Acts - అపొ. కార్యములు 16 | View All

1. పౌలు దెర్బేకును లుస్త్రకును వచ్చెను. అక్కడ తిమోతి అను ఒక శిష్యుడుండెను. అతడు విశ్వసించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడు.

అపో. కార్యములు 14:6. యూదులకు గ్రీసువారికి మధ్య వివాహాలు జరగడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. తిమోతి తల్లి క్రీస్తు విశ్వాసి (2 తిమోతికి 1:5). పౌలు చేసిన సేవలో తిమోతి ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి అయ్యాడు (అపో. కార్యములు 17:14-15; అపో. కార్యములు 18:5; అపో. కార్యములు 19:22; అపో. కార్యములు 20:4; రోమీయులకు 16:21; 2 కోరింథీయులకు 1:1; ఫిలిప్పీయులకు 1:1; కొలొస్సయులకు 1:2; 1 థెస్సలొనీకయులకు 1:1; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:1; 1 తిమోతికి 1:1; 2 తిమోతికి 1:1). తనను రాళ్ళు రువ్వి చంపజూచిన పట్టణంలో పౌలు అతణ్ణి చూశాడు (అపో. కార్యములు 14:19).

2. అతడు లుస్త్రలోను ఈకొనియలోను ఉన్న సహోదరులవలన మంచిపేరు పొందినవాడు.

3. అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలుకోరి, అతని తండ్రి గ్రీసుదేశస్థుడని ఆ ప్రదేశములోని యూదుల కందరికి తెలియును గనుక వారినిబట్టి అతని తీసికొని సున్నతి చేయించెను.

అంతకుముందు తిమోతి సున్నతి పొందలేదు – అతని తండ్రి గ్రీసువాడై ఉండి అలా జరగనివ్వలేదేమో. అయితే తిమోతికి పాత ఒడంబడికను నేర్పడం జరిగింది (2 తిమోతికి 3:15). అతని తల్లిని బట్టి అతణ్ణి యూదుడని ఎంచారు. పౌలు అతనికి సున్నతి చేయడంలో అపో. కార్యములు 15:1, అపో. కార్యములు 15:5 లో కనిపించే తప్పు బోధనను అనుసరించలేదు. తిమోతి క్రీస్తు సేవకుడుగా సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు అతడు యూదులకు మరింత అంగీకారంగా ఉండేలా పౌలు అతనికి సున్నతి చేశాడు. అంతేగాని పౌలుకు వేరే ఉద్దేశమేమీ లేదు. 1 కోరింథీయులకు 9:19-22 పోల్చి చూడండి. యూదులు క్రీస్తును నమ్ముకొని పాపవిముక్తి పొందాలని పౌలుకున్న గొప్ప ఆశను రోమీయులకు 9:1-4 లో చూడండి. పౌలు సున్నతి గురించి తన తలంపులను ఎప్పుడూ స్పష్టంగా చెప్పేవాడు, రాసేవాడు (గలతియులకు 6:15).

4. వారు ఆ యా పట్టణముల ద్వారా వెళ్లుచు, యెరూషలేములోనున్న అపొస్తలులును పెద్దలును నిర్ణయించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అప్పగించిరి.

అపో. కార్యములు 15:23-29.

5. గనుక సంఘములు విశ్వాసమందు స్థిరపడి, అనుదినము లెక్కకు విస్తరించుచుండెను.

15వ అధ్యాయం వర్ణించిన సమావేశంవల్ల సంఘాలకు చాలా మేలు కలిగింది.

6. ఆసియలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మ వారి నాటంకపరచినందున, వారు ఫ్రుగియ గలతీయ ప్రదేశముల ద్వారా వెళ్లిరి. ముసియ దగ్గరకు వచ్చి బితూనియకు వెళ్లుటకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని

ఆ కాలంలో ఎఫెసు ముఖ్య నగరంగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఆసియా అన్నారు. ఈ “ఆసియా” దానికంటే చాలా పెద్ద ప్రాంతమైన ఆసియా మైనొర్‌(ప్రస్తుతం టర్కీ దేశం)లో ఉంది. ఆసియా మైనొర్ ఆసియా ఖండంలో చిన్న భాగం. తరువాత పౌలు ఆసియా రాష్ట్రంలో చాలా ఫలవంతమైన సేవ చేశాడు (అపో. కార్యములు 19:1-22). ఇప్పుడైతే పవిత్రాత్మ అతణ్ణి అక్కడికి వెళ్లనివ్వలేదు. దేవుడు తన పనుల్లో ప్రతిదానికీ ప్రత్యేక కాలాన్ని నియమిస్తాడు. తనకు సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏ కాలంలో ఎక్కడ ఉండాలో ఆయనకు తెలుసు. ఆయన ఎక్కడికి దారి చూపుతున్నాడో అది వారు కనిపెట్టి ఆయనకు విధేయత చూపాలి.

7. యేసుయొక్క ఆత్మ వారిని వెళ్లనియ్యలేదు.

బితూనియ ఆసియా రాష్ట్రానికి పూర్వోత్తర దిక్కున ఉన్న ప్రదేశం. పౌలు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినా వెళ్ళలేక పోవడం అనేది మనకు కొన్ని ముఖ్య సత్యాలను నేర్పగలదు. శుభవార్త అంతటా అందరికీ ప్రకటించవలసిన సేవ పౌలుకు అప్పగించబడింది. ఆ సేవకు దేవుడతణ్ణి పిలిచాడు. అతడా పిలుపుకు విధేయుడై సంచరిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు తాను వెళ్ళాలని నియమించిన ప్రతి స్థలం అతనికి తెలియదు. అయితే ఆ కారణం చేత అతడు ఊరికే కూర్చోలేదు. పౌలు ముందుకు సాగిపోతూ ఉండగా దేవుడు అతనికి దారి చూపాడు. అతడు దేవుని పిలుపుకు విధేయత చూపుతూ ఉంటే దేవుడు తన సంకల్పాన్ని అతనికి వెల్లడి చేశాడు. వ 6లోని “పవిత్రాత్మ”ను ఈ వచనంలో “యేసు ఆత్మ” అనడం గమనించండి. యోహాను 14:16, యోహాను 14:26; రోమీయులకు 8:9 పోల్చి చూడండి.

8. అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి త్రోయకు వచ్చిరి.

“త్రోయ”– గ్రీసు, మాసిదోనియల వైపు చూస్తూ సముద్ర తీరాన ఉన్న ఒక ముఖ్య రేవుపట్టణం.

9. అప్పుడు మాసిదోనియ దేశస్థుడొకడు నిలిచినీవు మాసిదోనియకు వచ్చి మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచున్నట్టు రాత్రివేళ పౌలునకు దర్శనము కలిగెను.

“దర్శనం”– అపో. కార్యములు 18:9-10 రిఫరెన్సులు. దేవుడు తమకు దారి చూపాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆయన ఈ విధంగా దారి చూపాడు. వెంటనే వారు విధేయత చూపారు. మనకు తెలిసినంత మట్టుకు ఇప్పుడు మొదటిసారిగా క్రీస్తు రాయబారులలో ఒకడు యూరపు ఖండం లోకి శుభవార్తను తీసుకువెళ్ళాడు. క్రైస్తవం ఆసియా ఖండంలో ఆరంభమైంది. మొదటి సంఘాలన్నీ పశ్చిమ ఆసియాలో ఉన్నాయి. వ 10లో “మేము” అనే మాట గమనించండి. గ్రంథకర్త లూకా తాను ఈ గుంపులో ఉన్న సంగతిని సూచిస్తున్నాడు. త్రోయలో లూకా పౌలును కలుసుకొని ఉండాలి.

10. అతనికి ఆ దర్శనము కలిగినప్పుడు వారికి సువార్త ప్రకటించుటకు దేవుడు మమ్మును పిలిచియున్నాడని మేము నిశ్చయించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు బయలుదేరుటకు యత్నము చేసితివి

11. కాబట్టి మేము త్రోయను విడిచి ఓడ ఎక్కి తిన్నగా సమొత్రాకేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అక్కడ నుండి ఫిలిప్పీకిని వచ్చితివిు.

“సమొత్రాకే”– మాసిదోనియ తీరం దగ్గర ఉన్న లంక. “నెయపొలి”– మాసిదోనియలోని ఫిలిప్పీకి చెందిన రేవు. ఫిలిప్పీ రోమ్‌వారికి చెందిన పట్టణం. ఆ కాలంలో రోమ్‌వారు మాసిదోనియను ఏలారు.

12. మాసిదోనియ దేశములో ఆ ప్రాంతమునకు అది ముఖ్యపట్టణమును రోమీయుల ప్రవాసస్థానమునై యున్నది. మేము కొన్నిదినములు ఆ పట్టణములో ఉంటిమి.

13. విశ్రాంతి దినమున గవిని దాటి నదీతీరమున ప్రార్థన జరుగుననుకొని అక్కడికి వచ్చి కూర్చుండి, కూడివచ్చిన స్త్రీలతో మాటలాడు చుంటిమి.

పట్టణంలో యూద సమాజ కేంద్రం లేదని తెలిసి యూదులు సమకూడడం కోసం తగిన స్థలాన్ని వెదికారు. అలాంటి స్థలం యూదులకూ, నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించేందుకు యూదులచేత కదలించబడిన యూదేతరులకూ తప్పక ఉంటుంది అనుకొన్నారు.

14. అప్పుడు లూదియయను దైవభక్తిగల యొక స్త్రీ వినుచుండెను. ఆమె ఊదారంగు పొడిని అమ్ము తుయతైర పట్టణస్థురాలు. ప్రభువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక పౌలు చెప్పిన మాటలయందు లక్ష్యముంచెను.

దేవుడు ఏ ఆసియా రాష్ట్రంలో పౌలు ప్రవేశించకుండా చేశాడో ఆ ఆసియాలో లూదియ సొంత ఊరు తుయతైర ఉంది. ఒకవేళ లూదియ తుయతైరలోని యూదుల ద్వారా నిజ దేవుణ్ణి గురించి విని ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు దేవుడు క్రీస్తును గురించిన సందేశాన్ని ఆమె విని నమ్మేలా ఆమె హృదయాన్ని తెరిచాడు (లూకా 24:45 పోల్చి చూడండి). ప్రభువు తనమీద నమ్మకం పెట్టసాగిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇలా చేస్తాడు. ఆయనే గనుక మన హృదయాలను తెరవకపోతే అవి ఏ మాత్రం తెరుచుకోవు. చెరసాల తలుపులను తెరవడం ఎంత అద్భుతమో (వ 26; అపో. కార్యములు 5:19) మనుషుల హృదయాలను తెరవడం అంత అద్భుతం.

15. ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు, ఆమె-నేను ప్రభువునందు విశ్వాసము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచ్చియుండు డని వేడుకొని మమ్మును బలవంతము చేసెను.

“బాప్తిసం”– అపో. కార్యములు 2:38; మత్తయి 3:6; మార్కు 16:16 నోట్స్. లూదియ తన విశ్వాసాన్ని తన పనుల ద్వారా ప్రదర్శించింది (యాకోబు 2:14-19).

16. మేము ప్రార్థనాస్థలమునకు వెళ్లుచుండగా (పుతోను అను) దయ్యముపట్టినదై, సోదె చెప్పుటచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచున్న యొక చిన్నది మాకు ఎదురుగావచ్చెను.

“సోదె”– ద్వితీయోపదేశకాండము 18:9-13. ఈ బానిస పిల్ల భవిష్యత్తు గురించి చెప్పినప్పుడు ఆమె మాటలు ఎన్ని సార్లు ఎంతవరకు నెరవేరాయో చెప్పలేము. అలాంటివారి మాటలు కొన్ని సార్లు నెరవేరవు, కొన్ని సార్లు నెరవేరవచ్చు. నెరవేరని సందర్భాలను మరచి నెరవేరిన సందర్భాలను మాత్రమే గుర్తించడం వల్ల ప్రజలు అలాంటివాళ్ళ వల్ల మోసపోతారు. “దయ్యం”– మత్తయి 4:24 నోట్.

17. ఆమె పౌలును మమ్మును వెంబడించి ఈ మనుష్యులు సర్వోన్నతుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మార్గము ప్రచురించువారై యున్నారని కేకలువేసి చెప్పెను.

ఇతర దయ్యాలు వేసిన కేకలు – మత్తయి 8:29; మార్కు 1:24; మార్కు 3:11-12; మార్కు 5:7; లూకా 4:33, లూకా 4:41; లూకా 8:28. దయ్యాలు తమకు సాక్ష్యం చెప్పాలని యేసు గానీ ఆయన శిష్యులు గానీ కోరలేదు. అలాంటి సాక్ష్యం తమ పరిచర్యకు హానికరంగా ఉండగలదని వారికి తెలుసు. దయ్యం పట్టిన ఈ పిల్ల క్రీస్తు శుభవార్త పక్షంగా ఉందని ప్రజలు ఆలోచించడం మంచిది కాదు. సైతాను క్రీస్తు సేవకులకు సహాయం చేస్తున్నట్టుంటే వాడి ఉద్దేశం సత్యాన్ని నాశనం చేయడానికే. కష్టాలలో పడాలని పౌలు ఇష్టపడలేదు గాని పరిస్థితులను ఇక సహించలేక ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు. దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడం గురించి మత్తయి 4:24; మత్తయి 10:1 మొ।। చూడండి.

18. ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు వ్యాకులపడి దానివైపు తిరిగినీవు ఈమెను వదలిపొమ్మని యేసుక్రీస్తు నామమున ఆజ్ఞాపించుచున్నానని ఆ దయ్యముతో చెప్పెను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను.

19. ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, పౌలును సీలను పట్టుకొని గ్రామపు చావడిలోనికి అధికారులయొద్దకు ఈడ్చుకొని పోయిరి.

వారికి డబ్బే దేవుడు. వారికి (తమకు డబ్బు దేవుడుగా ఉన్నవారందరిలాగే) ఈ బానిస పిల్ల ఆరోగ్యం అన్నా, సత్యం, న్యాయం అన్నా ఏమీ పట్టింపు, శ్రద్ధ లేవు. యోహాను 12:6 పోల్చి చూడండి. ఇలాంటివారు చాలామంది సంఘాలలో, సంఘాల బయటా ఉన్నారు. ఈ మనుషులు ఆ రోమ్‌వారి పట్టణంలో యూదులకు వ్యతిరేకత ఉందని తెలిసి ఆ విధంగా అధికారుల ఎదుట చెప్పారు. సైతాను క్రీస్తు సేవకులతో ఏకీభవిస్తున్నట్టు కనిపించడం మూలంగా వారిని జయించలేక ఈ మనుషుల మూలంగా వేరే పద్ధతిని ఉపయోగించాడు.

20. అంతట న్యాయాధిపతులయొద్దకు వారిని తీసికొనివచ్చి ఈ మనుష్యులు యూదులై యుండి
1 రాజులు 18:17

21. రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను కూడని ఆచారములు ప్రచురించుచు, మన పట్టణము గలిబిలి చేయుచున్నారని చెప్పిరి.

22. అప్పుడు జనసమూహము వారిమీదికి దొమ్మిగా వచ్చెను. న్యాయాధిపతులును వారి వస్త్రములు లాగివేసి వారిని బెత్తములతో కొట్టవలెనని ఆజ్ఞాపించిరి.

23. వారు చాల దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాలలోవేసి భద్రముగా కనిపెట్టవలెనని చెరసాల నాయకుని కాజ్ఞాపించిరి.

అపో. కార్యములు 5:40; మత్తయి 27:26; 2 కోరింథీయులకు 11:23-25.

24. అతడు అట్టి ఆజ్ఞనుపొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి త్రోసి, వారి కాళ్లకు బొండవేసి బిగించెను.

25. అయితే మధ్యరాత్రివేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి.

నిజ క్రైస్తవులు తమకు కలిగిన కష్టాలు, బాధలు, హింసలు ఎంత సహనంతో అనుభవించగలరో చూశారా – శపించడానికి బదులు ప్రార్థన చేయడం, కోపించడానికీ సణగడానికీ బదులు స్తుతి పాటలు పాడడం, కలవరానికీ నిరుత్సాహానికీ బదులు ఓదార్పు, తృప్తి, పగతీర్చుకోవాలని తహతహలాడడానికి బదులు ఆనందం కనిపిస్తాయి. అపో. కార్యములు 5:41; మత్తయి 5:10-12; రోమీయులకు 5:3; 2 కోరింథీయులకు 1:5; 1 పేతురు 4:13 పోల్చి చూడండి. దేవుడు తమను అక్కడికి నడిపించాడని పౌలు సైలసులకు తెలుసు (వ 10). తాము తమ మంచి కాపరి యేసు కాపుదల కింద ఉన్నామనీ తాము అనుభవిస్తున్నదానంతట్లో ప్రభువు మేలును ఉద్దేశించాడనీ కూడా వారికి తెలుసు (ఆదికాండము 50:20 పోల్చి చూడండి).

26. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులన్నియు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను.

పౌలు సైలసులను చితగ్గొట్టడానికి సైతాను చేసిన ప్రయత్నం ఇలా ముగిసింది! తన సేవకులను న్యాయవంతులుగా ప్రదర్శించడానికీ ఆ స్థలంలో తన శుభవార్త వ్యాపించేలా చేయడానికీ దేవుడు ఈ విధానాన్ని ఎన్నుకొన్నాడు. అయితే ఆయన ఇలాంటి విధానాలనే ఎల్లప్పుడూ వాడుకొంటాడని అనుకోకూడదు (అపో. కార్యములు 7:57-58; అపో. కార్యములు 12:1-7).

27. అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల తలుపులన్నియు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కత్తిదూసి, తన్ను తాను చంపుకొనబోయెను.

అపో. కార్యములు 12:19 చూడండి.

28. అప్పుడు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవద్దు, మేమందరము ఇక్కడనే యున్నామని బిగ్గరగా చెప్పెను.

తనను హింసించిన చెరసాల అధికారికి మేలు కలగాలని పౌలు కోరాడు. మత్తయి 5:44; రోమీయులకు 12:19-21 చూడండి.

29. అతడు దీపము తెమ్మని చెప్పి లోపలికి వచ్చి, వణకుచు పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి

పౌలు సైలసులు దేవుని నిజ సేవకులై పాపవిముక్తి మార్గాన్ని నేర్పుతున్నవారని అతడు గుర్తించాడు. పవిత్రాత్మ అతని ఆధ్యాత్మిక అవసరాన్ని గురించి అతణ్ణి ఒప్పించాడు. మనుషులు అడగగల ప్రశ్నలన్నిట్లో అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న అతడు అడిగాడు. ఎక్కువమంది ఈ ప్రశ్న దేవుని సేవకులను మనసారా అడిగితే ఎక్కువమంది సత్యాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొంటారు. దాన్ని అడగకపోవడం, సత్యం తెలుసుకోవాలని ఇష్టం లేకపోవడం మనుషులను అంధకారంలో, అజ్ఞాన స్థితిలో ఉంచుతాయి.

30. వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచ్చి అయ్యలారా, రక్షణపొందుటకు నేనేమి చేయవలెననెను.

31. అందుకు వారు ప్రభువైన యేసు నందు విశ్వాసముంచుము, అప్పుడు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెప్పి

పాపవిముక్తి మార్గాన్ని తెలుసుకొందామని ఇష్టమున్న వారందరికీ జవాబు ఇక్కడ ఉంది. యేసుప్రభువునూ, ఆయన సందేశాన్ని ప్రకటించేవారంతా పదే పదే ఇచ్చిన జవాబు ఇదే (అపో. కార్యములు 13:39; యోహాను 1:12; యోహాను 3:16, యోహాను 3:36; యోహాను 5:24; యోహాను 6:47; రోమీయులకు 5:1; గలతియులకు 2:16; ఎఫెసీయులకు 2:8-9; మొ।।). నిజ విశ్వాసం పశ్చాత్తాపంతో ఆరంభమవుతుంది. పౌలు ఇక్కడ పశ్చాత్తాపాన్ని గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆ మనిషి పశ్చాత్తాపపడుతున్నాడని స్పష్టమే. మనుషులు పశ్చాత్తాపపడవలసి ఉండగా పశ్చాత్తాపపడండని దేవుని సేవకులు చెప్పారు (అపో. కార్యములు 2:38; అపో. కార్యములు 17:30; మత్తయి 3:2). ఇక్కడ పౌలు ఆ మనిషి కుటుంబాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. విశ్వాసం ఉన్న పక్షంలో కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ పాప విముక్తి, రక్షణ దయ చేయడంలో ఆనందిస్తాడు దేవుడు (అపో. కార్యములు 11:14; ఆదికాండము 7:1; యెహోషువ 2:11-13; యెహోషువ 6:22-23; హెబ్రీయులకు 11:7).

32. అతనికిని అతని ఇంటనున్న వారికందరికిని దేవుని వాక్యము బోధించిరి.

వారు బైబిలు వచనాలలో ఏదో ఒకటి, రెండు ఆ మనిషికి చెప్పి ఊరుకోలేదు. దానికంటే చాలా ఎక్కువే చేశారు. శుభవార్త వివరించి చెప్పారు.

33. రాత్రి ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచ్చి, వారి గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాప్తిస్మము పొందిరి.

ఈ మనిషి “పశ్చాత్తాపానికి తగిన ఫలాలు వచ్చేలా” చేసుకొన్నాడు (మత్తయి 3:8). అతడు చేసినదాని ద్వారా అతని నమ్మకాన్నీ అతని హృదయంలో కలిగిన మార్పునూ ప్రదర్శించాడు (యాకోబు 2:14-19). విశ్వాసానికీ ఆనందానికీ మధ్య ఉన్న సంబంధాన్నీ, 34 వచనానికీ 24,27 వచనాలకూ ఉన్న తేడానూ గమనించండి. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో క్రీస్తు చేయగలిగేది ఈ వచనాలలో కనిపిస్తున్నది. ఆయన ఇలా చేస్తాడు కూడా (2 కోరింథీయులకు 5:17).

34. మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచ్చి భోజనముపెట్టి, దేవునియందు విశ్వాసముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను.

35. ఉదయమైనప్పుడు న్యాయాధిపతులు ఆ మనుష్యులను విడుదలచేయుమని చెప్పుటకు బంటులను పంపిరి.

పౌలు సైలసులు చేసినదానికి చాలినంత శిక్ష అనుభవించారని వీరు అనుకొన్నట్టున్నారు. లేదా, జరిగినదాని గురించి విని భయపడ్డారేమో.

36. చెరసాల నాయకుడీ మాటలు పౌలునకు తెలిపిమిమ్మును విడుదలచేయుమని న్యాయాధిపతులు వర్తమానము పంపి యున్నారు గనుక మీరిప్పుడు బయలుదేరి సుఖముగా పొండని చెప్పెను.

37. అయితే పౌలు వారు న్యాయము విచారింపకయే రోమీయులమైన మమ్మును బహిరంగముగా కొట్టించి చెరసాలలోవేయించి, యిప్పుడు మమ్మును రహస్యముగా వెళ్లగొట్టుదురా? మేము ఒప్పము; వారే వచ్చి మమ్మును వెలుపలికి తీసికొని పోవలెనని చెప్పెను.

పౌలు పగ తీర్చుకోవాలని గానీ తన హక్కులను నిలబెట్టుకోవాలని గానీ ఇలా చెప్పలేదు. ఈ న్యాయాధ్యక్షులు బహిరంగంగా అన్యాయాన్ని జరిగించారు, వారు బహిరంగంగా దాన్ని ఒప్పుకోవాలని పౌలు ఉద్దేశం. పౌలు తన మేలు గురించి కాదు, శుభవార్త గురించి, వారి మేలు గురించి ఆలోచించాడు.

38. ఆ బంటులు ఈ మాటలు న్యాయాధిపతులకు తెలపగా, వీరు రోమీయులని వారు విని భయపడి వచ్చి,

రోమ్ పౌరులను కొట్టడం రోమ్ శాసనాలకు విరుద్ధం (అపో. కార్యములు 22:25-29). పౌలు సైలసులు రోమ్ పౌరులని వారికి తెలియదు గాని శాసనాలంటే వారికి శ్రద్ధ ఉంటే వారిని కొట్టాలని ఆజ్ఞ జారీ చేయకముందు ఆ విషయాన్ని గురించి విచారించి తెలుసుకోవలసింది.

39. వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పట్టణము విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి.

40. వారు చెరసాలలో నుండి వెలుపలికి వచ్చి లూదియ యింటికి వెళ్లిరి; అక్కడి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరి పోయిరి.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.