Luke - లూకా సువార్త 7 | View All

1. ఆయన తన మాటలన్నియు ప్రజలకు సంపూర్తిగా వినిపించిన తరువాత కపెర్నహూములోనికి వచ్చెను.

1. aayana thana maaṭalanniyu prajalaku sampoorthigaa vinipin̄china tharuvaatha kapernahoomulōniki vacchenu.

2. ఒక శతాధిపతికి ప్రియుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిద్ధమైయుండెను.

2. oka shathaadhipathiki priyuḍaina daasuḍokaḍu rōgiyai chaava siddhamaiyuṇḍenu.

3. శతాధిపతి యేసునుగూర్చి విని, ఆయన వచ్చి తన దాసుని స్వస్థపరచవలెనని ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెద్దలను ఆయన యొద్దకు పంపెను.

3. shathaadhipathi yēsunugoorchi vini, aayana vachi thana daasuni svasthaparachavalenani aayananu vēḍukonuṭaku yoodula peddalanu aayana yoddhaku pampenu.

4. వారు యేసునొద్దకు వచ్చినీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగ్యుడు;

4. vaaru yēsunoddhaku vachineevalana ee mēlu ponduṭaku athaḍu yōgyuḍu;

5. అతడు మన జనులను ప్రేమించి మనకు సమాజమందిరము తానే కట్టించెనని ఆయనతో చెప్పి మిక్కిలి బతిమాలు కొనిరి.

5. athaḍu mana janulanu prēmin̄chi manaku samaajamandiramu thaanē kaṭṭin̄chenani aayanathoo cheppi mikkili bathimaalu koniri.

6. కావున యేసు వారితో కూడ వెళ్లెను. ఆయన ఆ యింటిదగ్గరకు వచ్చినప్పుడు శతాధిపతి తన స్నేహితులను చూచిమీ రాయనయొద్దకు వెళ్లిప్రభువా, శ్రమ పుచ్చుకొనవద్దు; నీవు నా యింటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడనుకాను.

6. kaavuna yēsu vaarithoo kooḍa veḷlenu. aayana aa yiṇṭidaggaraku vachinappuḍu shathaadhipathi thana snēhithulanu chuchimee raayanayoddhaku veḷliprabhuvaa, shrama puchukonavaddu; neevu naa yiṇṭilōniki vachuṭaku nēnu paatruḍanukaanu.

7. అందుచేత నీయొద్దకు వచ్చుటకు పాత్రుడనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే మాటమాత్రము సెలవిమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును,

7. anduchetha neeyoddhaku vachuṭaku paatruḍanani nēnu en̄chakonalēdu; ayithē maaṭamaatramu selavimmu, appuḍu naa daasuḍu svasthaparachabaḍunu,

8. నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతిక్రిందను సైనికులు ఉన్నారు; నేనొకని పొమ్మంటె పోవును, ఒకని రమ్మంటె వచ్చును, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను చెప్పినట్టు ఆయనతో చెప్పుడని వారిని పంపెను.

8. nēnu sahaa adhikaaramunaku lōbaḍinavaaḍanu; naa chethikrindanu sainikulu unnaaru; nēnokani pommaṇṭe pōvunu, okani rammaṇṭe vachunu, naadaasuni cheyumaṇṭē idi cheyunani nēnu cheppinaṭṭu aayanathoo cheppuḍani vaarini pampenu.

9. యేసు ఈ మాటలు విని, అతనిగూర్చి ఆశ్చర్యపడి, తనవెంట వచ్చుచున్న జనసమూహము వైపు తిరిగి ఇశ్రాయేలులో నైనను ఇంత గొప్ప విశ్వాసము నేను చూడలేదని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

9. yēsu ee maaṭalu vini, athanigoorchi aashcharyapaḍi, thanaveṇṭa vachuchunna janasamoohamu vaipu thirigi ishraayēlulō nainanu intha goppa vishvaasamu nēnu chooḍalēdani meethoo cheppuchunnaananenu.

10. పంపబడిన వారు ఇంటికి తిరిగివచ్చి, ఆ దాసుడు స్వస్థుడై యుండుట కనుగొనిరి.

10. pampabaḍina vaaru iṇṭiki thirigivachi, aa daasuḍu svasthuḍai yuṇḍuṭa kanugoniri.

11. వెంటనే ఆయన నాయీనను ఒక ఊరికి వెళ్లు చుండగా, ఆయన శిష్యులును బహు జనసమూహమును ఆయనతో కూడ వెళ్లుచుండిరి.

11. veṇṭanē aayana naayeenanu oka ooriki veḷlu chuṇḍagaa, aayana shishyulunu bahu janasamoohamunu aayanathoo kooḍa veḷluchuṇḍiri.

12. ఆయన ఆ ఊరి గవినియొద్దకు వచ్చి నప్పుడు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తల్లికి అతడొక్కడే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి.
1 రాజులు 17:17

12. aayana aa oori gaviniyoddhaku vachi nappuḍu, chanipōyina yokaḍu velupaliki mōsikoni pōbaḍuchuṇḍenu; athani thalliki athaḍokkaḍē kumaaruḍu, aame vidhavaraalu; aa oori janulu anēkulu aamethoo kooḍa uṇḍiri.

13. ప్రభువు ఆమెను చూచి ఆమెయందుకనికరపడి - ఏడువవద్దని ఆమెతో చెప్పి, దగ్గరకు వచ్చి పాడెను ముట్టగా మోయుచున్నవారు నిలిచిరి.

13. prabhuvu aamenu chuchi aameyandukanikarapaḍi - ēḍuvavaddani aamethoo cheppi, daggaraku vachi paaḍenu muṭṭagaa mōyuchunnavaaru nilichiri.

14. ఆయన చిన్నవాడా, లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాననగా

14. aayana chinnavaaḍaa, lemmani neethoo cheppuchunnaananagaa

15. ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూర్చుండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని తల్లికి అప్పగించెను.
1 రాజులు 17:23, 2 రాజులు 4:36

15. aa chanipōyina vaaḍu lēchi koorchuṇḍi maaṭalaaḍasaagenu; aayana athanini athani thalliki appagin̄chenu.

16. అందరు భయాక్రాంతులై మనలో గొప్ప ప్రవక్త బయలుదేరి యున్నాడనియు, దేవుడు తన ప్రజలకు దర్శనమను గ్రహించి యున్నాడనియు దేవుని మహిమపరచిరి.

16. andaru bhayaakraanthulai manalō goppa pravaktha bayaludheri yunnaaḍaniyu, dhevuḍu thana prajalaku darshanamanu grahin̄chi yunnaaḍaniyu dhevuni mahimaparachiri.

17. ఆయననుగూర్చిన యీ సమాచారము యూదయ యందంతటను చుట్టుపట్ల ప్రదేశమందంతటను వ్యాపించెను.

17. aayananugoorchina yee samaachaaramu yoodaya yandanthaṭanu chuṭṭupaṭla pradheshamandanthaṭanu vyaapin̄chenu.

18. యోహాను శిష్యులు ఈ సంగతులన్నియు అతనికి తెలియజేసిరి.

18. yōhaanu shishyulu ee saṅgathulanniyu athaniki teliyajēsiri.

19. అంతట యోహాను తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము మరియొకని కొరకు కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగుటకు వారిని ప్రభువు నొద్దకు పంపెను.
మలాకీ 3:1

19. anthaṭa yōhaanu thana shishyulalō iddarini pilichi raabōvuvaaḍavu neevēnaa? Mēmu mariyokani koraku kanipeṭṭavalenaa? Ani aḍuguṭaku vaarini prabhuvu noddhaku pampenu.

20. ఆ మనుష్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక మరియొకనికొరకు మేము కనిపెట్టవలెనా? అని అడుగు టకు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను మమ్మును నీయొద్దకు పంపెనని చెప్పిరి.

20. aa manushyulu aayanayoddhaku vachi raabōvuvaaḍavu neevēnaa? Lēka mariyokanikoraku mēmu kanipeṭṭavalenaa? Ani aḍugu ṭaku baapthismamichu yōhaanu mammunu neeyoddhaku pampenani cheppiri.

21. ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవిత్రాత్మలునుగల అనేకులను స్వస్థపరచి, చాలమంది గ్రుడ్డివారికి చూపు దయ చేసెను.

21. aa gaḍiyalōnē aayana rōgamulunu, baadhalunu, apavitraatmalunugala anēkulanu svasthaparachi, chaalamandi gruḍḍivaariki choopu daya chesenu.

22. అప్పుడాయన మీరు వెళ్లి, కన్నవాటిని విన్న వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గ్రుడ్డివారు చూపు పొందు చున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నారు, కుష్ఠ రోగులు శుద్ధులగుచున్నారు,చెవిటివారు వినుచున్నారు, చనిపోయినవారు లేపబడుచున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రక టింపబడుచున్నది;
యెషయా 35:5-6, యెషయా 61:1

22. appuḍaayana meeru veḷli, kannavaaṭini vinna vaaṭini yōhaanuku telupuḍi. Gruḍḍivaaru choopu pondu chunnaaru, kuṇṭivaaru naḍuchuchunnaaru, kushṭha rōgulu shuddhulaguchunnaaru,cheviṭivaaru vinuchunnaaru, chanipōyinavaaru lēpabaḍuchunnaaru, beedalaku suvaartha praka ṭimpabaḍuchunnadhi;

23. నా విషయమై అభ్యంతరపడని వాడు ధన్యుడనివారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

23. naa vishayamai abhyantharapaḍani vaaḍu dhanyuḍanivaariki uttharamicchenu.

24. యోహాను దూతలు వెళ్లిన తరువాత, ఆయన యోహానునుగూర్చి జనసమూహములతో ఈలాగు చెప్పసాగెనుమీరేమి చూచుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లితిరి? గాలికి కదలుచున్న రెల్లునా?

24. yōhaanu doothalu veḷlina tharuvaatha, aayana yōhaanunugoorchi janasamoohamulathoo eelaagu cheppasaagenumeerēmi choochuṭaku araṇyamulōniki veḷlithiri? Gaaliki kadaluchunna rellunaa?

25. మరేమి చూడ వెళ్లితిరి? సన్నపు బట్టలు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో ప్రశస్తవస్త్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు.

25. marēmi chooḍa veḷlithiri? Sannapu baṭṭalu dharin̄chukonina vaaninaa? Idigō prashasthavastramulu dharin̄chukoni, sukhamugaa jeevin̄chuvaaru raajagruhamulalō unduru.

26. అయితే మరేమి చూడవెళ్లితిరి? ప్రవక్తనా? అవునుగాని ప్రవక్తకంటె గొప్పవానినని మీతో చెప్పుచున్నాను.

26. ayithē marēmi chooḍaveḷlithiri? Pravakthanaa? Avunugaani pravakthakaṇṭe goppavaaninani meethoo cheppuchunnaanu.

27. ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపు చున్నాను, అతడు నీ ముందర నీ మార్గము సిద్ధ పరచును అని యెవరినిగూర్చి వ్రాయబడెనో అతడే యీ యోహాను.
నిర్గమకాండము 23:20, మలాకీ 3:1

27. idigō nēnu naa doothanu neeku mundhugaa pampu chunnaanu, athaḍu nee mundhara nee maargamu siddha parachunu ani yevarinigoorchi vraayabaḍenō athaḍē yee yōhaanu.

28. స్త్రీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొప్పవాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని రాజ్యములో అల్పుడైనవాడు అతనికంటె గొప్పవాడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

28. streelu kaninavaarilō yōhaanukaṇṭe goppavaaḍevaḍunu lēḍu. Ayinanu dhevuni raajyamulō alpuḍainavaaḍu athanikaṇṭe goppavaaḍani meethoo cheppuchunnaanu.

29. ప్రజలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచ్చిన బాప్తిస్మము పొందినవారై, దేవుడు న్యాయవంతుడని యొప్పుకొనిరి గాని

29. prajalandarunu suṅkarulunu (yōhaanu bōdha) vini, athaḍichina baapthismamu pondinavaarai, dhevuḍu nyaayavanthuḍani yoppukoniri gaani

30. పరిసయ్యులును ధర్మశాస్త్రోపదేశకులును అతనిచేత బాప్తిస్మము పొందక, తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించిరి.

30. parisayyulunu dharmashaastrōpadheshakulunu athanichetha baapthismamu pondaka, thama vishayamaina dhevuni saṅkalpamunu niraakarin̄chiri.

31. కాబట్టి యీ తరము మనుష్యులను నేను దేనితో పోల్చు దును, వారు దేనిని పోలియున్నారు?

31. kaabaṭṭi yee tharamu manushyulanu nēnu dhenithoo pōlchu dunu, vaaru dhenini pōliyunnaaru?

32. సంతవీధులలో కూర్చుండియుండి మీకు పిల్లనగ్రోవి ఊదితివిు గాని మీరు నాట్యమాడరైతిరి; ప్రలాపించితివిు గాని మీరేడ్వ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెప్పుకొని పిలుపులాట లాడుకొను పిల్లకాయలను పోలియున్నారు.

32. santhaveedhulalō koorchuṇḍiyuṇḍi meeku pillanagrōvi oodithivi gaani meeru naaṭyamaaḍaraithiri; pralaapin̄chithivi gaani meerēḍva raithiri ani yokanithoo okaḍu cheppukoni pilupulaaṭa laaḍukonu pillakaayalanu pōliyunnaaru.

33. బాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాను, రొట్టె తినకయు ద్రాక్షారసము త్రాగ కయు వచ్చెను గనుకవీడు దయ్యముపట్టినవాడని మీ రనుచున్నారు.

33. baapthisma michu yōhaanu, roṭṭe thinakayu draakshaarasamu traaga kayu vacchenu ganukaveeḍu dayyamupaṭṭinavaaḍani mee ranuchunnaaru.

34. మనుష్య కుమారుడు తినుచును, త్రాగుచును వచ్చెను గనుక మీరుఇదిగో వీడు తిండిపోతును మద్యపానియు, సుంకరులకును పాపులకును స్నేహితు డును అను చున్నారు.

34. manushya kumaaruḍu thinuchunu, traaguchunu vacchenu ganuka meeru'idigō veeḍu thiṇḍipōthunu madyapaaniyu, suṅkarulakunu paapulakunu snēhithu ḍunu anu chunnaaru.

35. అయినను జ్ఞానము జ్ఞానమని దాని సంబంధులందరినిబట్టి తీర్పుపొందుననెను.

35. ayinanu gnaanamu gnaanamani daani sambandhulandarinibaṭṭi theerpupondunanenu.

36. పరిసయ్యులలో ఒకడు తనతో కూడ భోజనము చేయవలెనని ఆయననడిగెను. ఆయన ఆ పరిసయ్యుని యింటికి వెళ్లి, భోజనపంక్తిని కూర్చుండగా

36. parisayyulalō okaḍu thanathoo kooḍa bhōjanamu cheyavalenani aayananaḍigenu. aayana aa parisayyuni yiṇṭiki veḷli, bhōjanapaṅkthini koorchuṇḍagaa

37. ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన యొక స్త్రీ, యేసు పరిసయ్యుని యింట భోజనమునకు కూర్చున్నాడని తెలిసికొని, యొక బుడ్డిలో అత్తరు తీసికొనివచ్చి

37. aa oorilō unna paapaatmuraalaina yoka stree, yēsu parisayyuni yiṇṭa bhōjanamunaku koorchunnaaḍani telisikoni, yoka buḍḍilō attharu theesikonivachi

38. వెనుకతట్టు ఆయన పాదములయొద్ద నిలువబడి, యేడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి, తన తలవెండ్రుకలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముద్దుపెట్టుకొని, ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను.

38. venukathaṭṭu aayana paadamulayoddha niluvabaḍi, yēḍchuchu kanneeḷlathoo aayana paadamulanu thaḍipi, thana thalaveṇḍrukalathoo thuḍichi, aayana paadamulanu muddupeṭṭukoni, aa attharu vaaṭiki poosenu.

39. ఆయనను పిలిచిన పరిసయ్యుడు అది చూచిఈయన ప్రవక్తయైన యెడల2 తన్ను ముట్టుకొనిన యీ స్త్రీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాత్ము రాలు అని తనలో తాననుకొనెను.

39. aayananu pilichina parisayyuḍu adhi chuchi'eeyana pravakthayaina yeḍala2 thannu muṭṭukonina yee stree evateyō eṭuvaṇṭidō yerigiyuṇḍunu; idi paapaatmu raalu ani thanalō thaananukonenu.

40. అందుకు యేసుసీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెప్పవలెనని యున్నానని అతనితో అనగా అతడుబోధకుడా, చెప్పుమనెను.

40. anduku yēsuseemōnoo, neethoo oka maaṭa cheppavalenani yunnaanani athanithoo anagaa athaḍubōdhakuḍaa, cheppumanenu.

41. అప్పుడు యేసు అప్పు ఇచ్చు ఒకనికి ఇద్దరు ఋణస్థు లుండిరి. వారిలో ఒకడు ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును3 అచ్చియుండిరి.

41. appuḍu yēsu appu ichu okaniki iddaru ruṇasthu luṇḍiri. Vaarilō okaḍu aiduvandala dhenaaramulunu mariyokaḍu ēbadhi dhenaaramulunu3 achiyuṇḍiri.

42. ఆ అప్పు తీర్చుటకు వారియొద్ద ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిద్దరిని క్షమించెను. కాబట్టి వీరిలో ఎవడు అతని ఎక్కువగా ప్రేమించునో చెప్పుమని అడిగెను.

42. aa appu theerchuṭaku vaariyoddha ēmiyu lēkapōyenu ganuka athaḍu vaariddarini kshamin̄chenu. Kaabaṭṭi veerilō evaḍu athani ekkuvagaa prēmin̄chunō cheppumani aḍigenu.

43. అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎక్కువ క్షమించెనో వాడే అని నాకుతోచుచున్నదని చెప్పగా ఆయననీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెప్పి

43. anduku seemōnu athaḍevaniki ekkuva kshamin̄chenō vaaḍē ani naakuthoochuchunnadani cheppagaa aayananeevu sarigaa yōchin̄chithivani athanithoo cheppi

44. ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇట్లనెను ఈ స్త్రీని చూచుచున్నానే, నేను నీ యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళ్లియ్య లేదు గాని, యీమె తన కన్నీళ్లతో నా పాదములను తడిపి తన తలవెండ్రుకలతో తుడిచెను.
ఆదికాండము 18:4

44. aa stree vaipu thirigi, seemōnuthoo iṭlanenu ee streeni choochuchunnaanē, nēnu nee yiṇṭilōniki raagaa neevu naa paadamulaku neeḷliyya lēdu gaani, yeeme thana kanneeḷlathoo naa paadamulanu thaḍipi thana thalaveṇḍrukalathoo thuḍichenu.

45. నీవు నన్ను ముద్దుపెట్టుకొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచ్చి నప్పటి నుండి యీమె నా పాదములు ముద్దుపెట్టు కొనుట మాన లేదు.

45. neevu nannu muddupeṭṭukonalēdu gaani, nēnu lōpaliki vachi nappaṭi nuṇḍi yeeme naa paadamulu muddupeṭṭu konuṭa maana lēdu.

46. నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అత్తరు పూసెను.
కీర్తనల గ్రంథము 23:5

46. neevu noonethoo naa thala aṇṭalēdu gaani eeme naa paadamulaku attharu poosenu.

47. ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించెను గనుక ఆమెయొక్క విస్తార పాపములు క్షమించబడెనని నీతో చెప్పుచున్నాను. ఎవనికి కొంచె ముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా ప్రేమించునని చెప్పి

47. aame visthaaramugaa prēmin̄chenu ganuka aameyokka visthaara paapamulu kshamin̄chabaḍenani neethoo cheppuchunnaanu. Evaniki kon̄che mugaa kshamimpabaḍunō, vaaḍu kon̄chemugaa prēmin̄chunani cheppi

48. నీ పాపములు క్షమింప బడియున్నవి అని ఆమెతో అనెను.

48. nee paapamulu kshamimpa baḍiyunnavi ani aamethoo anenu.

49. అప్పుడాయనతో కూడ భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వారుపాపములు క్షమించుచున్న యితడెవడని తమలోతాము అను కొనసాగిరి.

49. appuḍaayanathoo kooḍa bhōjana paṅkthini koorchuṇḍina vaarupaapamulu kshamin̄chuchunna yithaḍevaḍani thamalōthaamu anu konasaagiri.

50. అందుకాయన నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించెను, సమాధానము గలదానవై వెళ్లుమని ఆ స్త్రీతో చెప్పెను.

50. andukaayana nee vishvaasamu ninnu rakshin̄chenu, samaadhaanamu galadaanavai veḷlumani aa streethoo cheppenu.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |