John - యోహాను సువార్త 20 | View All

1. ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్దలేనే మరియ పెందలకడ సమాధియొద్దకు వచ్చి, సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.

1. aadhivaaramuna iṅkanu chikaṭigaa unnappuḍu magdalēnē mariya pendalakaḍa samaadhiyoddhaku vachi, samaadhi meeda uṇḍina raayi theeyabaḍiyuṇḍuṭa chuchenu.

2. గనుక ఆమె పరుగెత్తికొని సీమోను పేతురునొద్దకును యేసు ప్రేమించిన ఆ మరియొక శిష్యునియొద్దకును వచ్చిప్రభువును సమాధిలోనుండి యెత్తికొనిపోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో యెరుగమని చెప్పెను.

2. ganuka aame parugetthikoni seemōnu pēthurunoddhakunu yēsu prēmin̄china aa mariyoka shishyuniyoddhakunu vachiprabhuvunu samaadhilōnuṇḍi yetthikonipōyiri, aayananu ekkaḍa un̄chirō yerugamani cheppenu.

3. కాబట్టి పేతురును ఆ శిష్యుడును బయలుదేరి సమాధియొద్దకు వచ్చిరి.

3. kaabaṭṭi pēthurunu aa shishyuḍunu bayaludheri samaadhiyoddhaku vachiri.

4. వారిద్దరును కూడి పరుగెత్తుచుండగా, ఆ శిష్యుడు పేతురుకంటే త్వరగా పరుగెత్తి ముందుగా సమాధియొద్దకు వచ్చి

4. vaariddarunu kooḍi parugetthuchuṇḍagaa, aa shishyuḍu pēthurukaṇṭē tvaragaa parugetthi mundhugaa samaadhiyoddhaku vachi

5. వంగి నారబట్టలు పడియుండుట చూచెను గాని అతడు సమాధిలో ప్రవేశింపలేదు.

5. vaṅgi naarabaṭṭalu paḍiyuṇḍuṭa chuchenu gaani athaḍu samaadhilō pravēshimpalēdu.

6. అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచ్చి, సమాధిలో ప్రవేశించి,

6. anthaṭa seemōnu pēthuru athani vembaḍi vachi, samaadhilō pravēshin̄chi,

7. నారబట్టలు పడియుండుటయు, ఆయన తల రుమాలు నార బట్టలయొద్ద ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చుట్టిపెట్టియుండుటయు చూచెను.

7. naarabaṭṭalu paḍiyuṇḍuṭayu, aayana thala rumaalu naara baṭṭalayoddha uṇḍaka vērugaa okaṭachooṭa chuṭṭipeṭṭiyuṇḍuṭayu chuchenu.

8. అప్పుడు మొదట సమాధియొద్దకు వచ్చిన ఆ శిష్యుడు లోపలికి పోయి చూచి నమ్మెను.

8. appuḍu modaṭa samaadhiyoddhaku vachina aa shishyuḍu lōpaliki pōyi chuchi nammenu.

9. ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగత్యమను లేఖనము వారింకను గ్రహింపరైరి.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10

9. aayana mruthulalōnuṇḍi lēchuṭa agatyamanu lēkhanamu vaariṅkanu grahimparairi.

10. అంతట ఆ శిష్యులు తిరిగి తమ వారియొద్దకు వెళ్లిపోయిరి.

10. anthaṭa aa shishyulu thirigi thama vaariyoddhaku veḷlipōyiri.

11. అయితే మరియ సమాధి బయట నిలిచి యేడ్చు చుండెను. ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా,

11. ayithē mariya samaadhi bayaṭa nilichi yēḍchu chuṇḍenu. aame ēḍchuchu samaadhilō vaṅgi chooḍagaa,

12. తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన యిద్దరు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన స్థలములో తలవైపున ఒకడును కాళ్లవైపున ఒకడును కూర్చుండుట కనబడెను.

12. tellani vastramulu dharin̄china yiddaru dhevadoothalu yēsu dhehamu un̄chabaḍina sthalamulō thalavaipuna okaḍunu kaaḷlavaipuna okaḍunu koorchuṇḍuṭa kanabaḍenu.

13. వారు అమ్మా, యెందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడుగగా ఆమెనా ప్రభువును ఎవరో యెత్తికొని పోయిరి; ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పెను.

13. vaaru ammaa, yenduku ēḍchuchunnaavani aamenu aḍugagaa aamenaa prabhuvunu evarō yetthikoni pōyiri; aayananu ekkaḍa un̄chirō naaku teliyalēdani cheppenu.

14. ఆమె యీ మాట చెప్పి వెనుకతట్టు తిరిగి, యేసు నిలిచియుండుట చూచెను గాని ఆయన యేసు అని గుర్తుపట్టలేదు.

14. aame yee maaṭa cheppi venukathaṭṭu thirigi, yēsu nilichiyuṇḍuṭa chuchenu gaani aayana yēsu ani gurthupaṭṭalēdu.

15. యేసు అమ్మా, యందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎవనిని వెదకు చున్నావు? అని ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయ్యా, నీవు ఆయనను మోసికొని పొయినయెడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితివో నాతో చెప్పుము, నేను ఆయనను ఎత్తికొని పోదునని చెప్పెను.

15. yēsu ammaa, yanduku ēḍchuchunnaavu, evanini vedaku chunnaavu? Ani aamenu aḍugagaa aame aayana thooṭamaali anukoni ayyaa, neevu aayananu mōsikoni poyinayeḍala aayananu ekkaḍa un̄chithivō naathoo cheppumu, nēnu aayananu etthikoni pōdunani cheppenu.

16. యేసు ఆమెను చూచిమరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రీ భాషతో రబ్బూనీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అర్థము.

16. yēsu aamenu chuchimariyaa ani pilichenu. aame aayanavaipu thirigi aayananu hebree bhaashathoo rabboonee ani pilichenu. aa maaṭaku bōdhakuḍani arthamu.

17. యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండ్రియొద్దకు ఎక్కిపోలేదు గనుక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు; అయితే నా సహోదరులయొద్దకు వెళ్లినా తండ్రియు మీ తండ్రియు, నా దేవుడును మీ దేవుడునైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవు చున్నానని వారితో చెప్పుమనెను.

17. yēsu aamethoo nēnu iṅkanu thaṇḍriyoddhaku ekkipōlēdu ganuka nannu muṭṭukonavaddu; ayithē naa sahōdarulayoddhaku veḷlinaa thaṇḍriyu mee thaṇḍriyu, naa dhevuḍunu mee dhevuḍunaina vaani yoddhaku ekkipōvu chunnaanani vaarithoo cheppumanenu.

18. మగ్దలేనే మరియ వచ్చి నేను ప్రభువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పెనని శిష్యులకు తెలియజేసెను.

18. magdalēnē mariya vachi nēnu prabhuvunu chuchithini, aayana naathoo ee maaṭalu cheppenani shishyulaku teliyajēsenu.

19. ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి, తాము కూడియున్న యింటి తలుపులు మూసి కొనియుండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచిమీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పెను.

19. aadhivaaramu saayaṅkaalamuna shishyulu yoodulaku bhayapaḍi, thaamu kooḍiyunna yiṇṭi thalupulu moosi koniyuṇḍagaa yēsu vachi madhyanu nilichimeeku samaadhaanamu kalugunugaaka ani vaarithoo cheppenu.

20. ఆయన ఆలాగు చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి.

20. aayana aalaagu cheppi vaariki thana chethulanu prakkanu choopagaa shishyulu prabhuvunu chuchi santhooshin̄chiri.

21. అప్పుడు యేసుమరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేనును మిమ్మును పంపుచున్నానని వారితో చెప్పెను.

21. appuḍu yēsumarala meeku samaadhaanamu kalugunu gaaka, thaṇḍri nannu pampina prakaaramu nēnunu mimmunu pampuchunnaanani vaarithoo cheppenu.

22. ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారిమీద ఊది పరిశుద్ధాత్మమ పొందుడి.

22. aayana ee maaṭa cheppi vaarimeeda oodi parishuddhaatmama ponduḍi.

23. మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచియుండ నిత్తురో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెప్పెను.

23. meeru evari paapamulu kshaminthurō avi vaariki kshamimpabaḍunu; evari paapamulu meeru nilichiyuṇḍa nitthurō avi nilichiyuṇḍunani vaarithoo cheppenu.

24. యేసు వచ్చినప్పుడు, పండ్రెండుమందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమా వారితో లేకపోయెను

24. yēsu vachinappuḍu, paṇḍreṇḍumandilō okaḍaina diduma anabaḍina thoomaa vaarithoo lēkapōyenu

25. గనుక తక్కిన శిష్యులుమేము ప్రభువును చూచితిమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గురుతులో పెట్టి, నా చెయ్యి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పెను.

25. ganuka thakkina shishyulumēmu prabhuvunu chuchithimani athanithoo cheppagaa athaḍu nēnaayana chethulalō mēkula guruthunu chuchi naa vrēlu aa mēkula guruthulō peṭṭi, naa cheyyi aayana prakkalō un̄chithēnē gaani nammanē nammanani vaarithoo cheppenu.

26. ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిష్యులు మరల లోపల ఉన్నప్పుడు తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచిమీకు సమాధానము కలుగును గాక అనెను.

26. enimidi dinamulaina tharuvaatha aayana shishyulu marala lōpala unnappuḍu thoomaa vaarithoo kooḍa uṇḍenu. thalupulu mooyabaḍiyuṇḍagaa yēsu vachi madhyanu nilichimeeku samaadhaanamu kalugunu gaaka anenu.

27. తరువాత తోమాను చూచినీ వ్రేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడుము; నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి, అవిశ్వాసివి కాక విశ్వాసివై యుండుమనెను.

27. tharuvaatha thoomaanu chuchinee vrēlu iṭu chaachi naa chethulu chooḍumu; nee cheyyi chaachi naa prakkalō un̄chi, avishvaasivi kaaka vishvaasivai yuṇḍumanenu.

28. అందుకు తోమా ఆయనతో నా ప్రభువా, నా దేవా అనెను.

28. anduku thoomaa aayanathoo naa prabhuvaa, naa dhevaa anenu.

29. యేసు నీవు నన్ను చూచి నమ్మితివి, చూడక నమ్మినవారు ధన్యులని అతనితో చెప్పెను.

29. yēsu neevu nannu chuchi nammithivi, chooḍaka namminavaaru dhanyulani athanithoo cheppenu.

30. మరియు అనేకమైన యితర సూచకక్రియలను యేసు తన శిష్యులయెదుట చేసెను; అవి యీ గ్రంథమందు వ్రాయబడియుండలేదు గాని

30. mariyu anēkamaina yithara soochakakriyalanu yēsu thana shishyulayeduṭa chesenu; avi yee granthamandu vraayabaḍiyuṇḍalēdu gaani

31. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడెను.

31. yēsu dhevuni kumaaruḍaina kreesthu ani meeru nammunaṭlunu, nammi aayana naamamandu jeevamu pondunaṭlunu ivi vraayabaḍenu.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |