Acts - అపొ. కార్యములు 23 | View All

1. పౌలు మహాసభ వారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు కేవలము మంచి మనస్సాక్షిగల వాడనై దేవునియెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెప్పెను.

1. paulu mahaasabha vaarini thērichuchi sahōdarulaaraa, nēnu nēṭivaraku kēvalamu man̄chi manassaakshigala vaaḍanai dhevuniyeduṭa naḍuchukonuchuṇṭinani cheppenu.

2. అందుకు ప్రధాన యాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొట్టుడని దగ్గర నిలిచియున్నవారికి ఆజ్ఞాపింపగా

2. anduku pradhaana yaajakuḍaina ananeeya athani nōṭimeeda koṭṭuḍani daggara nilichiyunnavaariki aagnaapimpagaa

3. పౌలు అతనిని చూచి సున్నము కొట్టిన గోడా, దేవుడు నిన్ను కొట్టును; నీవు ధర్మశాస్త్రము చొప్పున నన్ను విమర్శింప కూర్చుండి, ధర్మశాస్త్రమునకు విరోధముగా నన్ను కొట్ట నాజ్ఞాపించుచున్నావా అనెను.దగ్గర నిలిచియున్నవారు నీవు దేవుని ప్రధానయాజకుని దూషించెదవా? అని అడిగిరి.
లేవీయకాండము 19:15, యెహెఙ్కేలు 13:10-15

3. paulu athanini chuchi sunnamu koṭṭina gōḍaa, dhevuḍu ninnu koṭṭunu; neevu dharmashaastramu choppuna nannu vimarshimpa koorchuṇḍi, dharmashaastramunaku virōdhamugaa nannu koṭṭa naagnaapin̄chuchunnaavaa anenu.Daggara nilichiyunnavaaru neevu dhevuni pradhaanayaajakuni dooshin̄chedavaa? Ani aḍigiri.

4. దగ్గర నిలిచియున్నవారు నీవు దేవుని ప్రధానయాజకుని దూషించెదవా? అని అడిగిరి

4. daggara nilichiyunnavaaru neevu dhevuni pradhaanayaajakuni dooshin̄chedavaa? Ani aḍigiri

5. అందుకు పౌలు సహోదరులారా, యితడు ప్రధానయాజకుడని నాకు తెలియలేదు నీ ప్రజల అధికారిని నిందింపవద్దు అని వ్రాయబడి యున్నదనెను.
నిర్గమకాండము 22:28

5. anduku paulu sahōdarulaaraa, yithaḍu pradhaanayaajakuḍani naaku teliyalēdu nee prajala adhikaarini nindimpavaddu ani vraayabaḍi yunnadanenu.

6. వారిలో ఒక భాగము సద్దూకయ్యులును మరియొక భాగము పరిసయ్యులునై యున్నట్టు పౌలు గ్రహించి సహోదరులారా, నేను పరిసయ్యుడను పరిసయ్యుల సంతతివాడను; మనకున్న నిరీక్షణనుగూర్చియు, మృతుల పునరుత్థానమును గూర్చియు నేను విమర్శింపబడుచున్నానని సభలో బిగ్గరగా చెప్పెను.

6. vaarilō oka bhaagamu saddookayyulunu mariyoka bhaagamu parisayyulunai yunnaṭṭu paulu grahin̄chi sahōdarulaaraa, nēnu parisayyuḍanu parisayyula santhathivaaḍanu; manakunna nireekshaṇanugoorchiyu, mruthula punarut'thaanamunu goorchiyu nēnu vimarshimpabaḍuchunnaanani sabhalō biggaragaa cheppenu.

7. అతడాలాగు చెప్పినప్పుడు పరిసయ్యులకును సద్దూకయ్యులకును కలహము పుట్టినందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను.

7. athaḍaalaagu cheppinappuḍu parisayyulakunu saddookayyulakunu kalahamu puṭṭinanduna aa samoohamu reṇḍu pakshamulu aayenu.

8. సద్దూకయ్యులు పునరుత్థానము లేదనియు, దేవదూతయైనను ఆత్మయైనను లేదనియు చెప్పుదురు గాని పరిసయ్యులు రెండును కలవని యొప్పుకొందురు.

8. saddookayyulu punarut'thaanamu lēdaniyu, dhevadoothayainanu aatmayainanu lēdaniyu cheppuduru gaani parisayyulu reṇḍunu kalavani yoppukonduru.

9. అప్పుడు పెద్దగొల్లు పుట్టెను; పరిసయ్యుల పక్షముగా ఉన్న శాస్త్రులలో కొందరు లేచి ఈ మనుష్యునియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆత్మయైనను దేవ దూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచ్చునని చెప్పుచు తగువులాడిరి.

9. appuḍu peddagollu puṭṭenu; parisayyula pakshamugaa unna shaastrulalō kondaru lēchi ee manushyuniyandu ē dōshamunu maaku kanabaḍalēdu; oka aatmayainanu dheva doothayainanu athanithoo maaṭalaaḍiyuṇṭē maaṭalaaḍi yuṇḍavachunani cheppuchu thaguvulaaḍiri.

10. కలహమెక్కు వైనప్పుడు వారు పౌలును చీల్చివేయుదురేమో అని సహస్రాధిపతి భయపడి మీరు వెళ్లి వారి మధ్యనుండి అతనిని బలవంతముగా పట్టుకొని కోటలోనికి తీసికొని రండని సైనికులకు ఆజ్ఞాపించెను.

10. kalahamekku vainappuḍu vaaru paulunu chilchivēyudurēmō ani sahasraadhipathi bhayapaḍi meeru veḷli vaari madhyanuṇḍi athanini balavanthamugaa paṭṭukoni kōṭalōniki theesikoni raṇḍani sainikulaku aagnaapin̄chenu.

11. ఆ రాత్రి ప్రభువు అతనియొద్ద నిలుచుండి ధైర్యముగా ఉండుము, యెరూషలేములో నన్నుగూర్చి నీవేలాగు సాక్ష్యమిచ్చితివో ఆలాగున రోమాలోకూడ సాక్ష్య మియ్యవలసియున్నదనిచెప్పెను.

11. aa raatri prabhuvu athaniyoddha niluchuṇḍi dhairyamugaa uṇḍumu, yerooshalēmulō nannugoorchi neevēlaagu saakshyamichithivō aalaaguna rōmaalōkooḍa saakshya miyyavalasiyunnadanicheppenu.

12. ఉదయమైనప్పుడు యూదులు కట్టుకట్టి, తాము పౌలును చంపువరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకొనిరి.

12. udayamainappuḍu yoodulu kaṭṭukaṭṭi, thaamu paulunu champuvaraku annapaanamulu puchukonamani oṭṭu peṭṭukoniri.

13. ఈ కుట్రలో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎక్కువ.

13. ee kuṭralō cherinavaaru nalubadhimandi kaṇṭe ekkuva.

14. వారు ప్రధానయాజకుల యొద్దకును పెద్దలయొద్దకును వచ్చి మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచి చూడమని గట్టిగ ఒట్టుపెట్టుకొని యున్నాము.

14. vaaru pradhaanayaajakula yoddhakunu peddalayoddhakunu vachi mēmu paulunu champuvaraku ēmiyu ruchi chooḍamani gaṭṭiga oṭṭupeṭṭukoni yunnaamu.

15. కాబట్టి మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనినిగూర్చి మరి పూర్తిగా విచారించి తెలిసికొనబోవునట్టు అతనిని మీ యొద్దకు తీసికొని రమ్మని సహస్రాధిపతితో మనవిచేయుడి; అతడు దగ్గరకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిద్ధపడియున్నామని చెప్పిరి.

15. kaabaṭṭi meeru mahaasabhathoo kalisi, athaninigoorchi mari poorthigaa vichaarin̄chi telisikonabōvunaṭṭu athanini mee yoddhaku theesikoni rammani sahasraadhipathithoo manavicheyuḍi; athaḍu daggaraku raakamunupē mēmathani champuṭaku siddhapaḍiyunnaamani cheppiri.

16. అయితే పౌలు మేనల్లుడు వారు పొంచియున్నారని విని వచ్చి కోటలో ప్రవేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను.

16. ayithē paulu mēnalluḍu vaaru pon̄chiyunnaarani vini vachi kōṭalō pravēshin̄chi pauluku aa saṅgathi telipenu.

17. అప్పుడు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొద్దకు పిలిచి ఈ చిన్నవానిని సహస్రాధిపతియొద్దకు తోడు కొనిపొమ్ము, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెప్పుకొనవలెనని యున్నాడనెను.

17. appuḍu paulu shathaadhipathulalō nokanini thanayoddhaku pilichi ee chinnavaanini sahasraadhipathiyoddhaku thooḍu konipommu, ithaḍu athanithoo oka maaṭa cheppukonavalenani yunnaaḍanenu.

18. శతాధిపతి సహస్రాధిపతియొద్ద కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన పౌలు నన్ను పిలిచినీతో ఒక మాట చెప్పుకొనవలెననియున్న యీ పడుచువానిని నీయొద్దకు తీసికొనిపొమ్మని నన్ను అడిగెనని చెప్పెను.

18. shathaadhipathi sahasraadhipathiyoddha kathani thooḍukonipōyi khaideeyaina paulu nannu pilichineethoo oka maaṭa cheppukonavalenaniyunna yee paḍuchuvaanini neeyoddhaku theesikonipommani nannu aḍigenani cheppenu.

19. సహస్రాధిపతి అతని చెయ్యి పట్టుకొని అవతలకు తీసి కొనిపోయి నీవు నాతో చెప్పుకొనవలెనని యున్నదేమని యొంటరిగా అడిగెను.

19. sahasraadhipathi athani cheyyi paṭṭukoni avathalaku theesi konipōyi neevu naathoo cheppukonavalenani yunnadhemani yoṇṭarigaa aḍigenu.

20. అందుకతడు నీవు పౌలునుగూర్చి సంపూర్తిగా విచారింపబోవునట్టు అతనిని రేపు మహాసభ యొద్దకు తీసికొని రావలెనని నిన్ను వేడుకొనుటకు యూదులు కట్టుకట్టి యున్నారు.

20. andukathaḍu neevu paulunugoorchi sampoorthigaa vichaarimpabōvunaṭṭu athanini rēpu mahaasabha yoddhaku theesikoni raavalenani ninnu vēḍukonuṭaku yoodulu kaṭṭukaṭṭi yunnaaru.

21. వారి మాటకు నీవు సమ్మతింపవద్దు; వారిలో నలువదిమందికంటె ఎక్కువ మనుష్యులు అతనికొరకు పొంచియున్నారు. వారు అతని చంపువరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకొనియున్నారు; ఇప్పడు నీయొద్ద మాట తీసికొనవలెనని కనిపెట్టుకొని సిద్ధముగా ఉన్నారని చెప్పెను.

21. vaari maaṭaku neevu sammathimpavaddu; vaarilō naluvadhimandikaṇṭe ekkuva manushyulu athanikoraku pon̄chiyunnaaru. Vaaru athani champuvaraku annapaanamulu puchukonamani oṭṭu peṭṭukoniyunnaaru; ippaḍu neeyoddha maaṭa theesikonavalenani kanipeṭṭukoni siddhamugaa unnaarani cheppenu.

22. అందుకు సహస్రాధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని యెవనితోను చెప్పవద్దని ఆజ్ఞాపించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను.

22. anduku sahasraadhipathi neevu ee saṅgathi naaku telipithivani yevanithoonu cheppavaddani aagnaapin̄chi aa paḍuchuvaanini pampivēsenu.

23. తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇద్దరిని తనయొద్దకు పిలిచి కైసరయవరకు వెళ్లుటకు ఇన్నూరు మంది సైనికులను డెబ్బదిమంది గుఱ్ఱపురౌతులను ఇన్నూరు మంది యీటెలవారిని రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు సిద్ధ పరచి

23. tharuvaatha athaḍu shathaadhipathulalō iddarini thanayoddhaku pilichi kaisarayavaraku veḷluṭaku innooru mandi sainikulanu ḍebbadhimandi gurrapurauthulanu innooru mandi yeeṭelavaarini raatri tommidi gaṇṭalaku siddha parachi

24. పౌలును ఎక్కించి అధిపతియైన ఫేలిక్సునొద్దకు భద్రముగా తీసికొనిపోవుటకు గుఱ్ఱములను సిద్ధ పరచుడని చెప్పెను.

24. paulunu ekkin̄chi adhipathiyaina phēliksunoddhaku bhadramugaa theesikonipōvuṭaku gurramulanu siddha parachuḍani cheppenu.

25. మరియు ఈ ప్రకారముగా ఒక పత్రిక వ్రాసెను

25. mariyu ee prakaaramugaa oka patrika vraasenu

26. మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలిక్సుకు క్లౌదియ లూసియ వందనములు.

26. mahaa ghanathavahin̄china adhipathiyaina phēliksuku klaudiya loosiya vandhanamulu.

27. యూదులు ఈ మనుష్యుని పట్టుకొని చంపబోయినప్పుడు, అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచ్చి అతనిని తప్పించితిని.

27. yoodulu ee manushyuni paṭṭukoni champabōyinappuḍu, athaḍu rōmeeyuḍani nēnu vini, sainikulathoo vachi athanini thappin̄chithini.

28. వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి మహాసభయొద్దకు అతనిని తీసికొనివచ్చితిని.

28. vaaru athanimeeda mōpina nēramēmō telisikonagōri nēnu vaari mahaasabhayoddhaku athanini theesikonivachithini.

29. వారు తమ ధర్మశాస్త్రవాదములనుగూర్చి అతనిమీద నేరము మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు కనుపరచలేదు.

29. vaaru thama dharmashaastravaadamulanugoorchi athanimeeda nēramu mōpirē gaani maraṇamunakainanu, bandhakamulakainanu thagina nēramu athaniyandhemiyu kanuparachalēdu.

30. అయితే వారు ఈ మనుష్యునిమీద కుట్రచేయనై యున్నారని నాకు తెలియవచ్చినందున, వెంటనే అతని నీయొద్దకు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ అతనిమీద చెప్పవలెనని యున్న సంగతి నీయెదుట చెప్పుకొన నాజ్ఞాపించితిని.కాబట్టి అతడు వారికాజ్ఞాపించిన ప్రకారము సైనికులు పౌలును రాత్రివేళ అంతిపత్రికి తీసికొనిపోయిరి.

30. ayithē vaaru ee manushyunimeeda kuṭracheyanai yunnaarani naaku teliyavachinanduna, veṇṭanē athani neeyoddhaku pampin̄chithini. Nēramu mōpinavaaru kooḍa athanimeeda cheppavalenani yunna saṅgathi neeyeduṭa cheppukona naagnaapin̄chithini.Kaabaṭṭi athaḍu vaarikaagnaapin̄china prakaaramu sainikulu paulunu raatrivēḷa anthipatriki theesikonipōyiri.

31. మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు తిరిగి వచ్చిరి.

31. marunaaḍu vaarathanithoo kooḍa rauthulanu pampi thaamu kōṭaku thirigi vachiri.

32. వారు కైసరయకు వచ్చి అధిపతికి ఆ పత్రిక అప్పగించి పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువ బెట్టిరి.

32. vaaru kaisarayaku vachi adhipathiki aa patrika appagin̄chi paulunukooḍa athaniyeduṭa niluva beṭṭiri.

33. అధిపతి ఆ పత్రిక చదివినప్పుడు ఇతడు ఏ ప్రదేశపువాడని అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని

33. adhipathi aa patrika chadhivinappuḍu ithaḍu ē pradheshapuvaaḍani aḍigi, athaḍu kilikiyavaaḍani telisikoni

34. నీమీద నేరము మోపు వారు కూడ వచ్చినప్పుడు నీ సంగతి పూర్ణముగా విచారింతునని చెప్పి,

34. neemeeda nēramu mōpu vaaru kooḍa vachinappuḍu nee saṅgathi poorṇamugaa vichaarinthunani cheppi,

35. హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని కావలి యందుంచవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

35. hērōdu adhikaaramandiramulō athanini kaavali yandun̄chavalenani aagnaapin̄chenu.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.