Luke - లూకా సువార్త 3 | View All

1. తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతుర్థాధిపతిగాను, ఇతూరయ త్రకోనీతి దేశములకు అతని తమ్ముడైన ఫిలిప్పు చతుర్థాధిపతిగాను, అబి లేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను,

1. In the fiftenth yeare of the raigne of Tiberius the Emperoure, wha Pontius Pilate was leftenaut in Iewry and Herode one of the foure princes in Galile, and his brother Philippe one of the foure prynces in Iturea, & in the coastes of Traconites, and Lysanias one of the foure princes of Abilene,

2. అన్నయు, కయపయు ప్రధాన యాజకులుగాను, ఉన్నకాలమున అరణ్యములోనున్న జెకర్యా కుమారుడైన యోహాను నొద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చెను.

2. when Hannas and Caiphas were hye prestes, the came ye worde of God vnto Ihon the sonne of Zachary in the wyldernes.

3. అంతట అతడు వచ్చి, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మారు మనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మము పొందవ లెనని యొర్దాను నదీ ప్రదేశమందంతట ప్రకటించు చుండెను.

3. And he came in to all ye coastes aboute Iordan, and preached the baptyme of repetaunce for the remyssion of synnes.

4. ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళముచేయుడి
యెషయా 40:3-5

4. As it is wrytte in ye boke of ye sayenges of Esaye the prophet, which sayeth: The voyce of a cryer in the wyldernes: prepare the waye of the LORDE, and make his pathes straight.

5. ప్రతి పల్లము పూడ్చబడును ప్రతి కొండయు మెట్టయు పల్లము చేయబడును వంకర మార్గములు తిన్ననివగును కరకు మార్గములు నున్ననివగును

5. Euery valley shalbe fylled, and euery mountayne & hyll shalbe brought lowe. And what so is croked, shalbe made straight: and what rough is, shalbe made smooth,

6. సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

6. and all flesh shal se the Sauioure of God.

7. అతడు తనచేత బాప్తిస్మము పొందవచ్చిన జనసమూహములను చూచి సర్పసంతానమా, రాబోవు ఉగ్రతను తప్పించుకొనుటకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడెవడు?

7. Then sayde he vnto the people, yt wente out to be baptysed of him: Ye generacion of vipers, who hath certified you, that ye shal escape ye wrath to come?

8. మారుమనస్సునకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబ్రాహాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరనుకొన మొదలుపెట్టుకొనవద్దు; దేవుడు ఈ రాళ్లవలన అబ్రాహామునకు పిల్లలను పుట్టింపగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

8. Take hede, brynge forth due frutes of repetauce, & begynne not to saye: We haue Abraha to or father. For I saye vnto you: God is able of these stones to rayse vp children vnto Abraham.

9. ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడి యున్నది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడునని చెప్పెను.

9. The axe is put vnto the tre allready: so that euery tre which bryngeth not forth good frute, shalbe hewen downe, and cast in to the fyre.

10. అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

10. And the people axed him, and sayde: What shal we do then?

11. అతడురెండు అంగీలుగలవాడు ఏమియు లేనివానికియ్య వలెననియు, ఆహారముగలవాడును ఆలాగే చేయవలె ననియు వారితో చెప్పెను.

11. He answered, & sayde vnto the: He that hath two coates, let him parte wt him yt hath none: and he that hath meate, let him do likewyse.

12. సుంకరులును బాప్తిస్మము పొందవచ్చి బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

12. The publicans came also, to be baptysed and sayde vnto him: Master, what shal we do?

13. అతడు మీకు నిర్ణయింపబడినదాని కంటె ఎక్కువ తీసికొనవద్దని వారితో చెప్పెను.

13. He sayde vnto them: Requyre nomore, then is appoynted you.

14. సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడుఎవనిని బాధపెట్టకయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృప్తిపొందియుండుడని వారితో చెప్పెను.

14. Then ye soudyours axed him likewyse, and sayde: What shal we do then? And he sayde vnto the: Do no man violence ner wronge, and be content with youre wages.

15. ప్రజలు కనిపెట్టుచు, ఇతడు క్రీస్తయి యుండునేమో అని అందరును యోహానును గూర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా

15. But whan the people were in a doute, & thought all in their hertes, whether he were Christ,

16. యోహాను నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను; అయితే నాకంటె శక్తి మంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను; ఆయన పరిశుద్ధాత్మ లోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును;

16. Ihon answered, and sayde vnto the all: I baptyse you with water, but after me there cometh one stronger the I, whose shue lachet I am not worthy to lowse: he shal baptyse you with the holy goost and with fyre.

17. ఆయన చేట ఆయన చేతిలోనున్నది; ఆయన తన కళ్లమును బాగుగా శుభ్రముచేసి, తన కొట్టులో గోధుమలుపోసి, ఆరని అగ్నితో పొట్టు కాల్చి వేయునని అందరితో చెప్పెను.

17. Whose fanne is in his hande, and he shal pourge his floore, and shal gather ye wheate in to his barne, and shal burne the chaffe with vnquencheable fyre.

18. ఇదియుగాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించుచు వారికి సువార్త ప్రకటించు చుండెను.

18. And many other thynges more exorted he, & preached vnto the people.

19. అయితే చతుర్థాధిపతియైన హేరోదుచేసిన సకల దుష్కార్యముల నిమిత్తమును, అతని సోదరుని భార్యయైన హేరోదియ నిమిత్తమును, యోహాను అతనిని గద్దించినందుకు

19. But Herode the Tetrarcha (wha he was rebuked of him because of Herodias his brothers wife, and for all the euels that Herode dyd)

20. అదివరకు తాను చేసినవన్నియు చాల వన్నట్టు అతడు యోహానును చెరసాలలో వేయించెను.

20. besydes all this he layed Iho in preson.

21. ప్రజలందరును బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు యేసుకూడ బాప్తిస్మము పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి

21. And it fortuned whan all the people receaued baptyme, and whan Iesus also was baptysed and prayed, that heauen opened,

22. పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయనమీదికి దిగి వచ్చెను. అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.
ఆదికాండము 22:2, కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 42:1

22. and the holy goost came downe in a bodely shappe like a doue vpon him. And out of heauen there came a voyce, which sayde: Thou art my deare sonne, in who I delyte.

23. యేసు (బోధింప) మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల యీడుగలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి,

23. And Iesus was aboute thirtie yeares whan he beganne. And he was taken for the sonne of Ioseph, which was the sonne of Eli,

24. హేలీ మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి, లేవి మెల్కీకి,

24. which was the sonne of Mathat. Which was the sonne of Leui. Which was the sonne of Melchi. Which was the sonne of Ianna. Which was the sonne of Ioseph.

25. మెల్కీ యన్నకు, యన్న యోసేపుకు, యోసేపు మత్తతీయకు, మత్తతీయ ఆమోసుకు, ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎస్లికి, ఎస్లి నగ్గయికి,

25. Which was the sonne of Mathathias. Which was the sonne of Amos. Which was the sonne of Nahum. Which was the sonne of Essli. Which was the sonne of Nange.

26. Which was the sonne of Maath. Which was the sonne of Mathathias. Which was the sonne of Simei. Which was the sonne of Ioseph. Which was the sonne of Iuda.

27. యోదా యోహన్నకు, యోహన్న రేసాకు, రేసా జెరుబ్బాబెలుకు, జెరుబ్బాబెలు షయల్తీ యేలుకు, షయల్తీయేలు నేరికి,
ఎజ్రా 3:2

27. Which was the sonne of Iohanna. Which was the sonne of Resia. Which was the sonne of Zorobabel. Which was the sonne of Salathiel. Which was the sonne of Neri.

28. Which was the sonne of Melchi. Which was the sonne of Abdi. Which was the sonne of Cosam. Which was the sonne of Elmadam. Which was the sonne of Her.

29. ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, యోరీము మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి,

29. Which was the sonne of Ieso. Which was the sonne of Eliezer. Which was the sonne of Iorem. Which was the sonne of Mattha. Which was the sonne of Leui.

30. లేవి షిమ్యోనుకు, షిమ్యోను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు యోనాముకు, యోనాము ఎల్యా కీముకు,

30. Which was the sonne of Simeon. Which was the sonne of Iuda. Which was the sonne of Ioseph. Which was the sonne of Ionam. Which was the sonne of Eliachim.

31. Which was the sonne of Melca. Which was the sonne of Menam. Which was the sonne of Mathathan. Which was the sonne of Nathan. Which was the sonne of Dauid.

32. Which was the sonne of Iesse. Which was the sonne of Obed. Which was the sonne of Boos. Which was the sonne of Salmon. Which was the sonne of Naasson.

33. Which was the sonne of Aminadab. Which was the sonne of Aram. Which was the sonne of Esrom. Which was the sonne of Phares. Which was the sonne of Iuda.

35. Which was the sonne of Serug. Which was the sonne of Regu. Which was the sonne of Peleg. Which was the sonne of Eber. Which was the sonne of Salah.

36. Which was the sonne of Caynan. Which was the sonne of Arphachsad. Which was the sonne of Sem. Which was the sonne of Noe. Which was the sonne of Lamech.

37. Which was the sonne of Mathusalah. Which was the sonne of Henoch. Which was the sonne of Iared. Which was the sonne of Mahaleel. Which was the sonne of Renan.

38. కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి కుమారుడు.

38. Which was the sonne of Enos. Which was the sonne of Seth. Which was the sonne of Adam. Which was the sonne of God.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |