Luke - లూకా సువార్త 14 | View All

1. విశ్రాంతిదినమున ఆయన భోజనము చేయుటకు పరిసయ్యుల అధికారులలో ఒకని యింటిలోనికి వెళ్లినప్పుడు, ఆయన ఏమి చేయునో అని వారాయనను కనిపెట్టు చుండిరి.

1. vishraanthidinamuna aayana bhōjanamu cheyuṭaku parisayyula adhikaarulalō okani yiṇṭilōniki veḷlinappuḍu, aayana ēmi cheyunō ani vaaraayananu kanipeṭṭu chuṇḍiri.

2. అప్పుడు జలోదర రోగముగల యొకడు ఆయన యెదుట ఉండెను.

2. appuḍu jalōdhara rōgamugala yokaḍu aayana yeduṭa uṇḍenu.

3. యేసు విశ్రాంతిదినమున స్వస్థపరచుట న్యాయమా కాదా?

3. yēsu vishraanthidinamuna svasthaparachuṭa nyaayamaa kaadaa?

4. అని ధర్మశాస్త్రోపదేశ కులను పరిసయ్యులను అడుగగా వారూరకుండిరి. అప్పు డాయన వానిని చేరదీసి స్వస్థపరచి పంపివేసి

4. ani dharmashaastrōpadhesha kulanu parisayyulanu aḍugagaa vaaroorakuṇḍiri. Appu ḍaayana vaanini cheradeesi svasthaparachi pampivēsi

5. మీలో ఎవని గాడిదయైనను ఎద్దయినను గుంటలో పడినయెడల విశ్రాంతిదినమున దానిని పైకి తీయడా? అని వారి నడి గెను.

5. meelō evani gaaḍidayainanu eddayinanu guṇṭalō paḍinayeḍala vishraanthidinamuna daanini paiki theeyaḍaa? Ani vaari naḍi genu.

6. ఈ మాటలకు వారు ఉత్తరము చెప్పలేకపోయిరి.

6. ee maaṭalaku vaaru uttharamu cheppalēkapōyiri.

7. పిలువబడినవారు భోజనపంక్తిని అగ్రపీఠములు ఏర్పరచు కొనుట చూచి ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను.

7. piluvabaḍinavaaru bhōjanapaṅkthini agrapeeṭhamulu ērparachu konuṭa chuchi aayana vaarithoo ee upamaanamu cheppenu.

8. నిన్నెవరైనను పెండ్లివిందుకు పిలిచినప్పుడు అగ్రపీఠము మీద కూర్చుండవద్దు; ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతని చేత పిలువబడగా

8. ninnevarainanu peṇḍlivinduku pilichinappuḍu agrapeeṭhamu meeda koorchuṇḍavaddhu; okavēḷa neekaṇṭe ghanuḍu athani chetha piluvabaḍagaa

9. నిన్నును అతనిని పిలిచినవాడు వచ్చి ఇతనికి చోటిమ్మని నీతో చెప్పును, అప్పుడు నీవు సిగ్గు పడి కడపటి చోటున కూర్చుండసాగుదువు.

9. ninnunu athanini pilichinavaaḍu vachi ithaniki chooṭimmani neethoo cheppunu, appuḍu neevu siggu paḍi kaḍapaṭi chooṭuna koorchuṇḍasaaguduvu.

10. అయితే నీవు పిలువబడి నప్పుడు, నిన్ను పిలిచినవాడు వచ్చిస్నేహి తుడా, పైచోటికి పొమ్మని నీతో చెప్పులాగున నీవు పోయి కడపటి చోటున కూర్చుండుము; అప్పుడు నీతోకూడ కూర్చుండు
సామెతలు 25:7

10. ayithē neevu piluvabaḍi nappuḍu, ninnu pilichinavaaḍu vachisnēhi thuḍaa, paichooṭiki pommani neethoo cheppulaaguna neevu pōyi kaḍapaṭi chooṭuna koorchuṇḍumu; appuḍu neethookooḍa koorchuṇḍu

11. తన్ను తాను హెచ్చించుకొను ప్రతివాడును తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడునని చెప్పెను.

11. thannu thaanu hechin̄chukonu prathivaaḍunu thaggimpabaḍunu; thannuthaanu thaggin̄chukonuvaaḍu hechimpabaḍunani cheppenu.

12. మరియు ఆయన తన్ను పిలిచినవానితో ఇట్లనెను నీవు పగటి విందైనను రాత్రి విందైనను చేయునప్పుడు, నీ స్నేహితులనైనను నీ సహోదరులనైనను నీ బంధువుల నైనను ధనవంతులగు నీ పొరుగువారినైనను పిలువవద్దు; వారు ఒకవేళ నిన్ను మరల పిలుతురు గనుక నీకు ప్రత్యుప కారము కలుగును.

12. mariyu aayana thannu pilichinavaanithoo iṭlanenu neevu pagaṭi vindainanu raatri vindainanu cheyunappuḍu, nee snēhithulanainanu nee sahōdarulanainanu nee bandhuvula nainanu dhanavanthulagu nee poruguvaarinainanu piluvavaddu; vaaru okavēḷa ninnu marala piluthuru ganuka neeku pratyupa kaaramu kalugunu.

13. అయితే నీవు విందు చేయునప్పుడు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండ్రను గ్రుడ్డివాండ్రను పిలువుము.

13. ayithē neevu vindu cheyunappuḍu beedalanu aṅgaheenulanu kuṇṭivaaṇḍranu gruḍḍivaaṇḍranu piluvumu.

14. నీకు ప్రత్యుపకారము చేయుటకు వారి కేమియు లేదు గనుక నీవు ధన్యుడవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుత్థానమందు నీవు ప్రత్యుపకారము పొందుదువని చెప్పెను.

14. neeku pratyupakaaramu cheyuṭaku vaari kēmiyu lēdu ganuka neevu dhanyuḍavaguduvu; neethimanthula punarut'thaanamandu neevu pratyupakaaramu ponduduvani cheppenu.

15. ఆయనతో కూడ భోజనపంక్తిని కూర్చుండినవారిలో ఒకడు ఈ మాటలు వినిదేవుని రాజ్యములో భోజనము చేయువాడు ధన్యుడని ఆయనతో చెప్పగా

15. aayanathoo kooḍa bhōjanapaṅkthini koorchuṇḍinavaarilō okaḍu ee maaṭalu vinidhevuni raajyamulō bhōjanamu cheyuvaaḍu dhanyuḍani aayanathoo cheppagaa

16. ఆయన అతనితో నిట్లనెను ఒక మనుష్యుడు గొప్ప విందు చేయించి అనేకులను పిలిచెను.

16. aayana athanithoo niṭlanenu oka manushyuḍu goppa vindu cheyin̄chi anēkulanu pilichenu.

17. విందుకాలమందు అతడు ఇప్పుడు సిద్ధమైయున్నది, రండని పిలువబడినవారితో చెప్పుటకు తన దాసుని పంపెను.

17. vindukaalamandu athaḍu ippuḍu siddhamaiyunnadhi, raṇḍani piluvabaḍinavaarithoo cheppuṭaku thana daasuni pampenu.

18. అయితే వారందరు ఏకమనస్సుతో నెపములు చెప్ప సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక పొలము కొనియున్నాను, అవశ్యముగా వెళ్లిదాని చూడవలెను, నన్ను క్షమింపవలెనని నిన్ను వేడు కొనుచున్నాన

18. ayithē vaarandaru ēkamanassuthoo nepamulu cheppa saagiri. Modaṭivaaḍu nēnoka polamu koniyunnaanu, avashyamugaa veḷlidaani chooḍavalenu, nannu kshamimpavalenani ninnu vēḍu konuchunnaana

19. మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడ్లను కొనియున్నాను, వాటిని పరీక్షింప వెళ్లుచున్నాను, నన్ను క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచున్నాననెను.

19. mariyekaḍu nēnu ayidu jathala yeḍlanu koniyunnaanu, vaaṭini pareekshimpa veḷluchunnaanu, nannu kshamimpavalenani vēḍukonuchunnaananenu.

20. మరి యొకడునేనొక స్త్రీని వివాహము చేసికొన్నాను; అందుచేత నేను రాలేననెను.

20. mari yokaḍunēnoka streeni vivaahamu chesikonnaanu; anduchetha nēnu raalēnanenu.

21. అప్పుడా దాసుడు తిరిగి వచ్చి యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, ఆ యింటి యజ మానుడు కోపపడినీవు త్వరగాపట్టణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళ్లి, బీదలను అంగహీను లను కుంటివారిని గ్రుడ్డివారిని ఇక్కడికి తోడుకొనిరమ్మని ఆ దాసునితో చెప్పెను

21. appuḍaa daasuḍu thirigi vachi yee maaṭalu thana yajamaanuniki teliyajēyagaa, aa yiṇṭi yaja maanuḍu kōpapaḍineevu tvaragaapaṭṭaṇapu veedhulalōnikini sandulalōnikini veḷli, beedalanu aṅgaheenulanu kuntivaarini gruddivaarini ikkadiki thodukonirammani aa daasunitho cheppenu

22. అంతట దాసుడు ప్రభువా,నీ వాజ్ఞాపించినట్టు చేసితినిగాని యింకను చోటున్నదని చెప్పెను.

22. anthaṭa daasuḍu prabhuvaa,nee vaagnaapin̄chinaṭṭu chesithinigaani yiṅkanu chooṭunnadani cheppenu.

23. అందుకు యజమానుడు-నా యిల్లు నిండు నట్లు నీవు రాజమార్గములలోనికిని కంచెలలోనికిని వెళ్లి లోపలికి వచ్చుటకు అక్కడివారిని బలవంతము చేయుము;

23. anduku yajamaanuḍu-naa yillu niṇḍu naṭlu neevu raajamaargamulalōnikini kan̄chelalōnikini veḷli lōpaliki vachuṭaku akkaḍivaarini balavanthamu cheyumu;

24. ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుష్యులలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

24. yēlayanagaa piluvabaḍina aa manushyulalō okaḍunu naa vindu ruchichooḍaḍani meethoo cheppuchunnaananenu.

25. బహు జనసమూహములు ఆయనతో కూడ వెళ్లు చున్నప్పుడు ఆయన వారితట్టు తిరిగి

25. bahu janasamoohamulu aayanathoo kooḍa veḷlu chunnappuḍu aayana vaarithaṭṭu thirigi

26. ఎవడైనను నా యొద్దకు వచ్చి తన తండ్రిని తల్లిని భార్యను పిల్లలను అన్న దమ్ములను అక్కచెల్లెండ్రను తన ప్రాణమును సహా ద్వేషింపకుంటే వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:9

26. evaḍainanu naa yoddhaku vachi thana thaṇḍrini thallini bhaaryanu pillalanu anna dammulanu akkachelleṇḍranu thana praaṇamunu sahaa dvēshimpakuṇṭē vaaḍu naa shishyuḍu kaanēraḍu.

27. మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని నన్ను వెంబడింపని యెడల వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు.

27. mariyu evaḍainanu thana siluvanu mōsikoni nannu vembaḍimpani yeḍala vaaḍu naa shishyuḍu kaanēraḍu.

28. మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కట్టింప గోరిన యెడల దానిని కొనసాగించుటకు కావలసినది తన యొద్ద ఉన్నదో లేదో అని కూర్చుండి తగులుబడి మొదట లెక్కచూచుకొనడా?

28. meelō evaḍainanu oka gōpuramu kaṭṭimpa gōrina yeḍala daanini konasaagin̄chuṭaku kaavalasinadhi thana yoddha unnadō lēdō ani koorchuṇḍi thagulubaḍi modaṭa lekkachoochukonaḍaa?

29. చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాదివేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింప లేక పోయినందున

29. choochukonaniyeḍala athaḍu daani punaadhivēsi, okavēḷa daanini konasaagimpa lēka pōyinanduna

30. చూచువారందరు ఈ మనుష్యుడు కట్ట మొదలుపెట్టెను గాని కొన సాగింపలేక పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయ సాగుదురు.

30. choochuvaarandaru ee manushyuḍu kaṭṭa modalupeṭṭenu gaani kona saagimpalēka pōyenani athani chuchi yegathaaḷi cheya saaguduru.

31. మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుద్ధము చేయబోవునప్పుడు తనమీదికి ఇరువదివేల మందితో వచ్చువానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శక్తి తనకు కలదో లేదో అని కూర్చుండి మొదట ఆలోచింపడా?

31. mariyu ē raajainanu mariyoka raajuthoo yuddhamu cheyabōvunappuḍu thanameediki iruvadhivēla mandithoo vachuvaanini padhivēlamandithoo edirimpa shakthi thanaku kaladō lēdō ani koorchuṇḍi modaṭa aalōchimpaḍaa?

32. శక్తి లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉన్నప్పుడే రాయబారము పంపి సమాధానము చేసికొన చూచును గదా.

32. shakthi lēniyeḍala athaḍiṅkanu dooramugaa unnappuḍē raayabaaramu pampi samaadhaanamu chesikona choochunu gadaa.

33. ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగిన దంతయు విడిచి పెట్టనివాడు నా శిష్యుడు కానేరడు.

33. aa prakaaramē meelō thanaku kaligina danthayu viḍichi peṭṭanivaaḍu naa shishyuḍu kaanēraḍu.

34. ఉప్పు మంచిదేగాని ఉప్పు నిస్సారమైతే దేనివలన దానికి సారము కలుగును?

34. uppu man̄chidhegaani uppu nissaaramaithē dhenivalana daaniki saaramu kalugunu?

35. అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెప్పెను.

35. adhi bhoomikainanu eruvukainanu panikiraadu ganuka daanini bayaṭa paaravēyuduru. Vinuṭaku chevulugalavaaḍu vinunugaaka ani vaarithoo cheppenu.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |