Romans - రోమీయులకు 12 | View All

1. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్త మైనది.

1. kaabaṭṭi sahōdarulaaraa, parishuddhamunu dhevuniki anukoolamunaina sajeeva yaagamugaa mee shareeramulanu aayanaku samarpin̄chukonuḍani dhevuni vaatsalyamunubaṭṭi mimmunu bathimaalukonuchunnaanu. Iṭṭi sēva meeku yuktha mainadhi.

2. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.

2. meeru ee lōka maryaadanu anusarimpaka, utthamamunu, anukoolamunu, sampoorṇamunai yunna dhevuni chitthamēdō pareekshin̄chi telisikonunaṭlu mee manassu maari noothanamaguṭavalana roopaantharamu ponduḍi.

3. తన్నుతాను ఎంచుకొనతగినదానికంటె ఎక్కువగా ఎంచుకొనక, దేవుడు ఒక్కొకనికి విభజించి యిచ్చిన విశ్వాస పరిమాణప్రకారము, తాను స్వస్థబుద్ధిగలవాడగుటకై తగినరీతిగా తన్ను ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అను గ్రహింపబడిన కృపనుబట్టి మీలోనున్న ప్రతి వానితోను చెప్పుచున్నాను.

3. thannuthaanu en̄chukonathaginadaanikaṇṭe ekkuvagaa en̄chukonaka, dhevuḍu okkokaniki vibhajin̄chi yichina vishvaasa parimaaṇaprakaaramu, thaanu svasthabuddhigalavaaḍaguṭakai thaginareethigaa thannu en̄chukonavalenani, naaku anu grahimpabaḍina krupanubaṭṭi meelōnunna prathi vaanithoonu cheppuchunnaanu.

4. ఒక్క శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ అవయవములన్నిటికిని ఒక్కటే పని యేలాగు ఉండదో,

4. okka shareeramulō manaku anēka avayavamuluṇḍinanu, ee avayavamulanniṭikini okkaṭē pani yēlaagu uṇḍadō,

5. ఆలాగే అనేకులమైన మనము క్రీస్తులో ఒక్క శరీరముగా ఉండి, ఒకనికొకరము ప్రత్యేకముగా అవయవములమై యున్నాము.

5. aalaagē anēkulamaina manamu kreesthulō okka shareeramugaa uṇḍi, okanikokaramu pratyēkamugaa avayavamulamai yunnaamu.

6. మన కనుగ్రహింపబడిన కృపచొప్పున వెవ్వేరు కృపావరములు కలిగినవారమై యున్నాము గనుక,

6. mana kanugrahimpabaḍina krupachoppuna vevvēru krupaavaramulu kaliginavaaramai yunnaamu ganuka,

7. ప్రవచనవరమైతే విశ్వాస పరిమాణముచొప్పున ప్రవచింతము;పరిచర్యయైతే పరిచర్యలోను,

7. pravachanavaramaithē vishvaasa parimaaṇamuchoppuna pravachinthamu;paricharyayaithē paricharyalōnu,

8. బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుటలోను పనికలిగియుందము. పంచిపెట్టువాడు శుద్ధమనస్సుతోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను, కరుణించు వాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను.

8. bōdhin̄chuvaaḍaithē bōdhin̄chuṭalōnu, heccharin̄chuvaaḍaithē heccharin̄chuṭalōnu panikaligiyundamu. Pan̄chipeṭṭuvaaḍu shuddhamanassuthoonu, paivichaaraṇa cheyuvaaḍu jaagratthathoonu, karuṇin̄chu vaaḍu santhooshamuthoonu pani jarigimpavalenu.

9. మీ ప్రేమ నిష్కపటమైనదై యుండవలెను. చెడ్డదాని నసహ్యించుకొని మంచిదానిని హత్తుకొని యుండుడి.
ఆమోసు 5:15

9. mee prēma nishkapaṭamainadai yuṇḍavalenu. cheḍḍadaani nasahyin̄chukoni man̄chidaanini hatthukoni yuṇḍuḍi.

10. సహోదర ప్రేమ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగముగల వారై, ఘనతవిషయములో ఒకని నొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి.

10. sahōdhara prēma vishayamulō okaniyandokaḍu anuraagamugala vaarai, ghanathavishayamulō okani nokaḍu goppagaa en̄chukonuḍi.

11. ఆసక్తి విషయములో మాంద్యులు కాక, ఆత్మయందు తీవ్రతగలవారై ప్రభువును సేవించుడి.

11. aasakthi vishayamulō maandyulu kaaka, aatmayandu theevrathagalavaarai prabhuvunu sēvin̄chuḍi.

12. నిరీక్షణగలవారై సంతోషించుచు, శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి.

12. nireekshaṇagalavaarai santhooshin̄chuchu, shramayandu ōrpu galavaarai, praarthanayandu paṭṭudala kaligiyuṇḍuḍi.

13. పరిశుద్ధుల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శ్రద్ధగా ఆతిథ్యము ఇచ్చుచుండుడి.

13. parishuddhula avasaramulalō paaluponduchu, shraddhagaa aathithyamu ichuchuṇḍuḍi.

14. మిమ్మును హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవద్దు.

14. mimmunu hinsin̄chuvaarini deevin̄chuḍi; deevin̄chuḍi gaani shapimpavaddu.

15. సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి;
కీర్తనల గ్రంథము 35:13

15. santhooshin̄chu vaarithoo santhooshin̄chuḍi;

16. ఏడ్చువారితో ఏడువుడి; ఒకనితో నొకడు మనస్సుకలిసి యుండుడి. హెచ్చు వాటియందు మనస్సుంచక తగ్గువాటియందు ఆసక్తులై యుండుడి. మీకు మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకొనవద్దు.
సామెతలు 3:7, యెషయా 5:21

16. ēḍchuvaarithoo ēḍuvuḍi; okanithoo nokaḍu manassukalisi yuṇḍuḍi. Hechu vaaṭiyandu manassun̄chaka thagguvaaṭiyandu aasakthulai yuṇḍuḍi. meeku meerē buddhimanthulamani anukonavaddu.

17. కీడుకు ప్రతి కీడెవనికిని చేయవద్దు; మనుష్యు లందరి దృష్టికి యోగ్యమైనవాటినిగూర్చి ఆలోచన కలిగి యుండుడి.
సామెతలు 3:4

17. keeḍuku prathi keeḍevanikini cheyavaddu; manushyu landari drushṭiki yōgyamainavaaṭinigoorchi aalōchana kaligi yuṇḍuḍi.

18. శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుష్యులతో సమాధానముగా ఉండుడి.

18. shakyamaithē mee chethanainantha maṭṭuku samastha manushyulathoo samaadhaanamugaa uṇḍuḍi.

19. ప్రియులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని ఉగ్రతకు చోటియ్యుడి పగతీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి యున్నది.
లేవీయకాండము 19:18, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:35

19. priyulaaraa, meeku meerē pagatheerchukonaka, dhevuni ugrathaku chooṭiyyuḍi pagatheerchuṭa naa pani, nēnē prathiphalamu nitthunu ani prabhuvu cheppuchunnaaḍani vraayabaḍi yunnadhi.

20. కాబట్టి, నీ శత్రువు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము, దప్పిగొనియుంటే దాహమిమ్ము; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు.
సామెతలు 25:21-22

20. kaabaṭṭi, nee shatruvu aakaligoniyuṇṭē athaniki bhōjanamu peṭṭumu, dappigoniyuṇṭē daahamimmu; aalaagu cheyuṭavalana athani thalameeda nippulu kuppagaa pōyuduvu.

21. కీడువలన జయింపబడక, మేలు చేత కీడును జయించుము.

21. keeḍuvalana jayimpabaḍaka, mēlu chetha keeḍunu jayin̄chumu.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |