Luke - లూకా సువార్త 3 | View All

1. తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతుర్థాధిపతిగాను, ఇతూరయ త్రకోనీతి దేశములకు అతని తమ్ముడైన ఫిలిప్పు చతుర్థాధిపతిగాను, అబి లేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను,

తిబెరియస్ రోమ్ సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి. ఈ దశలో యోహాను, యేసు ఇద్దరి వయసూ దాదాపు 30 ఏళ్ళు (వ 23). “దేవుని నుంచి వాక్కు వచ్చింది” అనేది పాత ఒడంబడిక గ్రంథం భాష. యిర్మియా 1:2; యెహెఙ్కేలు 1:3; హోషేయ 1:1 పోల్చి చూడండి.

2. అన్నయు, కయపయు ప్రధాన యాజకులుగాను, ఉన్నకాలమున అరణ్యములోనున్న జెకర్యా కుమారుడైన యోహాను నొద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చెను.

కయప అన్నా అల్లుడు. రోమ్‌వారు అతణ్ణి యూదులకు ప్రముఖ యాజిగా నియమించారు. యూదులు అన్నాను ప్రముఖ యాజిగా గుర్తించడం కొనసాగిస్తూనే కయపను కూడా అదే విధంగా గుర్తించడం మొదలు పెట్టారు. మామూలుగా అయితే ప్రముఖయాజి ఒక్కడే ఉండాలి.

3. అంతట అతడు వచ్చి, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మారు మనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మము పొందవ లెనని యొర్దాను నదీ ప్రదేశమందంతట ప్రకటించు చుండెను.

మత్తయి 3:1-12. బాప్తిసం మూలంగా పశ్చాత్తాపం గానీ పాపక్షమాపణ గానీ కలుగుతాయని కాదు దీని అర్థం. వారు పశ్చాత్తాపపడి తమ పాపాలు ఒప్పుకుని, క్షమాపణ పొందిన తరువాతే బాప్తిసం తీసుకున్నారు (మత్తయి 3:6, మత్తయి 3:11). పాప క్షమాపణ కోసం పశ్చాత్తాపం, నమ్మకం అవసరం (మత్తయి 3:6; మార్కు 16:15-16). యోహాను బాప్తిసం దీనికి సూచన.

4. ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళముచేయుడి
యెషయా 40:3-5

5. ప్రతి పల్లము పూడ్చబడును ప్రతి కొండయు మెట్టయు పల్లము చేయబడును వంకర మార్గములు తిన్ననివగును కరకు మార్గములు నున్ననివగును

6. సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

7. అతడు తనచేత బాప్తిస్మము పొందవచ్చిన జనసమూహములను చూచి సర్పసంతానమా, రాబోవు ఉగ్రతను తప్పించుకొనుటకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడెవడు?

8. మారుమనస్సునకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబ్రాహాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరనుకొన మొదలుపెట్టుకొనవద్దు; దేవుడు ఈ రాళ్లవలన అబ్రాహామునకు పిల్లలను పుట్టింపగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

9. ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడి యున్నది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడునని చెప్పెను.

10. అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

“పశ్చాత్తాపానికి తగిన ఫలాల” (వ 8) వర్ణన ఇక్కడ ఉంది. – దయ, ప్రేమ, నిజాయితీ, సత్యసంధత, సంతృప్తి, ఇతరులకు చెందినవి ఆశించకపోవడం, మొదలైన గుణాలు. పశ్చాత్తాపపడి ఆయనతో సహవాసంలో జీవించే వారిలో దేవుడు కోరే లక్షణాల్లో ఇవి కొన్ని.

11. అతడురెండు అంగీలుగలవాడు ఏమియు లేనివానికియ్య వలెననియు, ఆహారముగలవాడును ఆలాగే చేయవలె ననియు వారితో చెప్పెను.

12. సుంకరులును బాప్తిస్మము పొందవచ్చి బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

13. అతడు మీకు నిర్ణయింపబడినదాని కంటె ఎక్కువ తీసికొనవద్దని వారితో చెప్పెను.

14. సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడుఎవనిని బాధపెట్టకయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృప్తిపొందియుండుడని వారితో చెప్పెను.

15. ప్రజలు కనిపెట్టుచు, ఇతడు క్రీస్తయి యుండునేమో అని అందరును యోహానును గూర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా

యోహాను 1:19-20. “అభిషిక్తుడు”– మత్తయి 1:1.

16. యోహాను నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను; అయితే నాకంటె శక్తి మంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను; ఆయన పరిశుద్ధాత్మ లోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును;

17. ఆయన చేట ఆయన చేతిలోనున్నది; ఆయన తన కళ్లమును బాగుగా శుభ్రముచేసి, తన కొట్టులో గోధుమలుపోసి, ఆరని అగ్నితో పొట్టు కాల్చి వేయునని అందరితో చెప్పెను.

18. ఇదియుగాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించుచు వారికి సువార్త ప్రకటించు చుండెను.

ఉదాహరణకు యోహాను 1:29-39 చూడండి.

19. అయితే చతుర్థాధిపతియైన హేరోదుచేసిన సకల దుష్కార్యముల నిమిత్తమును, అతని సోదరుని భార్యయైన హేరోదియ నిమిత్తమును, యోహాను అతనిని గద్దించినందుకు

20. అదివరకు తాను చేసినవన్నియు చాల వన్నట్టు అతడు యోహానును చెరసాలలో వేయించెను.

21. ప్రజలందరును బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు యేసుకూడ బాప్తిస్మము పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి

“ప్రార్థన చేస్తూ”– మత్తయి 3:13; మత్తయి 5:16; మత్తయి 11:1.

22. పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయనమీదికి దిగి వచ్చెను. అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.
ఆదికాండము 22:2, కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 42:1

23. యేసు (బోధింప) మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల యీడుగలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి,

“యోసేపు”– లూకా 2:23; లూకా 1:34-35. యోసేపు యేసుకు చట్టబద్ధమైన తండ్రి మాత్రమేనని లూకా మరో సారి స్పష్టం చేస్తున్నాడు.

24. హేలీ మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి, లేవి మెల్కీకి,

దావీదు నుంచి యేసు వరకు ఉన్న ఈ వంశావళికీ మత్తయి 1:1-17 లో ఉన్నదానికీ తేడాలున్నాయి. ఎందుకని? మత్తయి యోసేపు వంశావళి ఇచ్చాడనీ, లూకా మరియ వంశావళి ఇచ్చాడనీ చాలామంది బైబిలు పండితులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఇది నిజమైతే ఇక్కడ యోసేపు హేలీకి అల్లుడై ఉండాలి. బైబిల్లో “కుమారుడు” అనే పదం అనేక రకాల సంబంధాలను సూచించవచ్చు (మత్తయి 1:1 చూడండి). పైన చెప్పినదే రెండు వంశావళుల మధ్యనున్న తేడాను సరియైన వివరణ అనుకోవచ్చు. మత్తయి యేసు వంశ వృక్షాన్ని అబ్రాహాము దగ్గర్నుంచి మాత్రమే ఇచ్చిన విషయం గమనించండి. లూకా అయితే దాన్ని ఆదాము వరకు తీసుకువెళ్ళాడు. యేసును ఇస్రాయేల్‌వారికి రాజుగా చూపడమే మత్తయి ఉద్దేశం. లూకా అయితే మానవాళి అంతటితో ఆయన సంబంధాన్ని కనపరుస్తున్నాడన్నమాట. మొదటి మానవుడైన ఆదాముకు మానవ తండ్రి ఉండడం అసాధ్యం. అతడు దేవుని చేత నేరుగా చేయబడినవాడు. ఆ విధంగా చూస్తే దేవుడే అతని తండ్రి. ఆదికాండము 1:26-27; ఆదికాండము 2:7 చూడండి. ఆదాము యేసులాగా దేవుని ఏకైక కుమారుడు కాదు (లూకా 1:35; మత్తయి 3:17; యోహాను 1:1, యోహాను 1:14; యోహాను 3:16; యోహాను 17:5).

25. మెల్కీ యన్నకు, యన్న యోసేపుకు, యోసేపు మత్తతీయకు, మత్తతీయ ఆమోసుకు, ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎస్లికి, ఎస్లి నగ్గయికి,

27. యోదా యోహన్నకు, యోహన్న రేసాకు, రేసా జెరుబ్బాబెలుకు, జెరుబ్బాబెలు షయల్తీ యేలుకు, షయల్తీయేలు నేరికి,
ఎజ్రా 3:2

29. ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, యోరీము మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి,

30. లేవి షిమ్యోనుకు, షిమ్యోను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు యోనాముకు, యోనాము ఎల్యా కీముకు,

38. కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి కుమారుడు.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |