Romans - రోమీయులకు 1 | View All

1. యేసు క్రీస్తు దాసుడును, అపొస్తలుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును,

1. yēsu kreesthu daasuḍunu, aposthaluḍugaa nuṇḍuṭaku piluvabaḍinavaaḍunu,

2. దేవుని సువార్తనిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడినవాడునైన పౌలు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులకందరికి అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికందరికి (శుభమని చెప్పి) వ్రాయునది.

2. dhevuni suvaarthanimitthamu pratyēkimpabaḍinavaaḍunaina paulu rōmaalō unna dhevuni priyulakandariki anagaa parishuddhulugaa uṇḍuṭaku piluvabaḍinavaarikandariki (shubhamani cheppi) vraayunadhi.

3. మన తండ్రియైన దేవునినుండియు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగు గాక,

3. mana thaṇḍriyaina dhevuninuṇḍiyu, prabhuvaina yēsu kreesthunuṇḍiyu, krupaasamaadhaanamulu meeku kalugu gaaka,

4. దేవుడు తన కుమారుడును మన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన ఆ సువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనముల యందు తన ప్రవక్తలద్వారా ముందు వాగ్దానముచేసెను.

4. dhevuḍu thana kumaaruḍunu mana prabhuvunaina yēsukreesthu vishayamaina aa suvaarthanu parishuddha lēkhanamula yandu thana pravakthaladvaaraa mundu vaagdaanamuchesenu.

5. యేసుక్రీస్తు, శరీరమునుబట్టి దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి పునరుత్థానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మనుబట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావముతో నిరూ పింపబడెను.

5. yēsukreesthu, shareeramunubaṭṭi daaveedu santhaanamugaanu, mruthulalōnuṇḍi punarut'thaanuḍainanduna parishuddhamaina aatmanubaṭṭi dhevuni kumaaruḍugaanu prabhaavamuthoo niroo pimpabaḍenu.

6. ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయనద్వారా మేము కృపను అపొస్తలత్వమును పొందితివిు.

6. eeyana naamamu nimitthamu samastha janulu vishvaasamunaku vidhēyulagunaṭlu eeyanadvaaraa mēmu krupanu aposthalatvamunu pondithivi.

7. మీరును వారిలో ఉన్నవారై యేసుక్రీస్తువారుగా ఉండుటకు పిలువబడి యున్నారు.
సంఖ్యాకాండము 6:25-26

7. meerunu vaarilō unnavaarai yēsukreesthuvaarugaa uṇḍuṭaku piluvabaḍi yunnaaru.

8. మీ విశ్వాసము సర్వలోకమున ప్రచురము చేయబడు చుండుటనుబట్టి, మొదట మీ యందరినిమిత్తము యేసు క్రీస్తుద్వారా నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు చున్నాను.

8. mee vishvaasamu sarvalōkamuna prachuramu cheyabaḍu chuṇḍuṭanubaṭṭi, modaṭa mee yandarinimitthamu yēsu kreesthudvaaraa naa dhevuniki kruthagnathaasthuthulu chellin̄chu chunnaanu.

9. ఇప్పుడేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీ యొద్దకు వచ్చుటకు దేవుని చిత్తమువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా ప్రార్థనలయందు ఎల్లప్పుడు ఆయనను బతిమాలుకొనుచు,

9. ippuḍēlaagainanu aaṭaṅkamu lēkuṇḍa mee yoddhaku vachuṭaku dhevuni chitthamuvalana naaku veelukalugunēmō ani, naa praarthanalayandu ellappuḍu aayananu bathimaalukonuchu,

10. మిమ్మును గూర్చి యెడతెగక జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను. ఇందుకు ఆయన కుమారుని సువార్త విషయమై నేను నా ఆత్మయందు సేవించుచున్న దేవుడే నాకు సాక్షి.

10. mimmunu goorchi yeḍategaka gnaapakamu chesikonuchunnaanu. Induku aayana kumaaruni suvaartha vishayamai nēnu naa aatmayandu sēvin̄chuchunna dhevuḍē naaku saakshi.

11. మీరు స్థిరపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియున్న విశ్వాసముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశ్వాసముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని

11. meeru sthirapaḍavalenani, anagaa meekunu naakunu kaligiyunna vishvaasamuchetha, anagaa manamu okari vishvaasamuchetha okaramu aadharaṇapondavalenani

12. ఆత్మసంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచ్చుటకు మిమ్మును చూడవలెనని మిగుల అపేక్షించుచున్నాను.

12. aatmasambandhamaina krupaavaramēdainanu meekichuṭaku mimmunu chooḍavalenani migula apēkshin̄chuchunnaanu.

13. సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అన్యజనులలో ఫలము పొందినట్లు మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పర్యాయములు మీయొద్దకు రానుద్దేశించితిని; గాని యిది వరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నా కిష్టములేదు

13. sahōdarulaaraa, nēnu itharulaina anyajanulalō phalamu pondinaṭlu meelōkooḍa phalamēdainanu pondavalenani anēka paryaayamulu meeyoddhaku raanuddheshin̄chithini; gaani yidi varaku aaṭaṅkaparachabaḍithini; idi meeku teliyakuṇḍuṭa naa kishṭamulēdu

14. గ్రీసుదేశస్థులకును గ్రీసుదేశస్థులు కాని వారికిని, జ్ఞానులకును మూఢులకును నేను ఋణస్థుడను.

14. greesudheshasthulakunu greesudheshasthulu kaani vaarikini, gnaanulakunu mooḍhulakunu nēnu ruṇasthuḍanu.

15. కాగా నావలననైనంతమట్టుకు రోమాలోని మీకును సువార్త ప్రకటించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను.

15. kaagaa naavalananainanthamaṭṭuku rōmaalōni meekunu suvaartha prakaṭin̄chuṭaku siddhamugaa unnaanu.

16. సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను. ఏలయనగా నమ్ము ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి, గ్రీసుదేశస్థునికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని శక్తియై యున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 119:46

16. suvaarthanu goorchi nēnu siggupaḍuvaaḍanu kaanu. yēlayanagaa nammu prathivaaniki, modaṭa yooduniki, greesudheshasthuniki kooḍa rakshaṇa kalugajēyuṭaku adhi dhevuni shakthiyai yunnadhi.

17. ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవించునని వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాసమూలముగా అంత కంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దానియందు బయలుపరచబడుచున్నది.
హబక్కూకు 2:4

17. endukanina neethimanthuḍu vishvaasamoolamugaa jeevin̄chunani vraayabaḍina prakaaramu vishvaasamoolamugaa antha kanthaku vishvaasamu kalugunaṭlu dhevuni neethi daaniyandu bayaluparachabaḍuchunnadhi.

18. దుర్నీతిచేత సత్యమును అడ్డగించు మనుష్యులయొక్క సమస్త భక్తిహీనతమీదను, దర్నీతిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచున్నది.

18. durneethichetha satyamunu aḍḍagin̄chu manushyulayokka samastha bhakthiheenathameedanu, darneethimeedanu dhevuni kōpamu paralōkamunuṇḍi bayaluparachabaḍuchunnadhi.

19. ఎందుకనగా దేవునిగూర్చి తెలియ శక్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విశదమైయున్నది; దేవుడు అది వారికి విశదపర చెను.

19. endukanagaa dhevunigoorchi teliya shakyamainadhedō adhi vaari madhya vishadamaiyunnadhi; dhevuḍu adhi vaariki vishadapara chenu.

20. ఆయన అదృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును, జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులై యున్నారు.
యోబు 12:7-9, కీర్తనల గ్రంథము 19:1

20. aayana adrushya lakshaṇamulu, anagaa aayana nityashakthiyu dhevatvamunu, jagadutpatthi modalukoni srushṭimpabaḍina vasthuvulanu aalōchin̄chuṭavalana thēṭapaḍuchunnavi ganuka vaaru niruttharulai yunnaaru.

21. మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచ లేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వ్యర్థులైరి.

21. mariyu vaaru dhevuni nerigiyu aayananu dhevunigaa mahimaparacha lēdu, kruthagnathaasthuthulu chellimpanulēdu gaani thama vaadamulayandu vyarthulairi.

22. వారి అవివేకహృదయము అంధ కారమయమాయెను; తాము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనుచు బుద్ధిహీనులైరి.
యిర్మియా 10:14

22. vaari avivēkahrudayamu andha kaaramayamaayenu; thaamu gnaanulamani cheppukonuchu buddhiheenulairi.

23. వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుష్యులయొక్కయు, పక్షులయొక్కయు, చతుష్పాద జంతువులయొక్కయు, పురుగులయొక్కయు, ప్రతిమాస్వరూపముగా మార్చిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 4:15-19, కీర్తనల గ్రంథము 106:20

23. vaaru akshayuḍagu dhevuni mahimanu kshayamagu manushyulayokkayu, pakshulayokkayu, chathushpaada janthuvulayokkayu, purugulayokkayu, prathimaasvaroopamugaa maarchiri.

24. ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ శరీరములను పరస్పరము అవమాన పరచుకొనునట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించెను.

24. ee hēthuvuchetha vaaru thama hrudayamula duraashalanu anusarin̄chi, thama shareeramulanu parasparamu avamaana parachukonunaṭlu dhevuḍu vaarini apavitrathaku appagin̄chenu.

25. అట్టివారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి, సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించిరి. యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై యున్నాడు, ఆమేన్‌.
యిర్మియా 13:25, యిర్మియా 16:19

25. aṭṭivaaru dhevuni satyamunu asatyamunaku maarchi, srushṭikarthaku prathigaa srushṭamunu poojin̄chi sēvin̄chiri. Yugamula varaku aayana sthootraar'huḍai yunnaaḍu, aamēn‌.

26. అందువలన దేవుడు తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించెను. వారి స్త్రీలు సయితము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించిరి.

26. anduvalana dhevuḍu thucchamaina abhilaashalaku vaarini appagin̄chenu. Vaari streelu sayithamu svaabhaavikamaina dharmamunu viḍichi svaabhaavika viruddhamaina dharmamunu anusarin̄chiri.

27. అటువలె పురుషులు కూడ స్త్రీయొక్క స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి, పురుషులతో పురుషులు అవాచ్యమైనదిచేయుచు, తమ తప్పిదమునకు తగిన ప్రతి ఫలమును పొందుచు ఒకరియెడల ఒకరు కామతప్తులైరి.
లేవీయకాండము 18:22, లేవీయకాండము 20:13

27. aṭuvale purushulu kooḍa streeyokka svaabhaavikamaina dharmamunu viḍichi, purushulathoo purushulu avaacyamainadhicheyuchu, thama thappidamunaku thagina prathi phalamunu ponduchu okariyeḍala okaru kaamathapthulairi.

28. మరియు వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటియ్య నొల్లకపోయిరి గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సుకు వారినప్పగించెను.

28. mariyu vaaru thama manassulō dhevuniki chooṭiyya nollakapōyiri ganuka cheyaraani kaaryamulu cheyuṭaku dhevuḍu bhrashṭa manassuku vaarinappagin̄chenu.

29. అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతిచేతను, దుష్టత్వముచేతను, లోభముచేతను, ఈర్ష్యచేతను నిండుకొని, మత్సరము నరహత్య కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై

29. aṭṭivaaru samasthamaina durneethichethanu, dushṭatvamuchethanu, lōbhamuchethanu, eershyachethanu niṇḍukoni, matsaramu narahatya kalahamu kapaṭamu vairamanuvaaṭithoo niṇḍinavaarai

30. కొండెగాండ్రును అపవాదకులును, దేవద్వేషులును, హింసకులును, అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ్డవాటిని కల్పించువారును, తలిదండ్రులకవిధేయులును, అవివేకులును

30. koṇḍegaaṇḍrunu apavaadakulunu, dhevadvēshulunu, hinsakulunu, ahaṅkaarulunu, biṅkamulaaḍuvaarunu, cheḍḍavaaṭini kalpin̄chuvaarunu, thalidaṇḍrulakavidhēyulunu, avivēkulunu

31. మాట తప్పువారును అనురాగ రహితులును, నిర్దయులునైరి.

31. maaṭa thappuvaarunu anuraaga rahithulunu, nirdayulunairi.

32. ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయు చున్నారు. ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు.

32. iṭṭi kaaryamulanu abhyasin̄chuvaaru maraṇamunaku thaginavaaru anu dhevuni nyaaya vidhini vaaru baaguga erigiyuṇḍiyu, vaaṭini cheyu chunnaaru. Idi maatramē gaaka vaaṭini abhyasin̄chu vaarithoo santhooshamugaa sammathin̄chuchunnaaru.


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.