Luke - లూకా సువార్త 24 | View All

1. ఆదివారమున తెల్లవారుచుండగా (ఆ స్త్రీలు) తాము సిద్ధపరచిన సుగంధ ద్రవ్యములను తీసికొని సమాధి యొద్దకు వచ్చి

1. aadhivaaramuna tellavaaruchuṇḍagaa (aa streelu) thaamu siddhaparachina sugandha dravyamulanu theesikoni samaadhi yoddhaku vachi

2. సమాధిముందర ఉండిన రాయి దొరలింప బడియుండుట చూచి లోపలికి వెళ్లిరి గాని

2. samaadhimundhara uṇḍina raayi doralimpa baḍiyuṇḍuṭa chuchi lōpaliki veḷliri gaani

3. ప్రభువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు.

3. prabhuvaina yēsu dhehamu vaariki kanabaḍalēdu.

4. ఇందునుగూర్చి వారికేమియు తోచకయుండగా, ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన యిద్దరు మనుష్యులు వారియొద్ద నిలువబడిరి.

4. indunugoorchi vaarikēmiyu thoochakayuṇḍagaa, prakaashamaanamaina vastramulu dharin̄china yiddaru manushyulu vaariyoddha niluvabaḍiri.

5. వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపి యుండగా వీరుసజీవుడైన వానిని మీ రెందుకు మృతులలో వెదకుచున్నారు?
యెషయా 8:19

5. vaaru bhayapaḍi mukhamulanu nēla mōpi yuṇḍagaa veerusajeevuḍaina vaanini mee renduku mruthulalō vedakuchunnaaru?

6. ఆయన ఇక్కడలేడు, ఆయన లేచియున్నాడు; ఆయన ఇంక గలిలయలో ఉండి నప్పుడు

6. aayana ikkaḍalēḍu, aayana lēchiyunnaaḍu; aayana iṅka galilayalō uṇḍi nappuḍu

7. మనుష్యకుమారుడు పాపిష్ఠులైన మనుష్యుల చేతికి అప్పగింపబడి, సిలువవేయబడి, మూడవ దినమందు లేవవలసియున్నదని ఆయన మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసికొనుడని వారితో
కీర్తనల గ్రంథము 22:1-18

7. manushyakumaaruḍu paapishṭhulaina manushyula chethiki appagimpabaḍi, siluvavēyabaḍi, mooḍava dinamandu lēvavalasiyunnadani aayana meethoo cheppina maaṭa gnaapakamu chesikonuḍani vaarithoo

8. అప్పుడు వారాయన మాటలు జ్ఞాపకము చేసికొని

8. appuḍu vaaraayana maaṭalu gnaapakamu chesikoni

9. సమాధి యొద్దనుండి తిరిగి వెళ్లి యీ సంగతులన్నియు పదునొకండుగురు శిష్యులకును తక్కినవారికందరికిని తెలియజేసిరి.

9. samaadhi yoddhanuṇḍi thirigi veḷli yee saṅgathulanniyu padunokaṇḍuguru shishyulakunu thakkinavaarikandarikini teliyajēsiri.

10. ఈ సంగతులు అపొస్తలులతో చెప్పిన వారెవరనగా మగ్దలేనే మరియయు యోహన్నయు యాకోబు తల్లియైన మరియయు వారితో కూడ ఉన్న యితర స్త్రీలును.

10. ee saṅgathulu aposthalulathoo cheppina vaarevaranagaa magdalēnē mariyayu yōhannayu yaakōbu thalliyaina mariyayu vaarithoo kooḍa unna yithara streelunu.

11. అయితే వారి మాటలు వీరి దృష్టికి వెఱ్ఱిమాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి మాటలు నమ్మలేదు.

11. ayithē vaari maaṭalu veeri drushṭiki verrimaaṭalugaa kanabaḍenu ganuka veeru vaari maaṭalu nammalēdu.

12. అయితే పేతురు లేచి, సమాధి యొద్దకు పరుగెత్తికొనిపోయి వంగిచూడగా, నారబట్టలు మాత్రము విడిగా కనబడెను. అతడు జరిగినదానిని గూర్చి ఆశ్చర్యపడుచు ఇంటికి వెళ్లెను.

12. ayithē pēthuru lēchi, samaadhi yoddhaku parugetthikonipōyi vaṅgichooḍagaa, naarabaṭṭalu maatramu viḍigaa kanabaḍenu. Athaḍu jariginadaanini goorchi aashcharyapaḍuchu iṇṭiki veḷlenu.

13. ఇదిగో ఆ దినమందే వారిలో ఇద్దరు యెరూషలేమునకు ఆమడదూరమున ఉన్న ఎమ్మాయు అను ఒక గ్రామ మునకు వెళ్లుచు

13. idigō aa dinamandhe vaarilō iddaru yerooshalēmunaku aamaḍadooramuna unna emmaayu anu oka graama munaku veḷluchu

14. జరిగిన ఈ సంగతులన్ని టినిగూర్చి యొకరితో నొకరు సంభాషించుచుండిరి.

14. jarigina ee saṅgathulanni ṭinigoorchi yokarithoo nokaru sambhaashin̄chuchuṇḍiri.

15. వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగ్గరకువచ్చి వారితోకూడ నడిచెను;

15. vaaru sambhaashin̄chuchu aalōchin̄chukonuchuṇḍagaa, yēsu thaanē daggarakuvachi vaarithookooḍa naḍichenu;

16. అయితే వారాయనను గుర్తు పట్టలేకుండ వారి కన్నులు మూయబడెను.

16. ayithē vaaraayananu gurthu paṭṭalēkuṇḍa vaari kannulu mooyabaḍenu.

17. ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనుచున్న యీ మాట లేమని అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి.

17. aayana meeru naḍuchuchu okarithoo okaru cheppukonuchunna yee maaṭa lēmani aḍugagaa vaaru duḥkhamukhulai nilichiri.

18. వారిలో క్లెయొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ దినములలో అక్కడ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను.

18. vaarilō kleyopaa anuvaaḍu yerooshalēmulō basa cheyuchuṇḍi, yee dinamulalō akkaḍa jarigina saṅgathulu neevokaḍavē yerugavaa? Ani aayananu aḍigenu.

19. ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినప్పుడు వారునజరేయుడైన యేసును గూర్చిన సంగతులే; ఆయన దేవునియెదుటను ప్రజలందరియెదుటను క్రియలోను వాక్యములోను శక్తి గల ప్రవక్తయై యుండెను.

19. aayana avi ēvani vaarini aḍiginappuḍu vaarunajarēyuḍaina yēsunu goorchina saṅgathulē; aayana dhevuniyeduṭanu prajalandariyeduṭanu kriyalōnu vaakyamulōnu shakthi gala pravakthayai yuṇḍenu.

20. మన ప్రధాన యాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు అప్పగించి, సిలువవేయించిరో నీకు తెలియదా?

20. mana pradhaana yaajakulunu adhikaarulunu aayananu ēlaagu maraṇashikshaku appagin̄chi, siluvavēyin̄chirō neeku teliyadaa?

21. ఇశ్రాయేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీక్షించి యుంటిమి; ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడు దినములాయెను.

21. ishraayēlunu vimōchimpabōvuvaaḍu eeyanē ani mēmu nireekshin̄chi yuṇṭimi; idigaaka yee saṅgathulu jarigi nēṭiki mooḍu dinamulaayenu.

22. అయితే మాలో కొందరు స్త్రీలు తెల్ల వారగానే సమాధియొద్దకు వెళ్లి, ఆయన దేహమును కానక వచ్చి

22. ayithē maalō kondaru streelu tella vaaragaanē samaadhiyoddhaku veḷli, aayana dhehamunu kaanaka vachi

23. కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బ్రదికియున్నాడని చెప్పిరని మాతో చెప్పి మాకు విస్మయము కలుగజేసిరి.

23. kondaru dhevadoothalu thamaku kanabaḍi aayana bradhikiyunnaaḍani cheppirani maathoo cheppi maaku vismayamu kalugajēsiri.

24. మాతోకూడ ఉన్నవారిలో కొందరు సమాధియొద్దకు వెళ్లి ఆ స్త్రీలు చెప్పినట్టు కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెప్పిరి.

24. maathookooḍa unnavaarilō kondaru samaadhiyoddhaku veḷli aa streelu cheppinaṭṭu kanugoniri gaani, aayananu chooḍalēdani aayanathoo cheppiri.

25. అందు కాయన అవివేకులారా, ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలనన్నిటిని నమ్మని మందమతులారా,

25. andu kaayana avivēkulaaraa, pravakthalu cheppina maaṭalananniṭini nammani mandamathulaaraa,

26. క్రీస్తు ఈలాగు శ్రమపడి తన మహిమలో ప్రవేశించుట అగత్యము కాదా అని వారితో చెప్పి

26. kreesthu eelaagu shramapaḍi thana mahimalō pravēshin̄chuṭa agatyamu kaadaa ani vaarithoo cheppi

27. మోషేయు సమస్త ప్రవక్తలును మొదలు కొని లేఖనములన్నిటిలో తన్ను గూర్చిన వచనముల భావము వారికి తెలిపెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15

27. mōshēyu samastha pravakthalunu modalu koni lēkhanamulanniṭilō thannu goorchina vachanamula bhaavamu vaariki telipenu.

28. ఇంతలో తాము వెళ్లుచున్న గ్రామము దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన యింక కొంతదూరము వెళ్లునట్లు అగపడగా

28. inthalō thaamu veḷluchunna graamamu daggaraku vachinappuḍu aayana yiṅka konthadooramu veḷlunaṭlu agapaḍagaa

29. వారు సాయంకాలము కావచ్చినది, ప్రొద్దు గ్రుంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని చెప్పి, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితో కూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళ్లెను.

29. vaaru saayaṅkaalamu kaavachinadhi, proddu gruṅkinadhi, maathookooḍa uṇḍumani cheppi, aayananu balavanthamuchesiri ganuka aayana vaarithoo kooḍa uṇḍuṭaku lōpaliki veḷlenu.

30. ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు, ఒక రొట్టెను పట్టుకొని స్తోత్రము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచి పెట్టగా

30. aayana vaarithoo kooḍa bhōjanamunaku koorchunnappuḍu, oka roṭṭenu paṭṭukoni sthootramu chesi daani virichi vaariki pan̄chi peṭṭagaa

31. వారి కన్నులు తెరవబడి ఆయనను గుర్తుపట్టిరి; అంతట ఆయన వారికి అదృశ్యుడాయెను.

31. vaari kannulu teravabaḍi aayananu gurthupaṭṭiri; anthaṭa aayana vaariki adrushyuḍaayenu.

32. అప్పుడు వారు ఆయన త్రోవలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు బోధపరచు చున్నప్పుడు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి.

32. appuḍu vaaru aayana trōvalō manathoo maaṭalaaḍuchu lēkhanamulanu manaku bōdhaparachu chunnappuḍu mana hrudayamu manalō maṇḍuchuṇḍalēdaa ani yokanithoo okaḍu cheppukoniri.

33. ఆ గడియలోనే వారు లేచి, యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లగా, పదు నొకొండుగురు శిష్యులును వారితో కూడ ఉన్నవారును కూడివచ్చి

33. aa gaḍiyalōnē vaaru lēchi, yerooshalēmunaku thirigi veḷlagaa, padu nokoṇḍuguru shishyulunu vaarithoo kooḍa unnavaarunu kooḍivachi

34. ప్రభువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కన బడెనని చెప్పుకొనుచుండిరి. వారిది విని

34. prabhuvu nijamugaa lēchi seemōnunaku kana baḍenani cheppukonuchuṇḍiri. Vaaridi vini

35. త్రోవలో జరిగిన సంగతులును, ఆయన రొట్టె విరుచుటవలన తమ కేలాగు తెలియబడెనో అదియు తెలియజేసిరి.

35. trōvalō jarigina saṅgathulunu, aayana roṭṭe viruchuṭavalana thama kēlaagu teliyabaḍenō adhiyu teliyajēsiri.

36. వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధ్యను నిలిచి--మీకు సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను.

36. vaaru eelaagu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa aayana vaari madhyanu nilichi--meeku samaadhaanamavugaakani vaarithoo anenu.

37. అయితే వారు దిగులుపడి భయాక్రాంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని తలంచిరి.

37. ayithē vaaru digulupaḍi bhayaakraanthulai, bhoothamu thamaku kanabaḍenani thalan̄chiri.

38. అప్పుడాయనమీరెందుకు కలవరపడుచున్నారు? మీ హృద యములలో సందేహములు పుట్టనేల?

38. appuḍaayanameerenduku kalavarapaḍuchunnaaru? mee hruda yamulalō sandhehamulu puṭṭanēla?

39. నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; నన్ను పట్టి చూడుడి, నా కున్నట్టుగా మీరు చూచుచున్న యెముకలును మాంస మును భూతమున కుండవని చెప్పి

39. nēnē aayananu anuṭaku naa chethulanu naa paadamulanu chooḍuḍi; nannu paṭṭi chooḍuḍi, naa kunnaṭṭugaa meeru choochuchunna yemukalunu maansa munu bhoothamuna kuṇḍavani cheppi

40. తన చేతులను పాదము లను వారికి చూపెను.

40. thana chethulanu paadamu lanu vaariki choopenu.

41. అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమ్మక ఆశ్చర్యపడుచుండగా ఆయనఇక్కడ మీయొద్ద ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను.

41. ayithē vaaru santhooshamuchetha iṅkanu nammaka aashcharyapaḍuchuṇḍagaa aayana'ikkaḍa meeyoddha ēmaina aahaaramu kaladaa ani vaarinaḍigenu.

42. వారు కాల్చిన చేప ముక్కను ఆయన కిచ్చిరి.

42. vaaru kaalchina chepa mukkanu aayana kichiri.

43. ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను.

43. aayana daanini theesikoni vaariyeduṭa bhujin̄chenu.

44. అంతట ఆయన–మోషే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథములలోను, కీర్తనలలోను నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన వన్నియు నెరవేరవలెనని నేను మీయొద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెప్పెను

44. anthaṭa aayana–mōshē dharmashaastramulōnu pravakthala granthamulalōnu, keerthanalalōnu nannugoorchi vraayabaḍina vanniyu neravēravalenani nēnu meeyoddha uṇḍinappuḍu meethoo cheppina maaṭalu neravērinavani vaarithoo cheppenu

45. అప్పుడు వారు లేఖనములు గ్రహించునట్లుగా ఆయన వారి మనస్సును తెరచి

45. appuḍu vaaru lēkhanamulu grahin̄chunaṭlugaa aayana vaari manassunu terachi

46. క్రీస్తు శ్రమపడి మూడవ దిన మున మృతులలోనుండి లేచుననియు
యెషయా 53:5, హోషేయ 6:2

46. kreesthu shramapaḍi mooḍava dina muna mruthulalōnuṇḍi lēchunaniyu

47. యెరూషలేము మొదలుకొని సమస్త జనములలో ఆయనపేరట మారుమనస్సును పాపక్షమాపణయు ప్రకటింపబడుననియు వ్రాయబడియున్నది.

47. yerooshalēmu modalukoni samastha janamulalō aayanapēraṭa maarumanassunu paapakshamaapaṇayu prakaṭimpabaḍunaniyu vraayabaḍiyunnadhi.

48. ఈ సంగతులకు మీరే సాక్షులు

48. ee saṅgathulaku meerē saakshulu

49. ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీమీదికి పంపు చున్నాను; మీరు పైనుండి శక్తి పొందువరకు పట్టణములో నిలిచి యుండుడని వారితో చెప్పెను.

49. idigō naa thaṇḍri vaagdaanamu chesinadhi meemeediki pampu chunnaanu; meeru painuṇḍi shakthi ponduvaraku paṭṭaṇamulō nilichi yuṇḍuḍani vaarithoo cheppenu.

50. ఆయన బేతనియవరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతు లెత్తి వారిని ఆశీర్వదించెను.

50. aayana bēthaniyavaraku vaarini theesikonipōyi chethu letthi vaarini aasheervadhin̄chenu.

51. వారిని ఆశీర్వదించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి ప్రత్యేకింపబడి పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 47:5

51. vaarini aasheervadhin̄chuchuṇḍagaa aayana vaarilōnuṇḍi pratyēkimpabaḍi paralōkamunaku aarōhaṇuḍaayenu.

52. వారు ఆయనకు నమస్కారము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లి

52. vaaru aayanaku namaskaaramu chesi mahaa aanandamuthoo yerooshalēmunaku thirigi veḷli

53. యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండిరి.

53. yeḍategaka dhevaalayamulō uṇḍi dhevuni sthootramu cheyuchuṇḍiri.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |