Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 12 | View All

1. మరియు సహోదరులారా, ఆత్మసంబంధమైన వరము లనుగూర్చి మీకు తెలియకుండుట నాకిష్టము లేదు.

1. mariyu sahōdarulaaraa, aatmasambandhamaina varamu lanugoorchi meeku teliyakuṇḍuṭa naakishṭamu lēdu.

2. మీరు అన్యజనులై యున్నప్పుడు మూగ విగ్రహములను ఆరాధించుటకు ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును.
హబక్కూకు 2:18-19

2. meeru anyajanulai yunnappuḍu mooga vigrahamulanu aaraadhin̄chuṭaku eṭupaḍina aṭu naḍipimpabaḍithirani meeku teliyunu.

3. ఇందుచేత దేవుని ఆత్మవలన మాటలాడు వాడెవడును యేసు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు, పరి శుద్ధాత్మవలన తప్ప ఎవడును యేసు ప్రభువని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.

3. induchetha dhevuni aatmavalana maaṭalaaḍu vaaḍevaḍunu yēsu shaapagrasthuḍani cheppaḍaniyu, pari shuddhaatmavalana thappa evaḍunu yēsu prabhuvani cheppalēḍaniyu nēnu meeku teliyajēyuchunnaanu.

4. కృపావరములు నానావిధములుగా ఉన్నవి గాని ఆత్మ యొక్కడే.

4. krupaavaramulu naanaavidhamulugaa unnavi gaani aatma yokkaḍē.

5. మరియు పరిచర్యలు నానావిధములుగా ఉన్నవి గాని ప్రభువు ఒక్కడే.

5. mariyu paricharyalu naanaavidhamulugaa unnavi gaani prabhuvu okkaḍē.

6. నానావిధములైన కార్యములు కలవు గాని అందరిలోను అన్నిటిని జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే.

6. naanaavidhamulaina kaaryamulu kalavu gaani andarilōnu anniṭini jarigin̄chu dhevuḍu okkaḍē.

7. అయినను అందరి ప్రయోజనము కొరకు ప్రతివానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడు చున్నది.

7. ayinanu andari prayōjanamu koraku prathivaaniki aatma pratyakshatha anugrahimpabaḍu chunnadhi.

8. ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధి వాక్యమును, మరియొకనికి ఆ ఆత్మననుసరించిన జ్ఞాన వాక్యమును,

8. ēlaaganagaa, okaniki aatma moolamugaa buddhi vaakyamunu, mariyokaniki aa aatmananusarin̄china gnaana vaakyamunu,

9. మరియొకనికి ఆ ఆత్మవలననే విశ్వాసమును, మరియొకనికి ఆ ఒక్క ఆత్మవలననే స్వస్థపరచు వరము లను

9. mariyokaniki aa aatmavalananē vishvaasamunu, mariyokaniki aa okka aatmavalananē svasthaparachu varamu lanu

10. మరియొకనికి అద్భుతకార్యములను చేయు శక్తియు, మరియొకనికి ప్రవచన వరమును, మరియొకనికి ఆత్మల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి యొకనికి భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహింపబడి యున్నవి.

10. mariyokaniki adbhuthakaaryamulanu cheyu shakthiyu, mariyokaniki pravachana varamunu, mariyokaniki aatmala vivēchanayu, mariyokaniki naanaavidha bhaashalunu, mari yokaniki bhaashala arthamu cheppu shakthiyu anugrahimpabaḍi yunnavi.

11. అయినను వీటినన్నిటిని ఆ ఆత్మ యొకడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతివానికి ప్రత్యేకముగా పంచి యిచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలుగజేయుచున్నాడు.

11. ayinanu veeṭinanniṭini aa aatma yokaḍē thana chitthamu choppuna prathivaaniki pratyēkamugaa pan̄chi yichuchu kaaryasiddhi kalugajēyuchunnaaḍu.

12. ఏలాగు శరీరము ఏకమైయున్నను అనేకమైన అవయవములు కలిగియున్నదో, యేలాగు శరీరముయొక్క అవ యవములన్నియు అనేకములైయున్నను ఒక్కశరీరమై యున్నవో, ఆలాగే క్రీస్తు ఉన్నాడు.

12. ēlaagu shareeramu ēkamaiyunnanu anēkamaina avayavamulu kaligiyunnadō, yēlaagu shareeramuyokka ava yavamulanniyu anēkamulaiyunnanu okkashareeramai yunnavō, aalaagē kreesthu unnaaḍu.

13. ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గ్రీసుదేశస్థులమైనను, దాసులమైనను, స్వతంత్రులమైనను, మనమందరము ఒక్క శరీరములోనికి ఒక్క ఆత్మయందే బాప్తిస్మము పొందితివిు.మనమందరము ఒక్క ఆత్మను పానము చేసినవారమైతివిు.

13. ēlaaganagaa, yoodulamainanu, greesudheshasthulamainanu, daasulamainanu, svathantrulamainanu, manamandharamu okka shareeramulōniki okka aatmayandhe baapthismamu pondithivi.Manamandharamu okka aatmanu paanamu chesinavaaramaithivi.

14. శరీరమొక్కటే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా ఉన్నది.

14. shareeramokkaṭē avayavamugaa uṇḍaka anēkamaina avayavamulugaa unnadhi.

15. నేను చెయ్యి కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము చెప్పినంతమాత్రమున శరీరములోనిది కాక పోలేదు.

15. nēnu cheyyi kaanu ganuka shareeramulōni daananu kaanani paadamu cheppinanthamaatramuna shareeramulōnidi kaaka pōlēdu.

16. మరియునేను కన్ను కాను గనుక శరీరము లోనిదానను కానని చెవి చెప్పినంత మాత్ర మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు.

16. mariyunēnu kannu kaanu ganuka shareeramu lōnidaananu kaanani chevi cheppinantha maatra muna shareeramulōnidi kaakapōlēdu.

17. శరీరమంతయు కన్నయితే వినుట ఎక్కడ? అంతయు వినుటయైతే వాసన చూచుట ఎక్కడ?

17. shareeramanthayu kannayithē vinuṭa ekkaḍa? Anthayu vinuṭayaithē vaasana choochuṭa ekkaḍa?

18. అయితే దేవుడు అవయవములలో ప్రతిదానిని తన చిత్తప్రకారము శరీరములో నుంచెను.

18. ayithē dhevuḍu avayavamulalō prathidaanini thana chitthaprakaaramu shareeramulō nun̄chenu.

19. అవన్నియు ఒక్క అవయవమైతే శరీరమెక్కడ?

19. avanniyu okka avayavamaithē shareeramekkaḍa?

20. అవయవములు అనేకములైనను శరీర మొక్కటే.

20. avayavamulu anēkamulainanu shareera mokkaṭē.

21. గనుక కన్ను చేతితో నీవు నాకక్కరలేదని చెప్పజాలదు; తల, పాదములతోమీరు నాకక్కరలేదని చెప్పజాలదు.

21. ganuka kannu chethithoo neevu naakakkaralēdani cheppajaaladu; thala, paadamulathoomeeru naakakkaralēdani cheppajaaladu.

22. అంతేకాదు, శరీరముయొక్క అవయవములలో ఏవి మరి బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశ్యములే.

22. anthēkaadu, shareeramuyokka avayavamulalō ēvi mari balaheenamulugaa kanabaḍunō avi mari avashyamulē.

23. శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ అవయవములను మరి ఎక్కువగా ఘనపరచుచున్నాము. సుందరములుకాని మన అవయవములకు ఎక్కువైన సౌందర్యము కలుగును.

23. shareeramulō ē avayavamulu ghanathalēnivani thalanthumō aa avayavamulanu mari ekkuvagaa ghanaparachuchunnaamu. Sundharamulukaani mana avayavamulaku ekkuvaina saundaryamu kalugunu.

24. సుందరములైన మన అవయవములకు ఎక్కువ సౌందర్యమక్కరలేదు.

24. sundharamulaina mana avayavamulaku ekkuva saundaryamakkaralēdu.

25. అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదాని నొకటి యేకముగా పరామర్శించులాగున, దేవుడు తక్కువ దానికే యెక్కువ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును అమర్చియున్నాడు.

25. ayithē shareeramulō vivaadamulēka, avayavamulu okadaani nokaṭi yēkamugaa paraamarshin̄chulaaguna, dhevuḍu thakkuva daanikē yekkuva ghanatha kalugajēsi, shareeramunu amarchiyunnaaḍu.

26. కాగా ఒక అవయవము శ్రమపడునప్పుడు అవయవములన్నియు దానితోకూడ శ్రమపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునప్పుడు అవయవములన్నియు దానితోకూడ సంతో షించును.

26. kaagaa oka avayavamu shramapaḍunappuḍu avayavamulanniyu daanithookooḍa shramapaḍunu; oka avayavamu ghanatha pondunappuḍu avayavamulanniyu daanithookooḍa santhoo shin̄chunu.

27. అటువలె, మీరు క్రీస్తుయొక్క శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా అవయవములై యున్నారు

27. aṭuvale, meeru kreesthuyokka shareeramaiyuṇḍi vēru vērugaa avayavamulai yunnaaru

28. మరియదేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొస్తలులు గాను, పిమ్మట కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, పిమ్మట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమ్మట కొందరిని అద్భుతములు చేయువారిని గాను, తరువాత కొందరిని స్వస్థపరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని ప్రభుత్వములు చేయువారిని గాను, కొందరిని నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.

28. mariyu dhevuḍu saṅghamulō modaṭa kondarini aposthalulu gaanu, pimmaṭa kondarini pravakthalugaanu, pimmaṭa kondarini bōdhakulugaanu, aṭupimmaṭa kondarini adbhuthamulu cheyuvaarini gaanu, tharuvaatha kondarini svasthaparachu krupaavaramulu galavaarinigaanu, kondarini upakaaramulu cheyuvaarinigaanu, kondarini prabhutvamulu cheyuvaarini gaanu, kondarini naanaa bhaashalu maaṭalaaḍuvaarinigaanu niyamin̄chenu.

29. అందరు అపొస్తలులా? అందరు ప్రవక్తలా? అందరు బోధకులా? అందరు అద్భుతములు చేయువారా? అందరు స్వస్థపరచు కృపావరములు గలవారా?

29. andaru aposthalulaa? Andaru pravakthalaa? Andaru bōdhakulaa? Andaru adbhuthamulu cheyuvaaraa? Andaru svasthaparachu krupaavaramulu galavaaraa?

30. అందరు భాషలతో మాటలాడుచున్నారా? అందరు ఆ భాషల అర్థము చెప్పుచున్నారా?

30. andaru bhaashalathoo maaṭalaaḍuchunnaaraa? Andaru aa bhaashala arthamu cheppuchunnaaraa?

31. కృపావరములలో శ్రేష్ఠమైన వాటిని ఆసక్తితో అపేక్షించుడి. ఇదియుగాక సర్వోత్తమమైన మార్గమును మీకు చూపుచున్నాను.

31. krupaavaramulalō shrēshṭhamaina vaaṭini aasakthithoo apēkshin̄chuḍi. Idiyugaaka sarvōtthamamaina maargamunu meeku choopuchunnaanu.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |