Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 15 | View All

1. మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచుచున్నాను.

1. mariyu sahōdarulaaraa, nēnu meeku prakaṭin̄china suvaarthanu meeku teliyaparachuchunnaanu.

2. మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియున్నారు. మీ విశ్వా సము వ్యర్థమైతేనే గాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించితినో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొనియున్న యెడల ఆ సువార్తవలననే మీరు రక్షణపొందువారై యుందురు.

2. meeru daanini aṅgeekarin̄chithiri, daaniyandhe nilichiyunnaaru. mee vishvaa samu vyarthamaithēnē gaani, nēnu ē upadhesharoopamugaa suvaartha meeku prakaṭin̄chithinō aa upadheshamunu meeru gaṭṭigaa paṭṭukoniyunna yeḍala aa suvaarthavalananē meeru rakshaṇaponduvaarai yunduru.

3. నాకియ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితిని. అదేమనగా, లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపములనిమిత్తము మృతిపొందెను, సమాధిచేయబడెను,
యెషయా 53:8-9

3. naakiyyabaḍina upadheshamunu modaṭa meeku appagin̄chithini. Adhemanagaa, lēkhanamula prakaaramu kreesthu mana paapamulanimitthamu mruthipondhenu, samaadhicheyabaḍenu,

4. లేఖనముల ప్రకారము మూడవదినమున లేపబడెను.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10, హోషేయ 6:2, యోనా 1:17

4. lēkhanamula prakaaramu mooḍavadhinamuna lēpabaḍenu.

5. ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండ్రెండుగురికిని కనబడెను.

5. aayana kēphaakunu, tharuvaatha paṇḍreṇḍugurikini kanabaḍenu.

6. అటుపిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్కసమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇప్పటివరకు నిలిచియున్నారు, కొందరు నిద్రించిరి.

6. aṭupimmaṭa aidu vandalaku ekkuvaina sahōdarulaku okkasamayamandhe kanabaḍenu. Veerilō anēkulu ippaṭivaraku nilichiyunnaaru, kondaru nidrin̄chiri.

7. తరువాత ఆయన యాకోబుకును, అటుతరువాత అపొస్తలుల కందరికిని కన బడెను.

7. tharuvaatha aayana yaakōbukunu, aṭutharuvaatha aposthalula kandarikini kana baḍenu.

8. అందరికి కడపట అకాలమందు పుట్టినట్టున్న నాకును కనబడెను;

8. andariki kaḍapaṭa akaalamandu puṭṭinaṭṭunna naakunu kanabaḍenu;

9. ఏలయనగా నేను అపొస్తలులందరిలో తక్కువవాడను దేవుని సంఘమును హింసించినందున అపొస్తలుడనబడుటకు యోగ్యుడనుకాను.

9. yēlayanagaa nēnu aposthalulandarilō thakkuvavaaḍanu dhevuni saṅghamunu hinsin̄chinanduna aposthaluḍanabaḍuṭaku yōgyuḍanukaanu.

10. అయినను నేనేమైయున్నానో అది దేవుని కృపవలననే అయియున్నాను. మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయనకృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని, వారందరికంటె నేనెక్కువగా ప్రయాసపడితిని.

10. ayinanu nēnēmaiyunnaanō adhi dhevuni krupavalananē ayiyunnaanu. Mariyu naaku anugrahimpabaḍina aayanakrupa nishphalamu kaalēdu gaani, vaarandarikaṇṭe nēnekkuvagaa prayaasapaḍithini.

11. నేనైననేమి వారైననేమి, ఆలాగుననే మేము ప్రకటించుచున్నాము, ఆలాగుననే మీరును విశ్వసించితిరి.

11. nēnainanēmi vaarainanēmi, aalaagunanē mēmu prakaṭin̄chuchunnaamu, aalaagunanē meerunu vishvasin̄chithiri.

12. క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేపబడియున్నాడని ప్రకటింపబడుచుండగా మీలో కొందరుమృతుల పునరుత్థానము లేదని యెట్లు చెప్పుచున్నారు?

12. kreesthu mruthulalōnuṇḍi lēpabaḍiyunnaaḍani prakaṭimpabaḍuchuṇḍagaa meelō kondarumruthula punarut'thaanamu lēdani yeṭlu cheppuchunnaaru?

13. మృతుల పునరుత్థానము లేనియెడల, క్రీస్తుకూడ లేపబడి యుండలేదు.

13. mruthula punarut'thaanamu lēniyeḍala, kreesthukooḍa lēpabaḍi yuṇḍalēdu.

14. మరియక్రీస్తు లేపబడియుండనియెడల మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే, మీ విశ్వాసమును వ్యర్థమే.

14. mariyu kreesthu lēpabaḍiyuṇḍaniyeḍala mēmu cheyu prakaṭana vyarthamē, mee vishvaasamunu vyarthamē.

15. దేవుడు క్రీస్తును లేపెనని, ఆయననుగూర్చి మేము సాక్ష్యము చెప్పియున్నాము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవు డాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని విషయమై అబద్ధపు సాక్షులముగా అగపడుచున్నాము.

15. dhevuḍu kreesthunu lēpenani, aayananugoorchi mēmu saakshyamu cheppiyunnaamu gadaa? Mruthulu lēpabaḍaniyeḍala dhevu ḍaayananu lēpalēdu ganuka mēmunu dhevuni vishayamai abaddhapu saakshulamugaa agapaḍuchunnaamu.

16. మృతులు లేపబడని యెడల క్రీస్తుకూడ లేపబడలేదు.

16. mruthulu lēpabaḍani yeḍala kreesthukooḍa lēpabaḍalēdu.

17. క్రీస్తు లేపబడని యెడల మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే, మీరింకను మీ పాపములలోనే యున్నారు.

17. kreesthu lēpabaḍani yeḍala mee vishvaasamu vyarthamē, meeriṅkanu mee paapamulalōnē yunnaaru.

18. అంతేకాదు, క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారును నశించిరి.

18. anthēkaadu, kreesthunandu nidrin̄china vaarunu nashin̄chiri.

19. ఈ జీవితకాలముమట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించువారమైనయెడల మనుష్యు లందరి కంటె దౌర్భాగ్యులమై యుందుము.

19. ee jeevithakaalamumaṭṭukē manamu kreesthunandu nireekshin̄chuvaaramainayeḍala manushyu landari kaṇṭe daurbhaagyulamai yundumu.

20. ఇప్పుడైతే నిద్రించినవారిలో ప్రథమఫలముగా క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేపబడియున్నాడు.

20. ippuḍaithē nidrin̄chinavaarilō prathamaphalamugaa kreesthu mruthulalōnuṇḍi lēpabaḍiyunnaaḍu.

21. మనుష్యుని ద్వారా మరణము వచ్చెను గనుక మనుష్యుని ద్వారానే మృతుల పునరుత్థానమును కలిగెను.
ఆదికాండము 3:17-19

21. manushyuni dvaaraa maraṇamu vacchenu ganuka manushyuni dvaaraanē mruthula punarut'thaanamunu kaligenu.

22. ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచున్నారో, ఆలాగుననే క్రీస్తునందు అందరు బ్రదికింపబడుదురు.

22. aadaamunandu andaru ēlaagu mruthiponduchunnaarō, aalaagunanē kreesthunandu andaru bradhikimpabaḍuduru.

23. ప్రతివాడును తన తన వరుసలోనే బ్రదికింపబడును; ప్రథమ ఫలము క్రీస్తు; తరువాత క్రీస్తు వచ్చినపుడు ఆయనవారు బ్రది కింపబడుదురు.

23. prathivaaḍunu thana thana varusalōnē bradhikimpabaḍunu; prathama phalamu kreesthu; tharuvaatha kreesthu vachinapuḍu aayanavaaru bradhi kimpabaḍuduru.

24. అటుతరువాత ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును, సమస్తమైన అధికారమును, బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రియైన దేవునికి రాజ్యము అప్పగించును; అప్పుడు అంతము వచ్చును.
దానియేలు 2:44

24. aṭutharuvaatha aayana samasthamaina aadhipatyamunu, samasthamaina adhikaaramunu, balamunu koṭṭivēsi thana thaṇḍriyaina dhevuniki raajyamu appagin̄chunu; appuḍu anthamu vachunu.

25. ఎందుకనగా తన శత్రువులనందరిని తన పాదముల క్రింద ఉంచువరకు ఆయన రాజ్యపరిపాలన చేయుచుండవలెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1, యెషయా 32:1

25. endukanagaa thana shatruvulanandarini thana paadamula krinda un̄chuvaraku aayana raajyaparipaalana cheyuchuṇḍavalenu.

26. కడపట నశింపజేయబడు శత్రువు మరణము.

26. kaḍapaṭa nashimpajēyabaḍu shatruvu maraṇamu.

27. దేవుడు సమస్తమును క్రీస్తు పాదములక్రింద లోపరచియుంచెను. సమస్తమును లోపరచబడి యున్నదని చెప్పినప్పుడు ఆయనకు సమస్తమును లోపరచినవాడు తప్ప సమస్తమును లోపరచబడి యున్నదను సంగతి విశదమే.
కీర్తనల గ్రంథము 8:6

27. dhevuḍu samasthamunu kreesthu paadamulakrinda lōparachiyun̄chenu. Samasthamunu lōparachabaḍi yunnadani cheppinappuḍu aayanaku samasthamunu lōparachinavaaḍu thappa samasthamunu lōparachabaḍi yunnadanu saṅgathi vishadamē.

28. మరియు సమస్తమును ఆయనకు లోపరచబడి నప్పుడు దేవుడు సర్వములో సర్వమగు నిమిత్తము కుమారుడు తనకు సమస్తమును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును.

28. mariyu samasthamunu aayanaku lōparachabaḍi nappuḍu dhevuḍu sarvamulō sarvamagu nimitthamu kumaaruḍu thanaku samasthamunu lōparachina dhevuniki thaanē lōbaḍunu.

29. ఇట్లు కానియెడల మృతులకొరకై బాప్తిస్మము పొందు వారేమి చేతురు? మృతులేమాత్రమును లేపబడనియెడల మృతులకొరకు వారు బాప్తిస్మము పొందనేల?

29. iṭlu kaaniyeḍala mruthulakorakai baapthismamu pondu vaarēmi chethuru? Mruthulēmaatramunu lēpabaḍaniyeḍala mruthulakoraku vaaru baapthismamu pondanēla?

30. మరియు మేము గడియగడియకు ప్రాణభయముతో నుండనేల?

30. mariyu mēmu gaḍiyagaḍiyaku praaṇabhayamuthoo nuṇḍanēla?

31. సహోదరులారా, మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు మిమ్మునుగూర్చి నాకు కలిగియున్న అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచున్నాను అని చెప్పుదును.

31. sahōdarulaaraa, mana prabhuvaina kreesthuyēsunandu mimmunugoorchi naaku kaligiyunna athishayamuthooḍu nēnu dinadhinamunu chanipōvuchunnaanu ani cheppudunu.

32. మనుష్యరీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము త్రాగుదము.
యెషయా 22:13, యెషయా 56:12

32. manushyareethigaa, nēnu ephesulō mrugamulathoo pōraaḍinayeḍala naaku laabhamēmi? Mruthulu lēpabaḍaniyeḍala rēpu chanipōdumu ganuka thindamu traagudamu.

33. మోసపోకుడి. దుష్టసాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును.

33. mōsapōkuḍi. Dushṭasaaṅgatyamu man̄chi naḍavaḍini cherupunu.

34. నీతిప్రవర్తనగలవారై మేల్కొని, పాపము చేయకుడి; దేవునిగూర్చిన జ్ఞానము కొందరికి లేదు. మీకుసిగ్గు కలుగుటకై యిట్లు చెప్పుచున్నాను.

34. neethipravarthanagalavaarai mēlkoni, paapamu cheyakuḍi; dhevunigoorchina gnaanamu kondariki lēdu. meekusiggu kaluguṭakai yiṭlu cheppuchunnaanu.

35. అయితే మృతులేలాగు లేతురు? వారెట్టి శరీరముతో వత్తురని యొకడు అడుగును.

35. ayithē mruthulēlaagu lēthuru? Vaareṭṭi shareeramuthoo vatthurani yokaḍu aḍugunu.

36. ఓ అవివేకీ, నీవు విత్తునది చచ్చితేనే గాని బ్రదికింపబడదు గదా.

36. ō avivēkee, neevu vitthunadhi chachithēnē gaani bradhikimpabaḍadu gadaa.

37. నీవు విత్తుదానిని చూడగా అది గోధుమగింజయైనను సరే, మరి ఏ గింజయైనను సరే, వట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు గాని పుట్టబోవు శరీరమును విత్తుట లేదు.

37. neevu vitthudaanini chooḍagaa adhi gōdhumagin̄jayainanu sarē, mari ē gin̄jayainanu sarē, vaṭṭi gin̄janē vitthuchunnaavu gaani puṭṭabōvu shareeramunu vitthuṭa lēdu.

38. అయితే దేవుడే తన చిత్తప్రకారము నీవు విత్తినదానికి శరీరము ఇచ్చును. మరియు ప్రతి విత్తనమునకును దాని దాని శరీరము ఇచ్చుచున్నాడు. మాంసమంతయు ఒక విధమైనది కాదు.
ఆదికాండము 1:11

38. ayithē dhevuḍē thana chitthaprakaaramu neevu vitthinadaaniki shareeramu ichunu. Mariyu prathi vitthanamunakunu daani daani shareeramu ichuchunnaaḍu. Maansamanthayu oka vidhamainadhi kaadu.

39. మనుష్య మాంసము వేరు, మృగమాంసము వేరు, పక్షి మాంసమువేరు, చేప మాంసము వేరు.

39. manushya maansamu vēru, mrugamaansamu vēru, pakshi maansamuvēru, chepa maansamu vēru.

40. మరియు ఆకాశవస్తు రూపములు కలవు, భూవస్తురూపములు కలవు; ఆకాశ వస్తురూపముల మహిమ వేరు, భూవస్తురూపముల మహిమ వేరు.

40. mariyu aakaashavasthu roopamulu kalavu, bhoovasthuroopamulu kalavu; aakaasha vasthuroopamula mahima vēru, bhoovasthuroopamula mahima vēru.

41. నూర్యుని మహిమ వేరు, చంద్రుని మహిమవేరు, నక్షత్రముల మహిమ వేరు. మహిమనుబట్టి యొక నక్షత్రమునకును మరియొక సక్షత్రమునకును భేదముకలదు గదా

41. nooryuni mahima vēru, chandruni mahimavēru, nakshatramula mahima vēru. Mahimanubaṭṭi yoka nakshatramunakunu mariyoka sakshatramunakunu bhēdamukaladu gadaa

42. మృతుల పునరుత్థానమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును;

42. mruthula punarut'thaanamunu aalaagē. shareeramu kshayamainadhigaa vitthabaḍi akshayamainadhigaa lēpabaḍunu;

43. ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమగలదిగా లేపబడును; బలహీనమైనదిగా విత్తబడి, బలమైనదిగా లేపబడును;

43. ghanaheenamainadhigaa vitthabaḍi mahimagaladhigaa lēpabaḍunu; balaheenamainadhigaa vitthabaḍi, balamainadhigaa lēpabaḍunu;

44. ప్రకృతిసంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మసంబంధ శరీరముగా లేపబడును. ప్రకృతిసంబంధమైన శరీరమున్నది గనుక ఆత్మసంబంధమైన శరీరముకూడ ఉన్నది.

44. prakruthisambandhamaina shareeramugaa vitthabaḍi aatmasambandha shareeramugaa lēpabaḍunu. Prakruthisambandhamaina shareeramunnadhi ganuka aatmasambandhamaina shareeramukooḍa unnadhi.

45. ఇందు విషయమై ఆదామను మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రాణి ఆయెనని వ్రాయబడియున్నది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆత్మ ఆయెను.
ఆదికాండము 2:7

45. indu vishayamai aadaamanu modaṭi manushyuḍu jeevin̄chu praaṇi aayenani vraayabaḍiyunnadhi. Kaḍapaṭi aadaamu jeevimpacheyu aatma aayenu.

46. ఆత్మసంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు, ప్రకృతిసంబంధమైనదే మొదట కలిగినది; తరువాత ఆత్మసంబంధమైనది.

46. aatmasambandhamainadhi modaṭa kaliginadhi kaadu, prakruthisambandhamainadhe modaṭa kaliginadhi; tharuvaatha aatmasambandhamainadhi.

47. మొదటి మనుష్యుడు భూసంబంధియై మంటినుండి పుట్టిన వాడు, రెండవ మనుష్యుడు పరలోకమునుండి వచ్చినవాడు.
ఆదికాండము 2:7

47. modaṭi manushyuḍu bhoosambandhiyai maṇṭinuṇḍi puṭṭina vaaḍu, reṇḍava manushyuḍu paralōkamunuṇḍi vachinavaaḍu.

48. మంటినుండి పుట్టినవాడెట్టివాడో మంటినుండి పుట్టినవారును అట్టివారే, పరలోకసంబంధి యెట్టివాడో పరలోకసంబంధులును అట్టి వారే.

48. maṇṭinuṇḍi puṭṭinavaaḍeṭṭivaaḍō maṇṭinuṇḍi puṭṭinavaarunu aṭṭivaarē, paralōkasambandhi yeṭṭivaaḍō paralōkasambandhulunu aṭṭi vaarē.

49. మరియు మనము మంటినుండి పుట్టినవాని పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోకసంబంధిపోలికయు ధరింతుము.
ఆదికాండము 5:3

49. mariyu manamu maṇṭinuṇḍi puṭṭinavaani pōlikanu dharin̄china prakaaramu paralōkasambandhipōlikayu dharinthumu.

50. సహోదరులారా, నేను చెప్పునది ఏమనగా రక్తమాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొన నేరవు; క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకొనదు.

50. sahōdarulaaraa, nēnu cheppunadhi ēmanagaa rakthamaansamulu dhevuni raajyamunu svathantrin̄chukona nēravu; kshayatha akshayathanu svathantrin̄chukonadu.

51. ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను; మన మందరము నిద్రించము గాని నిమిషములో, ఒక రెప్ప పాటున, కడబూర మ్రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదుము.

51. idigō meeku oka marmamu telupuchunnaanu; mana mandharamu nidrin̄chamu gaani nimishamulō, oka reppa paaṭuna, kaḍaboora mrōgagaanē manamandharamu maarpu pondudumu.

52. బూర మ్రోగును; అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, మనము మార్పు పొందుదుము.

52. boora mrōgunu; appuḍu mruthulu akshayulugaa lēpabaḍuduru, manamu maarpu pondudumu.

53. క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి యున్నది; మర్త్యమైన యీ శరీరము అమర్త్యతను ధరించు కొనవలసియున్నది.

53. kshayamaina yee shareeramu akshayathanu dharin̄chukonavalasi yunnadhi; martyamaina yee shareeramu amartyathanu dharin̄chu konavalasiyunnadhi.

54. ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు,ఈ మర్త్య మైనది అమర్త్యతను ధరించు కొనినప్పుడు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును.
యెషయా 25:8

54. ee kshayamainadhi akshayathanu dharin̄chukoninappuḍu,ee martya mainadhi amartyathanu dharin̄chu koninappuḍu, vijayamandu maraṇamu miṅgivēyabaḍenu ani vraayabaḍina vaakyamu neravērunu.

55. ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ?
హోషేయ 13:14

55. ō maraṇamaa, nee vijayamekkaḍa? Ō maraṇamaa, nee mullekkaḍa?

56. మరణపు ముల్లు పాపము; పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే.

56. maraṇapu mullu paapamu; paapamunakunna balamu dharmashaastramē.

57. అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక.

57. ayinanu mana prabhuvaina yēsukreesthu moolamugaa manaku jayamu anugrahin̄chuchunna dhevuniki sthootramu kalugunu gaaka.

58. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థముకాదని యెరిగి, స్థిరులును, కదలనివారును, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధియందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులునై యుండుడి.
2 దినవృత్తాంతములు 15:7

58. kaagaa naa priya sahōdarulaaraa, mee prayaasamu prabhuvunandu vyarthamukaadani yerigi, sthirulunu, kadalanivaarunu, prabhuvu kaaryaabhivruddhiyandu eppaṭikini aasakthulunai yuṇḍuḍi.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |