Acts - అపొ. కార్యములు 1 | View All

1. ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏర్పరచుకొనిన అపొస్తలులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపించిన

1. ō theyophilaa, yēsu thaanu ērparachukonina aposthalulaku parishuddhaatmadvaaraa, aagnaapin̄china

2. తరువాత ఆయన పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినమువరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటినన్నిటిని గూర్చి నా మొదటి గ్రంథమును రచించితిని.

2. tharuvaatha aayana paramunaku cherchukonabaḍina dinamuvaraku aayana cheyuṭakunu bōdhin̄chuṭakunu aarambhin̄china vaaṭinanniṭini goorchi naa modaṭi granthamunu rachin̄chithini.

3. ఆయన శ్రమపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు వారి కగపడుచు, దేవుని రాజ్యవిషయములనుగూర్చి బోధించుచు, అనేక ప్రమాణములను చూపి వారికి తన్నుతాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను.

3. aayana shramapaḍina tharuvaatha naluvadhi dinamulavaraku vaari kagapaḍuchu, dhevuni raajyavishayamulanugoorchi bōdhin̄chuchu, anēka pramaaṇamulanu choopi vaariki thannuthaanu sajeevunigaa kanuparachukonenu.

4. ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజ్ఞాపించెను మీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రియొక్క వాగ్దానముకొరకు కనిపెట్టుడి;

4. aayana vaarini kalisikoni yeelaagu aagnaapin̄chenu meeru yerooshalēmunuṇḍi veḷlaka, naavalana vinina thaṇḍriyokka vaagdaanamukoraku kanipeṭṭuḍi;

5. యోహాను నీళ్లతో బాప్తిస్మము ఇచ్చెను గాని కొద్ది దిన ములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము పొందెద రనెను.

5. yōhaanu neeḷlathoo baapthismamu icchenu gaani koddi dina mulalōgaa meeru parishuddhaatmalō baapthismamu pondeda ranenu.

6. కాబట్టి వారు కూడివచ్చినప్పుడు ప్రభువా, యీ కాలమందు ఇశ్రాయేలునకు రాజ్యమును మరల అను గ్రహించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన

6. kaabaṭṭi vaaru kooḍivachinappuḍu prabhuvaa, yee kaalamandu ishraayēlunaku raajyamunu marala anu grahin̄chedavaa? Ani aayananu aḍugagaa aayana

7. కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందుంచుకొని యున్నాడు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.

7. kaalamulanu samayamulanu thaṇḍri thana svaadheenamandun̄chukoni yunnaaḍu; vaaṭini telisikonuṭa mee panikaadu.

8. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చునప్పుడు మీరు శక్తినొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంతముల వరకును

8. ayinanu parishuddhaatma mee meediki vachunappuḍu meeru shakthinondedaru ganuka meeru yerooshalēmulōnu, yoodaya samaraya dheshamula yandanthaṭanu bhoodiganthamula varakunu

9. ఈ మాటలు చెప్పి, వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అప్పుడు వారి కన్నులకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 47:5

9. ee maaṭalu cheppi, vaaru choochuchuṇḍagaa aayana aarōhaṇamaayenu, appuḍu vaari kannulaku kanabaḍakuṇḍa oka mēghamu aayananu konipōyenu.

10. ఆయన వెళ్లుచుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచు చుండిరి. ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనిన యిద్దరు మనుష్యులు వారియొద్ద నిలిచి

10. aayana veḷluchuṇḍagaa, vaaru aakaashamuvaipu thēri choochu chuṇḍiri. Idigō tellani vastramulu dharin̄chukonina yiddaru manushyulu vaariyoddha nilichi

11. గలిలయ మనుష్యులారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు చూచు చున్నారు? మీయొద్దనుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొన బడిన యీ యేసే,ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్లుట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి.

11. galilaya manushyulaaraa, meerenduku nilichi aakaashamuvaipu choochu chunnaaru? meeyoddhanuṇḍi paralōkamunaku cherchukona baḍina yee yēsē,ē reethigaa paralōkamunaku veḷluṭa meeru chuchithirō aa reethigaanē aayana thirigi vachunani vaarithoo cheppiri.

12. అప్పుడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశ్రాంతిదినమున నడవదగినంత సమీపమున ఉన్నది,

12. appuḍu vaaru oleevala vanamanabaḍina koṇḍanuṇḍi yerooshalēmunaku thirigi veḷliri. aa koṇḍa yerooshalēmunaku vishraanthidinamuna naḍavadaginantha sameepamuna unnadhi,

13. వారు పట్టణములో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడగదిలోనికి ఎక్కిపోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అంద్రెయ, ఫిలిప్పు, తోమా, బర్తొలొమయి, మత్తయి, అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు కుమారుడగు యూదా అను వారు.

13. vaaru paṭṭaṇamulō pravēshin̄chi thaamu basa cheyuchuṇḍina mēḍagadhilōniki ekkipōyiri. Vaarevaranagaa pēthuru, yōhaanu, yaakōbu, andreya, philippu, thoomaa, bartolomayi, matthayi, alphayi kumaaruḍagu yaakōbu, jelōthē anabaḍina seemōnu, yaakōbu kumaaruḍagu yoodhaa anu vaaru.

14. వీరంద రును, వీరితోకూడ కొందరు స్త్రీలును, యేసు తల్లియైన మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనస్సుతో ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి.

14. veeranda runu, veerithookooḍa kondaru streelunu, yēsu thalliyaina mariyayu aayana sahōdarulunu ēkamanassuthoo eḍa tegaka praarthana cheyuchuṇḍiri.

15. ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు కూడియుండగా పేతురు వారి మధ్య నిలిచి ఇట్లనెను

15. aa kaalamandu in̄chumin̄chu nooṭa iruvadhimandi sahōdarulu kooḍiyuṇḍagaa pēthuru vaari madhya nilichi iṭlanenu

16. సహోదరులారా, యేసును పట్టుకొనిన వారికి త్రోవ చూపిన యూదానుగూర్చి పరిశుద్ధాత్మ దావీదుద్వారా పూర్వము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

16. sahōdarulaaraa, yēsunu paṭṭukonina vaariki trōva choopina yoodhaanugoorchi parishuddhaatma daaveedudvaaraa poorvamu palikina lēkhanamu neravēravalasi yuṇḍenu.

17. అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచర్యలో పాలుపొందెను.

17. athaḍu manalō okaḍugaa en̄chabaḍinavaaḍai yee paricharyalō paalupondhenu.

18. ఈ యూదా ద్రోహమువలన సంపాదించిన రూకల నిచ్చి యొక పొలము కొనెను. అతడు తలక్రిందుగాపడి నడిమికి బద్దలైనందున అతని పేగులన్నియు బయటికి వచ్చెను.

18. ee yoodhaa drōhamuvalana sampaadhin̄china rookala nichi yoka polamu konenu. Athaḍu thalakrindugaapaḍi naḍimiki baddalainanduna athani pēgulanniyu bayaṭiki vacchenu.

19. ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమున్న వారికందరికి తెలియ వచ్చెను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెల్దమ అనబడియున్నది; దానికి రక్తభూమి అని అర్థము. ఇందుకు ప్రమాణముగా

19. ee saṅgathi yerooshalēmulō kaapuramunna vaarikandariki teliya vacchenu ganuka vaari bhaashalō aa polamu akeldama anabaḍiyunnadhi; daaniki rakthabhoomi ani arthamu. Induku pramaaṇamugaa

20. అతని యిల్లు పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక పోవునుగాక అతని యుద్యోగము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీర్తనల గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 69:25, కీర్తనల గ్రంథము 109:8

20. athani yillu paaḍaipōvunugaaka daanilō evaḍunu kaapuramuṇḍaka pōvunugaaka athani yudyōgamu vērokaḍu theesikonunugaaka ani keerthanala granthamulō vraayabaḍiyunnadhi.

21. కాబట్టి యోహాను బాప్తిస్మమిచ్చినది మొదలుకొని ప్రభువైన యేసు మనయొద్దనుండి పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినము వరకు,

21. kaabaṭṭi yōhaanu baapthismamichinadhi modalukoni prabhuvaina yēsu manayoddhanuṇḍi paramunaku cherchukonabaḍina dinamu varaku,

22. ఆయన మన మధ్య సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో కలిసియున్న వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుత్థానమునుగూర్చి సాక్షియై యుండుట ఆవశ్యకమని చెప్పెను.

22. aayana mana madhya san̄charin̄chuchuṇḍina kaalamanthayu manathoo kalisiyunna veerilō okaḍu, manathoo kooḍa aayana punarut'thaanamunugoorchi saakshiyai yuṇḍuṭa aavashyakamani cheppenu.

23. అప్పుడు వారు యూస్తు అను మారుపేరుగల బర్సబ్బా అనబడిన యోసేపు, మత్తీయ అను ఇద్దరిని నిలువబెట్టి

23. appuḍu vaaru yoosthu anu maarupērugala barsabbaa anabaḍina yōsēpu, mattheeya anu iddarini niluvabeṭṭi

24. ఇట్లని ప్రార్థనచేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియున్న ప్రభువా,

24. iṭlani praarthanachesiri andari hrudayamulanu erigiyunna prabhuvaa,

25. తన చోటికి పోవుటకు యూదా తప్పిపోయి పోగొట్టుకొనిన యీ పరిచర్యలోను అపొస్తలత్వములోను పాలుపొందుటకు వీరిద్దరిలో నీవు ఏర్పరచుకొనినవానిని కనబరచుమనిరి.

25. thana chooṭiki pōvuṭaku yoodhaa thappipōyi pōgoṭṭukonina yee paricharyalōnu aposthalatvamulōnu paaluponduṭaku veeriddarilō neevu ērparachukoninavaanini kanabarachumaniri.

26. అంతట వారు వీరినిగూర్చి చీట్లువేయగా మత్తీయ పేరట చీటి వచ్చెను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొస్తలులతో కూడ లెక్కింపబడెను.
సామెతలు 16:33

26. anthaṭa vaaru veerinigoorchi chiṭluvēyagaa mattheeya pēraṭa chiṭi vacchenu ganuka athaḍu padunokaṇḍumandi aposthalulathoo kooḍa lekkimpabaḍenu.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |