John - యోహాను సువార్త 19 | View All

1. అప్పుడు పిలాతు యేసును పట్టుకొని ఆయనను కొరడాలతో కొట్టించెను.

పిలాతుకు సత్యం పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ ఎంతో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది. పూర్తిగా నిర్దోషి అని తానెరిగిన వ్యక్తికి శిక్ష అమలు జరిపాడు.

2. సైనికులు ముండ్లతో కిరీటమును అల్లి ఆయన తలమీద పెట్టి

మత్తయి 27:27-30.

3. ఊదారంగు వస్త్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొద్దకు వచ్చి యూదుల రాజా, శుభమని చెప్పి ఆయనను అర చేతులతో కొట్టిరి.
మీకా 5:1

4. పిలాతు మరల వెలుపలికి వచ్చిఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదని మీకు తెలియునట్లు ఈయనను మీయొద్దకు వెలుపలికి తీసికొని వచ్చుచున్నానని వారితో అనెను.

5. ఆ ముండ్ల కిరీటమును ఊదారంగు వస్త్రమును ధరించినవాడై, యేసు వెలుపలికి రాగా, పిలాతు- ఇదిగో ఈ మనుష్యుడు అని వారితో చెప్పెను.

రోమ్‌కు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు నడుపుతున్నాడని యేసుపై నేరం మోపడం ఎంత అర్థంలేని పనో అందరికీ చూపించాలని పిలాతు ఉద్దేశం. కాబట్టి యేసును బలహీనుడుగా, నిస్సహాయుడుగా వారి ఎదుట ప్రదర్శించి, ఆయనపై జాలి పడేలా గాని, నేరం మోపి సిలువ వేయడం తగదని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.

6. ప్రధాన యాజకులును బంట్రౌతులును ఆయనను చూచి సిలువవేయుము సిలువవేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు-ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువవేయుడని వారితో చెప్పెను.

జాలి చూపేందుకూ న్యాయాన్ని కోరేందుకూ ఆ కఠినాత్ములైన పాపుల మనస్సులను ఏదీ కరిగించలేదు. మీరే యేసును సిలువ వేసుకోండి అన్న పిలాతు మాటల్లో కోపం, వ్యంగ్యం ధ్వనిస్తున్నాయి. ఎవర్నైనా సిలువ వేసేందుకు వారికి అధికారం లేదని పిలాతుకు తెలుసు, వారికీ తెలుసు (యోహాను 18:31).

7. అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని ఇతడు చెప్పుకొనెను గనుక ఆ నియమము చొప్పున ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెప్పిరి.
లేవీయకాండము 24:16

సత్యాన్ని గడ్డిపోచలాగా తీసిపారేసేవారి గుణం దీన్ని బట్టి కూడా అర్థమౌతున్నది. ఇక్కడ వారు చెప్తున్న ధర్మశాస్త్రం అంశాన్ని వక్రం చేసి చెప్తున్నారు (లేవీయకాండము 24:16). యేసు (వేరెవరైనా కూడా) నిజంగా తాను దేవుని కుమారుడు కాకపోయినా అలా చెప్పుకుంటే అతడు దేవదూషకుడనీ, మరణానికి తగినవాడన్నదీ నిజమే కానీ యేసు నిజంగా దేవుని కుమారుడని సాక్ష్యాధారాలన్నీ రుజువు చేస్తున్నాయి. అది నిజం కాబట్టి ఆయన చెప్పుకోకూడదని నిషేధించే చట్టమేమీ లేదు. యోహాను 5:18; యోహాను 10:31-36; మత్తయి 26:63-66 కూడా చూడండి.

8. పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెక్కువగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో ప్రవేశించి

మొత్తంగా రోమ్‌వారు మూఢ నమ్మకాలున్న వ్యక్తులు. అనేకమంది దేవుళ్ళలో వారికి నమ్మకం. దేవుళ్ళు కొన్ని సార్లు మనుషుల్లాగా వచ్చి ఈ లోకంలో తిరుగుతుంటారని, అలాంటి సందర్భాల్లో వారిని గుర్తుపట్టడం అంత తేలిక కాదని నమ్మేవారు. నిర్దోషియై మౌనంగా, సహనంతో, గంబీరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న యేసు ఎవరో ఒక దేవుడేమోనని పిలాతు భయపడనారంభించి ఉండవచ్చు.

9. నీవెక్కడ నుండి వచ్చితివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ ఉత్తరము ఇయ్యలేదు

10. గనుక పిలాతునాతో మాటలాడవా? నిన్ను విడుదల చేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు, నిన్ను సిలువవేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీ వెరుగవా? అని ఆయనతో అనెను.

పిలాతు అహానికి దెబ్బ తగిలినట్టుంది. తరచుగా ఈ లోకాన్ని పరిపాలించేవారు తామేదో గొప్పవారమనీ ప్రభావం గలవారమనీ తమకిష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించవచ్చనీ అనుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంటారు.

11. అందుకు యేసుపైనుండి నీకు ఇయ్యబడి యుంటేనే తప్ప నామీద నీకు ఏ అధికారమును ఉండదు; అందుచేత నన్ను నీకు అప్పగించిన వానికి ఎక్కువ పాపము కలదనెను.

పిలాతు తప్పుగా అర్థం చేసుకొన్న విషయాలను గురించి యేసు మౌనం వహించలేదు. “పైనుంచి” అంటే పరలోకంనుంచి, దేవుని నుంచి అని అర్థం. భూమి అంతటికీ మహారాజు దేవుడే. ఆయన అనుమతిస్తేనే గాని పిలాతు ఏమీ చెయ్యలేడు. కీర్తన 2వ అధ్యాయం; కీర్తనల గ్రంథము 47:1-2; యెషయా 40:21-23; దానియేలు 4:34-35 పోల్చి చూడండి. దీనంతటిలో పిలాతు గొప్ప పాపం ఒడిగట్టుకున్నాడు. కానీ పిలాతుకు యేసును అప్పగించినవాడు (ప్రముఖ యాజి కయప – యోహాను 18:28) మరింత ఘోర పాపం చేశాడు. పాపాల్లో కొన్ని మిగతావాటి కంటే చెడ్డవి. లూకా 12:47-48 పోల్చి చూడండి.

12. ఈ మాటనుబట్టి పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యత్నముచేసెను గాని యూదులునీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు స్నేహితుడవు కావు; తాను రాజునని చెప్పుకొను ప్రతివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచున్నవాడే అని కేకలువేసిరి.

యేసు కనీసం దేవుని మనిషి ఒకడని పిలాతుకు నమ్మకం కుదిరినట్టుంది. ఆయనకు మరణశిక్ష విధించే విషయంలో ఆందోళన పడుతున్నాడు. పిలాతును యూదయ ప్రాంతానికి అధిపతిగా నియమించినది రోమ్ సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి సీజరు. పిలాతు తనకు వ్యతిరేకంగా పని చేస్తున్నాడని గానీ ఏదైనా తిరుగుబాటును ప్రోత్సహిస్తున్నాడని గానీ సీజరుకు తలంపు వచ్చిందంటే అంతటితో పిలాతు పని ఆఖరు. పిలాతుకు ఈ సంగతి బాగా తెలుసు.

13. పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచ్చి,రాళ్లు పర చిన స్థలమందు న్యాయపీఠముమీద కూర్చుండెను. హెబ్రీ భాషలో ఆ స్థలమునకు గబ్బతా అని పేరు.

14. ఆ దినము పస్కాను సిద్ధపరచు దినము; అప్పుడు ఉదయము ఆరు గంటలు కావచ్చెను. అతడుఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెప్పగా

15. అందుకు వారు ఇతనిని సంహ రించుము, సంహరించుము, సిలువవేయుము అని కేకలు వేసిరి. పిలాతుమీ రాజును సిలువవేయుదునా? అని వారిని అడుగగా ప్రధానయాజకులుకైసరు తప్ప మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి.

“సీజరు తప్ప...రాజు లేడు”– ఈ యూదుల నాయకుల కపట బుద్ది, భ్రష్ట మనసు మళ్ళీ బయట పడుతున్నాయి. తమ దేశంపై రోమ్‌వారి పరిపాలన వారికి అసహ్యం. అదీగాక తమ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఇస్రాయేల్‌పై రాజు దేవుడేనని వారికి తెలుసు (నిర్గమకాండము 19:3-6; ద్వితీయోపదేశకాండము 33:5; 1 సమూయేలు 8:7; కీర్తనల గ్రంథము 10:16; కీర్తనల గ్రంథము 149:2). యేసుప్రభువును సిలువ వేయించేందుకు ఎంత విపరీతమైన మాట అయినా పలికేందుకు వారు సిద్ధమే. అయితే ఇలా అనడంలో వారికి తెలియకుండా వారే ఒక సత్యాన్ని పలుకుతున్నారు. తమ జీవితాల్లో వారు దేవుని పరిపాలనను పూర్తిగా విసర్జించారు. వారి హృదయాల్లో దేవుడు రాజు కాడు.

16. అప్పుడు సిలువవేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అప్పగించెను.

యేసు నిర్దోషి అని పిలాతుకు తెలుసు. తానొక భయంకరమైన తప్పు చేస్తున్నానేమో అని భయపడ్డాడు. న్యాయంగా తీర్పు తీర్చడం అతని బాధ్యత, కానీ అతని తెలివితేటలు, భయాలు, బాధ్యత అంతా అతనికి ఉన్న మరో భయం ఎదుట దిగదుడుపు అయిపోయాయి. అదేమంటే సీజరుకు అభ్యంతరం కలిగించి తన పదవికి ముప్పు వస్తుందేమోనన్న భయం. ఆ భయం గుప్పెట్లో ఉన్న పిలాతు మనసులో సత్యానికి, న్యాయానికి నిలువ నీడలేకుండా పోయింది (సామెతలు 29:25 పోల్చి చూడండి). అలాంటి భయాన్ని దూరం చేసే దేవుని భయం పిలాతులో లేదు. దేవునికంటే మనుషులకు ఎక్కువగా భయపడే వారెవరైనా, సత్యం న్యాయాల కన్నా తన పదవికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారెవరైనా భయంకరమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రమాదంలో ఉన్నారు. దేవుని తీర్పుకూ శిక్షకూ గురి అయ్యే అపాయంలో ఉన్నారు.

17. వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని కపాలస్థలమను చోటికి వెళ్లెను. హెబ్రీ బాషలో దానికి గొల్గొతా అని పేరు.

మత్తయి 27:31-38. యేసు తన సిలువను తానే మోసుకువెళ్ళాడని యోహాను రాశాడు. ఆ విధంగా మోస్తూ బయలు దేరాడు గానీ దారిలో సిలువను మరో వ్యక్తి మోసేలా సైనికులు అతణ్ణి బలవంతపెట్టారు. యేసుపై మోపిన నేరం మూడు భాషల్లో రాసి ఉన్న సంగతి, అందులో ఉపయోగించిన మాటలకు యూదులు అభ్యంతరం తెలియజేసిన సంగతి యోహాను మాత్రమే రాశాడు. పిలాతుకే అర్థం కాని ఒక సత్యాన్ని దేవుడు అతనిచేత రాయించాడు. యేసు నిజంగా ఇస్రాయేల్‌వారి అభిషిక్తుడు. పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో దేవుడు వాగ్దానం చేసిన రాజు (మత్తయి 1:1 నోట్‌).

18. అక్కడ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధ్యను యేసును ఉంచి ఆయనతోకూడ ఇద్దరిని సిలువవేసిరి.

19. మరియపిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము వ్రాయించి సిలువమీద పెట్టించెను.

20. యేసు సిలువవేయ బడిన స్థలము పట్టణమునకు సమీపమైయుండెను, అది హెబ్రీ గ్రీకు రోమా భాషలలో వ్రాయబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి.

21. నేను యూదుల రాజునని వాడు చెప్పినట్టు వ్రాయుము గానియూదులరాజు అని వ్రాయవద్దని యూదుల ప్రధాన యాజకులు పిలాతుతో చెప్పగా

22. పిలాతునేను వ్రాసిన దేమో వ్రాసితిననెను.

23. సైనికులు యేసును సిలువవేసిన తరువాత ఆయన వస్త్ర ములు తీసికొని, యొక్కొక్క సైనికునికి ఒక్కొక భాగము వచ్చునట్లు వాటిని నాలుగు భాగములు చేసిరి. ఆయన అంగీనికూడ తీసికొని, ఆ అంగీ కుట్టులేక పైనుండి యావత్తు నేయబడినది గనుక

24. వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచ్చునో అని దానికోసరము చీట్లు వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెప్పుకొనిరి. వారు నా వస్త్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ కోసరము చీట్లు వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను;ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 22:18

“చీట్లు వేద్దాం”–కీర్తనల గ్రంథము 22:18.

25. ఆయన తల్లియు, ఆయన తల్లి సహోదరియు, క్లోపా భార్యయైన మరియయు, మగ్దలేనే మరియయు యేసు సిలువయొద్ద నిలుచుండిరి.

బహుశా సోదరి అంటే మార్కు 15:40 లో చెప్పిన సలోమి, మత్తయి 27:56 లో చెప్పిన జెబెదయ కొడుకుల తల్లి కావచ్చు – అంటే యోహాను తల్లి అన్నమాట. “మగ్దలేనే”– యోహాను 20:10-18; లూకా 8:2; మత్తయి 28:1.

26. యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా,యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను,

“తాను ప్రేమించిన శిష్యుడు”– యోహాను 13:23. యేసు ఘోర బాధలు అనుభవిస్తూ, లోక పాపాలకోసం మరణిస్తూ ఉన్న ఆ సమయంలో కూడా వేరొకరి అవసరాల గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు. “అదిగో నీ తల్లి” అని ఆయన ఈ శిష్యుడితో అనడంలో అర్థం మరియ దేవుని ప్రజలందరికీ “మాత”, లేదా “ఉపకార మాత”, “ఆశ్రయ మాత” అని కాదు. మరియకు ఇల్లు, పోషణ అవసరమని ఆయనకు తెలుసు. నమ్మకస్థుడైన ఒక శిష్యుని ఆశ్రయం కింద ఆయన ఆమెను ఉంచుతున్నాడు అంతే. అప్పటికి మరియ భర్త యోసేపు చనిపోయినట్టుంది.

27. తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. ఆ గడియనుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన యింట చేర్చుకొనెను.

28. అటుతరువాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము నెరవేరునట్లునేను దప్పిగొను చున్నాననెను.
కీర్తనల గ్రంథము 22:15, కీర్తనల గ్రంథము 69:21

కీర్తనల గ్రంథము 69:21. క్రీస్తు సిలువ బాధలలో, మరణంలో పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలోని భవిష్యద్వాక్కులు అనేకం నెరవేరాయి. ఏదీ అకాలంగా, అకస్మాత్తుగా, యాదృచ్ఛికంగా జరగలేదు. ప్రతిదాని వెనుకా దేవుడు ఉద్దేశించిన ప్రయోజనమొకటి ఉంది. యేసు పాపుల స్థానంలో బాధలు పడుతూ వారి శిక్షను భరిస్తున్న సంగతి గుర్తుంచుకోండి (వ 30 దగ్గర రిఫరెన్సులు). సిలువపై ఆయనకు దాహం వేయడం అందులోని భాగమే. లూకా 16:22-24 పోల్చి చూడండి. విశ్వాసులకు జీవజలం దొరకాలనీ (యోహాను 4:14; యోహాను 7:37-38; ప్రకటన గ్రంథం 22:17), అనంత కాలం వారికి దాహం వేయకుండా ఉండాలనీ (ప్రకటన గ్రంథం 7:16-17) యేసు దప్పిగొన్నాడు.

29. చిరకతో నిండియున్న యొక పాత్ర అక్కడ పెట్టియుండెను గనుక వారు ఒక స్పంజీ చిరకతో నింపి, హిస్సోపు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచ్చిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 69:26, కీర్తనల గ్రంథము 69:21

30. యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను.
యోబు 19:26-27

సమాప్తమైనదేమిటి? తాను ఈ లోకానికి రావడంలో గల ఉద్దేశమంతా సిద్ధించిందని ఆయన భావమై ఉండాలి (యోహాను 4:34). ఈ ఉద్దేశాన్ని ఆయనే ఆయా సమయాల్లో వెల్లడి చేశాడు – యోహాను 3:14-17; యోహాను 6:51; యోహాను 10:10-11, యోహాను 10:15, యోహాను 10:17; యోహాను 12:23-24, యోహాను 12:31-33; యోహాను 17:4; యోహాను 18:11 (మత్తయి 26:39); మత్తయి 20:28. బాప్తిసమిచ్చే యోహాను దీన్ని ఈ విధంగా తెలియజేశాడు – “ఇడుగో లోక పాపాన్ని మోసి తీసివేసే దేవుని గొర్రెపిల్ల” (యోహాను 1:29). క్రొత్త ఒడంబడిక రచయితలు దీన్నే వేరే మాటల్లో వెల్లడి చేశారు. రోమీయులకు 3:25; రోమీయులకు 5:8; 1 కోరింథీయులకు 15:3; 2 కోరింథీయులకు 5:15, 2 కోరింథీయులకు 5:19; గలతియులకు 1:4; ఎఫెసీయులకు 5:2; ఫిలిప్పీయులకు 2:8; కొలొస్సయులకు 1:20, కొలొస్సయులకు 1:22; 1 తిమోతికి 1:15; హెబ్రీయులకు 1:3; హెబ్రీయులకు 2:14, హెబ్రీయులకు 2:17; హెబ్రీయులకు 9:12, హెబ్రీయులకు 9:14-15; హెబ్రీయులకు 10:10, హెబ్రీయులకు 10:14; హెబ్రీయులకు 13:12; 1 పేతురు 2:24; 1 పేతురు 3:18; 1 యోహాను 4:9-10; ప్రకటన గ్రంథం 1:5-6 చూడండి. సమాప్తమైంది అంటే పాపం కోసం తాను పడవలసిన బాధలు, చేయవలసిన బలి అర్పణ పూర్తి అయింది అని అర్థం. లోక పాపాన్ని ఆయన తీసివేశాడు. తన ప్రజలను తన రక్తంతో విమోచించాడు. ప్రతి ఒక్కరికి పాపం నుంచి విడుదల, రక్షణ అందుబాటులోకి తెచ్చాడు. ఈ పని సంపూర్తి అయింది. పాపవిముక్తి పొందేందుకు పాపి చేయవలసిందల్లా పశ్చాత్తాపపడి శుభవార్తను విశ్వసించి యేసుప్రభువుమీద నమ్మకం పెట్టుకోవడమే (మార్కు 16:15-16; లూకా 24:46-47). తాను అక్కడ చేయడానికి వచ్చిన పని పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి సిలువపై బాధలు అనుభవిస్తూ ఉండిపోవలసిన అవసరం ఇక లేదు. కాబట్టి స్వచ్ఛందంగా తనకు తానే తన ప్రాణం విడిచాడు. యోహాను 10:17-18; లూకా 23:46 పోల్చి చూడండి.

31. ఆ దినము సిద్ధపరచుదినము; మరుసటి విశ్రాంతి దినము మహాదినము గనుక ఆ దేహములు విశ్రాంతి దినమున సిలువ మీద ఉండకుండునట్లు, వారి కాళ్లు విరుగగొట్టించి వారిని తీసివేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 21:22-23

వ 14; ద్వితీయోపదేశకాండము 21:22-23. మృతదేహం సిలువపై రాత్రంతా ఉండడం ద్వారా భూమి అశుద్ధం కాకూడదని వారి ఉద్దేశం. దేవుని కుమారుణ్ణి హత్య చేసే తామే అతి నీచంగా మైలబడిపోయిన సంగతి వారికి పట్టింపు లేదు. యోహాను 18:28; మత్తయి 23:24 చూడండి. సాధారణంగా రోమ్‌వారు సిలువ మరణం పొందినవారి శవాలను ఇతరులకు హెచ్చరికగా అలానే వదిలేసేవారు. “తీయించాలని”– సిలువపై ఉన్నవారి కాళ్ళు విరగ్గొడితే మరణం త్వరగా వస్తుంది. కాళ్ళకు పట్టులేక దేహాలు వేళ్ళాడి రొమ్ము కుంచించుకుపోతుంది. ఇందువల్ల ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా కష్టమై మరణం సంభవిస్తుంది. యేసు ఆ సాయంత్రంలోగా చనిపోయేలా చూడాలని యూదుల ఉద్దేశం.

32. కాబట్టి సైనికులు వచ్చి ఆయనతో కూడ సిలువవేయబడిన మొదటి వాని కాళ్లను రెండవవాని కాళ్లను విరుగగొట్టిరి.

33. వారు యేసునొద్దకు వచ్చి, అంతకుముందే ఆయన మృతిపొంది యుండుట చూచి ఆయన కాళ్లు విరుగగొట్టలేదు గాని

అందరూ ఊహించినదానికంటే ముందుగానే యేసుప్రభువు చనిపోయాడు. మార్కు 15:44-45 చూడండి.

34. సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన ప్రక్కను పొడిచెను, వెంటనే రక్తమును నీళ్లును కారెను.

యేసులో ఏ మూలనో కాస్త కొన ఊపిరి మిగిలి ఉన్నట్టు సైనికులకు అనుమానం కలిగినట్టుంది. ఆయన మరణించాడని రూఢి చేసుకోవాలనుకున్నారు. ఒక వేళ అంతకుముందే ఆయన చనిపోకపోయినా ఇలా ఈటెతో పొడవడంతో ఆయన తప్పక చనిపోతాడు. ఇక్కడ చెప్పినట్టు మృతదేహం నుంచి రక్తం, నీరు కారడం మామూలు సంగతి కాదు. ఈ సంఘటన యేసు ఇచ్చే జీవజలాన్నీ (యోహాను 4:34; యోహాను 7:37-38), సిలువపై ఆయన కార్చిన రక్తం మాత్రమే ఆ జలాన్ని మనకు అందుబాటులోకి తెస్తుందనీ జ్ఞాపకం చేయవచ్చు. అంతేగాక పాత ఒడంబడికలో రక్తం ప్రాయశ్చిత్తానికి (లేవీయకాండము 17:11), నీరు శుద్ధీకరణకు (సంఖ్యాకాండము 19:11; మొ।।) ఉపయోగించారని కూడా మనం గ్రహించాలి. 1 యోహాను 5:6-8 కూడా పోల్చి చూడండి.

35. ఇది చూచిన వాడు సాక్ష్య మిచ్చుచున్నాడు; అతని సాక్ష్యము సత్యమే. మీరు నమ్మునట్లు అతడు సత్యము చెప్పుచున్నాడని ఆయ నెరుగును.

ఈ శుభవార్త రచయిత తన గురించే ఈ మాట రాస్తున్నట్టుంది. జరిగిన దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూచినవాడుగా యేసు చనిపోయాడనీ, ఈ అసాధారణ సంఘటన జరిగిందనీ ప్రకటిస్తున్నాడు.

36. అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునట్లు ఇవి జరిగెను.
నిర్గమకాండము 12:46, సంఖ్యాకాండము 9:12, కీర్తనల గ్రంథము 34:20

నిర్గమకాండము 12:46; సంఖ్యాకాండము 9:12; కీర్తనల గ్రంథము 34:20.

37. మరియు తాము పొడిచిన వానితట్టు చూతురు అని మరియొక లేఖనము చెప్పుచున్నది.
జెకర్యా 12:10

జెకర్యా 12:10.

38. అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహస్యముగా యేసు శిష్యుడైన అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతు నొద్ద సెలవడిగెను. పిలాతు సెలవిచ్చెను. గ

మత్తయి 27:57-60; మార్కు 15:42-46; లూకా 23:50-54 చూడండి. యేసు జీవించిన కాలంలో యోసేపు తన నమ్మకాన్ని రహస్యంగా ఉంచుకున్నాడని యోహాను మాత్రమే రాశాడు.

39. మొదట రాత్రివేళ ఆయన యొద్దకు వచ్చిన నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన అగరు రమారమి నూట ఏబది సేర్ల యెత్తు తెచ్చెను.

“నీకొదేము”– యోహాను 3:1-2; యోహాను 7:50-51. క్రీస్తు సన్నిహిత శిష్యులెవరూ ఆ ఛాయలకు కూడా రాలేదు (వ 19 పోల్చి చూడండి). కానీ తమ నమ్మకాన్ని దాచిపెట్టేందుకు ప్రయత్నించినవారు ఇప్పుడు బయటికి వచ్చారు. యేసు సిలువపై ఉన్న సమయంలో వారు చూచినవీ విన్నవీ యేసులో వారి నమ్మకాన్ని అభివృద్ధి చేసి ఉండవచ్చు. పెద్ద మొత్తంలో తెచ్చిన ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు చాలా ఖరీదైనవి (వ 39). యేసుప్రభువు పట్ల నీకొదేముకున్న ప్రేమకూ అపారమైన గౌరవానికీ ఇది సూచన.

40. అంతట వారు యేసు దేహ మును ఎత్తికొని వచ్చి, యూదులు పాతి పెట్టు మర్యాద చొప్పున ఆ సుగంధద్రవ్యములు దానికి పూసి నార బట్టలు చుట్టిరి.

41. ఆయనను సిలువవేసిన స్థలములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును ఎప్పుడును ఉంచబడని క్రొత్తసమాధియొకటి యుండెను.

42. ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిద్ధపరచు దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెట్టిరి.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.