu vaarandari chethinuṇḍiyu thappin̄chi rakshaṇa kalugajēsenu.

72. దీనినిగూర్చి ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుద్ధప్రవక్తల నోట పలికించెను.
ఆదికాండము 22:16-17, లేవీయకాండము 26:42, కీర్తనల గ్రంథము 105:8-9, కీర్తనల గ్రంథము 106:45-46, ఆదికాండము 17:7

72. deeninigoorchi aayana aadhinuṇḍi thana parishuddhapravakthala nōṭa palikin̄chenu.

73. ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుద్ధ నిబంధనను, అనగా మన తండ్రియైన
ఆదికాండము 17:7

73. aayana mana pitharulanu karuṇin̄chuṭakunu thana parishuddha nibandhananu, anagaa mana thaṇḍriyaina

74. అబ్రాహాముతో తాను చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞాపకము చేసికొనుటకును

74. abraahaamuthoo thaanu chesina pramaaṇamunu gnaapakamu chesikonuṭakunu

75. మనము శత్రువుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై, ఆయన సన్నిధిని

75. manamu shatruvula chethinuṇḍi viḍipimpabaḍi, mana jeevitha kaalamanthayu nirbhayulamai, aayana sannidhini

76. పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను.
యెషయా 40:3, మలాకీ 3:1

76. parishuddhamugaanu neethigaanu aayananu sēvimpanu anugrahin̄chuṭakunu ee rakshaṇa kalugajēsenu.

77. మరియు ఓ శిశువా, నీవు సర్వోన్నతుని ప్రవక్తవన బడుదువు మన దేవుని మహా వాత్సల్యమునుబట్టి వారి పాపము లను క్షమించుటవలన

77. mariyu ō shishuvaa, neevu sarvōnnathuni pravakthavana baḍuduvu mana dhevuni mahaa vaatsalyamunubaṭṭi vaari paapamu lanu kshamin̄chuṭavalana

78. తన ప్రజలకు రక్షణజ్ఞానము ఆయన అనుగ్రహించు నట్లు ఆయన మార్గములను సిద్ధపరచుటకై నీవు ప్రభువునకు ముందుగా నడుతువు.
యెషయా 9:2, యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, మలాకీ 4:2

78. thana prajalaku rakshaṇagnaanamu aayana anugrahin̄chu naṭlu aayana maargamulanu siddhaparachuṭakai neevu prabhuvunaku mundhugaa naḍuthuvu.

79. మన పాదములను సమాధాన మార్గములోనికి నడిపించునట్లు చీకటిలోను మరణచ్ఛాయలోను కూర్చుండువారికి వెలుగిచ్చుటకై ఆ మహా వాత్సల్యమునుబట్టి పైనుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనమనుగ్రహించెను.
యెషయా 9:2, యెషయా 58:8, యెషయా 60:1-2, మలాకీ 4:2

79. mana paadamulanu samaadhaana maargamulōniki naḍipin̄chunaṭlu chikaṭilōnu maraṇacchaayalōnu koorchuṇḍuvaariki velugichuṭakai aa mahaa vaatsalyamunubaṭṭi painuṇḍi aayana manaku aruṇōdaya darshanamanugrahin̄chenu.

80. శిశువు ఎదిగి, ఆత్మయందు బలము పొంది, ఇశ్రాయేలు నకు ప్రత్యక్షమగు దినమువరకు అరణ్య ములో నుండెను.

80. shishuvu edigi, aatmayandu balamu pondi, ishraayēlu naku pratyakshamagu dinamuvaraku araṇya mulō nuṇḍenu.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |