Acts - అపొ. కార్యములు 4 | View All

1. వారు ప్రజలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు అధిపతియు సద్దూకయ్యులును

1. vaaru prajalathoo maaṭalaaḍuchuṇḍagaa, yaajakulunu dhevaalayapu adhipathiyu saddookayyulunu

2. వారు ప్రజలకు బోధించుటయు, యేసునుబట్టి మృతులలోనుండి పునరు త్థానము కలుగునని ప్రకటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచ్చి

2. vaaru prajalaku bōdhin̄chuṭayu, yēsunubaṭṭi mruthulalōnuṇḍi punaru t'thaanamu kalugunani prakaṭin̄chuṭayu chuchi kalavarapaḍi vaarimeedikivachi

3. వారిని బలాత్కారముగా పట్టుకొని, సాయంకాలమైనందున మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి.

3. vaarini balaatkaaramugaa paṭṭukoni, saayaṅkaalamainanduna marunaaṭivaraku vaarini kaavalilō un̄chiri.

4. వాక్యము వినినవారిలో అనేకులు నమ్మిరి. వారిలో పురుషుల సంఖ్య యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను.

4. vaakyamu vininavaarilō anēkulu nammiri. Vaarilō purushula saṅkhya yin̄chumin̄chu ayiduvēlu aayenu.

5. మరునాడు వారి అధికారులును పెద్దలును శాస్త్రులును యెరూషలేములో కూడుకొనిరి.

5. marunaaḍu vaari adhikaarulunu peddalunu shaastrulunu yerooshalēmulō kooḍukoniri.

6. ప్రధాన యాజకుడైన అన్నయు కయపయు, యోహానును అలెక్సంద్రును ప్రధానయాజకుని బంధువులందరు వారితో కూడ ఉండిరి.

6. pradhaana yaajakuḍaina annayu kayapayu, yōhaanunu aleksandrunu pradhaanayaajakuni bandhuvulandaru vaarithoo kooḍa uṇḍiri.

7. వారు పేతురును యోహానును మధ్యను నిలువబెట్టి మీరు ఏ బలముచేత ఏ నామమునుబట్టి దీనిని చేసితిరని అడుగగా

7. vaaru pēthurunu yōhaanunu madhyanu niluvabeṭṭi meeru ē balamuchetha ē naamamunubaṭṭi deenini chesithirani aḍugagaa

8. పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై యిట్లనెను ప్రజల అధికారులారా, పెద్దలారా,

8. pēthuru parishuddhaatmathoo niṇḍinavaaḍai yiṭlanenu prajala adhikaarulaaraa, peddalaaraa,

9. ఆ దుర్బలునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూర్చి వాడు దేనివలన స్వస్థత పొందెనని నేడు మమ్మును విమర్శించుచున్నారు గనుక

9. aa durbaluniki cheyabaḍina upakaaramunugoorchi vaaḍu dhenivalana svasthatha pondenani nēḍu mammunu vimarshin̄chuchunnaaru ganuka

10. మీరందరును ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరును తెలిసికొనవలసిన దేమనగా, మీరు సిలువవేసినట్టియు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినట్టియు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామముననే వీడు స్వస్థతపొంది మీ యెదుట నిలుచుచున్నాడు.

10. meerandarunu ishraayēlu prajalandarunu telisikonavalasina dhemanagaa, meeru siluvavēsinaṭṭiyu, mruthulalōnuṇḍi dhevuḍu lēpinaṭṭiyu najarēyuḍaina yēsukreesthu naamamunanē veeḍu svasthathapondi mee yeduṭa niluchuchunnaaḍu.

11. ఇల్లు కట్టువారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 118:22-23, దానియేలు 2:34-35

11. illu kaṭṭuvaaraina meeru truṇeekarin̄china raayi aayanē; aa raayi moolaku thalaraayi aayenu.

12. మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను.

12. mari evanivalananu rakshaṇa kalugadu; ee naamamunanē manamu rakshaṇa pondavalenu gaani, aakaashamu krinda manushyulalō iyyabaḍina mari ē naamamuna rakshaṇa pondalēmu anenu.

13. వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్యలేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గుర్తెరిగిరి.

13. vaaru pēthuru yōhaanula dhairyamunu chuchinappuḍu vaaru vidyalēni paamarulani grahin̄chi aashcharyapaḍi, vaaru yēsuthookooḍa uṇḍinavaarani gurterigiri.

14. స్వస్థత పొందిన ఆ మనుష్యుడు వారితో కూడ నిలిచియుండుట చూచి యేమియు ఎదురు చెప్పలేకపోయిరి.

14. svasthatha pondina aa manushyuḍu vaarithoo kooḍa nilichiyuṇḍuṭa chuchi yēmiyu eduru cheppalēkapōyiri.

15. అప్పుడు సభ వెలుపలికి పొండని వారి కాజ్ఞాపించి తమలోతాము ఆలోచన చేసి

15. appuḍu sabha velupaliki poṇḍani vaari kaagnaapin̄chi thamalōthaamu aalōchana chesi

16. ఈ మనుష్యులను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత ప్రసిద్ధమైన సూచకక్రియ చేయ బడియున్నదని యెరూషలేములో కాపురమున్న వారికందరికి స్పష్టమే, అది జరుగలేదని చెప్పజ

16. ee manushyulanu manamēmi cheyudamu? Vaarichetha prasiddhamaina soochakakriya cheya baḍiyunnadani yerooshalēmulō kaapuramunna vaarikandariki spashṭamē, adhi jarugalēdani cheppaja

17. అయినను ఇది ప్రజలలో ఇంక వ్యాపింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ నామమునుబట్టి యే మనుష్యులతోనైనను మాటలాడ కూడదని మనము వారిని బెదరుపెట్టవలెనని చెప్పుకొనిరి.

17. ayinanu idi prajalalō iṅka vyaapimpakuṇḍuṭakai ikameedaṭa ee naamamunubaṭṭi yē manushyulathoonainanu maaṭalaaḍa kooḍadani manamu vaarini bedarupeṭṭavalenani cheppukoniri.

18. అప్పుడు వారిని పిలిపించిమీరు యేసు నామమునుబట్టి యెంతమాత్రమును మాటలాడకూడదు, బోధింపనుకూడదని వారికాజ్ఞాపించిరి.

18. appuḍu vaarini pilipin̄chimeeru yēsu naamamunubaṭṭi yenthamaatramunu maaṭalaaḍakooḍadu, bōdhimpanukooḍadani vaarikaagnaapin̄chiri.

19. అందుకుపేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవుని మాట వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా? మీరే చెప్పుడి;

19. andukupēthurunu yōhaanunu vaarinichuchi dhevuni maaṭa vinuṭakaṇṭe mee maaṭa vinuṭa dhevuni drushṭiki nyaayamaa? meerē cheppuḍi;

20. మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని చెప్పక యుండలేమని వారికి ఉత్తరమిచ్చిరి;

20. mēmu kannavaaṭini vinnavaaṭini cheppaka yuṇḍalēmani vaariki uttharamichiri;

21. ప్రజలందరు జరిగిన దానినిగూర్చి దేవుని మహిమపరచుచుండిరి గనుక సభవారు ప్రజలకు భయపడి, వీరిని శిక్షించు విధమేమియు కనుగొన లేక వీరిని గట్టిగా బెదరించి విడుదలచేసిరి.

21. prajalandaru jarigina daaninigoorchi dhevuni mahimaparachuchuṇḍiri ganuka sabhavaaru prajalaku bhayapaḍi, veerini shikshin̄chu vidhamēmiyu kanugona lēka veerini gaṭṭigaa bedarin̄chi viḍudalachesiri.

22. స్వస్థ పరచుట అను ఆ సూచకక్రియ యెవని విషయములో చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండ్లకంటె ఎక్కువ వయస్సు గలవాడు.

22. svastha parachuṭa anu aa soochakakriya yevani vishayamulō cheyabaḍenō vaaḍu naluvadhi ēṇḍlakaṇṭe ekkuva vayassu galavaaḍu.

23. వారు విడుదల నొంది తమ స్వజనులయొద్దకు వచ్చి, ప్రధానయాజకులును పెద్దలును తమతో చెప్పిన మాటల నన్నిటిని వారికి తెలిపిరి.

23. vaaru viḍudala nondi thama svajanulayoddhaku vachi, pradhaanayaajakulunu peddalunu thamathoo cheppina maaṭala nanniṭini vaariki telipiri.

24. వారు విని, యేక మనస్సుతో దేవునికిట్లు బిగ్గరగా మొఱపెట్టిరి. నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును కలుగజేసినవాడవు.
నిర్గమకాండము 20:11, కీర్తనల గ్రంథము 146:6

24. vaaru vini, yēka manassuthoo dhevunikiṭlu biggaragaa moṟapeṭṭiri. Naathaa, neevu aakaashamunu bhoomini samudramunu vaaṭilōni samasthamunu kalugajēsinavaaḍavu.

25. అన్యజనులు ఏల అల్లరి చేసిరి? ప్రజలెందుకు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు పెట్టుకొనిరి?
కీర్తనల గ్రంథము 2:1-2

25. anyajanulu ēla allari chesiri? Prajalenduku vyarthamaina aalōchanalu peṭṭukoniri?

26. ప్రభువుమీదను ఆయన క్రీస్తుమీదను3 భూరాజులు లేచిరి, అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుద్ధాత్మద్వారా మా తండ్రియు నీ సేవకుడునైన దావీదు నోట పలికించితివి.
కీర్తనల గ్రంథము 2:1-2

26. prabhuvumeedanu aayana kreesthumeedanu3 bhooraajulu lēchiri, adhikaarulunu ēkamugaa kooḍukoniri ani neevu parishuddhaatmadvaaraa maa thaṇḍriyu nee sēvakuḍunaina daaveedu nōṭa palikin̄chithivi.

27. ఏవి జరుగవలెనని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించెనో,
కీర్తనల గ్రంథము 89:19, యెషయా 61:1

27. ēvi jarugavalenani nee hasthamunu nee saṅkalpamunu mundu nirṇayin̄chenō,

28. వాటి నన్నిటిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్యజనులతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలతోను ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి.

28. vaaṭi nanniṭini cheyuṭakai neevu abhishēkin̄china nee parishuddha sēvakuḍaina yēsunaku virōdhamugaa hērōdunu ponthi pilaathunu anyajanulathoonu ishraayēlu prajalathoonu ee paṭṭaṇamandu nijamugaa kooḍukoniri.

29. ప్రభువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి

29. prabhuvaa, ee samayamunandu vaari bedarimpulu chuchi

30. రోగులను స్వస్థపరచుటకును, నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయు టకును నీ చెయ్యి చాచియుండగా, నీ దాసులు బహు ధైర్యముగా నీ వాక్యమును బోధించునట్లు అనుగ్ర హించుము.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

30. rōgulanu svasthaparachuṭakunu, nee parishuddha sēvakuḍaina yēsu naamamu dvaaraa soochaka kriyalanu mahatkaaryamulanu cheyu ṭakunu nee cheyyi chaachiyuṇḍagaa, nee daasulu bahu dhairyamugaa nee vaakyamunu bōdhin̄chunaṭlu anugra hin̄chumu.

31. వారు ప్రార్థనచేయగానే వారు కూడి యున్న చోటు కంపించెను; అప్పుడు వారందరు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి.

31. vaaru praarthanacheyagaanē vaaru kooḍi yunna chooṭu kampin̄chenu; appuḍu vaarandaru parishuddhaatmathoo niṇḍinavaarai dhevuni vaakyamunu dhairyamugaa bōdhin̄chiri.

32. విశ్వసించినవారందరును ఏకహృదయమును ఏకాత్మయు గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమష్టిగా ఉండెను.

32. vishvasin̄chinavaarandarunu ēkahrudayamunu ēkaatmayu galavaarai yuṇḍiri. Evaḍunu thanaku kaligina vaaṭilō ēdiyu thanadani anukonalēdu; vaariki kaliginadanthayu vaariki samashṭigaa uṇḍenu.

33. ఇదియుగాక అపొస్తలులు బహు బలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను.

33. idiyugaaka aposthalulu bahu balamugaa prabhuvaina yēsu punarut'thaanamunu goorchi saakshyamichiri. Daivakrupa andariyandu adhikamugaa uṇḍenu.

34. భూములైనను ఇండ్లయినను కలిగినవారందరు వాటిని అమ్మి, అమ్మిన వాటి వెలతెచ్చి అపొస్తలుల పాదములయొద్ద పెట్టుచు వచ్చిరి.

34. bhoomulainanu iṇḍlayinanu kaliginavaarandaru vaaṭini ammi, ammina vaaṭi velatechi aposthalula paadamulayoddha peṭṭuchu vachiri.

35. వారు ప్రతివానికి వానివాని అక్కరకొలది పంచిపెట్టిరి గనుక వారిలో ఎవనికిని కొదువలేకపోయెను.

35. vaaru prathivaaniki vaanivaani akkarakoladhi pan̄chipeṭṭiri ganuka vaarilō evanikini koduvalēkapōyenu.

36. కుప్రలో పుట్టిన లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒక డుండెను. ఇతనికి అపొస్తలులు, హెచ్చరిక పుత్రుడు అని అర్థమిచ్చు బర్నబా అను పేరు పెట్టియుండిరి. ఇతడు భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమ్మి

36. kupralō puṭṭina lēveeyuḍagu yōsēpu anu oka ḍuṇḍenu. Ithaniki aposthalulu, heccharika putruḍu ani arthamichu barnabaa anu pēru peṭṭiyuṇḍiri. Ithaḍu bhoomigalavaaḍai yuṇḍi daanini ammi

37. దాని వెలతెచ్చి అపొస్తలుల పాదములయొద్ద పెట్టెను.

37. daani velatechi aposthalula paadamulayoddha peṭṭenu.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |