Acts - అపొ. కార్యములు 21 | View All

1. మేము వారిని విడిచిపెట్టి ఓడ ఎక్కి తిన్నగా వెళ్లి కోసుకును, మరునాడు రొదుకును, అక్కడనుండి పతరకును వచ్చితివిు.

1. mēmu vaarini viḍichipeṭṭi ōḍa ekki thinnagaa veḷli kōsukunu, marunaaḍu rodukunu, akkaḍanuṇḍi patharakunu vachithivi.

2. అప్పుడు ఫేనీకేకు వెళ్ల బోవుచున్న ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎక్కి బయలుదేరితివిు.
సంఖ్యాకాండము 6:5

2. appuḍu phēneekēku veḷla bōvuchunna oka ōḍanu chuchi daanini ekki bayaludherithivi.

3. కుప్రకు ఎదురుగా వచ్చి, దానిని ఎడమ తట్టున విడిచి, సిరియవైపుగా వెళ్లి, తూరులో దిగితివిు; అక్కడ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను.

3. kupraku edurugaa vachi, daanini eḍama thaṭṭuna viḍichi, siriyavaipugaa veḷli, thoorulō digithivi; akkaḍa ōḍa saruku digumathi cheyavalasiyuṇḍenu.

4. మేమక్కడ నున్న శిష్యులను కనుగొని యేడుదినములక్కడ ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలు పెట్టవద్దని ఆత్మద్వారా పౌలుతో చెప్పిరి.

4. mēmakkaḍa nunna shishyulanu kanugoni yēḍudinamulakkaḍa uṇṭimi. Vaaru neevu yerooshalēmulō kaalu peṭṭavaddani aatmadvaaraa pauluthoo cheppiri.

5. ఆ దినములు గడిపిన తరువాత ప్రయాణమై పోవుచుండగా, భార్యలతోను పిల్లలతోను వారందరు మమ్మును పట్టణము వెలుపలి వరకు సాగనంపవచ్చిరి. వారును మేమును సముద్రతీరమున మోకాళ్లూని ప్రార్థనచేసి యొకరియొద్ద ఒకరము సెలవు పుచ్చుకొంటిమి.

5. aa dinamulu gaḍipina tharuvaatha prayaaṇamai pōvuchuṇḍagaa, bhaaryalathoonu pillalathoonu vaarandaru mammunu paṭṭaṇamu velupali varaku saaganampavachiri. Vaarunu mēmunu samudratheeramuna mōkaaḷlooni praarthanachesi yokariyoddha okaramu selavu puchukoṇṭimi.

6. అంతట మేము ఓడ ఎక్కితివిు, వారు తమ తమ యిండ్లకు తిరిగి వెళ్లిరి.

6. anthaṭa mēmu ōḍa ekkithivi, vaaru thama thama yiṇḍlaku thirigi veḷliri.

7. మేము తూరునుండి చేసిన ప్రయాణము ముగించి, తొలెమాయికి వచ్చి, సహోదరులను కుశలమడిగి వారి యొద్ద ఒక దినముంటిమి.

7. mēmu thoorunuṇḍi chesina prayaaṇamu mugin̄chi, tolemaayiki vachi, sahōdarulanu kushalamaḍigi vaari yoddha oka dinamuṇṭimi.

8. మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచ్చి, యేడుగురిలో నొకడును సువార్తికుడునైన ఫిలిప్పు ఇంట ప్రవేశించి అతనియొద్ద ఉంటిమి.

8. marunaaḍu mēmu bayaludheri kaisarayaku vachi, yēḍugurilō nokaḍunu suvaarthikuḍunaina philippu iṇṭa pravēshin̄chi athaniyoddha uṇṭimi.

9. కన్యకలుగా ఉన్న నలుగురు కుమార్తెలు అతనికుండిరి, వారు ప్రవచించువారు.
యోవేలు 2:28

9. kanyakalugaa unna naluguru kumaarthelu athanikuṇḍiri, vaaru pravachin̄chuvaaru.

10. మేమనేక దినములక్కడ ఉండగా, అగబు అను ఒక ప్రవక్త యూదయనుండి వచ్చెను.

10. mēmanēka dinamulakkaḍa uṇḍagaa, agabu anu oka pravaktha yoodayanuṇḍi vacchenu.

11. అతడు మాయొద్దకు వచ్చి పౌలు నడికట్టు తీసికొని, తన చేతులను కాళ్లను కట్టుకొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికట్టుగల మనుష్యుని ఈలాగు బంధించి, అన్యజనుల చేతికి అప్పగింతురని

11. athaḍu maayoddhaku vachi paulu naḍikaṭṭu theesikoni, thana chethulanu kaaḷlanu kaṭṭukoni yerooshalēmulōni yoodulu ee naḍikaṭṭugala manushyuni eelaagu bandhin̄chi, anyajanula chethiki appaginthurani

12. ఈ మాట వినినప్పుడు మేమును అక్కడివారును యెరూషలేమునకు వెళ్లవద్దని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని

12. ee maaṭa vininappuḍu mēmunu akkaḍivaarunu yerooshalēmunaku veḷlavaddani athani bathimaalukoṇṭimi gaani

13. పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడ్చి నా గుండె బద్దలు చేసెదరేల? నేనైతే ప్రభువైన యేసు నామము నిమిత్తము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాత్రమే గాక చనిపోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నానని చెప్పెను.

13. paulu idenduku? meeru ēḍchi naa guṇḍe baddalu chesedarēla? Nēnaithē prabhuvaina yēsu naamamu nimitthamu yerooshalēmulō bandhimpabaḍuṭaku maatramē gaaka chanipōvuṭakunu siddhamugaa unnaanani cheppenu.

14. అతడు ఒప్పుకొననందున మేముప్రభువు చిత్తము జరుగునుగాక అని ఊర కుంటిమి.

14. athaḍu oppukonananduna mēmuprabhuvu chitthamu jarugunugaaka ani oora kuṇṭimi.

15. ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగ్రి తీసికొని యెరూషలేమునకు ఎక్కిపోతివిు.

15. aa dinamulaina tharuvaatha maaku kaavalasina saamagri theesikoni yerooshalēmunaku ekkipōthivi.

16. మరియకైసరయనుండి కొందరు శిష్యులు, మొదటనుండి శిష్యుడుగా ఉండిన కుప్రీయుడైన మ్నాసోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉద్దేశముతో అతనిని వెంటబెట్టుకొని మాతో కూడ వచ్చిరి.

16. mariyu kaisarayanuṇḍi kondaru shishyulu, modaṭanuṇḍi shishyuḍugaa uṇḍina kupreeyuḍaina mnaasōnu iṇṭa mēmu digavalenanu uddheshamuthoo athanini veṇṭabeṭṭukoni maathoo kooḍa vachiri.

17. మేము యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు సహోదరులు మమ్మును సంతోషముతో చేర్చుకొనిరి.

17. mēmu yerooshalēmunaku vachinappuḍu sahōdarulu mammunu santhooshamuthoo cherchukoniri.

18. మరునాడు పెద్దలందరు అక్కడికి వచ్చియుండగా పౌలు మాతో కూడ యాకోబునొద్దకు వచ్చెను.

18. marunaaḍu peddalandaru akkaḍiki vachiyuṇḍagaa paulu maathoo kooḍa yaakōbunoddhaku vacchenu.

19. అతడు వారిని కుశల మడిగి, తన పరిచర్యవలన దేవుడు అన్యజనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెప్పెను.

19. athaḍu vaarini kushala maḍigi, thana paricharyavalana dhevuḍu anyajanulalō jarigin̄china vaaṭini vivaramugaa teliyajeppenu.

20. వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, యూదులలో విశ్వాసులైనవారు ఎన్ని వేలమంది యున్నారో చూచు చున్నావుగదా? వారందరును ధర్మశాస్త్రమందు ఆసక్తి గలవారు.

20. vaaru vini dhevuni mahimaparachi athani chuchi sahōdaruḍaa, yoodulalō vishvaasulainavaaru enni vēlamandi yunnaarō choochu chunnaavugadaa? Vaarandarunu dharmashaastramandu aasakthi galavaaru.

21. అన్య జనులలో ఉన్న యూదులు తమ పిల్లలకు సున్నతి చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొప్పున నడువకూడదనియు నీవు చెప్పుటవలన వారందరు మోషేను విడిచిపెట్టవలెనని నీవు బోధించుచున్నట్టు వీరు నిన్నుగూర్చి వర్తమానము వినియున్నారు.

21. anya janulalō unna yoodulu thama pillalaku sunnathi cheyakooḍadaniyu, mana aachaaramula choppuna naḍuvakooḍadaniyu neevu cheppuṭavalana vaarandaru mōshēnu viḍichipeṭṭavalenani neevu bōdhin̄chuchunnaṭṭu veeru ninnugoorchi varthamaanamu viniyunnaaru.

22. కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచ్చిన సంగతి వారు తప్పక విందురు.

22. kaavuna manamēmi cheyudumu? neevu vachina saṅgathi vaaru thappaka vinduru.

23. కాబట్టి మేము నీకు చెప్పినట్టు చేయుము. మ్రొక్కుబడియున్న నలుగురు మనుష్యులు మాయొద్ద ఉన్నారు.
సంఖ్యాకాండము 6:5, సంఖ్యాకాండము 6:13-18, సంఖ్యాకాండము 6:21

23. kaabaṭṭi mēmu neeku cheppinaṭṭu cheyumu. Mrokkubaḍiyunna naluguru manushyulu maayoddha unnaaru.

24. నీవు వారిని వెంటబెట్టుకొనిపోయి వారితో కూడ శుద్ధిచేసికొని, వారు తలక్షౌరము చేయించుకొనుటకు వారికయ్యెడి తగులుబడి పెట్టుకొనుము; అప్పుడు నిన్ను గూర్చి తాము వినిన వర్తమానము నిజము కాదనియు, నీవును ధర్మశాస్త్రమును గైకొని యథావిధిగా నడుచుకొను చున్నావనియు తెలిసికొందురు
సంఖ్యాకాండము 6:5, సంఖ్యాకాండము 6:13-18, సంఖ్యాకాండము 6:21

24. neevu vaarini veṇṭabeṭṭukonipōyi vaarithoo kooḍa shuddhichesikoni, vaaru thalakshauramu cheyin̄chukonuṭaku vaarikayyeḍi thagulubaḍi peṭṭukonumu; appuḍu ninnu goorchi thaamu vinina varthamaanamu nijamu kaadaniyu, neevunu dharmashaastramunu gaikoni yathaavidhigaa naḍuchukonu chunnaavaniyu telisikonduru

25. అయితే విశ్వసించిన అన్యజనులను గూర్చి వారు విగ్రహములకు అర్పించిన వాటి రక్తమును గొంతు పిసికి చంపినదానిని, జారత్వమును మానవలసినదని నిర్ణయించి వారికి వ్రాసియున్నామని చెప్పిరి.

25. ayithē vishvasin̄china anyajanulanu goorchi vaaru vigrahamulaku arpin̄china vaaṭi rakthamunu gonthu pisiki champinadaanini, jaaratvamunu maanavalasinadani nirṇayin̄chi vaariki vraasiyunnaamani cheppiri.

26. అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుష్యులను వెంట బెట్టుకొని పోయి, వారితోకూడ శుద్ధిచేసికొని, దేవాలయములో ప్రవేశించి, వారిలో ప్రతివానికొరకు కానుక అర్పించువరకు శుద్ధిదినములు నెరవేర్చుదుమని తెలిపెను.
సంఖ్యాకాండము 6:13-21

26. anthaṭa paulu marunaaḍu aa manushyulanu veṇṭa beṭṭukoni pōyi, vaarithookooḍa shuddhichesikoni, dhevaalayamulō pravēshin̄chi, vaarilō prathivaanikoraku kaanuka arpin̄chuvaraku shuddhidinamulu neravērchudumani telipenu.

27. ఏడు దినములు కావచ్చినప్పుడు ఆసియనుండి వచ్చిన యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా పట్టుకొని

27. ēḍu dinamulu kaavachinappuḍu aasiyanuṇḍi vachina yoodulu dhevaalayamulō athani chuchi, samoohamanthaṭini kalavaraparachi athanini balavanthamugaa paṭṭukoni

28. ఇశ్రాయేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; ప్రజలకును ధర్మశాస్త్రమునకును ఈ స్థలమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచున్నవాడు వీడే. మరియు వీడు గ్రీసుదేశస్థులను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచ్చి యీ పరిశుద్ధ స్థలమును అపవిత్రపరచియున్నాడని కేకలు వేసిరి.
యెహెఙ్కేలు 44:7

28. ishraayēleeyulaaraa, sahaayamu cheyaraṇḍi; prajalakunu dharmashaastramunakunu ee sthalamunakunu virōdhamugaa andarikini anthaṭanu bōdhin̄chuchunnavaaḍu veeḍē. Mariyu veeḍu greesudheshasthulanu dhevaalayamulōniki theesikonivachi yee parishuddha sthalamunu apavitraparachiyunnaaḍani kēkalu vēsiri.

29. ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన త్రోఫిమును అతనితోకూడ పట్టణములో అంతకుముందు వారు చూచి యున్నందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని వచ్చెనని ఊహించిరి.

29. yēlayanagaa epheseeyuḍaina trōphimunu athanithookooḍa paṭṭaṇamulō anthakumundu vaaru chuchi yunnanduna paulu dhevaalayamulōniki athani theesikoni vacchenani oohin̄chiri.

30. పట్టణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు గుంపులుగా పరుగెత్తికొని వచ్చి, పౌలును పట్టుకొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి ఈడ్చిరి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను.

30. paṭṭaṇamanthayu galibiligaa uṇḍenu. Janulu gumpulu gumpulugaa parugetthikoni vachi, paulunu paṭṭukoni dhevaalayamulōnuṇḍi athanini velupaliki eeḍchiri; veṇṭanē thalupulu mooyabaḍenu.

31. వారతని చంపవలెనని యత్నించుచుండగా యెరూషలేమంతయు గలిబిలిగా ఉన్నదని పటాలపు పై యధికారికి వర్తమానము వచ్చెను;

31. vaarathani champavalenani yatnin̄chuchuṇḍagaa yerooshalēmanthayu galibiligaa unnadani paṭaalapu pai yadhikaariki varthamaanamu vacchenu;

32. వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంట బెట్టుకొని వారియొద్దకు పరుగెత్తివచ్చెను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొట్టుట మానిరి.

32. veṇṭanē athaḍu sainikulanu shathaadhipathulanu veṇṭa beṭṭukoni vaariyoddhaku parugetthivacchenu; vaaru pai yadhikaarini sainikulanu raaṇuvavaarini chuchi paulunu koṭṭuṭa maaniri.

33. పై యధికారి దగ్గరకు వచ్చి అతని పట్టుకొని, రెండు సంకెళ్లతో బంధించుమని ఆజ్ఞాపించి ఇతడెవడు? ఏమిచేసెనని అడుగగా,

33. pai yadhikaari daggaraku vachi athani paṭṭukoni, reṇḍu saṅkeḷlathoo bandhin̄chumani aagnaapin̄chi ithaḍevaḍu? Ēmichesenani aḍugagaa,

34. సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలువేయుచున్నప్పుడు అల్లరిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమ్మని ఆజ్ఞాపించెను.

34. samoohamulō kondareelaagu kondharaalaagu kēkaluvēyuchunnappuḍu allarichetha athaḍu nijamu telisikonalēka kōṭalōniki athani theesikonipommani aagnaapin̄chenu.

35. పౌలు మెట్లమీదికి వచ్చినప్పుడు జనులు గుంపుకూడి బలవంతము చేయుచున్నందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచ్చెను.

35. paulu meṭlameediki vachinappuḍu janulu gumpukooḍi balavanthamu cheyuchunnanduna sainikulu athanini mōsikoni pōvalasi vacchenu.

36. ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలువేయుచు వెంబడించెను.

36. yēlayanagaa vaanini champumani janasamoohamu kēkaluvēyuchu vembaḍin̄chenu.

37. వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పైయధికారిని చూచినేను నీతో ఒకమాట చెప్పవచ్చునా? అని అడిగెను. అందుకతడు గ్రీకు భాషనీకు తెలియునా?

37. vaaru paulunu kōṭalōniki theesikonipōvanai yuṇḍagaa athaḍu paiyadhikaarini chuchinēnu neethoo okamaaṭa cheppavachunaa? Ani aḍigenu. Andukathaḍu greeku bhaashaneeku teliyunaa?

38. ఈ దినములకు మునుపు రాజద్రోహమునకు రేపి,నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుష్యులను అరణ్యమునకు వెంటబెట్టుకొని పోయిన ఐగుప్తీయుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను.

38. ee dinamulaku munupu raajadrōhamunaku rēpi,narahanthakulaina naaluguvēlamandi manushyulanu araṇyamunaku veṇṭabeṭṭukoni pōyina aiguptheeyuḍavu neevu kaavaa? Ani aḍigenu.

39. అందుకు పౌలునేను కిలికియలోని తార్సువాడనైన యూదుడను; ఆ గొప్ప పట్టణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమ్మని వేడుకొనుచున్నానని చెప్పెను.

39. anduku paulunēnu kilikiyalōni thaarsuvaaḍanaina yooduḍanu; aa goppa paṭṭaṇapu pauruḍanu. Janulathoo maaṭalaaḍuṭaku naaku selavimmani vēḍukonuchunnaanani cheppenu.

40. అతడు సెలవిచ్చిన తరువాత పౌలు మెట్లమీద నిలువబడి జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశ్చబ్దముగా ఉన్నప్పుడు అతడు హెబ్రీభాషలో ఇట్లనెను

40. athaḍu selavichina tharuvaatha paulu meṭlameeda niluvabaḍi janulaku chesaiga chesenu. Vaaru nishchabdamugaa unnappuḍu athaḍu hebreebhaashalō iṭlanenuShortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |