Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 1 | View All

1. దేవుని చిత్తమువలన యేసుక్రీస్తు యొక్క అపొస్తలుడుగా నుండుటకు పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొస్తెనేసును

1. dhevuni chitthamuvalana yēsukreesthu yokka aposthaluḍugaa nuṇḍuṭaku piluvabaḍina paulunu, sahōdaruḍaina sostenēsunu

2. కొరింథులోనున్న దేవుని సంఘమునకు, అనగా క్రీస్తుయేసునందు పరిశుద్ధపరచబడినవారై పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును ప్రభువుగా ఉన్న మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రతిస్థలములో ప్రార్థించువారికందరికిని శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. korinthulōnunna dhevuni saṅghamunaku, anagaa kreesthuyēsunandu parishuddhaparachabaḍinavaarai parishuddhulugaa uṇḍuṭaku piluvabaḍinavaarikini, vaarikini manakunu prabhuvugaa unna mana prabhuvaina yēsukreesthu naamamuna prathisthalamulō praarthin̄chuvaarikandarikini shubhamani cheppi vraayunadhi.

3. మన తండ్రియైన దేవుని నుండియు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునుండియు కృపాసమాధానములు మీకు కలుగును గాక.

3. mana thaṇḍriyaina dhevuni nuṇḍiyu, prabhuvaina yēsu kreesthunuṇḍiyu krupaasamaadhaanamulu meeku kalugunu gaaka.

4. క్రీస్తుయేసునందు మీకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ విషయమై నా దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.

4. kreesthuyēsunandu meeku anugrahimpabaḍina dhevuni krupanu chuchi, mee vishayamai naa dhevuniki ellappuḍunu kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuchunnaanu.

5. క్రీస్తును గూర్చిన సాక్ష్యము మీలో స్థిరపరచబడినందున ఆయనయందు మీరు ప్రతి విషయములోను,

5. kreesthunu goorchina saakshyamu meelō sthiraparachabaḍinanduna aayanayandu meeru prathi vishayamulōnu,

6. అనగా సమస్త ఉపదేశములోను సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్య వంతులైతిరి;

6. anagaa samastha upadheshamulōnu samastha gnaanamulōnu aishvarya vanthulaithiri;

7. గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూచుచున్నారు.

7. ganuka ē krupaavaramunandunu lōpamu lēka meeru mana prabhuvaina yēsukreesthu pratyakshatha koraku eduruchoochuchunnaaru.

8. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునట్లు అంతమువరకు ఆయన మిమ్మును స్థిరపర చును.

8. mana prabhuvaina yēsukreesthu dinamandu meeru niraparaadhulai yuṇḍunaṭlu anthamuvaraku aayana mimmunu sthirapara chunu.

9. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మును పిలిచిన దేవుడు నమ్మతగిన వాడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 7:9

9. mana prabhuvaina yēsukreesthu anu thana kumaaruni sahavaasamunaku mimmunu pilichina dhevuḍu nammathagina vaaḍu.

10. సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాట లాడవలెననియు, మీలో కక్షలు లేక, యేక మనస్సు తోను ఏకతాత్పర్యముతోను, మీరు సన్నద్ధులై యుండ వలెననియు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను.

10. sahōdarulaaraa, meerandaru ēkabhaavamuthoo maaṭa laaḍavalenaniyu, meelō kakshalu lēka, yēka manassu thoonu ēkathaatparyamuthoonu, meeru sannaddhulai yuṇḍa valenaniyu, mana prabhuvaina yēsukreesthu pēraṭa mimmunu vēḍukonuchunnaanu.

11. నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిమ్మునుగూర్చి క్లోయె యింటివారివలన నాకు తెలియవచ్చెను.

11. naa sahōdarulaaraa, meelō kalahamulu kalavani mimmunugoorchi klōye yiṇṭivaarivalana naaku teliyavacchenu.

12. మీలో ఒకడునేను పౌలు వాడను, ఒకడునేను అపొల్లోవాడను, మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడునేను క్రీస్తువాడనని చెప్పుకొనుచున్నారని నా తాత్పర్యము.

12. meelō okaḍunēnu paulu vaaḍanu, okaḍunēnu apollōvaaḍanu, mariyokaḍu nēnu kēphaavaaḍanu, iṅkokaḍunēnu kreesthuvaaḍanani cheppukonuchunnaarani naa thaatparyamu.

13. క్రీస్తు విభజింపబడి యున్నాడా? పౌలు మీ కొరకు సిలువ వేయబడెనా? పౌలు నామమున మీరు బాప్తిస్మము పొందితిరా?

13. kreesthu vibhajimpabaḍi yunnaaḍaa? Paulu mee koraku siluva vēyabaḍenaa? Paulu naamamuna meeru baapthismamu pondithiraa?

14. నా నామమున మీరు బాప్తిస్మము పొందితిరని యెవరైనను చెప్పకుండునట్లు,

14. naa naamamuna meeru baapthismamu pondithirani yevarainanu cheppakuṇḍunaṭlu,

15. క్రిస్పునకును గాయియుకును తప్ప మరి యెవరికిని నేను బాప్తిస్మమియ్యలేదు; అందుకై దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు చున్నాను.

15. krispunakunu gaayiyukunu thappa mari yevarikini nēnu baapthismamiyyalēdu; andukai dhevuniki kruthagnathaasthuthulu chellin̄chu chunnaanu.

16. స్తెఫను ఇంటివారికిని బాప్తిస్మమిచ్చితిని; వీరికి తప్ప మరి ఎవరికైనను బాప్తిస్మమిచ్చితినేమో నేనెరుగను.

16. stephanu iṇṭivaarikini baapthismamichithini; veeriki thappa mari evarikainanu baapthismamichithinēmō nēneruganu.

17. బాప్తిస్మమిచ్చుటకు క్రీస్తు నన్ను పంపలేదు గాని, క్రీస్తుయొక్క సిలువ వ్యర్థముకాకుండునట్లు, వాక్చాతుర్యము లేకుండ సువార్త ప్రకటించుటకే ఆయన నన్ను పంపెను.

17. baapthismamichuṭaku kreesthu nannu pampalēdu gaani, kreesthuyokka siluva vyarthamukaakuṇḍunaṭlu, vaakchaathuryamu lēkuṇḍa suvaartha prakaṭin̄chuṭakē aayana nannu pampenu.

18. సిలువనుగూర్చిన వార్త, నశించుచున్న వారికి వెఱ్ఱి తనము గాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి.

18. siluvanugoorchina vaartha, nashin̄chuchunna vaariki verri thanamu gaani rakshimpabaḍuchunna manaku dhevuni shakthi.

19. ఇందు విషయమై జ్ఞానుల జ్ఞానమును నాశనము చేతును. వివేకులవివేకమును శూన్యపరతును అని వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 29:14

19. indu vishayamai gnaanula gnaanamunu naashanamu chethunu. Vivēkulavivēkamunu shoonyaparathunu ani vraayabaḍiyunnadhi.

20. జ్ఞాని యేమయ్యెను? శాస్త్రి యేమయ్యెను? ఈ లోకపు తర్కవాది యేమయ్యెను? ఈలోక జ్ఞానమును దేవుడు వెఱ్ఱితనముగా చేసియున్నాడు గదా?
యెషయా 19:12, యెషయా 33:18, యెషయా 44:25

20. gnaani yēmayyenu? shaastri yēmayyenu? ee lōkapu tharkavaadhi yēmayyenu? eelōka gnaanamunu dhevuḍu verrithanamugaa chesiyunnaaḍu gadaa?

21. దేవుని జ్ఞానానుసారముగా లోకము తన జ్ఞానముచేత దేవునిని ఎరుగకుండినందున, సువార్త ప్రకటన యను వెఱ్ఱి తనముచేత నమ్మువారిని రక్షించుట దేవుని దయా పూర్వక సంకల్ప మాయెను.

21. dhevuni gnaanaanusaaramugaa lōkamu thana gnaanamuchetha dhevunini erugakuṇḍinanduna, suvaartha prakaṭana yanu verri thanamuchetha nammuvaarini rakshin̄chuṭa dhevuni dayaa poorvaka saṅkalpa maayenu.

22. యూదులు సూచక క్రియలు చేయుమని అడుగుచున్నారు, గ్రీసుదేశస్థులు జ్ఞానము వెదకు చున్నారు.

22. yoodulu soochaka kriyalu cheyumani aḍuguchunnaaru, greesudheshasthulu gnaanamu vedaku chunnaaru.

23. అయితే మేము సిలువవేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము.

23. ayithē mēmu siluvavēyabaḍina kreesthunu prakaṭin̄chuchunnaamu.

24. ఆయన యూదులకు ఆటంకము గాను అన్యజనులకు వెఱ్ఱితనముగాను ఉన్నాడు; గాని యూదులకేమి, గ్రీసుదేశస్థులకేమి, పిలువబడినవారికే క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమునై యున్నాడు.

24. aayana yoodulaku aaṭaṅkamu gaanu anyajanulaku verrithanamugaanu unnaaḍu; gaani yoodulakēmi, greesudheshasthulakēmi, piluvabaḍinavaarikē kreesthu dhevuni shakthiyunu dhevuni gnaanamunai yunnaaḍu.

25. దేవుని వెఱ్ఱితనము మనుష్యజ్ఞానముకంటె జ్ఞానముగలది, దేవుని బలహీనత మనుష్యుల బలముకంటె బలమైనది.

25. dhevuni verrithanamu manushyagnaanamukaṇṭe gnaanamugaladhi, dhevuni balaheenatha manushyula balamukaṇṭe balamainadhi.

26. సహోదరులారా, మిమ్మును పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను, ఘనులైనను, గొప్ప వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని

26. sahōdarulaaraa, mimmunu pilichina pilupunu chooḍuḍi. meelō lōkareethini gnaanulainanu, ghanulainanu, goppa vanshamuvaarainanu anēkulu piluvabaḍalēdu gaani

27. ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునట్లు,

27. ē shareeriyu dhevuni yeduṭa athishayimpakuṇḍunaṭlu,

28. జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములోనుండు వెఱ్ఱివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొనియున్నాడు. బలవంతులైనవారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొనియున్నాడు.

28. gnaanulanu sigguparachuṭaku lōkamulōnuṇḍu verrivaarini dhevuḍu ērparachukoniyunnaaḍu. Balavanthulainavaarini sigguparachuṭaku lōkamulō balaheenulainavaarini dhevuḍu ērparachukoniyunnaaḍu.

29. ఎన్నికైనవారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, తృణీకరింప బడినవారిని, ఎన్ని కలేనివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని యున్నాడు.

29. ennikainavaarini vyarthamu cheyuṭaku lōkamulō neechulainavaarini, truṇeekarimpa baḍinavaarini, enni kalēnivaarini dhevuḍu ērparachukoni yunnaaḍu.

30. అయితే ఆయన మూలముగా మీరు క్రీస్తుయేసు నందున్నారు.
యిర్మియా 23:5-6

30. ayithē aayana moolamugaa meeru kreesthuyēsu nandunnaaru.

31. అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింప వలెను అని వ్రాయబడినది నెరవేరునట్లు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనమునాయెను.
యిర్మియా 9:24

31. athishayin̄chuvaaḍu prabhuvunandhe athishayimpa valenu ani vraayabaḍinadhi neravērunaṭlu dhevuni moolamugaa aayana manaku gnaanamunu neethiyu parishuddhathayu vimōchanamunaayenu.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |