John - యోహాను సువార్త 15 | View All

1. నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు.

పాత ఒడంబడికలో దేవుడు ఇస్రాయేల్ జాతిని ద్రాక్షచెట్టుకు పోల్చాడు. కీర్తనల గ్రంథము 80:8-17; యెషయా 5:1-7; యిర్మియా 2:21; యెహెఙ్కేలు 15:1-8; యెహెఙ్కేలు 19:10-14; హోషేయ 10:1-2 చూడండి. కానీ అది పెరిగి పెద్దయ్యేసరికి పిచ్చి ద్రాక్షకాయలు కాసింది. దేవుడు ఆశించిన పండ్లు కాయలేదు. అది కపటమైన, పిచ్చి ద్రాక్ష చెట్లులాగా ప్రవర్తించింది. యేసు “నేను నిజమైన ద్రాక్ష చెట్టును” అనడం ద్వారా నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జీవనానికీ, ఫలభరితమైన జీవితానికీ మూలం తానేననీ, ఆ చెడిపోయిన జాతి కాదనీ చెప్తున్నాడు. భూమిపై ఆయన్ను నాటినవాడు, “కొమ్మల” విషయం శ్రద్ధ తీసుకునేవాడు అంటే పరమ తండ్రియైన దేవుడే.

2. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసి వేయును.

ఈ ఉదాహరణలో వివరించిన అంశం విశ్వాసుల సఫలత, గానీ వారి పాపవిముక్తి, రక్షణ కాదు (వ 4,5,8). దేవునికి ఎలాంటి ఫలాలు కావాలో యేసు ఇక్కడ వర్ణించడం లేదు. బైబిలులో ఇతర ప్రదేశాల్లో అది కనిపిస్తున్నది (మత్తయి 3:8; రోమీయులకు 6:22; గలతియులకు 5:22-23; ఎఫెసీయులకు 5:9; ఫిలిప్పీయులకు 1:11; హెబ్రీయులకు 6:7-10; సామెతలు 11:30). తమ ఉద్దేశంలో విజయవంతమైన తమ పరిచర్యను చూపుతూ ఉండే అనేకమంది క్రైస్తవ సేవకులు గర్విష్ఠులు, అపవిత్రులు, వంచకులు, నిర్దయులు, ఆధ్యాత్మికత లేనివారు. విజయవంతంగా కనిపిస్తున్న వారి పరిచర్యలను క్రీస్తు “ఫలం” అనడు. దేవుడు తన విశ్వాసుల్లో కనబడాలని ఆశించే ఫలం వారు క్రీస్తు పోలికలోకి మారాలని. “తుంచివేస్తాడు”– నిజమైన విశ్వాసులు ఏదో ఒక సమయంలో ఫలించకపోతే తమ రక్షణను, పాపవిముక్తిని కోల్పోతారని యేసు ఇక్కడ చెప్పడం లేదు. యోహాను 5:24; యోహాను 6:37-40, యోహాను 6:54, యోహాను 6:56; యోహాను 10:27-29 పోల్చి చూడండి. యేసుప్రభువు ఒక ఉదాహరణలో లేక ఉపమానంలో ఉపయోగించిన మాటలను వాడుకొని వేరొక చోట స్పష్టమైన భాషలో ఆయన చెప్పిన మాటలను కొట్టివేసేందుకు ఎన్నడూ ప్రయత్నించకూడదు. “తుంచివేస్తాడు” అంటే అర్థమేమిటో ఆయన ఇక్కడ వివరించలేదు. అది ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో కూడా చెప్పలేదు. ఫలించవలసిన అవసరత గురించి మాత్రమే ఇక్కడ సందేహానికి ఎంతమాత్రం తావియ్యని మాటల్లో నొక్కి చెప్తున్నాడు (వ 6). ప్రతి విశ్వాసీ కొద్దిగానైనా ఫలించేలా అతని విషయంలో పని చేస్తాడనీ చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. ఒక క్రైస్తవుడికి నమ్మకం లేకపోతే అతడు నిజమైన క్రైస్తవుడు కాడు. అలాగే ఒకడు ఫలించకపోతే అతడు నిజంగా క్రీస్తులో ఉన్న కొమ్మ కాదన్న మాట. తుంచివేసిన కొమ్మకు యూదా ఇస్కరియోతు ఒక ఉదాహరణ అని మనం చెప్పలేమా? అతడు నిజమైన విశ్వాసి కాదు (యోహాను 6:70-71; యోహాను 13:10). నిజానికి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఏకైక రుజువు సాఫల్యతే. ఒక వ్యక్తిలో పండే ఫలాలు అతడెలాంటివాడో వెల్లడిస్తాయి. మత్తయి 3:10; మత్తయి 7:15-20; మత్తయి 12:33; మత్తయి 13:18-23; లూకా 13:6-9. ఏ వ్యక్తి అయినా కొమ్మగా ఉండి దేవునికోసం ఏమీ ఫలాలు కాయకపోతే, అతడు నిజ క్రైస్తవుడేనా అని మనం సందేహించవలసి వస్తుంది. ఈ ద్రాక్షచెట్టు, కొమ్మలు ఉదాహరణంతా మంచివారైతేనేమీ, చెడ్డవారైతేనేమీ, క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే వారందరితోనూ ఏర్పడిన దృశ్య సంఘాన్ని సూచించవచ్చు. పాత ఒడంబడికలో ద్రాక్షచెట్టు అంటే మంచివారని, చెడ్డవారని లేకుండా, నమ్మకం ఉన్నవారు, లేనివారు అందరితో కూడివున్న ఇస్రాయేల్ జాతికి సూచన. పౌలు రోమీయులకు 11:16-21 లో ఆలీవ్ చెట్టు గురించి రాసినదాన్ని పోల్చి చూడండి. “కత్తిరించి దిద్దుతాడు”– దేవుడు దీన్నెలా చేస్తాడు? ఆయన ఉపయోగించే కత్తెర ఏమిటి? ఈ కత్తెర అంటే క్రమశిక్షణ, దిద్దుబాట్లు, కష్టాలు, ఇబ్బందులు, రకరకాల బాధలు అన్నమాట. ఆయన మన హృదయాల్లో మనసుల్లో, పరిస్థితుల్లో, అనుభవాల్లో పని చేస్తూ అనవసరమైన వాటిని కత్తిరించి పారేస్తూ, మనం ఎలా ఉండాలో అలా సరిదిద్దుతూ ఉంటాడు. 2 కోరింథీయులకు 12:7-12; హెబ్రీయులకు 12:4-11; కీర్తనల గ్రంథము 66:10-12 చూడండి. బాధలు కష్టాల గురించి యోబు 3:20 నోట్ చూడండి.

3. నేను మీతో చెప్పిన మాటనుబట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై యున్నారు.

యోహాను 13:10; యోహాను 17:17; ఎఫెసీయులకు 5:26; 1 పేతురు 1:22; కీర్తనల గ్రంథము 119:9, కీర్తనల గ్రంథము 119:11. దేవుని వాక్కును మనసులకు, హృదయాలకు, సంకల్పాలకు, మనోభావాలకు సరైన రీతిలో ఉపయోగిస్తే అది వాటిని శుద్ధి చేస్తుంది.

4. నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి యుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు.

వ 9,10 పోల్చి చూడండి. నిలిచి ఉండడమంటే ఒకే చోట ఉండడం. వ 4-10లో పది సార్లు ఈ మాట కనిపిస్తుంది. ఈ సందర్భానికి ఈ మాట ఎంత ప్రాముఖ్యమో దీనివల్ల తెలుస్తున్నది. విశ్వాసులు నిలిచి ఉండవలసిన ఒకే చోటు క్రీస్తులో. ఆయన ప్రేమ అనే నేలలో మొక్కల్లాగా నాటుకుని ఉండాలి (ఎఫెసీయులకు 3:17), ఆయన శరీరంలో అవయవాల్లాగా (1 కోరింథీయులకు 12:12-13), ఆయన ఆలయంలో రాళ్ళలాగా (ఎఫెసీయులకు 2:20-22), ఆయన కుటుంబంలో సభ్యుల్లాగా (హెబ్రీయులకు 3:6), ద్రాక్షచెట్టయిన ఆయనలో కొమ్మల్లాగా నిలిచి ఉండాలి. తనలో నిలిచి ఉండాలని ఆయన విశ్వాసులతో చెప్తున్నాడు. అంటే విశ్వాసులు బహుశా నిలిచి ఉండరేమోనని అర్థమా? అలా అనుకోనక్కర్లేదు. దేవుడు వారలా ఉండేందుకు బలమిస్తాడని దీని భావం. అలా కాకపోతే ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉండేవాడు కాదు. అంతేగాక వారికున్న స్వేచ్ఛ గురించి కూడా వారు తెలుసుకోవాలని దీని భావం. క్రీస్తులో నిలిచి ఉండడం విశ్వాసులు ఇష్టపూర్వకంగా, కావాలని చేసేది. వారు తోలుబొమ్మలు, మరమనుషులు కాదు. క్రైస్తవులుగా ఉండడం అనే విషయంలో వారు తమ మనస్సు, సంకల్పం, దేవుడిచ్చేబలం ఉపయోగించాలని దేవుని కోరిక. నిజ క్రైస్తవ్యం యాంత్రికం కాదు, జీవ సంబంధమైనది, ఆధ్యాత్మికమైనది. అది క్రీస్తుకు, ఆయన ప్రజలకు పరస్పరం బలవంతాన్ని బట్టి జరిగేది కాదు, పరస్పర ప్రేమ మూలంగా సాగిపోయేదే. విశ్వాసులు క్రీస్తులో ఉన్నారు, ఆయనలో నిలిచి ఉంటారు ఎందుకంటే అలాగని వారి కోరిక. ఆయన వారిని ఎన్నుకున్నాడు. వారు ఆయన్ను అనుసరించేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. వారాయన్ను ప్రేమిస్తారు. వారి స్వేచ్ఛ క్రీస్తును విడిచి పెట్టిపోయేలా వారిని చెయ్యదు, ఆయనలో నిలిచి ఉండేలా చేస్తుంది. యోహాను 6:67-68 పోల్చి చూడండి. ఒక విధంగా క్రీస్తుకుచెందిన నిజ శిష్యులు కూడా ఇతరులు ఆయన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయినట్టే వెళ్ళిపోవడానికి స్వతంత్రులు. కానీ వారలా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు. అలా వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలన్న దృఢ నిశ్చయాన్ని వారిలో కలిగించినది దేవుని పనే. ఫిలిప్పీయులకు 1:6; ఫిలిప్పీయులకు 2:12-13 చూడండి. దేవుడు వారిలో చేసినదాన్నే తన విశ్వాసులందరిలోనూ చేస్తున్నాడు. మనం క్రీస్తులో తప్పక నిలిచి ఉండాలని కోరుతున్నామా? ఆ మార్గం 1 యోహాను 2:24 లో కనిపిస్తున్నది. ఆయన సత్యాన్ని మనలో ఉండనివ్వాలి. ఆయన వెల్లడించిన సత్యాలను నమ్మడంలో కొనసాగాలి.

5. ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవనియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు చేయలేరు.

“సమృద్ధిగా ఫలిస్తారు”– వారిగుండా క్రీస్తు జీవం, ప్రభావం ప్రవహిస్తాయి కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది. నిజంగా ఆయనలో నిలిచి ఉండకుండా ఆయన్ను సేవించాలన్న ఏ ప్రయత్నమైనా, మత సంబంధమైన ఎన్ని కార్య కలాపాలైనా విజయవంతంగా కనిపించేవి ఎన్ని అయినా నిష్ఫలమైపోతాయి. “చేయగలిగేదేమీ లేదు” అంటే ఆధ్యాత్మికమైనది, నిజంగా దేవుడు కోరుకునేది ఏదీ చేయలేరన్నమాట. నేడు సంఘాల్లో చాలా కార్యక్రమాలు (బయట మతం పేరుతో లోకంలో జరిగేవాటిని అలా ఉంచండి) వ్యర్థం అయిపోతాయి. ఎందుకంటే అవి క్రీస్తులో లేవు, ఆయన జీవం వాటిద్వారా ప్రవహించడం లేదు.

6. ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండని యెడల వాడు తీగెవలె బయట పారవేయ బడి యెండిపోవును; మనుష్యులు అట్టివాటిని పోగుచేసి అగ్నిలో పార వేతురు, అవి కాలిపోవును.

ద్రాక్షతీగెనుంచి కత్తిరించి తీసివేసిన కొమ్మలు ఏమవుతాయో చెప్తున్నాడు. కొందరు విశ్వాసులు తనలో నిలిచి ఉండకపోవచ్చుననీ, వారు నరకాగ్నిలో కాలిపోతారనీ ఆయన అనడం లేదు. నరకం అవిశ్వాసులకు పట్టే గతి. మత్తయి 3:10, మత్తయి 3:12; ప్రకటన గ్రంథం 21:8 చూడండి. ఏ విశ్వాసి అయినా అది తనకు సంభవిస్తుందేమోనని భయపడితే అతడు క్రీస్తు ఉపదేశించిన సత్యాన్నంతటినీ గట్టిగా చేపట్టి ఆయనలో నిలిచి ఉండాలి. అప్పుడు అతడు పడిపోయే అవకాశం ఉండదు.

7. నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది యిష్టమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగ్రహింప బడును.

“మీకేది ఇష్టమో”– యోహాను 14:13-14; కీర్తనల గ్రంథము 37:4 పోల్చి చూడండి. విశ్వాసులు లోకం దృష్టిలో లక్ష్యాన్ని సాధించినవారుగా కనిపించేందుకూ, ధనికులైపోయేందుకూ, ఈ భూమిపై ఉన్న విలాసాలూ, సౌఖ్యాలు అన్నిటినీ అనుభవించేందుకు అనుసరించవలసిన పద్ధతిని యేసు ఇక్కడ చెప్పడం లేదు. ఆధ్యాత్మిక విజయానికీ, కార్యసాధకమైన ప్రార్థనకూ మార్గాన్ని సూచిస్తున్నాడు. ఒక విశ్వాసి హృదయంలో క్రీస్తు మాటలు ఏలుతూ ఉంటే అతని కోరికలు పవిత్రాత్మ ఆధీనంలో ఉంటాయి. క్రీస్తు అతనికి ఏం కలగాలని కోరుకుంటాడో అతడు కూడా అదే కోరుకుంటాడు. క్రీస్తు మాటలు ఎవరినైతే పరిపాలిస్తున్నాయో ఆ విశ్వాసులు క్రీస్తు నేర్పినట్టుగానే ప్రార్థిస్తారు (ఉదాహరణకు మత్తయి 6:9-13). కొలొస్సయులకు 3:16-17; 1 యోహాను 5:14-15 పోల్చి చూడండి.

8. మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును; ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు.

ఫలించడం ఫలించేవాడి గౌరవంకోసం కాదు, దేవుని మహిమ నిమిత్తమే. వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే విశ్వాసుల్లో తన పనిద్వారా దేవునికి ఘనత కలుగుతుంది. మత్తయి 5:16; 1 కోరింథీయులకు 1:31; 1 కోరింథీయులకు 4:7; 1 కోరింథీయులకు 10:31; ఫిలిప్పీయులకు 1:11 పోల్చి చూడండి. ఎవరైనా తన సాఫల్యతగా ఎంచినదాన్ని బట్టి మనుషుల గౌరవాన్ని వెదికితే దేవుడు కోరుతున్న ఫలాలను అతడు ఇవ్వడం లేదన్నమాట.

9. తండ్రి నన్ను ఏలాగు ప్రేమించెనో నేనును మిమ్మును ఆలాగు ప్రేమించితిని, నా ప్రేమయందు నిలిచి యుండుడి.

యోహాను 5:20 చూడండి. తన ప్రజలపట్ల క్రీస్తు ప్రేమ ఆయనపట్ల తండ్రి ప్రేమవంటిది గనుక అది లోతైనది, వాస్తవమైనది, శాశ్వతమైనది, వర్ణించశక్యం గానంత అద్భుతమైనదని నిస్సందేహంగా భావించవచ్చు. “నా ప్రేమలో నిలిచి ఉండండి”– యూదా 1:21. కావాలని మనసులో నిర్ణయం చేసుకుని ఆయన ఆజ్ఞలకు ఇష్టపూర్వకంగా విధేయత చూపడం అనేదాన్ని ఇది నిస్సందేహంగా తెలియజేస్తున్నది. విశ్వాసుల అనుదిన జీవితాల్లో దేవుడు న్యాయంగా వారిపట్ల తన ప్రేమను ప్రదర్శించే రీతిలో వారు ప్రవర్తించాలని దీని అర్థం.

10. నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమయందు నిలిచియున్న ప్రకారము మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొనినయెడల నా ప్రేమయందు నిలిచియుందురు.

యోహాను 14:15, యోహాను 14:21, యోహాను 14:23. క్రీస్తును ప్రేమించేవారు ఆయన ఆజ్ఞలు పాటిస్తారు. అలా పాటించేవారు ఆయన ప్రేమలో నిలిచి ఉంటారు. ఈ ప్రేమ వలయంలో ఉన్నవారికి ఇది చాలా అర్థవంతంగా అనిపిస్తుంది. బయట ఉన్నవారికి ఇదేమీ అర్థం కాదు. దేవుని ప్రేమ అనే ఈ నివాసంలో విశ్వాసులు స్థిరపడిపోవాలి, ఆ నివాసానికి యజమాని అయిన దేవుడు చెప్పినది చేస్తూ ఉండడం ద్వారా ఆయనతో రోజురోజుకూ పరిచయం పెంచుకుంటూ ఉండాలి. క్రీస్తే విధేయత మూలంగా తండ్రి ప్రేమలో నిలిచాడన్న సంగతి గమనించండి. విశ్వాసులు కూడా ఇదే మార్గాన ఆయన ప్రేమలో నిలిచి ఉంటారు. కొందరు విశ్వాసులు ఇతరులకన్న ఎక్కువ విధేయత చూపుతుంటారు అనడంలో సందేహం లేదు. బహుశా ఎవరూ కూడా ఎల్లప్పుడూ సంపూర్ణ విధేయత కనపరచరు, అలాగని పూర్తి అవిధేయతా కనపరచరు (యాకోబు 3:2). వారెంతవరకు విధేయత చూపుతారో ఆ మేరకు క్రీస్తు ప్రేమను అనుభవించి ఆనందించగలుగుతారు.

11. మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను.

యేసు దుఃఖానికి గురి అయినవాడు (యెషయా 53:3). శుభవార్తల్లో ఆయన ఏడ్చాడని రాసి ఉంది (యోహాను 11:35; లూకా 11:41) గానీ నవ్వాడని మాత్రం ఎక్కడా రాసిలేదు. ఆయనలో ఆనందం ఉందా? తప్పకుండా బయటి పరిస్థితులతో ఏమీ సంబంధం లేని లోతైన ఆనందం ఆయన అంతరంగంలో ఉంది (యోహాను 17:13; లూకా 10:21). దేవుని సంకల్పానికి పరిపూర్ణ విధేయత మూలంగా కలిగిన ఆనందం అది (యోహాను 4:34 చూడండి). తన ప్రజలంతా ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించాలని ఆయన కోరిక. అందుకు విధేయత ఒక్కటే మార్గం. అవిధేయతను బట్టి మీ అంతర్వాణి అస్తమానం మిమ్మల్ని ఖండిస్తూ ఉంటే ఇక ఆనందమెక్కడిది?

12. నేను మిమ్మును ప్రేమించిన ప్రకారము, మీ రొకని నొకడు ప్రేమించ వలెననుటయే నా ఆజ్ఞ

యోహాను 13:34. వారి హృదయాల్లో నాటుకొనేందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు.

13. తన స్నేహితులకొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటె ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు.

స్వయంగా తానే ఏమి చెయబోతున్నాడో దాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. యోహాను 10:11, యోహాను 10:17-18 చూడండి. ఆయన శత్రువుల కోసం కూడా చనిపోయాడు (రోమీయులకు 5:6-10). కానీ ఇక్కడి విషయం అది కాదు. ఆయన తన స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్నాడు. వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమకు తన ప్రాణాన్ని ధారపోయడమే అన్నిటికన్నా ఖచ్చితమైన రుజువు అని చెప్తున్నాడు. 1 యోహాను 3:16 చూడండి.

14. నేను మీ కాజ్ఞాపించువాటిని చేసిన యెడల, మీరు నా స్నేహితులై యుందురు.

అవతారమెత్తిన దేవుడు స్నేహితుల కోసం చూస్తున్నాడు. తనతో నిజమైన స్నేహం ఏమిటో ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు. అది విధేయతే. అంటే ఇది సమానుల మధ్య స్నేహం కాదు. ఒకరు పరలోకంనుంచి వచ్చిన ప్రభువు, మరొకరు ఆయన్ను అనుసరించేందుకు పిలవబడిన మానవ మాత్రులు. తిరుగుబాటు, అవిధేయత ఇవి స్నేహానికి కాక దేవునితో శత్రుత్వానికే గుర్తులు. యేసు వివరిస్తున్న స్నేహంలో ఏక మనసు, ఏక హృదయం, ఏక ఉద్దేశం అవసరం.

15. దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిమ్మును దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను, ఎందుకనగా నేను నా తండ్రివలన వినిన సంగతులన్నిటిని మీకు తెలియజేసితిని.

క్రీస్తు శిష్యులు తప్పక లొంగి ఉండవలసిన పామరులైన బానిసలవంటివారు కారు. లోబడాలని కోరుతున్న జ్ఞానమున్న స్నేహితులు. తన ఉపదేశాలు తండ్రి అయిన దేవునినుంచి నేరుగా వచ్చినవని క్రీస్తు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు – యోహాను 7:16-17; యోహాను 12:49; యోహాను 17:6-8.

16. మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకనుగ్రహించునట్లు మీరు వెళ్లి ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించితిని.

“ఎన్నుకొన్నాను”– మార్కు 1:16-20; మార్కు 2:14; మార్కు 3:13-14 చూడండి. ఎఫెసీయులకు 1:4 పోల్చి చూడండి. కానీ క్రీస్తు అలా వారిని ఎన్నుకోవడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు. “నిలిచి ఉండాలని”– దేవుని నిజ సేవకులంతా కోరేది ఇదే. కీర్తనల గ్రంథము 90:17 చూడండి. క్రీస్తు ఆదేశాలానుసారంగా ఆయనలో ఫలించేది ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది. “నా పేర”– యోహాను 14:13-14.

17. మీరు ఒకనినొకడు ప్రేమింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను.

వ 12; యోహాను 13:34. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని నొక్కి చెప్పేందుకు మరోసారి చెప్తున్నాడు.

18. లోకము మిమ్మును ద్వేషించినయెడల మీకంటె ముందుగా నన్ను ద్వేషించెనని మీరెరుగుదురు.

“ద్వేషిస్తే”– లోకం ద్వేషిస్తూ ఉన్న క్రీస్తు వెలుగును క్రీస్తు శిష్యులు తీసుకువెళ్ళేవారు (యోహాను 3:19-20; మత్తయి 5:14). వారు దేవునికి చెందినవారు, లోకానికి చెందినవారు కారు. ఏకైక నిజ దేవుణ్ణీ ఆయనకు చెందిన అందరినీ అన్నిటినీ ద్వేషించడమే పాపానికున్న అసలు స్వరూపం. కాబట్టి క్రీస్తు శిష్యులు పట్ల లోకం విరోధ భావంతో వైరంతో ఉండడం ఆశ్చర్యం కాదు. అలా లేకపోతేనే ఆశ్చర్యపడవలసి వస్తుంది. కీర్తనల గ్రంథము 37:12; సామెతలు 29:27; ఆమోసు 5:10; 1 యోహాను 3:12. దేవుణ్ణీ, ఆయన కుమారుణ్ణీ ద్వేషించే లోకం దేవుని సొంత ప్రజలను ప్రేమించదు. మనం క్రీస్తు వారమని చెప్పుకుంటుంటే లోకం మనల్ని ప్రేమిస్తే మనం కంగారు పడాలి. ఎందుకంటే మనం నిజంగా క్రీస్తుకు చెందినవారం కామనీ, లోకానికి చెందిన వారమేననీ అనుకోవడానికి ఇది ఆధారం. కానీ మనం క్రీస్తు వారమని లోకం మనల్ని ద్వేషిస్తే దాన్ని ఒక గౌరవంగా ఎంచుకోవాలి (1 పేతురు 4:14-16). లోకం మనల్ని ఏ కారణాన్ని బట్టి అయితే ద్వేషిస్తున్నదో, దేవుడు ప్రత్యేకమైన ప్రేమ మనపట్ల చూపడానికి అదే కారణం అని మనం తెలుసుకోవాలి.

19. మీరు లోక సంబంధులైన యెడల లోకము తన వారిని స్నేహించును; అయితే మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిమ్మును లోకములోనుండి ఏర్పరచుకొంటిని; అందుచేతనే లోకము మిమ్మును ద్వేషించుచున్నది.

“లోకానికి”– అంటే నిజ దేవునికి విధేయత చూపని అవిశ్వాస లోకం. 1 యోహాను 2:16; 1 యోహాను 5:19 చూడండి. ఆ లోకం చీకటిలో ఉంది, అక్కడే ఉండిపోవాలనుకుంటున్నది.

20. దాసుడు తన యజమానునికంటె గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో చెప్పినమాట జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. లోకులు నన్ను హింసించినయెడల మిమ్మును కూడ హింసింతురు; నా మాట గైకొనినయెడల

యోహాను 13:16 చూడండి. క్రీస్తు భరించినదాని కన్నా మంచి స్థితి తమకుండాలని తలంచే హక్కు క్రీస్తు సేవకులకు లేదు (1 పేతురు 4:1). దేవుని ప్రజలను హింసించడం ద్వారా లోకం కొన్ని సార్లు దాని ద్వేషాన్ని వెళ్ళగక్కుతూ ఉంటుంది. కానీ లోకంలో కొందరు వ్యక్తులు మాత్రం క్రీస్తు ఉపదేశాలను శిరసావహిస్తారు. అపొ కా గ్రంథంలో ఈ రెండు సత్యాలను కూడా ఉదాహరణలు చూడవచ్చు.

21. అయితే వారు నన్ను పంపిన వానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమిత్తము వీటినన్నిటిని మీకు చేయుదురు.

లోకంలో దేవుళ్ళు, ప్రభువులు పుష్కలంగా ఉన్నారు గాని ఏకైక నిజ దేవుడు లోకానికి తెలియదు (యోహాను 8:19, యోహాను 8:55; యోహాను 16:3; అపో. కార్యములు 17:22-23; 1 కోరింథీయులకు 1:21; ఎఫెసీయులకు 4:18). ఇలా తెలియకపోవడం అద్వైత వేదాంతంలో చెప్పిన అజ్ఞానం వంటిది కాదు. అద్వైత వేదాంతంలో మనిషి ఆత్మ, దేవుని ఆత్మ ఒకటేననీ, ఇది తెలియక మనుషులు ఆత్మసంబంధమైన దాస్యంలో ఉన్నారనీ, ఆ జ్ఞానమే వారికి విముక్తి ఇస్తుందనీ సిద్ధాంతం. ఈ ఉపదేశమంతా బైబిలు సత్యానికి పూర్తిగా విరుద్ధం. యోహాను 10:30 మొ।। కూడా చూడండి.

22. నేను వచ్చి వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; ఇప్పుడైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు.

“పాపం ఉండేది కాదు”– క్రీస్తు వచ్చినా రాకపోయినా మనుషులు పాపులే (రోమీయులకు 3:9-19, రోమీయులకు 3:23; రోమీయులకు 5:12). ఆయన్ను తృణీకరించిన యూదులు పాపంతో నిండి ఉన్నవారు (యోహాను 8:24, యోహాను 8:40, యోహాను 8:44; మత్తయి 23:3, మత్తయి 23:13-15, మత్తయి 23:25, మత్తయి 23:28, మత్తయి 23:32-36). కానీ తన కుమారుణ్ణి గనుక వారు నిరాకరించకపోతే వారి పాప దోషాన్ని దేవుడు తన కరుణ చొప్పున చూచీ చూడనట్టు దాటివెళ్ళగలిగి ఉండేవాడు (రోమీయులకు 3:25). క్రీస్తును నిరాకరించడ మంటే క్షమాపణకు ఏకైక మార్గాన్ని నిరాకరించడమే. దేవుని ప్రత్యేక ప్రజ అయిన యూద జాతి (ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6) గురించి ఆయనిక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. వారి పాపాలనుంచి దాటిపోయి వారిని క్షమించేందుకు ఆయన కొన్ని బలి అర్పణలను నియమించాడు (లేవీ 17 అధ్యాయాలు). కానీ ఆయన దాటిపోలేని పాపమేమంటే వారు బుద్ధిపూర్వకంగా తననే తిరస్కరించడం (లేవీయకాండము 26:18, లేవీయకాండము 26:21, లేవీయకాండము 26:23; సంఖ్యాకాండము 15:30-31; ద్వితీయోపదేశకాండము 30:15-20). క్రీస్తు వారిదగ్గరికి రావడం మరింకేది బయటపెట్టలేనంత స్పష్టంగా వారి గుణాన్ని బయటపెట్టింది. చీకటంటే వారికున్న ఇష్టం, దేవునిపట్ల వారి ద్వేషం తేటతెల్లమయ్యాయి (యోహాను 3:19-20). వారి మతం అనే ముసుగు వారి దుర్మార్గతను దాచి ఉంచలేకపోయింది. తాము చేస్తున్నది తమకు తెలియదనేందుకు వారికి ఎలాంటి సాకూ లేదు. వెలుగును నిరాకరించడమంటే చాలా ప్రమాదకరమైన సంగతి అని మనం నేర్చుకోవాలి. సామెతలు 1:24-31; లూకా 12:47-48; 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:10-12.

23. నన్ను ద్వేషించువాడు నా తండ్రినికూడ ద్వేషించుచున్నాడు.

ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవునికీ, దేవుని ఏకైక కుమారునికీ ఉన్న సంపూర్ణ ఐక్యత గురించి క్రీస్తు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు – యోహాను 10:30; యోహాను 13:20; యోహాను 14:9-10. వారిలో ఒకరిని ప్రేమించి సేవించేవారు మరో వ్యక్తిని కూడా ప్రేమించి సేవించినట్టే. అలానే ఒకర్ని తిరస్కరించి ద్వేషించేవారు, రెండోవ్యక్తిని తిరస్కరించి ద్వేషించినట్టే.

24. ఎవడును చేయని క్రియలు నేను వారి మధ్య చేయకుండినయెడల వారికి పాపము లేకపోవును; ఇప్పుడైతే వారు నన్నును నా తండ్రిని చూచి ద్వేషించియున్నారు.

మోషే, పాత ఒడంబడిక ప్రవక్తలూ గొప్ప అద్భుతాలు చేశారు గానీ యేసు చేసినవి ఎవరూ చెయ్యలేదు. అంటే గుడ్డివారికి చూపు ఇవ్వడం, పిడికెడు ఆహారంతో గొప్ప జనసమూహాలకు ఆకలి తీర్చడం, నీళ్ళమీద నడవడం మొదలైనవన్నమాట. ఆయన పరలోకంనుంచి వచ్చిన దేవుని కుమారుడని ఘోషిస్తున్న రుజువులూ సాక్ష్యాధారాలన్నీ ఉండి కూడా (యోహాను 5:31-40) యూదులు ఆయన్ను తిరస్కరించారు. ఈ ఒక్క పాపం కారణంగానే వారి ఇతర పాపాలను దేవుడు క్షమించగలగడం అసాధ్యం అయింది. తరచుగా మనుషుల భ్రష్ట హృదయాల్లో దేవునిపై ఉండే ద్వేషం దాగి ఉంటుంది గానీ వీరి విషయంలో అది బయటపడింది.

25. అయితే నన్ను నిర్హేతుకముగా ద్వేషించిరి అని వారి ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడిన వాక్యము నెర వేరునట్లు ఈలాగు జరిగెను.
కీర్తనల గ్రంథము 25:19, కీర్తనల గ్రంథము 35:19, కీర్తనల గ్రంథము 69:4, కీర్తనల గ్రంథము 109:3, కీర్తనల గ్రంథము 119:161, విలాపవాక్యములు 3:52

కీర్తనల గ్రంథము 35:19; కీర్తనల గ్రంథము 69:4. వారికి ఆయన ఏవిధంగానూ హాని చేయలేదు. మనుషుల్ని విమోచించి వారిని దేవుని శాశ్వత దీవెనల్లోకి తీసుకురావడమే ఆయన వచ్చిన కార్యం. యేసుప్రభువును తిరస్కరించి ద్వేషించడానికి సరైన కారణం ఎన్నడూ ఎవరికీ ఉండదు గదా.

26. తండ్రియొద్దనుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణకర్త, అనగా తండ్రి యొద్దనుండి బయలుదేరు సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చును.

“ఆదరణకర్త”– యోహాను 14:16-17. “వచ్చినప్పుడు”– క్రీస్తు దేవుడనడానికి ఇది మరో రుజువు. దేవుని ఆత్మను దేవుడు తప్ప వేరెవరు పంపగలరు? ఈ వచనంలోని త్రిత్వాన్ని గమనించండి. యోహాను 14:26 పోల్చి చూడండి. మత్తయి 3:16 నోట్ చూడండి. “సాక్ష్యం చెపుతాడు”– యోహాను 16:14; రోమీయులకు 8:16; 1 యోహాను 5:6. దేవుని ఆత్మ మనుషుల మనసుల్లో హృదయాల్లో, అంతరాత్మల్లో సాక్ష్యం చెపుతాడు. అంతేగాక ఇతరులకు సాక్ష్యం చెప్పే వారితోనూ, వారిలోనూ పని చేస్తూ వారి సాక్ష్యాన్ని కార్య సాధకం చేస్తాడు (మత్తయి 10:20; 1 పేతురు 1:12).

27. మీరు మొదటనుండి నాయొద్ద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్ష్యమిత్తురు.

“మీరు కూడా”– క్రీస్తు తన శిష్యులను ఎన్నుకుని వారిని ఈ లోకంలో వదిలిపెట్టిన ముఖ్య కారణాల్లో ఇది ఒకటి. అపొ కా గ్రంథంలో దీని నెరవేర్పు చూడండి (అపో. కార్యములు 1:8; అపో. కార్యములు 2:32; అపో. కార్యములు 3:15; అపో. కార్యములు 5:32; అపో. కార్యములు 10:39, అపో. కార్యములు 10:41; అపో. కార్యములు 13:31). 18-21 వచనాల్లో ఆయన చెప్పిన ద్వేషానికీ హింసకూ వారు భయపడకూడదు. మొదటి నుంచి ఆయన చేసినదంతా వారు చూశారు, చెప్పినదంతా విన్నారు. సాక్షులుగా ఉండేందుకు వారు పూర్తిగా తగినవారు (అపో. కార్యములు 1:21-22; 2 పేతురు 1:16-18). ఈ 15వ అధ్యాయంలో క్రీస్తు శిష్యుల ఆధిక్యతలు, బాధ్యతలు ఇక్కడ మూడు సంబంధాల రూపంలో చూస్తున్నాం – వారు క్రీస్తులో నిలిచి ఉండాలి (వ 4), ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి (వ 12), లోకానికి సాక్ష్యం చెప్పాలి.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.