John - యోహాను సువార్త 4 | View All

1. యోహాను కంటె యేసు ఎక్కువమందిని శిష్యులనుగా చేసికొని వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచున్న సంగతి పరిసయ్యులు వినిరని ప్రభువునకు తెలిసినప్పడు

1. yōhaanu kaṇṭe yēsu ekkuvamandhini shishyulanugaa chesikoni vaariki baapthismamichuchunna saṅgathi parisayyulu vinirani prabhuvunaku telisinappaḍu

2. ఆయన యూదయ దేశము విడిచి గలిలయదేశమునకు తిరిగి వెళ్లెను.

2. aayana yoodaya dheshamu viḍichi galilayadheshamunaku thirigi veḷlenu.

3. అయినను యేసే బాప్తిస్మమియ్యలేదు గాని ఆయన శిష్యులిచ్చు చుండిరి.

3. ayinanu yēsē baapthismamiyyalēdu gaani aayana shishyulichu chuṇḍiri.

4. ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్లవలసివచ్చెను గనుక

4. aayana samaraya maargamuna veḷlavalasivacchenu ganuka

5. యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచ్చిన భూమి దగ్గరనున్న సమరయలోని సుఖారను ఒక ఊరికి వచ్చెను.
ఆదికాండము 33:19, ఆదికాండము 48:22, యెహోషువ 24:32

5. yaakōbu thana kumaaruḍaina yōsēpukichina bhoomi daggaranunna samarayalōni sukhaaranu oka ooriki vacchenu.

6. అక్కడ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు ప్రయాణమువలన అలసియున్న రీతినే ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను; అప్పటికి ఇంచుమించు పండ్రెండు గంటలాయెను.

6. akkaḍa yaakōbu baavi yuṇḍenu ganuka yēsu prayaaṇamuvalana alasiyunna reethinē aa baavi yoddha koorchuṇḍenu; appaṭiki in̄chumin̄chu paṇḍreṇḍu gaṇṭalaayenu.

7. సమరయ స్త్రీ ఒకతె నీళ్ళు చేదుకొను టకు అక్కడికి రాగా యేసునాకు దాహమునకిమ్మని ఆమె నడిగెను.

7. samaraya stree okate neeḷḷu chedukonu ṭaku akkaḍiki raagaa yēsunaaku daahamunakimmani aame naḍigenu.

8. ఆయన శిష్యులు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళ్లియుండిరి.

8. aayana shishyulu aahaaramu konuṭaku oorilōniki veḷliyuṇḍiri.

9. ఆ సమరయ స్త్రీయూదుడ వైన నీవు సమరయ స్త్రీనైన నన్ను దాహమునకిమ్మని యేలాగు అడుగుచున్నావని ఆయనతో చెప్పెను. ఏల యనగా యూదులు సమరయులతో సాంగత్యము చేయరు.
ఎజ్రా 4:3, ఎజ్రా 9:1-1044

9. aa samaraya streeyooduḍa vaina neevu samaraya streenaina nannu daahamunakimmani yēlaagu aḍuguchunnaavani aayanathoo cheppenu. Ēla yanagaa yoodulu samarayulathoo saaṅgatyamu cheyaru.

10. అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్నవాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు జీవజల మిచ్చునని ఆమెతో చెప్పెను.

10. anduku yēsu neevu dhevuni varamunu naaku daahamunakimmani ninnu aḍuguchunnavaaḍevaḍō adhiyu erigiyuṇṭē neevu aayananu aḍuguduvu, aayana neeku jeevajala michunani aamethoo cheppenu.

11. అప్పుడా స్త్రీ అయ్యా, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును?

11. appuḍaa stree ayyaa, yee baavi lōthainadhi, chedukonuṭaku neekēmiyu lēdhe; aa jeevajalamu ēlaagu neeku dorakunu?

12. తానును తన కుమాళ్లును, పశువులును, యీబావినీళ్లు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రియైన యాకోబుకంటె నీవు గొప్పవాడవా? అని ఆయనను అడిగెను.

12. thaanunu thana kumaaḷlunu, pashuvulunu, yeebaavineeḷlu traagi maakichina mana thaṇḍriyaina yaakōbukaṇṭe neevu goppavaaḍavaa? Ani aayananu aḍigenu.

13. అందుకు యేసు ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడును మరల దప్పిగొనును;

13. anduku yēsu ee neeḷlu traagu prathivaaḍunu marala dappigonunu;

14. నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగు వాడెప్పుడును దప్పిగొనడు; నేను వానికిచ్చు నీళ్లు నిత్యజీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటి బుగ్గగా ఉండునని ఆమెతో చెప్పెను.

14. nēnichu neeḷlu traagu vaaḍeppuḍunu dappigonaḍu; nēnu vaanikichu neeḷlu nityajeevamunakai vaanilō ooreḍi neeṭi buggagaa uṇḍunani aamethoo cheppenu.

15. ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా,నేను దప్పిగొనకుండునట్లును, చేదుకొనుట కింతదూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయుమని అడుగగా

15. aa stree aayananu chuchi ayyaa,nēnu dappigonakuṇḍunaṭlunu, chedukonuṭa kinthadooramu raakuṇḍunaṭlunu aa neeḷlu naaku dayacheyumani aḍugagaa

16. యేసు నీవు వెళ్లి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకొని యిక్కడికి రమ్మని ఆమెతో చెప్పెను.

16. yēsu neevu veḷli nee penimiṭini piluchukoni yikkaḍiki rammani aamethoo cheppenu.

17. ఆ స్త్రీనాకు పెనిమిటి లేడనగా, యేసు ఆమెతొ నాకు పెనిమిటి లేడని నీవు చెప్పిన మాటసరియే;

17. aa streenaaku penimiṭi lēḍanagaa, yēsu aameto naaku penimiṭi lēḍani neevu cheppina maaṭasariyē;

18. నీకు అయిదుగురు పెనిమిట్లుండిరి, ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీ పెనిమిటి కాడు; సత్యమే చెప్పితివనెను.

18. neeku ayiduguru penimiṭluṇḍiri, ippuḍu unnavaaḍu nee penimiṭi kaaḍu; satyamē cheppithivanenu.

19. అప్పుడా స్త్రీ అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను.

19. appuḍaa stree ayyaa, neevu pravakthavani grahin̄chuchunnaanu.

20. మా పితరులు ఈ పర్వతమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరా ధింపవలసిన స్థలము యెరూషలేములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇట్లనెను
ద్వితీయోపదేశకాండము 11:29, ద్వితీయోపదేశకాండము 12:5-14, యెహోషువ 8:33, కీర్తనల గ్రంథము 122:1-5

20. maa pitharulu ee parvathamandu aaraadhin̄chiri gaani aaraa dhimpavalasina sthalamu yerooshalēmulō unnadani meeru cheppudurani aayanathoo anagaa yēsu aamethoo iṭlanenu

21. అమ్మా, ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను యెరూషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు. నా మాట నమ్ముము;

21. ammaa, oka kaalamu vachuchunnadhi, aa kaalamandu ee parvathamu meedhanainanu yerooshalēmulōnainanu meeru thaṇḍrini aaraadhimparu. Naa maaṭa nammumu;

22. మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచున్నది.
యెషయా 2:3

22. meeru meeku teliyani daanini aaraadhin̄chuvaaru, mēmu maaku telisinadaanini aaraadhin̄chuvaaramu; rakshaṇa yoodulalō nuṇḍiyē kaluguchunnadhi.

23. అయితే యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది; అది ఇప్పుడును వచ్చేయున్నది; తన్ను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావలెనని తండ్రి కోరుచున్నాడు.

23. ayithē yathaarthamugaa aaraadhin̄chuvaaru aatmathoonu satyamuthoonu thaṇḍrini aaraadhin̄chu kaalamu vachuchunnadhi; adhi ippuḍunu vaccheyunnadhi; thannu aaraadhin̄chuvaaru aṭṭivaarē kaavalenani thaṇḍri kōruchunnaaḍu.

24. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింపవలెననెను.

24. dhevuḍu aatma ganuka aayananu aaraadhin̄chu vaaru aatmathoonu satyamuthoonu aaraadhimpavalenanenu.

25. ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్తనబడిన మెస్సీయ వచ్చునని నేనెరుగుదును; ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయునని చెప్పగా

25. aa stree aayanathoo kreesthanabaḍina messeeya vachunani nēnerugudunu; aayana vachinappuḍu maaku samasthamunu teliyajēyunani cheppagaa

26. యేసు నీతో మాటలాడు చున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పెను.

26. yēsu neethoo maaṭalaaḍu chunna nēnē aayananani aamethoo cheppenu.

27. ఇంతలో ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన స్త్రీతో మాటలాడుట చూచి ఆశ్చర్యపడిరి గానినీకేమి కావలె ననియైనను, ఈమెతో ఎందుకు మాటలాడు చున్నావని యైనను ఎవడును అడుగలేదు.

27. inthalō aayana shishyulu vachi aayana streethoo maaṭalaaḍuṭa chuchi aashcharyapaḍiri gaanineekēmi kaavale naniyainanu, eemethoo enduku maaṭalaaḍu chunnaavani yainanu evaḍunu aḍugalēdu.

28. ఆ స్త్రీ తన కుండ విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్లి

28. aa stree thana kuṇḍa viḍichipeṭṭi oorilōniki veḷli

29. మీరు వచ్చి, నేను చేసిన వన్నియు నాతో చెప్పిన మనుష్యుని చూడుడి; ఈయన క్రీస్తుకాడా అని ఆ ఊరివారితో చెప్పగా

29. meeru vachi, nēnu chesina vanniyu naathoo cheppina manushyuni chooḍuḍi; eeyana kreesthukaaḍaa ani aa oorivaarithoo cheppagaa

30. వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొద్దకు వచ్చుచుండిరి.

30. vaaru oorilōnuṇḍi bayaludheri aayanayoddhaku vachuchuṇḍiri.

31. ఆ లోగా శిష్యులుబోధకుడా, భోజనము చేయుమని ఆయనను వేడుకొనిరి.

31. aa lōgaa shishyulubōdhakuḍaa, bhōjanamu cheyumani aayananu vēḍukoniri.

32. అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉన్నదని వారితో చెప్పగా

32. andukaayana bhujin̄chuṭaku meeku teliyani aahaaramu naaku unnadani vaarithoo cheppagaa

33. శిష్యులు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైన నేమైనను తెచ్చెనేమో అని యొకనితో ఒకడు చెప్పు కొనిరి.

33. shishyulu aayana bhujin̄chuṭaku evaḍaina nēmainanu tecchenēmō ani yokanithoo okaḍu cheppu koniri.

34. యేసు వారిని చూచినన్ను పంపినవాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు, ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమై యున్నది.

34. yēsu vaarini chuchinannu pampinavaani chitthamu neravērchuṭayu, aayana pani thudamuṭṭin̄chuṭayu naaku aahaaramai yunnadhi.

35. ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు గదా. ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి; అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చియున్నవని మీతో చెప్పు చున్నాను.

35. iṅka naalugu nelalaina tharuvaatha kōthakaalamu vachunani meeru cheppuduru gadaa. Idigō mee kannuletthi polamulanu chooḍuḍi; avi ippuḍē tellabaari kōthaku vachiyunnavani meethoo cheppu chunnaanu.

36. విత్తువాడును కోయువాడును కూడ సంతో షించునట్లు, కోయువాడు జీతము పుచ్చుకొని నిత్య జీవార్థ మైన ఫలము సమకూర్చుకొనుచున్నాడు.

36. vitthuvaaḍunu kōyuvaaḍunu kooḍa santhoo shin̄chunaṭlu, kōyuvaaḍu jeethamu puchukoni nitya jeevaartha maina phalamu samakoorchukonuchunnaaḍu.

37. విత్తువా డొకడు కోయువాడొకడను మాట యీ విషయములో సత్యమే.
మీకా 6:15

37. vitthuvaa ḍokaḍu kōyuvaaḍokaḍanu maaṭa yee vishayamulō satyamē.

38. మీరు దేనినిగూర్చి కష్టపడ లేదో దానిని కోయుటకు మిమ్మును పంపితిని; ఇతరులు కష్టపడిరి మీరు వారి కష్టఫలములో ప్రవేశించుచున్నారని చెప్పెను.

38. meeru dheninigoorchi kashṭapaḍa lēdō daanini kōyuṭaku mimmunu pampithini; itharulu kashṭapaḍiri meeru vaari kashṭaphalamulō pravēshin̄chuchunnaarani cheppenu.

39. నేను చేసినవన్నియు నాతో చెప్పెనని సాక్ష్య మిచ్చిన స్త్రీయొక్క మాటనుబట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరి.

39. nēnu chesinavanniyu naathoo cheppenani saakshya michina streeyokka maaṭanubaṭṭi aa oorilōni samarayulalō anēkulu aayanayandu vishvaasamun̄chiri.

40. ఆ సమరయులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి,తమయొద్ద ఉండుమని ఆయనను వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అక్కడ రెండు దినములుండెను.

40. aa samarayulu aayanayoddhaku vachi,thamayoddha uṇḍumani aayananu vēḍukoniri ganuka aayana akkaḍa reṇḍu dinamuluṇḍenu.

41. ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీని చూచిఇకమీదట నీవు చెప్పిన మాటనుబట్టి కాక

41. aayana maaṭalu vininanduna iṅkanu anēkulu nammi aa streeni chuchi'ikameedaṭa neevu cheppina maaṭanubaṭṭi kaaka

42. మామట్టుకు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని నమ్ముచున్నామనిరి.

42. maamaṭṭuku mēmu vini, yeeyana nijamugaa lōkarakshakuḍani telisikoni nammuchunnaamaniri.

43. ఆ రెండుదినములైన తరువాత ఆయన అక్కడనుండి బయలుదేరి గలిలయకు వెళ్లెను.

43. aa reṇḍudinamulaina tharuvaatha aayana akkaḍanuṇḍi bayaludheri galilayaku veḷlenu.

44. ఎందుకనగా ప్రవక్త స్వదేశములో ఘనత పొందడని యేసు సాక్ష్య మిచ్చెను.

44. endukanagaa pravaktha svadheshamulō ghanatha pondaḍani yēsu saakshya micchenu.

45. గలిలయులుకూడ ఆ పండుగకు వెళ్ళువారు గనుక యెరూషలేములో పండుగ సమయమున ఆయనచేసిన కార్యములన్నియు వారు చూచినందున ఆయన గలిలయకు వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకొనిరి.

45. galilayulukooḍa aa paṇḍugaku veḷḷuvaaru ganuka yerooshalēmulō paṇḍuga samayamuna aayanachesina kaaryamulanniyu vaaru chuchinanduna aayana galilayaku vachinappuḍu vaaru aayananu cherchukoniri.

46. తాను నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగి వచ్చెను. అప్పుడు కపెర్న హూములో ఒక ప్రధానికుమారుడు రోగియైయుండెను.

46. thaanu neeḷlu draakshaarasamugaa chesina galilayalōni kaanaaku aayana thirigi vacchenu. Appuḍu kaperna hoomulō oka pradhaanikumaaruḍu rōgiyaiyuṇḍenu.

47. యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచ్చెనని అతడు విని ఆయనయొద్దకు వెళ్లి, తన కుమారుడు చావ సిద్ధమైయుండెను గనుక ఆయనవచ్చి అతని స్వస్థ పరచవలెనని వేడుకొనెను.

47. yēsu yoodayanuṇḍi galilayaku vacchenani athaḍu vini aayanayoddhaku veḷli, thana kumaaruḍu chaava siddhamaiyuṇḍenu ganuka aayanavachi athani svastha parachavalenani vēḍukonenu.

48. యేసుసూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చూడ కుంటే మీరెంతమాత్రము నమ్మరని అతనితో చెప్పెను.
దానియేలు 4:2, దానియేలు 4:37

48. yēsusoochaka kriyalanu mahatkaaryamulanu chooḍa kuṇṭē meerenthamaatramu nammarani athanithoo cheppenu.

49. అందుకా ప్రధాని ప్రభువా, నా కుమారుడు చావక మునుపే రమ్మని ఆయనను వేడుకొనెను.

49. andukaa pradhaani prabhuvaa, naa kumaaruḍu chaavaka munupē rammani aayananu vēḍukonenu.

50. యేసు నీవు వెళ్లుము, నీ కుమారుడు బ్రదికియున్నాడని అతనితో చెప్పగా ఆ మనుష్యుడు యేసు తనతో చెప్పిన మాట నమ్మి వెళ్లి పోయెను.

50. yēsu neevu veḷlumu, nee kumaaruḍu bradhikiyunnaaḍani athanithoo cheppagaa aa manushyuḍu yēsu thanathoo cheppina maaṭa nammi veḷli pōyenu.

51. అతడింక వెళ్లుచుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగావచ్చి, అతని కుమారుడు బ్రదికి యున్నాడని తెలియజెప్పిరి.

51. athaḍiṅka veḷluchuṇḍagaa athani daasulu athaniki edurugaavachi, athani kumaaruḍu bradhiki yunnaaḍani teliyajeppiri.

52. ఏ గంటకు వాడు బాగు పడసాగెనని వారిని అడిగినప్పుడు వారునిన్న ఒంటి గంటకు జ్వరము వానిని విడిచెనని అతనితో చెప్పిరి.

52. ē gaṇṭaku vaaḍu baagu paḍasaagenani vaarini aḍiginappuḍu vaaruninna oṇṭi gaṇṭaku jvaramu vaanini viḍichenani athanithoo cheppiri.

53. నీ కుమారుడు బ్రదికియున్నాడని యేసు తనతో చెప్పిన గంట అదే అని తండ్రి తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమ్మిరి.

53. nee kumaaruḍu bradhikiyunnaaḍani yēsu thanathoo cheppina gaṇṭa adhe ani thaṇḍri telisikonenu ganuka athaḍunu athani yiṇṭivaarandarunu nammiri.

54. ఇది యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు వచ్చి చేసిన రెండవ సూచకక్రియ.

54. idi yēsu yoodaya nuṇḍi galilayaku vachi chesina reṇḍava soochakakriya.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.