Romans - రోమీయులకు 2 | View All

1. కాబట్టి తీర్పు తీర్చు మనుష్యుడా, నీ వెవడవైనను సరే నిరుత్తరుడవై యున్నావు. దేనివిషయములో ఎదుటి వానికి తీర్పు తీర్చుచున్నావో దాని విషయములో నీవే నేరస్థుడవని తీర్పు తీర్చుకొనుచున్నావు; ఏలయనగా తీర్పు తీర్చు నీవును అట్టి కార్యములనే చేయుచున్నావు కావా?

ఇతరులకు తీర్పు తీర్చడం ద్వారా తమకు మంచి చెడుల గురించి కొంత తెలుసునని మనుషులు కనపరచుకుంటున్నారు. ఇలా చేయనిది ఎవరు? కానీ ఇతరుల్లో ఏదన్నా తప్పు అయితే మనలో కూడా అది తప్పే. కనుక వారికి తీర్పు తీర్చడం మూలంగా మనకు మనం తీర్పు తీర్చుకుంటున్నాం.

2. అట్టి కార్యములు చేయువారిమీద దేవుని తీర్పు సత్యమును అనుసరించినదే అని యెరుగుదుము.

ఇక్కడినుంచి వ 16 వరకు పౌలు దేవుని తీర్పు గురించి రాస్తున్నాడు. దాని గురించి 7 సంగతులు చెప్తున్నాడు. ఆ తీర్పు వాస్తవాలపై ఆధారపడినదై ఉంటుంది. ఆ విషయాల గురించి మనుషులు అనుకుంటున్నదానిపై కాదు (వ 2). అది న్యాయ సమ్మతమైన తీర్పు. అఖండమైన న్యాయ నియమాల ఆధారంగా అది జరుగుతుంది (వ 5). మనుషులు నిజంగా చేసిన పనులను బట్టే ఆ తీర్పు ఉంటుంది (వ 6). అందులో పక్షపాతమేమీ ఉండదు – ఒక మనిషి యూదుడా, కాడా, తెల్లనివాడా, నల్లనివాడా, పేదవాడా, ధనవంతుడా అన్నవాటిపై ఆధారపడదు (వ 11). పౌలు ప్రకటించిన శుభవార్తలో వెల్లడి అయినట్టుగానే ఆ తీర్పు ఉంటుంది (వ 16). మనుషులు రహస్యంలో చేసిన పనులను బట్టి అది జరుగుతుంది (వ 16). యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆ తీర్పు జరుగుతుంది (వ 16).

3. అట్టి కార్యములు చేయువారికి తీర్పు తీర్చుచు వాటినే చేయుచున్న మనుష్యుడా, నీవు దేవుని తీర్పు తప్పించు కొందువని అను కొందువా?

ఇతరులకు తీర్పు తీరుస్తూ కొందరు మనుషులు అలాంటివారికన్నా తామే మంచివారమన్నట్టు, వారిపై తీర్పు తీర్చేందుకు అర్హుల మన్నట్టు అనుకోవచ్చు. ఇది పొరపాటు, అపాయకరం. లోకానికి తీర్పు తీర్చే న్యాయవంతుడైన తీర్పరి ఎదుట అందరూ నిలబడ వలసి వస్తుంది – అపో. కార్యములు 17:31; 2 కోరింథీయులకు 5:10; ప్రకటన గ్రంథం 20:11-12.

4. లేదా, దేవుని అనుగ్రహము మారు మనస్సు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని యెరుగక, ఆయన అనుగ్రహైశ్వర్యమును సహనమును దీర్ఘ శాంతమును తృణీకరించుదువా?

దేవుని దయను మనుషులు ఎలా చిన్నచూపు చూస్తారు? పాపంలో అవిధేయతలో కొనసాగడం ద్వారా, దేవుని శుభవార్తనూ ఆయన కుమారుణ్ణీ తిరస్కరించడం ద్వారా. మత్తయి 22:1-6; లూకా 14:16-24; హెబ్రీయులకు 2:3 పోల్చి చూడండి. దేవుని దయలోని ఉద్దేశాన్ని ఇక్కడ చూడండి. నిర్గమకాండము 34:6-7 లో దేవుని గుణశీలాల గురించి నోట్ చూడండి. “పశ్చాత్తాపం”– మత్తయి 3:2, మత్తయి 3:8; లూకా 13:1-5.

5. నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రత దినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు.

“కోప దినం”– రోమీయులకు 1:18. క్రీస్తు శుభవార్తను నిరాకరించే మనుషులు ఏమి చేస్తున్నారో గమనించండి. వారు చేసే ప్రతి పాపమూ వారికి వ్యతిరేకంగా చెలరేగుతున్న దేవుని కోపాగ్నికి నూనె పోస్తున్నట్టుంది. దేవుడు నియమించిన దినాన ఆ కోపమంతా వారిపై కుమ్మరించం జరుగుతుంది.

6. ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును.
కీర్తనల గ్రంథము 62:12, సామెతలు 24:12

కీర్తనల గ్రంథము 62:12; సామెతలు 24:12; గలతియులకు 6:7-8; ప్రకటన గ్రంథం 22:12.

7. సత్‌ క్రియను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదకువారికి నిత్యజీవము నిచ్చును.

పౌలు క్రియల ద్వారా ముక్తిని ఇక్కడ బోధించడం లేదు. అతనెప్పుడూ అలా బోధించలేదు. రోమీయులకు 3:28; రోమీయులకు 4:5; గలతియులకు 2:16; ఎఫెసీయులకు 2:8-9; తీతుకు 3:5 చూడండి. పౌలు ఇక్కడ ముక్తి మార్గాన్ని వర్ణించడం లేదు గాని దేవుని తీర్పు గురించిన ఒక నియమాన్ని చెప్తున్నాడు. మనుషులంతా చేతులారా చేసినవాటికి దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు. మత్తయి 25:31-46 చూడండి (35,36 వచనాల దగ్గర నోట్‌). తన కృపద్వారా దేవుడు ఎవరికైతే పాపవిముక్తి ఇస్తాడో వారిని తన శక్తిచేత మారుస్తాడు. వారు దేవుని నూతన సృష్టి, ఆయన పిల్లలు అవుతారు (2 కోరింథీయులకు 5:17; యోహాను 3:3-8). ఇందువల్ల వారు మంచి చేస్తూ దేవుడిచ్చే మహిమ, ఘనతలనూ నశించని స్థితినీ వెదకుతారు. దేవుడు అలాంటివారిని తనతో శాశ్వత జీవమనే అనుభవంలోకి తీసుకువస్తాడు – అది వారు మొదట క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచినప్పుడు ఆరంభమైన జీవం (యోహాను 3:36; యోహాను 5:24). క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచామని చెప్తూ ఈ వచనంలో ఉన్నప్రకారం చేయనివారు ఆత్మవంచన చేసుకుంటున్నారు, దేవుడిచ్చే పాపవిముక్తిని వారు అనుభవించలేదు. మత్తయి 5:1; మత్తయి 7:24-27; యాకోబు 2:14-19, యాకోబు 2:26 నోట్స్ చూడండి.

8. అయితే భేదములు పుట్టించి, సత్యమునకు లోబడక దుర్నీతికి లోబడువారి మీదికి దేవుని ఉగ్రతయు రౌద్రమును వచ్చును.

“ఎదురాడుతూ”– రెండే రెండు రకాల మనుషులున్నారు. సత్యాన్ని అనుసరిస్తూ నిజ దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగలిగినదాన్ని వెదికేవారు (మత్తయి 6:33); సత్యానికి ఎదురాడుతూ స్వార్థం మాత్రమే చూచుకునేవారు. ఈ రెండో రకం మనుషుల మీదికి దేవుని కోపం వస్తుంది (వ 18; యోహాను 3:36; ఎఫెసీయులకు 5:6; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:5-10).

9. దుష్క్యార్యము చేయు ప్రతి మనుష్యుని ఆత్మకు, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, శ్రమయు వేదనయు కలుగును.

ఇది యూదుల విషయంలో మొదట నెరవేరుతుంది. ఎందుకంటే దేవుని వాక్కు, క్రీస్తు శుభవార్త ముందుగా వారికే వచ్చింది (రోమీయులకు 1:16).

10. సత్‌ క్రియ చేయు ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును.

11. దేవునికి పక్షపాతములేదు. ధర్మశాస్త్రము లేక పాపము చేసినవారందరు ధర్మశాస్త్రము లేకయే నశించెదరు;
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

ఒక మనిషి యూదుడిననీ లేదా క్రైస్తవుడిననీ దేవుని ప్రజల్లో వాడిననీ చెప్పుకుంటున్నాడని దేవుడు అతణ్ణి చూచీ చూడనట్టు ఊరుకోడు. నిజానికి అలాంటి మనిషికీ సత్యం తెలుసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి సత్యానికి అతడు లోబడకపోతే అతని తీర్పు మరింత కఠినంగా ఉంటుంది.

12. ధర్మశాస్త్రము కలిగినవారై పాపము చేసినవారందరు ధర్మశాస్త్రానుసారముగా తీర్పు నొందు దురు.

ధర్మశాస్త్రం అంటే దేవుడు మోషేద్వారా ఇచ్చినది. నిర్గమ 20 అధ్యాయం చూడండి. ధర్మశాస్త్రం ద్వారా దేవుడు వెల్లడించిన సత్యాలు లేకపోతే మనుషులు ఎందుకు నాశనం కావాలి? ఎందుకంటే ప్రకృతిలో దేవుడు వెల్లడించినది వారి ఎదుట ఉంది, దేవుడు వారికిచ్చిన ఆ వెలుగును వారు నిరాకరించిన పాపులు గనుక (రోమీయులకు 1:18-20, రోమీయులకు 1:28).

13. ధర్మశాస్త్రము వినువారు దేవుని దృష్టికి నీతి మంతులు కారుగాని ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు.

దేవుని ధర్మశాస్త్రం ఏమి చెప్తున్నదో వినడం మాత్రమే సరిపోదు. తన క్రియలను బట్టి న్యాయవంతుడుగా లెక్కలోకి రావాలంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని పూర్తిగా ఆచరించి నడుచుకోవాలి. యేసుప్రభువు తప్ప మరెవరూ ఎప్పుడూ అలా చేయలేదు (రోమీయులకు 3:9, రోమీయులకు 3:19, రోమీయులకు 3:23; యాకోబు 2:10; నిర్గమకాండము 19:21-25).

14. ధర్మ శాస్త్రము లేని అన్యజనులు స్వాభావికముగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలను చేసినయెడల వారు ధర్మశాస్త్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధర్మశాస్త్రమైనట్టున్నారు.

మోషేద్వారా దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎన్నడూ విననివారికి కూడా మంచి చెడులను గురించి కొంతవరకైనా తెలుసు. దేవుడు వారి అంతరంగాల్లో ఈ జ్ఞానాన్ని ఉంచాడు.

15. అట్టివారి మనస్సాక్షి కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగను, వారి తలంపులు ఒక దానిమీద ఒకటి తప్పు మోపుచు లేక తప్పులేదని చెప్పుచుండగను, ధర్మశాస్త్రసారము తమ హృదయములయందు వ్రాయబడినట్టు చూపుచున్నారు

“అంతర్వాణి”– అపో. కార్యములు 23:1 నోట్.

16. దేవుడు నా సువార్త ప్రకారము యేసు క్రీస్తుద్వారా మనుష్యుల రహస్యములను విమర్శించు దినమందు ఈలాగు జరుగును.

అపో. కార్యములు 17:31.

17. నీవు యూదుడవని పేరు పెట్టుకొని ధర్మశాస్త్రమును ఆశ్రయించి దేవునియందు అతిశయించుచున్నావు కావా?

మతనిష్ఠ, స్వనీతి గల యూదుడు ఇతరులకు తీర్పు తీర్చేవారికి ఉదాహరణ (వ 1; లూకా 18:9-12). మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం ద్వారా తమకు ముక్తి, రక్షణ కలుగుతుందని వారనుకున్నారు (యోహాను 5:39, యోహాను 5:45), తాము మాత్రమే దేవుని ప్రజలమని గొప్పలు చెప్పుకున్నారు (యోహాను 8:41).

18. ఆయన చిత్తమెరిగి, ధర్మశాస్త్రమందు ఉపదేశము పొందిన వాడవై శ్రేష్ఠమైనవాటిని మెచ్చుకొనుచున్నావు కావా?

తమకు దేవుని ధర్మశాస్త్రం ఉంది కాబట్టి ఇతరులకు సత్యం బోధించవలసినది తామేనని యూదులు అనుకున్నారు. కానీ ఇతరులకు బోధించడంలో తమకు తాము బోధించుకోవడం విస్మరించి వారు నేర్పించే ధర్మశాస్త్రాన్ని వారే మీరారు. ఈ రోజుల్లో చాలమంది క్రైస్తవుల విషయంలోనూ ఇదే చెప్పవచ్చు. వారికీ యేసుప్రభువు ఉపదేశాలు తెలుసు. ఇతరులకు వాటిని ఉపదేశిస్తారు. కానీ వారే వాటిని పాటించడం లేదు. పాపం అంతా (“ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరడం”) దేవునికి అపకీర్తి తెస్తుందని గమనించండి. కీర్తనల గ్రంథము 51:4 పోల్చి చూడండి.

19. జ్ఞానసత్యస్వరూపమైన ధర్మశాస్త్రము గలవాడవైయుండి నేను గ్రుడ్డివారికి త్రోవచూపువాడను,

20. చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుద్ధిహీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు ఉపాధ్యాయుడనై యున్నానని నీయంతట నీవే ధైర్యము వహించుకొనుచున్నావు కావా?

21. ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవద్దని ప్రకటించు నీవు దొంగిలెదవా?
కీర్తనల గ్రంథము 50:16-21

22. వ్యభిచరింపవద్దని చెప్పు నీవు వ్యభిచరించెదవా? విగ్రహములను అసహ్యించుకొను నీవు గుళ్లను దోచెదవా?

23. ధర్మశాస్త్రమందు అతిశయించు నీవు ధర్మశాస్త్రము మీరుటవలన దేవుని అవమానపర చెదవా?

24. వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మునుబట్టియే గదా దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్యను దూషింపబడు చున్నది?
యెషయా 52:5, యెహెఙ్కేలు 36:20

యూదులు అతిక్రమాలను చేసేవారని చెప్పే తన నేరారోపణను రుజువు చేసుకునేందుకు పౌలు పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలోని ఒక విషయం ఎత్తి చూపుతున్నాడు – యెషయా 52:5; యెహెఙ్కేలు 36:22. శిష్యుడినని చెప్పుకుంటూ తన చెడు ప్రవర్తన మూలంగా దేవుని పేరుకు అపఖ్యాతి తీసుకురావడం కంటే దేవుడు (లేక క్రీస్తు) తనకు తెలుసునని చెప్పుకోకపోవడమే మంచిది.

25. నీవు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించు వాడవైతివా, సున్నతి ప్రయోజనకరమగును గాని ధర్మ శాస్త్రమును అతిక్రమించువాడవైతివా, నీ సున్నతి సున్నతి కాకపోవును.
యిర్మియా 4:4, యిర్మియా 9:25

యూదులతో దేవుని ఒడంబడికకు సున్నతి నిజమైన గుర్తు. ఆదికాండము 17:9-14 నోట్ చూడండి. చాలమంది యూదులు ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరుతూ ఉన్నప్పటికీ శారీరికమైన ఈ గుర్తుమూలంగా తాము దేవుని ప్రజలం అనుకున్నారు. కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం, ఒక మనిషి అంతరంగ స్థితి ఇవే శరీరంలోని ఒక బయటి గురుతుకంటే మరెంతో ప్రాముఖ్యమని పౌలు చెప్తున్నాడు. మత్తయి 3:9; మత్తయి 23:25-28; యోహాను 8:33-41 పోల్చి చూడండి. సున్నతి గురించి పౌలు మాటలు బాప్తిసం లేక మనుషులు ఇతరులకు జరిగించే ఏ ఆచారానికైనా వర్తిస్తాయి.

26. కాబట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మ శాస్త్రపు నీతి విధులను గైకొనిన యెడల అతడు సున్నతి లేనివాడై యుండియు సున్నతిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా?

27. మరియు స్వభావమునుబట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చినయెడల అక్షరమును సున్నతియు గలవాడవై ధర్మశాస్త్రమును అతిక్రమించు నీకు తీర్పు తీర్చడా?

28. బాహ్యమునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహ్యమైన సున్నతి సున్నతికాదు.

29. అయితే అంతరంగమందు యూదుడైన వాడే యూదుడు. మరియు సున్నతి హృదయ సంబంధ మైనదై ఆత్మయందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగు నది కాదు. అట్టివానికి మెప్పు మనుష్యులవలన కలుగదు దేవునివలననే కలుగును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:6

“హృదయ సంబంధమైనదే”– యిర్మియా 4:4. అలానే ఒక మనిషి హృదయ సంబంధంగా క్రైస్తవుడైతేనే అతడు క్రైస్తవుడు. బాప్తిసంతో బాటు హృదయంలో దేవుని ఆత్మ పని చేయాలి (మత్తయి 3:6; మార్కు 16:16; అపో. కార్యములు 2:38). అలా కాకుంటే బాప్తిసానికేమీ విలువ లేదు. అంతరంగంలో దేవుని ప్రజలైనవారు దేవుని మెప్పుకోసమే గాని మనుషుల మెప్పుకోసం చూడరు. యోహాను 5:44; యోహాను 12:43 చూడండి.


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.