Luke - లూకా సువార్త 22 | View All

1. పస్కా అనబడిన పులియని రొట్టెల పండుగ సమీ పించెను.

1. paskaa anabaḍina puliyani roṭṭela paṇḍuga samee pin̄chenu.

2. ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును ప్రజలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి.

2. pradhaanayaajakulunu shaastrulunu prajalaku bhayapaḍiri ganuka aayananu ēlaagu champinthumani upaayamu vedakuchuṇḍiri.

3. అంతట పండ్రెండుమంది శిష్యుల సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కరియోతు అనబడిన యూదాలో సాతాను ప్రవేశించెను

3. anthaṭa paṇḍreṇḍumandi shishyula saṅkhyalō cherina iskariyōthu anabaḍina yoodhaalō saathaanu pravēshin̄chenu

4. గనుక వాడు వెళ్లి, ఆయనను వారికేలాగు అప్పగింపవచ్చునో దానినిగూర్చి ప్రధాన యాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను.

4. ganuka vaaḍu veḷli, aayananu vaarikēlaagu appagimpavachunō daaninigoorchi pradhaana yaajakulathoonu adhipathulathoonu maaṭalaaḍenu.

5. అందుకు వారు సంతో షించి వానికి ద్రవ్యమియ్య సమ్మతించిరి.

5. anduku vaaru santhoo shin̄chi vaaniki dravyamiyya sammathin̄chiri.

6. వాడు అందుకు ఒప్పుకొని, జనసమూహము లేనప్పుడు ఆయనను వారికి అప్పగించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను.

6. vaaḍu anduku oppukoni, janasamoohamu lēnappuḍu aayananu vaariki appagin̄chuṭaku thagina samayamu vedakuchuṇḍenu.

7. పస్కాపశువును వధింపవలసిన పులియని రొట్టెల దినమురాగా
నిర్గమకాండము 12:6, నిర్గమకాండము 12:14, నిర్గమకాండము 12:15

7. paskaapashuvunu vadhimpavalasina puliyani roṭṭela dinamuraagaa

8. యేసు పేతురును యోహానును చూచిమీరు వెళ్లి మనము భుజించుటకై పస్కాను మనకొరకు సిద్ధపరచుడని వారిని పంపెను.
నిర్గమకాండము 12:8-11

8. yēsu pēthurunu yōhaanunu chuchimeeru veḷli manamu bhujin̄chuṭakai paskaanu manakoraku siddhaparachuḍani vaarini pampenu.

9. వారుమేమెక్కడ సిద్ధపరచగోరుచున్నావని ఆయనను అడుగగా

9. vaarumēmekkaḍa siddhaparachagōruchunnaavani aayananu aḍugagaa

10. ఆయన ఇదిగో మీరు పట్టణములో ప్రవేశించునప్పుడు నీళ్లకుండ మోసికొనిపోవుచున్న యొకడు మీకు ఎదురుగా వచ్చును; అతడు ప్రవేశించు ఇంటిలోనికి అతని వెంట వెళ్లి

10. aayana idigō meeru paṭṭaṇamulō pravēshin̄chunappuḍu neeḷlakuṇḍa mōsikonipōvuchunna yokaḍu meeku edurugaa vachunu; athaḍu pravēshin̄chu iṇṭilōniki athani veṇṭa veḷli

11. నేను నా శిష్యులతో కూడ పస్కాను భుజించుటకు విడిది గది యెక్కడనని బోధకుడు నిన్నడుగుచున్నాడని యింటి యజమానునితో చెప్పుడి.

11. nēnu naa shishyulathoo kooḍa paskaanu bhujin̄chuṭaku viḍidi gadhi yekkaḍanani bōdhakuḍu ninnaḍuguchunnaaḍani yiṇṭi yajamaanunithoo cheppuḍi.

12. అతడు సామగ్రిగల యొక గొప్ప మేడగది మీకు చూపించును; అక్కడ సిద్ధ పరచుడని వారితో చెప్పెను.

12. athaḍu saamagrigala yoka goppa mēḍagadhi meeku choopin̄chunu; akkaḍa siddha parachuḍani vaarithoo cheppenu.

13. వారు వెళ్లి ఆయన తమతో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరచిరి.

13. vaaru veḷli aayana thamathoo cheppinaṭṭu kanugoni paskaanu siddhaparachiri.

14. ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయనయు ఆయనతోకూడ అపొస్తలులును పంక్తిని కూర్చుండిరి.

14. aa gaḍiya vachinappuḍu aayanayu aayanathookooḍa aposthalulunu paṅkthini koorchuṇḍiri.

15. అప్పుడాయన నేను శ్రమపడకమునుపు మీతోకూడ ఈ పస్కాను భుజింపవలెనని మిక్కిలి ఆశపడితిని.

15. appuḍaayana nēnu shramapaḍakamunupu meethookooḍa ee paskaanu bhujimpavalenani mikkili aashapaḍithini.

16. అది దేవుని రాజ్య ములో నెరవేరువరకు ఇక ఎన్నడును దాని భుజింపనని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పి

16. adhi dhevuni raajya mulō neravēruvaraku ika ennaḍunu daani bhujimpanani meethoo cheppuchunnaanani vaarithoo cheppi

17. ఆయన గిన్నె ఎత్తికొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిమీరు దీనిని తీసి కొని మీలో పంచుకొనుడి;

17. aayana ginne etthikoni kruthagnathaasthuthulu chellin̄chimeeru deenini theesi koni meelō pan̄chukonuḍi;

18. ఇకమీదట దేవుని రాజ్యము వచ్చువరకు నేను ద్రాక్షారసము త్రాగనని మీతో చెప్పు చున్నాననెను.

18. ikameedaṭa dhevuni raajyamu vachuvaraku nēnu draakshaarasamu traaganani meethoo cheppu chunnaananenu.

19. పిమ్మట ఆయన యొక రొట్టె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తు తులు చెల్లించి దాని విరిచి, వారి కిచ్చిఇది మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము; నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు దీనిని చేయుడని చెప్పెను.

19. pimmaṭa aayana yoka roṭṭe paṭṭukoni kruthagnathaasthu thulu chellin̄chi daani virichi, vaari kichi'idi mee koraku iyyabaḍuchunna naa shareeramu; nannu gnaapakamu chesikonuṭaku deenini cheyuḍani cheppenu.

20. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయు పట్టు కొనిఈ గిన్నె మీకొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము వలన నైన క్రొత్త నిబంధన.
నిర్గమకాండము 24:8, యిర్మియా 31:31, యిర్మియా 32:40, జెకర్యా 9:11

20. aa prakaaramē bhōjanamaina tharuvaatha aayana ginneyu paṭṭu koni'ee ginne meekoraku chindimpabaḍuchunna naa rakthamu valana naina krottha nibandhana.

21. ఇదిగో నన్ను అప్పగించు వాని చెయ్యి నాతోకూడ ఈ బల్లమీద ఉన్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

21. idigō nannu appagin̄chu vaani cheyyi naathookooḍa ee ballameeda unnadhi.

22. నిర్ణయింపబడిన ప్రకారము మనుష్యకుమారుడు పోవు చున్నాడుగాని ఆయన ఎవరిచేత అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమయని చెప్పెను.

22. nirṇayimpabaḍina prakaaramu manushyakumaaruḍu pōvu chunnaaḍugaani aayana evarichetha appagimpabaḍuchunnaaḍō aa manushyuniki shramayani cheppenu.

23. వారుఈ పనిని చేయబోవువాడెవరో అని తమలో తాము అడుగుకొన సాగిరి.

23. vaaru'ee panini cheyabōvuvaaḍevarō ani thamalō thaamu aḍugukona saagiri.

24. తమలో ఎవడు గొప్పవాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుట్టగా

24. thamalō evaḍu goppavaaḍugaa en̄chabaḍunō anu vivaadamu vaarilō puṭṭagaa

25. ఆయన వారితో ఇట్లనెను అన్యజనములలో రాజులు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉప కారులనబడుదురు.

25. aayana vaarithoo iṭlanenu anyajanamulalō raajulu vaarimeeda prabhutvamu cheyuduru; vaarimeeda adhikaaramu cheyuvaaru upa kaarulanabaḍuduru.

26. మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొప్పవాడు చిన్నవానివలెను, అధిపతి పరిచారకుని వలెను ఉండవలెను.

26. meeraithē aalaagu uṇḍaraadu; meelō goppavaaḍu chinnavaanivalenu, adhipathi parichaarakuni valenu uṇḍavalenu.

27. గొప్పవాడెవడు? భోజనపంక్తిని కూర్చుండువాడా పరిచర్యచేయువాడా? పంక్తినికూర్చుండు వాడే గదా? అయినను నేను మీ మధ్య పరిచర్య చేయు వానివలె ఉన్నాను.

27. goppavaaḍevaḍu? Bhōjanapaṅkthini koorchuṇḍuvaaḍaa paricharyacheyuvaaḍaa? Paṅkthinikoorchuṇḍu vaaḍē gadaa? Ayinanu nēnu mee madhya paricharya cheyu vaanivale unnaanu.

28. నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచి యున్నవారు మీరే;

28. naa shōdhanalalō naathoo kooḍa nilichi yunnavaaru meerē;

29. గనుక నాతండ్రి నాకు రాజ్యమును నియమించినట్టుగా నా రాజ్యములో నా బల్లయొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకొని,

29. ganuka naathaṇḍri naaku raajyamunu niyamin̄chinaṭṭugaa naa raajyamulō naa ballayoddha annapaanamulu puchukoni,

30. సింహాసనముల మీద కూర్చుండి ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములవారికి మీరు తీర్పుతీర్చుటకై, నేనును మీకు రాజ్యమును నియమించుచున్నాను.

30. sinhaasanamula meeda koorchuṇḍi ishraayēlu paṇḍreṇḍu gōtramulavaariki meeru theerputheerchuṭakai, nēnunu meeku raajyamunu niyamin̄chuchunnaanu.

31. సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమలవలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను గాని
ఆమోసు 9:9

31. seemōnoo, seemōnoo, idigō saathaanu mimmunu paṭṭi gōdhumalavale jallin̄chuṭaku mimmunu kōrukonenu gaani

32. నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచుమని చెప్పెను.

32. nee nammika thappipōkuṇḍunaṭlu nēnu neekoraku vēḍukoṇṭini; nee manasu thirigina tharuvaatha nee sahōdarulanu sthiraparachumani cheppenu.

33. అయితే అతడు ప్రభువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళ్లుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని ఆయనతో అనగా

33. ayithē athaḍu prabhuvaa, neethookooḍa cheralōnikini maraṇamunakunu veḷluṭaku siddhamugaa unnaanani aayanathoo anagaa

34. ఆయనపేతురూ, నీవు నన్నెరుగనని ముమ్మారు చెప్పు వరకు, నేడు కోడికూయదని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.

34. aayanapēthuroo, neevu nanneruganani mummaaru cheppu varaku, nēḍu kōḍikooyadani neethoo cheppuchunnaananenu.

35. మరియు ఆయనసంచియు జాలెయు చెప్పులును లేకుండ నేను మిమ్మును పంపినప్పుడు, మీకు ఏమైనను తక్కువాయెనా అని వారినడిగినప్పుడు వారుఏమియు తక్కువకాలేదనిరి.

35. mariyu aayanasan̄chiyu jaaleyu cheppulunu lēkuṇḍa nēnu mimmunu pampinappuḍu, meeku ēmainanu thakkuvaayenaa ani vaarinaḍiginappuḍu vaaru'ēmiyu thakkuvakaalēdaniri.

36. అందుకాయన ఇప్పుడైతే సంచి గలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొని పోవలెను; కత్తి లేనివాడు తన బట్టనమ్మి కత్తి కొనుక్కొనవలెను;

36. andukaayana ippuḍaithē san̄chi galavaaḍu san̄chiyu jaaleyu theesikoni pōvalenu; katthi lēnivaaḍu thana baṭṭanammi katthi konukkonavalenu;

37. ఆయన అక్రమకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను
యెషయా 53:12

37. aayana akramakaarulalō okaḍugaa en̄chabaḍenu

38. అని వ్రాయబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియున్నది; ఏలయనగా నన్నుగూర్చిన సంగతి సమాప్తమవుచున్నదని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

38. ani vraayabaḍina maaṭa naayandu neravēravalasiyunnadhi; yēlayanagaa nannugoorchina saṅgathi samaapthamavuchunnadani meethoo cheppuchunnaananenu.

39. వారు ప్రభువా, ఇదిగో ఇక్కడ రెండు కత్తులున్నవనగా-చాలునని ఆయన వారితో చెప్పెను.

39. vaaru prabhuvaa, idigō ikkaḍa reṇḍu katthulunnavanagaa-chaalunani aayana vaarithoo cheppenu.

40. తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొప్పున ఒలీవలకొండకు వెళ్లగా శిష్యులును ఆయనవెంట వెళ్లిరి.

40. tharuvaatha aayana bayaludheri, thana vaaḍuka choppuna oleevalakoṇḍaku veḷlagaa shishyulunu aayanaveṇṭa veḷliri.

41. ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితోమీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు ప్రార్థనచేయుడని చెప్పి

41. aa chooṭu cheri aayana vaarithoomeeru shōdhanalō pravēshin̄chakuṇḍunaṭlu praarthanacheyuḍani cheppi

42. వారి యొద్ద నుండి రాతివేత దూరము వెళ్లి మోకాళ్లూని

42. vaari yoddha nuṇḍi raathivētha dooramu veḷli mōkaaḷlooni

43. తండ్రీ, యీ గిన్నె నా యొద్దనుండి (తొలగించుటకు) నీ చితమైతే తొలగించుము; అయినను నా యిష్టముకాదు, నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని ప్రార్థించెను.

43. thaṇḍree, yee ginne naa yoddhanuṇḍi (tolagin̄chuṭaku) nee chithamaithē tolagin̄chumu; ayinanu naa yishṭamukaadu, nee chitthamē siddhin̄chunugaaka ani praarthin̄chenu.

44. అప్పుడు పర లోకమునుండి యొకదూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరచెను.

44. appuḍu para lōkamunuṇḍi yokadootha aayanaku kanabaḍi aayananu balaparachenu.

45. ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట, నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువులవలె ఆయెను.

45. aayana vēdhanapaḍi marintha aathuramugaa praarthana cheyagaa aayana chemaṭa, nēla paḍuchunna goppa raktha binduvulavale aayenu.

46. ఆయన ప్రార్థన చాలించి లేచి తన శిష్యులయొద్దకు వచ్చి, వారు దుఃఖము చేత నిద్రించుట చూచి

46. aayana praarthana chaalin̄chi lēchi thana shishyulayoddhaku vachi, vaaru duḥkhamu chetha nidrin̄chuṭa chuchi

47. మీరెందుకు నిద్రించు చున్నారు? శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు లేచి ప్రార్థన చేయుడని వారితో చెప్పెను.

47. meerenduku nidrin̄chu chunnaaru? shōdhanalō pravēshin̄chakuṇḍunaṭlu lēchi praarthana cheyuḍani vaarithoo cheppenu.

48. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచ్చిరి. పండ్రెండుమందిలో యూదా అన బడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముద్దు పెట్టుకొనుటకు ఆయనయొద్దకు రాగా

48. aayana iṅkanu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa, idigō janulu gumpugaa vachiri. Paṇḍreṇḍumandilō yoodhaa ana baḍinavaaḍu vaarikaṇṭe mundhugaa naḍichi, yēsunu muddu peṭṭukonuṭaku aayanayoddhaku raagaa

49. యేసు యూదా, నీవు ముద్దుపెట్టుకొని మనుష్యకుమారుని అప్పగించు చున్నావా అని వానితో అనగా

49. yēsu yoodhaa, neevu muddupeṭṭukoni manushyakumaaruni appagin̄chu chunnaavaa ani vaanithoo anagaa

50. ఆయన చుట్టుఉన్న వారు జరుగబోవు దానిని చూచిప్రభువా, కత్తితో నరుకుదుమా అని ఆయనను అడిగిరి.

50. aayana chuṭṭu'unna vaaru jarugabōvu daanini chuchiprabhuvaa, katthithoo narukudumaa ani aayananu aḍigiri.

51. అంతలో వారిలో ఒకడు ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి, వాని కుడి చెవి తెగనరికెను.

51. anthalō vaarilō okaḍu pradhaanayaajakuni daasuni koṭṭi, vaani kuḍi chevi teganarikenu.

52. అయితే యేసు ఈ మట్టుకు తాళుడని చెప్పి, వాని చెవి ముట్టి బాగుచేసెను.

52. ayithē yēsu ee maṭṭuku thaaḷuḍani cheppi, vaani chevi muṭṭi baaguchesenu.

53. యేసు తన్ను పట్టుకొనవచ్చిన ప్రధానయాజకులతోను దేవాలయపు అధిపతులతోను పెద్దలతోనుమీరు బందిపోటు దొంగ మీదికి వచ్చినట్టు కత్తులతోను గుదియలతోను బయలుదేరి వచ్చితిరా?

53. yēsu thannu paṭṭukonavachina pradhaanayaajakulathoonu dhevaalayapu adhipathulathoonu peddalathoonumeeru bandipōṭu doṅga meediki vachinaṭṭu katthulathoonu gudiyalathoonu bayaludheri vachithiraa?

54. నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను.

54. nēnu anudinamu meechentha dhevaalayamulō unnappuḍu meeru nannu paṭṭukonalēdu; ayithē idi mee gaḍiyayu andhakaara sambandhamaina adhikaaramunu anenu.

55. వారాయనను పట్టి యీడ్చుకొనిపోయి ప్రధాన యాజకుని యింటిలోనికి తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూర ముగా వారి వెనుక వచ్చుచుండెను.

55. vaaraayananu paṭṭi yeeḍchukonipōyi pradhaana yaajakuni yiṇṭilōniki theesikonipōyiri. Pēthuru doora mugaa vaari venuka vachuchuṇḍenu.

56. అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుట్టు కూర్చుండి నప్పుడు, పేతురును వారి మధ్యను కూర్చుండెను.

56. anthaṭa kondaru naḍumuṅgiṭa maṇṭavēsi chuṭṭu koorchuṇḍi nappuḍu, pēthurunu vaari madhyanu koorchuṇḍenu.

57. అప్పుడొక చిన్నది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూర్చుండుట చూచి అతని తేరిచూచివీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెప్పెను.

57. appuḍoka chinnadhi aa maṇṭa veluthurulō athaḍu koorchuṇḍuṭa chuchi athani thērichuchiveeḍunu athanithoo kooḍa uṇḍenani cheppenu.

58. అందుకు పేతురు అమ్మాయీ, నేనతని నెరుగననెను.

58. anduku pēthuru ammaayee, nēnathani nerugananenu.

59. మరి కొంత సేపటికి మరియొకడు అతని చూచినీవును వారిలో ఒకడవనగా పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను.

59. mari kontha sēpaṭiki mariyokaḍu athani chuchineevunu vaarilō okaḍavanagaa pēthuru ōyee, nēnu kaananenu.

60. ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెప్పెను.

60. in̄chumin̄chu oka gaḍiyayaina tharuvaatha mariyokaḍu nijamugaa veeḍunu athanithoo kooḍa uṇḍenu, veeḍu galilayuḍani druḍhamugaa cheppenu.

61. అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెప్పినది నాకు తెలియ దనెను. అతడింకను మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను.

61. anduku pēthuru ōyee, neevu cheppinadhi naaku teliya danenu. Athaḍiṅkanu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa veṇṭanē kōḍi koosenu.

62. అప్పుడు ప్రభువు తిరిగి పేతురు వైపు చూచెను గనుక పేతురు నేడు కోడి కూయకమునుపు నీవు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగనందువని ప్రభువు తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసికొని

62. appuḍu prabhuvu thirigi pēthuru vaipu chuchenu ganuka pēthuru nēḍu kōḍi kooyakamunupu neevu mummaaru nannu erugananduvani prabhuvu thanathoo cheppina maaṭa gnaapakamu chesikoni

63. వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడ్చెను.

63. velupalikipōyi santhaapapaḍi yēḍchenu.

64. యేసును పట్టుకొనిన మనుష్యులు ఆయనను అపహసించి కొట్టి, ఆయన ముఖము కప్పి,

64. yēsunu paṭṭukonina manushyulu aayananu apahasin̄chi koṭṭi, aayana mukhamu kappi,

65. నిన్ను కొట్టిన వాడెవడో ప్రవచింపుమని ఆయనను అడిగిఒ ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి.

65. ninnu koṭṭina vaaḍevaḍō pravachimpumani aayananu aḍigi'o aayanaku virōdhamugaa iṅkanu anēka dooshaṇa vachanamulaaḍiri.

66. ఉదయము కాగానే ప్రజల పెద్దలును ప్రధాన యాజకులును శాస్త్రులును సభకూడి, ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి

66. udayamu kaagaanē prajala peddalunu pradhaana yaajakulunu shaastrulunu sabhakooḍi, aayananu thama mahaa sabhalōniki theesikonipōyi

67. నీవు క్రీస్తువైతే మాతో చెప్పుమనిరి. అందుకాయన నేను మీతో చెప్పినయెడల మీరు నమ్మరు.

67. neevu kreesthuvaithē maathoo cheppumaniri. Andukaayana nēnu meethoo cheppinayeḍala meeru nammaru.

68. అదియుగాక నేను మిమ్మును అడిగినయెడల మీరు నాకు ఉత్తరము చెప్పరు.

68. adhiyugaaka nēnu mimmunu aḍiginayeḍala meeru naaku uttharamu chepparu.

69. ఇది మొదలుకొని మనుష్యకుమారుడు మహాత్మ్యముగల దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడగునని వారితో చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1, దానియేలు 7:13

69. idi modalukoni manushyakumaaruḍu mahaatmyamugala dhevuni kuḍipaarshvamuna aaseenuḍagunani vaarithoo cheppenu.

70. అందుకు వారందరు అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన మీరన్నట్టు నేనే ఆయనను అని వారితో చెప్పెను.

70. anduku vaarandaru aṭlayithē neevu dhevuni kumaaruḍavaa? Ani aḍugagaa aayana meerannaṭṭu nēnē aayananu ani vaarithoo cheppenu.

71. అందుకు వారు మనకిక సాక్షులతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట వింటిమిగదా అని చెప్పిరి.

71. anduku vaaru manakika saakshulathoo pani ēmi? Manamu athani nōṭimaaṭa viṇṭimigadaa ani cheppiri.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |