Acts - అపొ. కార్యములు 3 | View All

1. పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థనకాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్లుచుండగా,

1. pagalu mooḍu gaṇṭalaku praarthanakaalamuna pēthurunu yōhaanunu dhevaalayamunaku ekki veḷluchuṇḍagaa,

2. పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుష్యుడు మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళ్లువారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు ప్రతిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద ఉంచుచు వచ్చిరి.

2. puṭṭinadhi modalukoni kuṇṭivaaḍaina yoka manushyuḍu mōsikonipōbaḍuchuṇḍenu. Vaaḍu dhevaalayamulōniki veḷluvaarini bhikshamaḍuguṭaku kondaru prathidinamu vaanini shruṅgaaramanu dhevaalayapu dvaaramunoddha un̄chuchu vachiri.

3. పేతురును యోహానును దేవాలయములో ప్రవేశింప బోవునప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడుగగా

3. pēthurunu yōhaanunu dhevaalayamulō pravēshimpa bōvunappuḍu vaaḍu chuchi bhikshamaḍugagaa

4. పేతురును యోహానును వానిని తేరి చూచిమాతట్టు చూడుమనిరి.

4. pēthurunu yōhaanunu vaanini thēri chuchimaathaṭṭu chooḍumaniri.

5. వాడు వారియొద్ద ఏమైన దొరుకునని కనిపెట్టుచు వారియందు లక్ష్యముంచెను.

5. vaaḍu vaariyoddha ēmaina dorukunani kanipeṭṭuchu vaariyandu lakshyamun̄chenu.

6. అంతట పేతురువెండి బంగారములు నాయొద్ద లేవు గాని నాకు కలిగినదే నీ కిచ్చుచున్నాను; నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడువుమని చెప్పి

6. anthaṭa pēthuruveṇḍi baṅgaaramulu naayoddha lēvu gaani naaku kaliginadhe nee kichuchunnaanu; najarēyuḍaina yēsu kreesthu naamamuna naḍuvumani cheppi

7. వాని కుడిచెయ్యి పట్టుకొని లేవనెత్తెను; వెంటనే వాని పాదములును చీలమండలును బలము పొందెను.

7. vaani kuḍicheyyi paṭṭukoni lēvanettenu; veṇṭanē vaani paadamulunu chilamaṇḍalunu balamu pondhenu.

8. వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుని స్తుతించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళ్లెను.

8. vaaḍu digguna lēchi nilichi naḍichenu; naḍuchuchu ganthulu vēyuchu dhevuni sthuthin̄chuchu vaarithookooḍa dhevaalayamulōniki veḷlenu.

9. వాడు నడుచుచు దేవుని స్తుతించుట ప్రజలందరు చూచి

9. vaaḍu naḍuchuchu dhevuni sthuthin̄chuṭa prajalandaru chuchi

10. శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద భిక్షముకొరకు కూర్చుండినవాడు వీడే అని గుర్తెరిగి,వానికి జరిగిన దానిని చూచి విస్మయముతో నిండి పరవశులైరి.

10. shruṅgaaramanu dhevaalayapu dvaaramunoddha bhikshamukoraku koorchuṇḍinavaaḍu veeḍē ani gurterigi,vaaniki jarigina daanini chuchi vismayamuthoo niṇḍi paravashulairi.

11. వాడు పేతురును యోహానును పట్టుకొని యుండగా, ప్రజలందరు విస్మయమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉన్న వారియొద్దకు గుంపుగా పరుగెత్తివచ్చిరి.

11. vaaḍu pēthurunu yōhaanunu paṭṭukoni yuṇḍagaa, prajalandaru vismayamondi solomōnudanu maṇṭapamulō unna vaariyoddhaku gumpugaa parugetthivachiri.

12. పేతురు దీనిని చూచి ప్రజలతో ఇట్లనెను ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు? మాసొంతశక్తి చేతనైనను భక్తిచేతనైనను నడవను వీనికి బలమిచ్చి నట్టుగా మీరెందుకు మాతట్టు తేరి చూచుచున్నారు?

12. pēthuru deenini chuchi prajalathoo iṭlanenu ishraayēleeyulaaraa, meeru veeni vishayamai yenduku aashcharyapaḍuchunnaaru? Maasonthashakthi chethanainanu bhakthichethanainanu naḍavanu veeniki balamichi naṭṭugaa meerenduku maathaṭṭu thēri choochuchunnaaru?

13. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియున్నాడు; మీరాయనను అప్పగించితిరి, పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతనియెదుట ఆయనను నిరాకరించితిరి.
నిర్గమకాండము 3:6, యెషయా 52:13

13. abraahaamu issaaku yaakōbu anuvaari dhevuḍu, anagaa mana pitharula dhevuḍu thana sēvakuḍaina yēsunu mahimaparachiyunnaaḍu; meeraayananu appagin̄chithiri, pilaathu aayananu viḍudala cheyuṭaku nishchayin̄chinappuḍu meeru athaniyeduṭa aayananu niraakarin̄chithiri.

14. మీరు పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, నర హంతకుడైన మనుష్యుని మీకు అనుగ్రహింపుమని అడిగితిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

14. meeru parishuddhuḍunu neethimanthuḍunaina vaanini niraakarin̄chi, nara hanthakuḍaina manushyuni meeku anugrahimpumani aḍigithiri.

15. మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాక్షులము.

15. meeru jeevaadhipathini champithiri gaani dhevuḍu aayananu mruthulalōnuṇḍi lēpenu; anduku mēmu saakshulamu.

16. ఆయన నామమందలి విశ్వాసముమూలముగా ఆయన నామమే మీరు చూచి యెరిగియున్న వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశ్వాసమే మీ అందరియెదుట వీనికి ఈ పూర్ణస్వస్థత కలుగజేసెను.

16. aayana naamamandali vishvaasamumoolamugaa aayana naamamē meeru chuchi yerigiyunna veenini balaparachenu; aayanavalana kaligina vishvaasamē mee andariyeduṭa veeniki ee poorṇasvasthatha kalugajēsenu.

17. సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని నాకు తెలియును.

17. sahōdarulaaraa, meerunu mee adhikaarulunu teliyaka chesithirani naaku teliyunu.

18. అయితే దేవుడు తన క్రీస్తు శ్రమపడునని సమస్త ప్రవక్తలనోట ముందుగా ప్రచురపరచిన విషయ ములను ఈలాగు నెరవేర్చెను.

18. ayithē dhevuḍu thana kreesthu shramapaḍunani samastha pravakthalanōṭa mundhugaa prachuraparachina vishaya mulanu eelaagu neravērchenu.

19. ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును

19. prabhuvu samukhamu nuṇḍi vishraanthikaalamulu vachunaṭlunu

20. మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి.

20. meekoraku niyamin̄china kreesthuyēsunu aayana pampunaṭlunu mee paapamulu thuḍichivēyabaḍu nimitthamunu maarumanassu nondi thiruguḍi.

21. అన్నిటికి కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని దేవుడు ఆదినుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తలనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశ్యకము.

21. anniṭiki kudurubaaṭu kaalamulu vachunani dhevuḍu aadhinuṇḍi thana parishuddha pravakthalanōṭa palikin̄chenu. Anthavaraku yēsu paralōka nivaasiyai yuṇḍuṭa aavashyakamu.

22. మోషే యిట్లనెనుప్రభువైన దేవుడు నావంటి యొక ప్రవక్తను మీ సహోదరులలో నుండి మీకొరకు పుట్టించును; ఆయన మీతో ఏమి చెప్పినను అన్ని విషయములలో మీరాయన మాట వినవలెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-18

22. mōshē yiṭlanenuprabhuvaina dhevuḍu naavaṇṭi yoka pravakthanu mee sahōdarulalō nuṇḍi meekoraku puṭṭin̄chunu; aayana meethoo ēmi cheppinanu anni vishayamulalō meeraayana maaṭa vinavalenu.

23. ఆ ప్రవక్త మాట విననివాడు ప్రజలలో ఉండకుండ సర్వనాశనమగుననెను.
లేవీయకాండము 23:29, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:19

23. aa pravaktha maaṭa vinanivaaḍu prajalalō uṇḍakuṇḍa sarvanaashanamagunanenu.

24. మరియసమూయేలు మొదలుకొని యెందరు ప్రవక్తలు ప్రవచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూర్చి ప్రకటించిరి.

24. mariyu samooyēlu modalukoni yendaru pravakthalu pravachin̄chirō vaarandaru ee dinamunugoorchi prakaṭin̄chiri.

25. ఆ ప్రవక్తలకును, దేవుడు అబ్రాహాముతో నీ సంతానమందు భూలోక వంశములన్నియు ఆశీర్వదింపబడునని చెప్పి మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు వారసులై యున్నారు.
ఆదికాండము 12:3, ఆదికాండము 18:18, ఆదికాండము 22:18, ఆదికాండము 26:4

25. aa pravakthalakunu, dhevuḍu abraahaamuthoo nee santhaanamandu bhoolōka vanshamulanniyu aasheervadhimpabaḍunani cheppi mee pitharulathoo chesina nibandhanakunu, meeru vaarasulai yunnaaru.

26. దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి, మీలో ప్రతివానిని వాని దుష్టత్వమునుండి మళ్లించుటవలన మిమ్ము నాశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీయొద్దకు పంపెనని చెప్పెను.

26. dhevuḍu thana sēvakuni puṭṭin̄chi, meelō prathivaanini vaani dushṭatvamunuṇḍi maḷlin̄chuṭavalana mimmu naasheervadhin̄chuṭaku aayananu modaṭa meeyoddhaku pampenani cheppenu.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |