Romans - రోమీయులకు 13 | View All

1. ప్రతివాడును పై అధికారులకు లోబడియుండవలెను; ఏలయనగా దేవునివలన కలిగినది తప్ప మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉన్న అధికారములు దేవునివలననే నియమింపబడి యున్నవి.
సామెతలు 8:15

క్రీస్తులో విశ్వాసులు దేవుని రాజ్యంలోకి వచ్చారు. రారాజు యేసు క్రీస్తు పట్ల వారికి మొదటగా స్వామిభక్తి ఉండాలి. అయితే వారింకా లోకంలోనే ఉన్నారు. ఏదో ఒక మానవ రాజ్యంలోనే ఉన్నారు. ప్రభుత్వాధికారుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. పాలకులంతా, ప్రభుత్వాధికారులంతా మంచివారేనని, దేవునికి విధేయులేననీ దీని ఉద్దేశం కాదు (పౌలు ఈ మాటలు రాసిన సమయంలో రోమ్‌వారి చక్రవర్తులందరిలోకీ అధముడు నీరో చక్రవర్తి పరిపాలిస్తున్నాడు). కానీ వాటిలో తప్పులు, పాపాలు, అన్యాయాలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రభుత్వాలను నియమించినది దేవుడే (కీర్తనల గ్రంథము 75:2-7; దానియేలు 4:34-35). కొన్నిసార్లు ప్రజల పాపాలకు శిక్షగా దుర్మార్గులైన పాలకులు అధికారంలోకి వచ్చేందుకు దేవుడు అనుమతిస్తాడు. అసలు ప్రభుత్వమే లేకపోవడం కంటే కనీసం చెడ్డ ప్రభుత్వమన్నా ఉండడం మంచిది. అరాచకం, ప్రభుత్వం దానికి ఎవరూ లోబడకపోయేటంత బలహీనమైపోవడం అనేది ఏ దేశానికైనా, ఏ రాజ్యానికైనా రాగల ఘోర స్థితి, ఎందుకంటే అప్పుడు దుర్మార్గతను అదుపులో ఉంచడానికి ఏదీ ఉండదు. దేవుడు ప్రభుత్వాన్ని నియమించాడు కాబట్టి దానికి లోబడి నడుచుకోవడం క్రైస్తవుల బాధ్యత (వ 2,5,7). ఒక విషయంలో మాత్రమే ఈ నియమం చెల్లదు – ఒక దేశంలోని చట్టాలు, లేక అధికారుల ఆజ్ఞలు దేవుని వాక్కుకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే మాత్రం విశ్వాసులు ఆ మనుషుల మాటలు లెక్క చెయ్యకుండా దేవునికే లోబడాలి. అపో. కార్యములు 4:18-20; అపో. కార్యములు 5:28-29.

2. కాబట్టి అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును ఎదిరించుచున్నాడు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచ్చుకొందురు.

3. ప్రభుత్వము చేయువారు చెడ్డకార్యములకేగాని మంచి కార్యములకు భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక ఉండ కోరితివా,మేలు చేయుము, అప్పుడు వారిచేత మెప్పు పొందుదువు.

4. నీవు చెడ్డది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడ్గము ధరింపరు; కీడు చేయువానిమీద ఆగ్రహము చూపుటకై వారు ప్రతికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు.

“దేవుని పరిచారకుడు”– అంటే పరిపాలకులు ఉద్దేశపూర్వకంగా, తెలిసి తెలిసి దేవునికి సేవ చేస్తున్నారని కాదు (కొందరు అలా చెయవచ్చు, అది వేరే విషయం). ఈ భూమిపై దేవుడు సాగిస్తున్న పరిపాలనలో వారు ఆయన చేతిలో సాధనాలు మాత్రమే.

5. కాబట్టి ఆగ్రహభయమునుబట్టి మాత్రము కాక మనస్సాక్షిని బట్టియు లోబడియుండుట ఆవశ్యకము.

6. ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెల్లప్పుడు ఈ సేవయందే పని కలిగియుందురు.

మత్తయి 22:21; 1 పేతురు 2:17. పన్నులు చెల్లించడం మొదలైన విషయాల్లో ఏ విశ్వాసి అయినా నమ్మకంగా లేకపోతే అతడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తున్నాడన్న మాట.

7. ఇందుకే గదా మీరు పన్నుకూడ చెల్లించుచున్నారు? కాబట్టి యెవనికి పన్నో వానికి పన్నును, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెల్లించుడి. ఎవనియెడల భయముండ వలెనో వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సన్మాన ముండవలెనో వాని యెడల సన్మానమును కలిగియుండి, అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీర్చుడి.

8. ఒకని నొకడు ప్రేమించుట విషయములో తప్పమరేమియు ఎవనికిని అచ్చియుండవద్దు. పొరుగువానిని ప్రేమించువాడే ధర్మశాస్త్రము నెరవేర్చినవాడు.

అప్పు చేయడానికి దూరంగా ఉండాలి. ఈ విషయంలో అజాగ్రత్తగా ఉన్నవారిని చిక్కించుకునే బోను అది. దాని మూలంగా కట్లు, దాస్యం, కష్టం, దురవస్థ కలగవచ్చు. పెళ్ళిళ్ళు మొదలైన విశేష సందర్భాల్లోనూ, లేక ఏవైనా కొనుక్కునేందుకూ అప్పు చేయడం విశ్వాసులకు తగదు. విశ్వాసులకు ఉండవలసిన జీవిత సూత్రమేమంటే తమకు ఉన్నదానితో తృప్తి చెందడం (ఫిలిప్పీయులకు 4:12; 1 తిమోతికి 6:6-8; హెబ్రీయులకు 13:5), దేవుడే అవసరాన్ని తీరుస్తాడన్న నమ్మకం (మత్తయి 6:33; ఫిలిప్పీయులకు 4:19). అప్పు తీర్చగలిగిన స్థితి ఉండి కూడా అలా తీర్చనివారు దొంగలకన్నా మంచివారేమీ కాదు – వారిది కానిదాన్ని కాజేసి వాడుకుంటున్నారు. అయితే విశ్వాసులందరూ ఒక బాకీలో ఉన్నారు. దాన్ని తీర్చేందుకు వారు అస్తమానం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి – ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడమే ఆ బాకీ (రోమీయులకు 12:9-10; యోహాను 13:34).

9. ఏలాగనగా వ్యభిచరింపవద్దు, నరహత్య చేయవద్దు, దొంగిలవద్దు, ఆశింపవద్దు, అనునవియు, మరి ఏ ఆజ్ఞయైన ఉన్న యెడల అదియు నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింప వలెనను వాక్యములో సంక్షేపముగా ఇమిడియున్నవి.
నిర్గమకాండము 20:13-16, లేవీయకాండము 19:18, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:17-20, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:18-21, యెషయా 42:21

నిర్గమ 20వ అధ్యాయం; లేవీయకాండము 19:18.

10. ప్రేమ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక ప్రేమకలిగి యుండుట ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చుటయే.
యెషయా 42:21

11. మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిద్రమేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, ఆలాగు చేయుడి. మనము విశ్వాసులమైనప్పటికంటె ఇప్పుడు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా ఉన్నది.

ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే లోకం చీకటిమయం (యోహాను 3:19-20). అయితే విశ్వాసులు వెలుగు సంతానం (మత్తయి 5:14; యోహాను 12:36; ఎఫెసీయులకు 5:8). దేవుడు వారిని ప్రవర్తించాలని చెప్పినది ఇలానే. పౌలుకు గానీ ఇతర రాయబారులకు గానీ క్రీస్తు రెండో రాకడ ఎప్పుడో తెలియదు. పౌలు చాలా ఆశతో దానికోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. తనలాగా విశ్వాసులంతా ఆయన రాకకోసం ఆసక్తితో ఎదురు చూడాలని కోరుతున్నాడు. అన్ని తరాల విశ్వాసులకూ సరిపోయిన మాటలను పవిత్రాత్మ పౌలుచేత పలికించాడు. మత్తయి 24:36, మత్తయి 24:42, మత్తయి 24:44 పోల్చి చూడండి. ఇక్కడ “మోక్షం” (వ 11) అంటే విశ్వాసులకున్న విముక్తి, రక్షణ పూర్తి కావడం. రోమీయులకు 8:23; 1 పేతురు 1:9 పోల్చి చూడండి.

12. రాత్రి చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకార క్రియలను విసర్జించి, తేజస్సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించు కొందము.

“వెలుగు...కవచం”– సత్యాన్ని విశ్వాసులు తమ జీవితాల్లో పాటించినప్పుడు అది సైతాను నుంచి, పాపం నుంచి కాపాడేదిగా పని చేస్తుంది. ఎఫెసీయులకు 6:11-17 పోల్చి చూడండి. దాన్ని ధరించడమంటే దాన్ని అర్థం చేసుకుని మత్తయి 4:1-11 లో క్రీస్తు ఉపయోగించినట్టు దాన్ని ఉపయోగించడం.

13. అల్లరితోకూడిన ఆటపాటలైనను మత్తయినను లేకయు, కామవిలాసములైనను పోకిరి చేష్టలైనను లేకయు, కలహమైనను మత్సరమైనను లేకయు, పగటియందు నడుచుకొన్నట్టు మర్యాదగా నడుచుకొందము.

1 కోరింథీయులకు 6:9-11; ఎఫెసీయులకు 5:3-6; కొలొస్సయులకు 3:5-8.

14. మెట్టుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ధరించుకొనినవారై, శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చుకొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి.

యేసుప్రభువు విశ్వాసుల్లో ఉన్నాడు (రోమీయులకు 8:9; 2 కోరింథీయులకు 13:5). ధరించుకోవడం అంటే బయటి జీవితం ఉపస్థితి గురించిన మాట. విశ్వాసుల ప్రవర్తన వారిలో ఉన్న క్రీస్తు మార్గాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఎఫెసీయులకు 4:22-24 పోల్చి చూడండి. ఈ సత్యాన్ని మన ప్రవర్తనకు వర్తించేలా చేసుకోవాలి. భ్రష్ట స్వభావం దాని కోరికలతో సహా ఇంకా విశ్వాసుల్లో ఉన్నదని పౌలు గుర్తించిన సంగతి గమనించండి. రోమీయులకు 7:18; రోమీయులకు 8:13; గలతియులకు 5:16-17 చూడండి. భ్రష్ట స్వభావంపై విజయం సాధించడంలో ఆలోచనలకున్న ప్రాధాన్యత చూడండి. రోమీయులకు 8:5; రోమీయులకు 12:2 చూడండి.


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.