John - యోహాను సువార్త 8 | View All

1. యేసు ఒలీవలకొండకు వెళ్లెను.

1. yēsu oleevalakoṇḍaku veḷlenu.

2. తెల్లవారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయములోనికి రాగా ప్రజలందరు ఆయన యొద్దకు వచ్చిరి గనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించు చుండెను.

2. tellavaaragaanē yēsu thirigi dhevaalayamulōniki raagaa prajalandaru aayana yoddhaku vachiri ganuka aayana koorchuṇḍi vaariki bōdhin̄chu chuṇḍenu.

3. శాస్త్రులును పరిసయ్యులును, వ్యభిచారమందు పట్టబడిన యొక స్త్రీని తోడు కొనివచ్చి ఆమెను మధ్య నిలువబెట్టి

3. shaastrulunu parisayyulunu, vyabhichaaramandu paṭṭabaḍina yoka streeni thooḍu konivachi aamenu madhya niluvabeṭṭi

4. బోధకుడా, యీ స్త్రీ వ్యభిచారము చేయుచుండగా పట్టబడెను;

4. bōdhakuḍaa, yee stree vyabhichaaramu cheyuchuṇḍagaa paṭṭabaḍenu;

5. అట్టివారిని రాళ్లు రువి్వ చంపవలెనని ధర్మశాస్త్రములో మోషే మన కాజ్ఞాపించెను గదా; అయినను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయన నడిగిరి.
లేవీయకాండము 20:10, ద్వితీయోపదేశకాండము 22:22

5. aṭṭivaarini raaḷlu ruviva champavalenani dharmashaastramulō mōshē mana kaagnaapin̄chenu gadaa; ayinanu neevēmi cheppuchunnaavani aayana naḍigiri.

6. ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయుచుండెను.

6. aayanameeda nēramu mōpavalenani aayananu shōdhin̄chuchu eelaaguna aḍigiri. Ayithē yēsu vaṅgi, nēlameeda vrēlithoo ēmō vraayuchuṇḍenu.

7. వారాయనను పట్టువదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెత్తి చూచిమీలో పాపము లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమెమీద రాయి వేయ వచ్చునని వారితో చెప్పి
ద్వితీయోపదేశకాండము 17:7

7. vaaraayananu paṭṭuvadalaka aḍuguchuṇḍagaa aayana thalayetthi chuchimeelō paapamu lēnivaaḍu moṭṭamodaṭa aamemeeda raayi vēya vachunani vaarithoo cheppi

8. మరల వంగి నేలమీద వ్రాయు చుండెను.

8. marala vaṅgi nēlameeda vraayu chuṇḍenu.

9. వారామాట విని, పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారివరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్లిరి; యేసు ఒక్కడే మిగిలెను; ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలువబడియుండెను.

9. vaaraamaaṭa vini, peddavaaru modalukoni chinnavaarivaraku okani veṇṭa okaḍu bayaṭiki veḷliri; yēsu okkaḍē migilenu; aa stree madhyanu niluvabaḍiyuṇḍenu.

10. యేసు తలయెత్తి చూచి అమ్మా, వారెక్కడ ఉన్నారు? ఎవరును నీకు శిక్ష విధింపలేదా? అని అడిగినప్పుడు

10. yēsu thalayetthi chuchi ammaa, vaarekkaḍa unnaaru? Evarunu neeku shiksha vidhimpalēdaa? Ani aḍiginappuḍu

11. ఆమె లేదు ప్రభువా అనెను. అందుకు యేసు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు వెళ్లి ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెప్పెను.

11. aame lēdu prabhuvaa anenu. Anduku yēsu nēnunu neeku shiksha vidhimpanu; neevu veḷli ika paapamu cheyakumani aamethoo cheppenu.

12. మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగుగలిగి యుండునని వారితో చెప్పెను.
యెషయా 49:6

12. marala yēsu nēnu lōkamunaku velugunu, nannu vembaḍin̄chuvaaḍu chikaṭilō naḍuvaka jeevapu velugugaligi yuṇḍunani vaarithoo cheppenu.

13. కాబట్టి పరిసయ్యులు నిన్నుగూర్చి నీవే సాక్ష్యము చెప్పుకొనుచున్నావు; నీ సాక్ష్యము సత్యము కాదని ఆయనతో అనగా

13. kaabaṭṭi parisayyulu ninnugoorchi neevē saakshyamu cheppukonuchunnaavu; nee saakshyamu satyamu kaadani aayanathoo anagaa

14. యేసునేను ఎక్కడనుండి వచ్చితినో యెక్కడికి వెళ్లుదునో నేనెరుగుదును గనుక నన్నుగూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పు కొనినను నా సాక్ష్యము సత్యమే; నేను ఎక్కడనుండి వచ్చుచున్నానో యెక్కడికి వెళ్లుచున్నానో మీరు ఎరుగరు.

14. yēsunēnu ekkaḍanuṇḍi vachithinō yekkaḍiki veḷludunō nēnerugudunu ganuka nannugoorchi nēnu saakshyamu cheppu koninanu naa saakshyamu satyamē; nēnu ekkaḍanuṇḍi vachuchunnaanō yekkaḍiki veḷluchunnaanō meeru erugaru.

15. మీరు శరీరమునుబట్టి తీర్పు తీర్చుచున్నారు; నేనెవరికిని తీర్పు తీర్చను.

15. meeru shareeramunubaṭṭi theerpu theerchuchunnaaru; nēnevarikini theerpu theerchanu.

16. నేను ఒక్కడనైయుండక, నేనును నన్ను పంపిన తండ్రియు కూడ నున్నాము గనుక నేను తీర్పు తీర్చినను నా తీర్పు సత్యమే.

16. nēnu okkaḍanaiyuṇḍaka, nēnunu nannu pampina thaṇḍriyu kooḍa nunnaamu ganuka nēnu theerpu theerchinanu naa theerpu satyamē.

17. మరియు ఇద్దరు మనుష్యుల సాక్ష్యము సత్యమని మీ ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్నది గదా.
ద్వితీయోపదేశకాండము 17:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15

17. mariyu iddaru manushyula saakshyamu satyamani mee dharmashaastramulō vraayabaḍiyunnadhi gadaa.

18. నన్నుగూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొను వాడను; నన్ను పంపిన తండ్రియు నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని చెప్పెను.

18. nannugoorchi nēnu saakshyamu cheppukonu vaaḍanu; nannu pampina thaṇḍriyu nannugoorchi saakshyamichuchunnaaḍani cheppenu.

19. వారు నీ తండ్రి యెక్కడ ఉన్నాడని ఆయనను అడుగగా యేసు మీరు నన్నైనను నా తండ్రినైనను ఎరుగరు; నన్ను ఎరిగి యుంటిరా నా తండ్రినికూడ ఎరిగి యుందురని వారితో చెప్పెను.

19. vaaru nee thaṇḍri yekkaḍa unnaaḍani aayananu aḍugagaa yēsu meeru nannainanu naa thaṇḍrinainanu erugaru; nannu erigi yuṇṭiraa naa thaṇḍrinikooḍa erigi yundurani vaarithoo cheppenu.

20. ఆయన దేవాలయములో బోధించుచుండగా, కానుక పెట్టె యున్నచోట ఈ మాటలు చెప్పెను. ఆయన గడియ యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయనను పట్టుకొనలేదు.

20. aayana dhevaalayamulō bōdhin̄chuchuṇḍagaa, kaanuka peṭṭe yunnachooṭa ee maaṭalu cheppenu. aayana gaḍiya yiṅkanu raalēdu ganuka evaḍunu aayananu paṭṭukonalēdu.

21. మరియొకప్పుడు ఆయననేను వెళ్లిపోవుచున్నాను; మీరు నన్ను వెదకుదురు గాని మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళ్లుచోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెప్పెను.

21. mariyokappuḍu aayananēnu veḷlipōvuchunnaanu; meeru nannu vedakuduru gaani mee paapamulōnē yuṇḍi chanipōvuduru; nēnu veḷluchooṭiki meeru raalērani vaarithoo cheppenu.

22. అందుకు యూదులునేను వెళ్లుచోటికి మీరు రాలేరని యీయన చెప్పుచున్నాడే; తన్ను తానే చంపు కొనునా అని చెప్పుకొనుచుండిరి.

22. anduku yoodulunēnu veḷluchooṭiki meeru raalērani yeeyana cheppuchunnaaḍē; thannu thaanē champu konunaa ani cheppukonuchuṇḍiri.

23. అప్పుడాయన మీరు క్రిందివారు, నేను పైనుండువాడను; మీరు ఈ లోక సంబంధులు, నేను ఈ లోకసంబంధుడను కాను.

23. appuḍaayana meeru krindivaaru, nēnu painuṇḍuvaaḍanu; meeru ee lōka sambandhulu, nēnu ee lōkasambandhuḍanu kaanu.

24. కాగా మీ పాపములలోనేయుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెప్పితిని. నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించనియెడల మీరు మీ పాపములోనేయుండి చనిపోవుదురని వారితో చెప్పెను.

24. kaagaa mee paapamulalōnēyuṇḍi meeru chanipōvudurani meethoo cheppithini. Nēnu aayananani meeru vishvasin̄chaniyeḍala meeru mee paapamulōnēyuṇḍi chanipōvudurani vaarithoo cheppenu.

25. కాబట్టి వారునీ వెవరవని ఆయన నడుగగా యేసు వారితోమొదటనుండి నేను మీతో ఎవడనని చెప్పుచుంటినో వాడనే.

25. kaabaṭṭi vaarunee vevaravani aayana naḍugagaa yēsu vaarithoomodaṭanuṇḍi nēnu meethoo evaḍanani cheppuchuṇṭinō vaaḍanē.

26. మిమ్మునుగూర్చి చెప్పుటకును తీర్పు తీర్చుటకును చాల సంగతులు నాకు కలవు గాని నన్ను పంపినవాడు సత్యవంతుడు; నేను ఆయనయొద్ద వినిన సంగతులే లోకమునకు బోధించుచున్నానని చెప్పెను.

26. mimmunugoorchi cheppuṭakunu theerpu theerchuṭakunu chaala saṅgathulu naaku kalavu gaani nannu pampinavaaḍu satyavanthuḍu; nēnu aayanayoddha vinina saṅgathulē lōkamunaku bōdhin̄chuchunnaanani cheppenu.

27. తండ్రిని గూర్చి తమతో ఆయన చెప్పెనని వారు గ్రహింపక పోయిరి.

27. thaṇḍrini goorchi thamathoo aayana cheppenani vaaru grahimpaka pōyiri.

28. కావున యేసు మీరు మనుష్యకుమారుని పైకెత్తినప్పుడు నేనే ఆయనననియు, నా అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండ్రి నాకు నేర్పినట్టు ఈ సంగతులు మాటలాడుచున్నాననియు మీరు గ్రహించెదరు.

28. kaavuna yēsu meeru manushyakumaaruni paiketthinappuḍu nēnē aayanananiyu, naa anthaṭa nēnē yēmiyu cheyaka, thaṇḍri naaku nērpinaṭṭu ee saṅgathulu maaṭalaaḍuchunnaananiyu meeru grahin̄chedaru.

29. నన్ను పంపినవాడు నాకు తోడైయున్నాడు; ఆయన కిష్టమైన కార్యము నేనెల్లప్పుడును చేయుదును గనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పెను.

29. nannu pampinavaaḍu naaku thooḍaiyunnaaḍu; aayana kishṭamaina kaaryamu nēnellappuḍunu cheyudunu ganuka aayana nannu oṇṭarigaa viḍichipeṭṭalēdani cheppenu.

30. ఆయన యీ సంగతులు మాటలాడుచుండగా అనేకు లాయనయందు విశ్వాసముంచిరి.

30. aayana yee saṅgathulu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa anēku laayanayandu vishvaasamun̄chiri.

31. కాబట్టి యేసు, తనను నమ్మిన యూదులతోమీరు నా వాక్యమందు నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై యుండి సత్యమును గ్రహించెదరు;

31. kaabaṭṭi yēsu, thananu nammina yoodulathoomeeru naa vaakyamandu nilichinavaaraithē nijamugaa naaku shishyulai yuṇḍi satyamunu grahin̄chedaru;

32. అప్పుడు సత్యము మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేయునని చెప్పగా

32. appuḍu satyamu mimmunu svathantrulanugaa cheyunani cheppagaa

33. వారుమేము అబ్రాహాము సంతానము, మేము ఎన్నడును ఎవనికిని దాసులమై యుండలేదే; మీరు స్వతంత్రులుగా చేయ బడుదురని యేల చెప్పుచున్నావని ఆయనతో అనిరి.
Neh-h 9 36

33. vaarumēmu abraahaamu santhaanamu, mēmu ennaḍunu evanikini daasulamai yuṇḍalēdhe; meeru svathantrulugaa cheya baḍudurani yēla cheppuchunnaavani aayanathoo aniri.

34. అందుకు యేసుపాపము చేయు ప్రతివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

34. anduku yēsupaapamu cheyu prathivaaḍunu paapamunaku daasuḍani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

35. దాసుడెల్లప్పుడును ఇంటిలో నివాసముచేయడు; కుమారు డెల్లప్పుడును నివాసముచేయును.
నిర్గమకాండము 21:2, ద్వితీయోపదేశకాండము 15:12

35. daasuḍellappuḍunu iṇṭilō nivaasamucheyaḍu; kumaaru ḍellappuḍunu nivaasamucheyunu.

36. కుమారుడు మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేసినయెడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులై యుందురు.

36. kumaaruḍu mimmunu svathantrulanugaa chesinayeḍala meeru nijamugaa svathantrulai yunduru.

37. మీరు అబ్రాహాము సంతానమని నాకు తెలియును; అయినను మీలో నా వాక్యమునకు చోటులేదు గనుక నన్ను చంప వెదకుచున్నారు.

37. meeru abraahaamu santhaanamani naaku teliyunu; ayinanu meelō naa vaakyamunaku chooṭulēdu ganuka nannu champa vedakuchunnaaru.

38. నేను నా తండ్రియొద్ద చూచిన సంగతులే బోధించుచున్నాను; ఆ ప్రకారమే మీరు మీ తండ్రియొద్ద వినినవాటినే జరి గించుచున్నారని వారితో చెప్పెను.

38. nēnu naa thaṇḍriyoddha chuchina saṅgathulē bōdhin̄chuchunnaanu; aa prakaaramē meeru mee thaṇḍriyoddha vininavaaṭinē jari gin̄chuchunnaarani vaarithoo cheppenu.

39. అందుకు వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రాహామనిరి; యేసుమీరు అబ్రాహాము పిల్లలైతే అబ్రాహాము చేసిన క్రియలు చేతురు.

39. anduku vaaru aayanathoo maa thaṇḍri abraahaamaniri; yēsumeeru abraahaamu pillalaithē abraahaamu chesina kriyalu chethuru.

40. దేవునివలన వినిన సత్యము మీతో చెప్పినవాడనైన నన్ను మీరిప్పుడు చంప వెదకుచున్నారే; అబ్రాహాము అట్లు చేయలేదు

40. dhevunivalana vinina satyamu meethoo cheppinavaaḍanaina nannu meerippuḍu champa vedakuchunnaarē; abraahaamu aṭlu cheyalēdu

41. మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పెను; అందుకు వారుమేము వ్యభిచారమువలన పుట్టినవారము కాము, దేవుడొక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:6, యెషయా 63:16, యెషయా 64:8

41. meeru mee thaṇḍri kriyalē cheyuchunnaarani vaarithoo cheppenu; anduku vaarumēmu vyabhichaaramuvalana puṭṭinavaaramu kaamu, dhevuḍokkaḍē maaku thaṇḍri ani cheppagaa

42. యేసు వారితో ఇట్లనెనుదేవుడు మీ తండ్రియైనయెడల మీరు నన్ను ప్రేమింతురు; నేను దేవుని యొద్దనుండి బయలుదేరి వచ్చి యున్నాను, నా అంతట నేనే వచ్చియుండలేదు, ఆయన నన్ను పంపెను.

42. yēsu vaarithoo iṭlanenudhevuḍu mee thaṇḍriyainayeḍala meeru nannu prēminthuru; nēnu dhevuni yoddhanuṇḍi bayaludheri vachi yunnaanu, naa anthaṭa nēnē vachiyuṇḍalēdu, aayana nannu pampenu.

43. మీరేల నా మాటలు గ్రహింపకున్నారు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుటవలననేగదా?

43. meerēla naa maaṭalu grahimpakunnaaru? meeru naa bōdha vinanērakuṇḍuṭavalananēgadaa?

44. మీరు మీ తండ్రియగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చ గోరుచున్నారు. ఆదినుండి వాడు నరహంత కుడైయుండి సత్యమందు నిలిచినవాడు కాడు; వానియందు సత్యమేలేదు; వాడు అబద్ధమాడునప్పుడు తన స్వభావము అనుసరించియే మాటలాడును; వాడు అబద్ధి కుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై యున్నాడు.
ఆదికాండము 3:4

44. meeru mee thaṇḍriyagu apavaadhi sambandhulu; mee thaṇḍri duraashalu neravērcha gōruchunnaaru. aadhinuṇḍi vaaḍu narahantha kuḍaiyuṇḍi satyamandu nilichinavaaḍu kaaḍu; vaaniyandu satyamēlēdu; vaaḍu abaddhamaaḍunappuḍu thana svabhaavamu anusarin̄chiyē maaṭalaaḍunu; vaaḍu abaddhi kuḍunu abaddhamunaku janakuḍunai yunnaaḍu.

45. నేను సత్యమునే చెప్పుచున్నాను గనుక మీరు నన్ను నమ్మరు.

45. nēnu satyamunē cheppuchunnaanu ganuka meeru nannu nammaru.

46. నాయందు పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును? నేను సత్యము చెప్పుచున్నయెడల మీరెందుకు నన్ను నమ్మరు?

46. naayandu paapamunnadani meelō evaḍu sthaapin̄chunu? Nēnu satyamu cheppuchunnayeḍala meerenduku nannu nammaru?

47. దేవుని సంబంధియైనవాడు దేవుని మాటలు వినును. మీరు దేవుని సంబంధులు కారు గనుకనే మీరు వినరని చెప్పెను.

47. dhevuni sambandhiyainavaaḍu dhevuni maaṭalu vinunu. meeru dhevuni sambandhulu kaaru ganukanē meeru vinarani cheppenu.

48. అందుకు యూదులు నీవు సమరయు డవును దయ్యముపట్టినవాడవును అని మేము చెప్పుమాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెప్పగా

48. anduku yoodulu neevu samarayu ḍavunu dayyamupaṭṭinavaaḍavunu ani mēmu cheppumaaṭa sariyēgadaa ani aayanathoo cheppagaa

49. యేసు నేను దయ్యముపట్టిన వాడను కాను, నా తండ్రిని ఘనపరచువాడను; మీరు నన్ను అవమానపరచుచున్నారు.

49. yēsu nēnu dayyamupaṭṭina vaaḍanu kaanu, naa thaṇḍrini ghanaparachuvaaḍanu; meeru nannu avamaanaparachuchunnaaru.

50. నేను నా మహిమను వెదకుటలేదు; వెదకుచు తీర్పు తీర్చుచు ఉండువా డొకడు కలడు.

50. nēnu naa mahimanu vedakuṭalēdu; vedakuchu theerpu theerchuchu uṇḍuvaa ḍokaḍu kalaḍu.

51. ఒకడు నా మాట గైకొనిన యెడల వాడెన్నడును మరణము పొందడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని ఉత్తరమిచ్చెను.

51. okaḍu naa maaṭa gaikonina yeḍala vaaḍennaḍunu maraṇamu pondaḍani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanani uttharamicchenu.

52. అందుకు యూదులునీవు దయ్యము పట్టినవాడవని యిప్పుడెరుగు దుము; అబ్రాహామును ప్రవక్తలును చనిపోయిరి; అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనినయెడల వాడు ఎన్నడును మరణము రుచిచూడడని నీవు చెప్పుచున్నావు.

52. anduku yooduluneevu dayyamu paṭṭinavaaḍavani yippuḍerugu dumu; abraahaamunu pravakthalunu chanipōyiri; ayinanu okaḍu naa maaṭa gaikoninayeḍala vaaḍu ennaḍunu maraṇamu ruchichooḍaḍani neevu cheppuchunnaavu.

53. మన తండ్రియైన అబ్రాహాము చనిపోయెను గదా; నీవతనికంటె గొప్పవాడవా? ప్రవక్తలును చనిపోయిరి; నిన్ను నీ వెవడవని చెప్పుకొనుచున్నావని ఆయన నడిగిరి.

53. mana thaṇḍriyaina abraahaamu chanipōyenu gadaa; neevathanikaṇṭe goppavaaḍavaa? Pravakthalunu chanipōyiri; ninnu nee vevaḍavani cheppukonuchunnaavani aayana naḍigiri.

54. అందుకు యేసు నన్ను నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వట్టిది; మా దేవుడని మీరెవరినిగూర్చి చెప్పుదురో ఆ నా తండ్రియే నన్ను మహిమపరచుచున్నాడు.

54. anduku yēsu nannu nēnē mahimaparachukoninayeḍala naa mahima vaṭṭidi; maa dhevuḍani meerevarinigoorchi cheppudurō aa naa thaṇḍriyē nannu mahimaparachuchunnaaḍu.

55. మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని నేను చెప్పినయెడల మీవలె నేనును అబద్ధికుడనై యుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన మాట గైకొనుచున్నాను.

55. meeru aayananu erugaru, nēnaayananu erugudunu; aayananu eruganani nēnu cheppinayeḍala meevale nēnunu abaddhikuḍanai yundunu gaani, nēnaayananu erugudunu, aayana maaṭa gaikonuchunnaanu.

56. మీ తండ్రియైన అబ్రా హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది చూచి సంతోషించెను అనెను.

56. mee thaṇḍriyaina abraa haamu naa dinamu choothunani migula aanandin̄chenu; adhi chuchi santhooshin̄chenu anenu.

57. అందుకు యూదులునీకింకను ఏబది సంవత్సరములైన లేవే, నీవు అబ్రాహామును చూచితివా అని ఆయనతో చెప్పగా,

57. anduku yooduluneekiṅkanu ēbadhi samvatsaramulaina lēvē, neevu abraahaamunu chuchithivaa ani aayanathoo cheppagaa,

58. యేసు అబ్రాహాము పుట్టకమునుపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

58. yēsu abraahaamu puṭṭakamunupē nēnu unnaanani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaananenu.

59. కాబట్టి వారు ఆయనమీద రువ్వుటకు రాళ్లు ఎత్తిరి గాని యేసు దాగి దేవాలయములో నుండి బయటికి వెళ్లిపోయెను.

59. kaabaṭṭi vaaru aayanameeda ruvvuṭaku raaḷlu etthiri gaani yēsu daagi dhevaalayamulō nuṇḍi bayaṭiki veḷlipōyenu.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |