Luke - లూకా సువార్త 2 | View All

1. ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజాసంఖ్య వ్రాయవలెనని కైసరు ఔగుస్తువలన ఆజ్ఞ ఆయెను.

ఆ కాలంలో అన్నిటికన్నా మహా శక్తివంతమైన రోమ్ సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి అగస్టస్. లోకమంతటా అంటే రోమ్ పరిపాలనలో ఉన్న లోకమంతటా అని అర్థం.

2. ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యున్న ప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజాసంఖ్య.

3. అందరును ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు తమతమ పట్టణములకు వెళ్లిరి.

4. యోసేపు దావీదు వంశములోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు గనుక, తనకు భార్యగా ప్రధానము చేయబడి గర్భవతియై యుండిన మరియతోకూడ ఆ సంఖ్యలో వ్రాయ బడుటకు

మత్తయి 3:1-6 చూడండి. ఇస్రాయేల్‌వారి అభిషిక్తుడు బేత్‌లెహేంలో జన్మించవలసి ఉంది (మీకా 5:2). యేసు జన్మస్థలం బేత్‌లెహేంకు యోసేపునూ మరియనూ తీసుకు రావడానికి దేవుడు రోమ్ చక్రవర్తి ఆజ్ఞను వాడుకున్నాడు. తన సంకల్పాలను నెరవేర్చుకునేందుకు దేవుడు జీవితంలోని అన్ని పరిస్థితులనూ ఉపయోగించుకోగలడు, ఉపయోగించుకుంటాడు. హీబ్రూలో బేత్‌లెహేం అంటే రొట్టెల ఇల్లు అని అర్థం. జీవాహారం అయినవాడు ఇక్కడినుంచి వచ్చాడు (యోహాను 6:35). దావీదును గురించి ప్రధానంగా చెప్తూ ఉండడం గమనించండి – లూకా 1:27, లూకా 1:32, లూకా 1:69; లూకా 2:4, లూకా 2:11. మత్తయి 1:1 నోట్స్ చూడండి.

5. గలిలయలోని నజరేతునుండి యూదయలోని బేత్లెహేమనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్లెను.

లూకా 1:27, లూకా 1:35; మత్తయి 1:18 చూడండి.

6. వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవదినములు నిండెను గనుక

7. తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టి, సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను.

పరలోక మహారాజు అయిన దేవుని కుమారుడు మొదటగా పడుకున్న స్థలం ఇలాంటిది. అది ఆయన స్వయంగా తీసుకున్న నిర్ణయం. అది తండ్రి అయిన దేవుని నిర్ణయం కూడా. మత్తయి 11:29; ఫిలిప్పీయులకు 2:5-8 లో వెల్లడైన యేసు స్వభావాన్ని చూడండి. బేత్‌లెహేం ఒక చిన్న ఊరు. అందులో ఇతర ప్రాంతాలనుండి వచ్చినవారికి ఉండేందుకు సౌకర్యాలు తక్కువ. పైగా జనసంఖ్య మూలంగా అలా వచ్చినవారు చాలామంది. అయితే యేసు జీవిత కాలమంతా తరచుగా ఆయనకు ఎక్కడా స్థలం దొరికేది కాదు – లూకా 4:29; మత్తయి 2:13; మత్తయి 8:20; యోహాను 1:11; యోహాను 19:15.

8. ఆ దేశములో కొందరు గొఱ్ఱెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొను చుండగా

దేవుడు తన కుమారుని జననాన్ని గురించి భూమిపై ప్రకటించేటప్పుడు అధికారాల్లో ఉన్నవారికి, విద్యావంతులకు, ధనికులకు, ఆ కాలం మతనాయకులకు తెలియ చేయలేదు. లోకాన్ని మార్చే ఈ సంభవాన్ని పేదలూ వినయవంతులూ అయిన గొర్రెల కాపరులకు తెలియజేశాడు. 1 కోరింథీయులకు 1:26-29; యెషయా 57:15; యెషయా 66:2 పోల్చి చూడండి. దేవుని పద్ధతులు మన పద్ధతుల్లాంటివి కాదు (యెషయా 55:8-9). అలా కాకపోయినందుకు మనం ఎంతో సంతోషించాలి. గొర్రెల గొప్ప కాపరి (యోహాను 10:11; హెబ్రీయులకు 13:20) పుట్టుక కేవలం గొర్రెలకాపరులకు మాత్రమే ప్రకటించడం నిజంగా తగిన విషయమే.

9. ప్రభువు దూత వారియొద్దకు వచ్చి నిలిచెను; ప్రభువు మహిమ వారిచుట్టు ప్రకాశించినందున, వారు మిక్కిలి భయపడిరి.

దేవుని శోభ అయిన వ్యక్తి జన్మించిన సమయంలో దేవుని శోభ అక్కడ ప్రకాశించడం కూడా తగిన విషయం.

10. అయితే ఆ దూతభయ పడకుడి; ఇదిగో ప్రజలందరికిని కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయు చున్నాను;

దేవదూత తెచ్చిన శుభవార్త ఈ లోకం అంతకు ముందెప్పుడూ ఎరుగని అతి శ్రేష్ఠమైన వార్త. వేల కొద్దీ సంవత్సరాల పాపం, బాధలు, ఎదురుతెన్నులు తరువాత చివరికి రక్షకుడు జన్మించాడు. ఈ శుభవార్తను నమ్మేవారి నిజమైన ఆనందమంతటికీ, శాశ్వత ఆనందమంతటికీ మూల కారణం ఈ సంభవం.

11. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి యున్నాడు, ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు

మత్తయి 1:21; అపో. కార్యములు 4:12; 1 యోహాను 4:14. క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో యేసును 16 సార్లు “ముక్తిప్రదాత” లేక “రక్షకుడు” అనడం కనిపిస్తుంది (లూకా 1:47 చూడండి.). మత్తయి 1:1 దగ్గర “అభిషిక్తుడు” గురించి నోట్ చూడండి. దేవదూత యేసును “ప్రభువు” అంటున్నాడు. లూకా 1:43; మత్తయి 22:41-45; అపో. కార్యములు 2:36; 1 కోరింథీయులకు 8:6; ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11; ఎఫెసీయులకు 4:5 చూడండి. గ్రీకులో ప్రభువు అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదం “కురియొస్”. “యెహోవా”ను అనువదించడానికి ఈ పదం వాడారు (యెహోవా అనేది పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో దేవునికి సామాన్యంగా వాడబడిన పేరు. నిర్గమకాండము 3:14-15 నోట్ చూడండి). క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో యేసును కొన్ని వందల సార్లు “ప్రభువు” అన్నారు. ఆయన ప్రభువులందరికీ ప్రభువు (ప్రకటన గ్రంథం 19:6). ఆయన పేరున దీవెనతో బైబిలు ముగిసింది (ప్రకటన గ్రంథం 22:21). యేసు యెహోవాదేవుని అవతారమని ఈ క్రింది రిఫరెన్సులు రుజువు చేస్తున్నాయి: మత్తయి 3:3; మత్తయి 23:27; యోహాను 8:24-25, యోహాను 8:58; యోహాను 10:11; యోహాను 12:41; అపో. కార్యములు 2:21; రోమీయులకు 10:9-10, రోమీయులకు 10:13; 1 కోరింథీయులకు 1:31; 1 కోరింథీయులకు 2:8; 1 కోరింథీయులకు 10:4; ఎఫెసీయులకు 4:10; ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11; తీతుకు 2:13; హెబ్రీయులకు 1:10-12; యూదా 1:5; ప్రకటన గ్రంథం 19:16. యేసు దేవుడని వెల్లడించే ఇతర రిఫరెన్సులకోసం ఫిలిప్పీయులకు 2:6 చూడండి. పాత ఒడంబడికలో ఆదికాండము 16:7; నిర్గమకాండము 3:14; కీర్తనల గ్రంథము 23:1; కీర్తనల గ్రంథము 24:7-10; కీర్తనల గ్రంథము 96:10-13; యెషయా 6:1; యెషయా 9:6; జెకర్యా 12:10; మొ।। చూడండి.

12. దానికిదే మీకానవాలు; ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్ట బడి యొక తొట్టిలో పండుకొనియుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పెను.

13. వెంటనే పరలోక సైన్యసమూహము ఆ దూతతో కూడనుండి

పరలోకంలో ఇంత ఆసక్తినీ ఉత్సాహాన్నీ రేకెత్తించిన సంగతి తప్పనిసరిగా మనలో ఆసక్తినీ స్తుతినీ మొగ్గ తొడిగించాలి.

14. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుష్యులకు భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను.

దేనికైనా ఉండదగ్గ అత్యున్నతమైన ఉద్దేశం దేవునికి మహిమ కలగడమే (కీర్తనల గ్రంథము 19:1; కీర్తనల గ్రంథము 29:1-2; యెషయా 42:8; యెషయా 43:7; 1 కోరింథీయులకు 10:31; ప్రకటన గ్రంథం 4:11). యేసు వచ్చినది ఈ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడం కోసమే (యోహాను 17:4). యేసు పుట్టుక దేవునికి గొప్ప మహిమను చేకూర్చిందని మనం గమనించాలి. ఇక్కడున్న క్రమాన్ని కూడా గమనించండి. ముందు దేవుడు, తరువాత మనుషులు. మనుషులకు శాంతిని తేవడం ద్వారా యేసు దేవునికి మహిమ కలిగించాడు. దేవుని కుమారుణ్ణి ప్రభువుగా రక్షకుడుగా స్వీకరించినవారికే, తద్వారా దేవుని అనుగ్రహం, పాపవిముక్తి. ఆమోదం పొందినవారికే శాంతి లభిస్తుంది (లూకా 1:79)

15. ఆ దూతలు తమయొద్దనుండి పరలోకమునకు వెళ్లిన తరువాత ఆ గొఱ్ఱెల కాపరులుజరిగిన యీ కార్యమును ప్రభువు మనకు తెలియజేయించి యున్నాడు; మనము బేత్లెహేమువరకు వెళ్లి చూతము రండని యొకనితోనొకడు చెప్పుకొని

16. త్వరగా వెళ్లి, మరియను యోసేపును తొట్టిలో పండుకొనియున్న శిశువును చూచిరి.

17. వారు చూచి, యీ శిశువునుగూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసిరి.

క్రీస్తు జన్మించిన శుభవార్తను మొట్టమొదట ప్రకటించినది దేవదూత, ఆ తరువాత అల్పులైన గొర్రెల కాపరులు.

18. గొఱ్ఱెల కాపరులు తమతో చెప్పిన సంగతులనుగూర్చి విన్న వారందరు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి.

19. అయితే మరియ ఆ మాటలన్నియు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భద్రము చేసికొనెను.

వ 51.

20. అంతట ఆ గొఱ్ఱెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తాము విన్నవాటిని కన్నవాటినన్నిటినిగూర్చి దేవుని మహిమ పరచుచు స్తోత్రముచేయుచు తిరిగి వెళ్లిరి.

లూకా శుభవార్త నిండా దేవునికి స్తుతి కనిపిస్తుంది. లూకా 1:46, లూకా 1:64; లూకా 2:13, లూకా 2:28; లూకా 5:25-26; లూకా 7:16; లూకా 13:13; లూకా 17:15, లూకా 17:18; లూకా 18:43; లూకా 19:37; లూకా 23:47; లూకా 24:53. స్తుతి గురించి నోట్ కీర్తనల గ్రంథము 33:1-3 చూడండి. గొర్రెల కాపరులు దేవుణ్ణి స్తుతించిన కారణం ఒకటి ఇక్కడ చూడండి. దేవుడు మనకు చెప్పినదంతా ఆయన చెప్పినట్టుగానే నెరవేరుతుందన్న విషయంలో మనకు సందేహం అక్కర్లేదు (కీర్తనల గ్రంథము 31:5; తీతుకు 1:2).

21. ఆ శిశువునకు సున్నతి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచ్చినప్పుడు, గర్భమందాయన పడకమునుపు దేవదూతచేత పెట్టబడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెట్టిరి.
ఆదికాండము 17:12, లేవీయకాండము 12:3

“సున్నతి”– ఆదికాండము 17:9-14. యేసుప్రభువు ఇస్రాయేల్‌జాతికి చెందిన తల్లికి, అంటే అబ్రాహాము సంతానంగా జన్మించాడు. కాబట్టి ఇస్రాయేల్‌లో మగ పిల్లలందరిలాగానే ఆయనకు సున్నతి జరిగింది. “దేవదూత”– ఈ దూత దేవుడు పంపిన దూత కాబట్టి యేసనే పేరు దేవుని నుంచి వచ్చింది.

22. మోషే ధర్మశాస్త్రముచొప్పున వారు తమ్మును శుద్ధి చేసికొను దినములు గడచినప్పుడు
లేవీయకాండము 12:6

లేవీయకాండము 12:2-8.

23. ప్రతి తొలిచూలు మగపిల్ల ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠ చేయబడవలెను అని ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమందు వ్రాయబడినట్టు ఆయ నను ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠించుటకును,
నిర్గమకాండము 13:2, నిర్గమకాండము 13:12, నిర్గమకాండము 13:15

నిర్గమకాండము 13:2, నిర్గమకాండము 13:12, నిర్గమకాండము 13:15; సంఖ్యాకాండము 3:13.

24. ప్రభువు ధర్మశాస్త్ర మందు చెప్పబడినట్టు గువ్వల జతనైనను రెండు పావురపు పిల్లలనైనను బలిగా సమర్పించుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి.
లేవీయకాండము 5:11, లేవీయకాండము 12:8

ఈ బలి చేసినది మరియ కోసం, యేసుకోసం కాదు. యోసేపు మరియలు పేదవాళ్ళనీ, ఇంతకన్నా ఖరీదైన బలి అర్పించలేనివారనీ గ్రహించవచ్చు. లేవీయకాండము 12:8 చూడండి.

25. యెరూషలేము నందు సుమెయోనను ఒక మనుష్యుడుండెను. అతడు నీతి మంతుడును భక్తిపరుడునైయుండి, ఇశ్రాయేలుయొక్క ఆదరణకొరకు కనిపెట్టువాడు; పరిశుద్ధాత్మ అతనిమీద ఉండెను.
యెషయా 40:1, యెషయా 49:13

వాగ్దానం ప్రకారం రావలసిన అభిషిక్తుని కోసం ఇతడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. యెషయా 40:1-2 చూడండి. “పవిత్రాత్మ”– వ 26,27; లూకా 1:15, లూకా 1:35, లూకా 1:41, లూకా 1:67. పవిత్రాత్మ పెంతెకొస్తు దినాన వచ్చి విశ్వాసులందరినీ నింపకముందే ఆయన చేసిన ఈ కార్య కాలాపాలన్నిటినీ గమనించండి.

26. అతడు ప్రభువుయొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మచేత బయలు పరచబడి యుండెను; ఆత్మవశుడై అతడు దేవాలయము లోనికి వచ్చెను.

27. అంతట ధర్మశాస్త్రపద్ధతి చొప్పున ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలి దండ్రులు శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచ్చినప్పుడు

వ 22-24.

28. అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎత్తికొని దేవుని స్తుతించుచు ఇట్లనెను

29. నాథా, యిప్పుడు నీ మాటచొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు;

వ 26.

30. అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను
యెషయా 40:5, యెషయా 52:10

యేసు అభిషిక్తుడని ఇతడు గుర్తించాడు. తన ప్రజలకు పాపవిముక్తి కలిగిస్తాడని పాత ఒడంబడికలో వాగ్దానం ఈయనను గురించే.

31. నీవు సకల ప్రజలయెదుట సిద్ధపరచిన
యెషయా 40:5, యెషయా 52:10

32. నీ రక్షణ నేనుకన్నులార చూచితిని.
యెషయా 25:7, యెషయా 42:6, యెషయా 46:13, యెషయా 49:6

క్రీస్తు లోకమంతటిలోని అన్ని జాతులనూ, ఇస్రాయేల్ వారిని కూడా వెలిగించేందుకు వచ్చాడని సుమెయోనుకు తెలుసు. యెషయా 42:6; యెషయా 49:6 చూడండి.

33. యోసేపును ఆయన తల్లియు ఆయననుగూర్చి చెప్ప బడిన మాటలను విని ఆశ్చర్యపడిరి.

యేసు దేవుని శక్తివల్ల కన్యకు జన్మించాడు (లూకా 1:34-35). ఆయన పుట్టుకకు యోసేపుతో నిమిత్తం లేదు. కానీ యోసేపు యేసుకు చట్టబద్ధమైన తండ్రిగా ఎంచబడ్డాడు (లూకా 3:23).

34. సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలు పడునట్లు, ఇశ్రాయేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైన గురుతుగా ఈయన నియమింపబడియున్నాడు;
యెషయా 8:14-15

తరువాతి కాలంలో పూర్తిగా నెరవేరిన భవిష్యద్వాక్కును సుమెయోను ఇక్కడ పలికాడు. గర్విష్ఠులకు, కపట భక్తులకు, నమ్మకం లేనివారికి క్రీస్తు ఎదురు దెబ్బ తగిలి పడవేసే రాయిగా ఉంటాడు (మత్తయి 21:42-44; రోమీయులకు 9:32-33; 1 పేతురు 2:7-8). వారు పడినప్పుడు ఎంత ఘోరంగా పడుతారో! దేవుని కుమారుణ్ణి వారు సంహరించారు. దేవుని కోపం వారి పైకి వచ్చింది (1 థెస్సలొనీకయులకు 2:14-16). క్రీస్తు మాత్రం వినయ విధేయతలు గల విశ్వాసులను చేరదీసి వారిని గొప్ప ఆధ్యాత్మిక శిఖరాలకు, అక్షరాలా పరలోకానికి తీసుకు పోయేవాడు. ఇప్పుడు కూడా ప్రతి దేశంలోనూ ఉన్న మనుషుల శాశ్వత గమ్యం వారు యేసుప్రభువు విషయంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో దాని మీద ఆధారపడి ఉంది. అయితే ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు విరోధంగా చాలా మంది మాట్లాడారు – మత్తయి 9:3, మత్తయి 9:11, మత్తయి 9:34; మత్తయి 12:24; మత్తయి 13:54-57; మత్తయి 26:65-66; మత్తయి 27:63; యోహాను 8:48.

35. మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడ్గము దూసికొనిపోవునని ఆయన తల్లియైన మరియతో చెప్పెను.

మనుషులు యేసుపట్ల వ్యవహరించిన పద్ధతి, ఆయన మాటలూ చర్యలూ వారు చేయడానికి రేకెత్తించిన పనులు, అనిపించిన మాటలు ఇవన్నీ వారి అంతరంగంలోని ఆలోచనలను వెల్లడి చేస్తున్నాయి. యేసు బాధలు అనుభవించవలసి ఉంటుందని సుమెయోనుకు వెల్లడి చేశాడు దేవుడు. అంటే మరియకు కూడా బాధలు తప్పవు. తన కుమారుడు తిరస్కారానికీ అన్యాయమైన శిక్షకూ గురై నేరస్థుడిలాగా సిలువ మరణం పొందడం ఆమె చూడవలసి వస్తుంది.

36. మరియఆషేరు గోత్రికురాలును పనూయేలు కుమార్తెయునైన అన్న అను ఒక ప్రవక్త్రి యుండెను. ఆమె కన్యాత్వము మొదలు ఏడేండ్లు పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము గడిచినదై,

దేవుని మూలంగా పలికే ఇతర స్త్రీల గురించి నిర్గమకాండము 15:20; న్యాయాధిపతులు 4:4; 2 రాజులు 22:14; అపో. కార్యములు 21:9 చూడండి.

37. యెనుబది నాలుగు సంవత్సరములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్లు సేవచేయుచుండెను.

ముసలి స్త్రీలకు (పురుషులకు కూడా) ఇది ఒక ఆదర్శం. దేవుణ్ణి సేవించాలంటే బలంగా, చురుకుగా ఉండడం, లేదా అన్ని చోట్లా శుభవార్త ప్రకటించాలనీ ఎప్పుడూ ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉండడం తప్పనిసరి కాదు. “ఉపవాసం”– మత్తయి 6:16.

38. ఆమెకూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములొ విమోచనకొరకు కనిపెట్టుచున్నవారందరితో ఆయనను గూర్చి మాటలాడుచుండెను.
యెషయా 52:9

ఈ రెండు విషయాల్లో కూడా అన్నా మనందరికీ ఆదర్శం. “కృతజ్ఞత”– లేవీయకాండము 7:12-13; కీర్తనల గ్రంథము 7:17; కీర్తనల గ్రంథము 50:14-15; కీర్తనల గ్రంథము 56:12; ఎఫెసీయులకు 5:20; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18 నోట్స్ చూడండి. “జెరుసలం విముక్తి”– యెషయా 40:2; యెషయా 52:9; యెషయా 59:20-21.

39. అంతట వారు ప్రభువు ధర్మశాస్త్రము చొప్పున సమస్తము తీర్చిన పిమ్మట గలిలయ లోని నజరేతను తమ ఊరికి తిరిగి వెళ్లిరి.

వ 22-24. వీరు చేసిన ఈజిప్ట్ ప్రయాణం గురించి లూకా రాయలేదు (మత్తయి 2:13-23). సత్యమని తమకు తెలిసిన వాటన్నిటినీ ఒక్కటి కూడా వదలకుండా శుభవార్తల రచయితలు తమ పుస్తకాల్లో పొందుపరచాలని ప్రయత్నించలేదు. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు యేసును తీసుకుని నజరేతు వెళ్ళి బేత్‌లెహేంకు తిరిగి వచ్చి అక్కడి నుంచి ఈజిప్టు వెళ్ళి ఉండవచ్చు.

40. బాలుడు జ్ఞానముతో నిండుకొనుచు, ఎదిగి బలము పొందుచుండెను; దేవుని దయ ఆయనమీద నుండెను.

వ 52. మామూలుగా మనుషులంతా ఎదిగినట్టుగానే యేసుప్రభువు కూడా పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు, అయితే ఆయన ఏ విధంగానూ పాపం చెయ్యలేదు (హెబ్రీయులకు 4:15; 1 పేతురు 2:22). ఆయన జ్ఞానం అసామాన్యం. వ 46,47 లో ఈ సత్యం స్పష్టం అయింది. ఆయనపై ఉన్న దేవుని కృప ఆయన్ను ధనవంతునిగా చెయ్యలేదు. మంచితనంలోను, పవిత్రతలోను ఆయన్ను గొప్పవానిగా చేసి హానినుంచీ దుర్మార్గతనుంచీ ఆయన్ను దూరంగా ఉంచింది. ధనం కన్నా ఇది మరెంతో ప్రాముఖ్యమైన, ధన్యకరమైన విషయం.

41. పస్కాపండుగప్పుడు ఆయన తలిదండ్రులు ఏటేట యెరూషలేమునకు వెళ్లుచుండువారు.
నిర్గమకాండము 12:24-27, ద్వితీయోపదేశకాండము 16:1-8

“పస్కా”– నిర్గమకాండము 23:14-17; లేవీయకాండము 23:4.

42. ఆయన పండ్రెం డేండ్లవాడై యున్నప్పుడు ఆ పండుగ నాచరించుటకై వాడుకచొప్పున వారు యెరూషలేమునకు వెళ్లిరి.

ద్వితీయోపదేశకాండము 16:16.

43. ఆ దినములు తీరిన తరువాత వారు తిరిగి వెళ్లుచుండగా బాలుడైన యేసు యెరూషలేములో నిలిచెను.

44. ఆయన తలిదండ్రులు ఆ సంగతి ఎరుగక ఆయన సమూహములో ఉన్నాడని తలంచి, యొక దినప్రయాణము సాగిపోయి, తమ బంధువులలోను నెళవైనవారిలోను ఆయనను వెదకుచుండిరి.

45. ఆయన కనబడనందున ఆయనను వెదకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి.

46. మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి, వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని ప్రశ్నలడుగుచు ఉండగా చూచిరి.

ఉపదేశకులు అంటే మతోపదేశకులు, గురువులు అని అర్థం.

47. ఆయన మాటలు వినినవారందరు ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరములకును విస్మయ మొందిరి.

యేసుప్రభువు యొక్క మాటలనూ పనులనూ చూచి తరచుగా మనుషుల్లో కలిగినది విస్మయమే – మత్తయి 8:28; మత్తయి 12:23; మార్కు 1:27; మార్కు 2:12; మార్కు 9:15; మార్కు 10:32.

48. ఆయన తలిదండ్రులు ఆయనను చూచి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి. ఆయన తల్లికుమారుడా, మమ్మును ఎందుకీలాగు చేసితివి? ఇదిగో నీ తండ్రియు నేనును దుఃఖపడుచు నిన్ను వెదకుచుంటిమని అయనతో చెప్పగా
యెషయా 52:14

నీ తండ్రి అనడంలో మరియ ఉద్దేశం యేసు చట్టబద్ధమైన తండ్రి యోసేపు అని (వ 33).

49. ఆయనమీరేల నన్ను వెదకుచుంటిరి? నేను నా తండ్రి పనులమీద నుండవలెనని మీరెరుగరా అని వారితో చెప్పెను;

యేసు ఉద్దేశం తండ్రి అయిన దేవుడు అని. పన్నెండేళ్ళ ప్రాయంలో కూడా దేవుని కుమారుడుగా తనకు తండ్రితో ఉన్న ప్రత్యేకమైన సంబంధం గురించి యేసుకు తెలుసు. ఆయన మరియకిచ్చిన జవాబు ఈ విషయం ఆమెకు తెలిసి ఉండాలనీ ఆయనకోసం జెరుసలం అంతా గాలించవలసిన పని లేదనీ సూచిస్తున్నది. యేసు జెరుసలంలో ఉన్నాడంటే ఆలయంలోనే తప్పక ఉండి ఉంటాడని వారనుకోవాలి.

50. అయితే ఆయన తమతో చెప్పిన మాట వారు గ్రహింపలేదు.

యేసు చెప్పే మాటలు, చేసే పనులు మరియను ఒక్కోసారి తబ్బిబ్బు చేసేవన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆయనను గురించి ఇతరులు చెప్పినవాటిని గురించి ఆమె చాలా లోతుగా ఆలోచిస్తూ ఉండేది (వ 19,33,51).

51. అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి వారికి లోబడి యుండెను. ఆయన తల్లి ఈ సంగతులన్నిటిని తన హృదయములో భద్రము చేసికొనెను.

“వారితో”– జీవితంలోని సంబంధాలన్నిటిలో యేసు దేవుని చట్టాలను లోపాలు లేకుండా నెరవేర్చాడు. తల్లిదండ్రుల కున్న అధికారంపై ఎన్నడూ తిరగబడలేదు, వారిని అగౌరవపరచేది ఏదీ చెయ్యలేదు (నిర్గమకాండము 20:12).

52. యేసు జ్ఞానమందును, వయస్సునందును, దేవుని దయయందును, మనుష్యుల దయ యందును వర్ధిల్లు చుండెను.
1 సమూయేలు 2:26, సామెతలు 3:4

వ 40; 1 సమూయేలు 2:26. యేసు దేవుని కుమారుడైనప్పటికీ ఆయన మనిషిగా పెరుగుతూ, జ్ఞానంలో అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాడు. దేవుని దయలో వర్ధిల్లడమంటే ఆయనను గురించి దేవునికి రోజురోజుకూ ఆనందం అధికం అవుతూ వచ్చిందన్నమాట. తల్లి దండ్రులు కూడా ఎదుగుతున్న తమ పిల్లల్ని చూచి ఇలానే ఆనందిస్తుంటారు గదా.


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.