Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 1 | View All

1. దేవుని చిత్తమువలన క్రీస్తు యేసుయొక్క అపొస్తలుడైన పౌలును, మన సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులో నున్న దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనున్న పరిశుద్ధులకందరికిని శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

1. dhevuni chitthamuvalana kreesthu yēsuyokka aposthaluḍaina paulunu, mana sahōdaruḍaina thimōthiyunu, korinthulō nunna dhevuni saṅghamunakunu, akayayandanthaṭanunna parishuddhulakandarikini shubhamani cheppi vraayunadhi.

2. మన తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండియు కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

2. mana thaṇḍriyaina dhevuninuṇḍiyu prabhuvaina yēsukreesthu nuṇḍiyu krupayu samaadhaanamunu meeku kalugunu gaaka.

3. కనికరము చూపు తండ్రి, సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతండ్రియునైన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక.

3. kanikaramu choopu thaṇḍri, samasthamaina aadharaṇanu anugrahin̄chu dhevuḍu, mana prabhuvaina yēsukreesthuthaṇḍriyunaina dhevuḍu sthuthimpabaḍunugaaka.

4. దేవుడు మమ్మును ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచున్నాడో, ఆ ఆదరణతో ఎట్టి శ్రమలలో ఉన్నవారినైనను ఆదరించుటకు శక్తిగలవార మగునట్లు, ఆయన మాశ్రమ అంతటిలో మమ్మును ఆదరించు చున్నాడు.

4. dhevuḍu mammunu ē aadharaṇathoo aadarin̄chuchunnaaḍō, aa aadharaṇathoo eṭṭi shramalalō unnavaarinainanu aadarin̄chuṭaku shakthigalavaara magunaṭlu, aayana maashrama anthaṭilō mammunu aadarin̄chu chunnaaḍu.

5. క్రీస్తుయొక్క శ్రమలు మాయందేలాగు విస్తరించుచున్నవో, ఆలాగే క్రీస్తుద్వారా ఆదరణయు మాకు విస్తరించుచున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 34:19, కీర్తనల గ్రంథము 94:19

5. kreesthuyokka shramalu maayandhelaagu vistharin̄chuchunnavō, aalaagē kreesthudvaaraa aadharaṇayu maaku vistharin̄chuchunnadhi.

6. మేము శ్రమ పొందినను మీ ఆదరణకొరకును రక్షణకొరకును పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ పొందుచున్నట్టి ఆ శ్రమలను ఓపికతో సహించుటకు కార్యసాధకమై యున్నది.

6. mēmu shrama pondinanu mee aadharaṇakorakunu rakshaṇakorakunu pondudumu; mēmaadharaṇa pondinanu mee aadharaṇakorakai pondudumu. ee aadharaṇa, mēmukooḍa ponduchunnaṭṭi aa shramalanu ōpikathoo sahin̄chuṭaku kaaryasaadhakamai yunnadhi.

7. మీరు శ్రమలలో ఏలాగు పాలివారైయున్నారో, ఆలాగే ఆదరణలోను పాలివారైయున్నారని యెరుగుదుము గనుక మిమ్మునుగూర్చిన మా నిరీక్షణ స్థిరమైయున్నది.

7. meeru shramalalō ēlaagu paalivaaraiyunnaarō, aalaagē aadharaṇalōnu paalivaaraiyunnaarani yerugudumu ganuka mimmunugoorchina maa nireekshaṇa sthiramaiyunnadhi.

8. సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటస్థించిన శ్రమనుగూర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టములేదు; అదేదనగా మేము బ్రదుకుదుమను నమ్మకములేక యుండునట్లుగా, మా శక్తికి మించిన అత్యధిక భారమువలన క్రుంగిపోతివిు.

8. sahōdarulaaraa, aasiyalō maaku thaṭasthin̄china shramanugoorchi meeku teliyakuṇḍuṭa maakishṭamulēdu; adhedhanagaa mēmu bradukudumanu nammakamulēka yuṇḍunaṭlugaa, maa shakthiki min̄china atyadhika bhaaramuvalana kruṅgipōthivi.

9. మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము నమ్మిక యుంచకుండునట్లు మరణమగుదుమను నిశ్చయము మామట్టుకు మాకు కలిగియుండెను.

9. mariyu mruthulanu lēpu dhevuniyandhegaani, maayandhe mēmu nammika yun̄chakuṇḍunaṭlu maraṇamagudumanu nishchayamu maamaṭṭuku maaku kaligiyuṇḍenu.

10. ఆయన అట్టి గొప్ప మరణమునుండి మమ్మును తప్పించెను, ఇక ముందుకును తప్పించును. మరియు మాకొరకు ప్రార్థనచేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మమ్మును తప్పించునని ఆయనయందు నిరీక్షణ గలవారమై యున్నాము.

10. aayana aṭṭi goppa maraṇamunuṇḍi mammunu thappin̄chenu, ika mundukunu thappin̄chunu. Mariyu maakoraku praarthanacheyuṭavalana meeru kooḍa sahaayamu cheyuchuṇḍagaa, aayana ika mundukunu mammunu thappin̄chunani aayanayandu nireekshaṇa galavaaramai yunnaamu.

11. అందువలన అనేకుల ప్రార్థన ద్వారా, మాకు కలిగిన కృపావరముకొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపబడును.

11. anduvalana anēkula praarthana dvaaraa, maaku kaligina krupaavaramukoraku anēkulachetha maa vishayamai kruthagnathaasthuthulu chellimpabaḍunu.

12. మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జ్ఞానము ననుసరింపక, దేవుడనుగ్రహించు పరిశుద్ధతతోను నిష్కాపట్యముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో నడుచుకొంటి మనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనస్సాక్షి సాక్ష్యమిచ్చుటయే

12. maa athishayamēdhanagaa, laukika gnaanamu nanusarimpaka, dhevuḍanugrahin̄chu parishuddhathathoonu nishkaapaṭyamuthoonu dhevuni krupanē anusarin̄chi lōkamulō naḍuchukoṇṭi maniyu, vishēshamugaa meeyeḍalanu naḍuchukoṇṭimaniyu, maa manassaakshi saakshyamichuṭayē

13. మీరు చదువుకొని పూర్తిగా గ్రహించిన సంగతులు తప్ప, మరేవియు మీకు వ్రాయుట లేదు; కడవరకు వీటిని ఒప్పుకొందురని నిరీక్షించుచున్నాము.

13. meeru chaduvukoni poorthigaa grahin̄china saṅgathulu thappa, marēviyu meeku vraayuṭa lēdu; kaḍavaraku veeṭini oppukondurani nireekshin̄chuchunnaamu.

14. మరియు మన ప్రభువైన యేసుయొక్క దినమందు మీరు మాకేలాగో, ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంత మట్టుకు మమ్మును ఒప్పుకొనియున్నారు.

14. mariyu mana prabhuvaina yēsuyokka dinamandu meeru maakēlaagō, aalaagē mēmu meekunu athishayakaaraṇamai yundumani, meeru kontha maṭṭuku mammunu oppukoniyunnaaru.

15. మరియు ఈ నమ్మికగలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము లభించునట్లు మొదట మీయొద్దకు వచ్చి,

15. mariyu ee nammikagalavaaḍanai meeku reṇḍava krupaavaramu labhin̄chunaṭlu modaṭa meeyoddhaku vachi,

16. మీ యొద్దనుండి మాసిదోనియకు వెళ్లి మాసిదోనియనుండి మరల మీయొద్దకు వచ్చి, మీచేత యూదయకు సాగనంప బడవలెనని ఉద్దేశించితిని.

16. mee yoddhanuṇḍi maasidōniyaku veḷli maasidōniyanuṇḍi marala meeyoddhaku vachi, meechetha yoodayaku saaganampa baḍavalenani uddheshin̄chithini.

17. కావున నేనీలాగు ఉద్దేశించి చపలచిత్తుడనుగా నడుచుకొంటినా? అవును అవునని చెప్పుచు, కాదు కాదనునట్టు ప్రవర్తింపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా యోచించుచున్నానా?

17. kaavuna nēneelaagu uddheshin̄chi chapalachitthuḍanugaa naḍuchukoṇṭinaa? Avunu avunani cheppuchu, kaadu kaadanunaṭṭu pravarthimpavalenani naa yōchanalanu shareeraanusaaramugaa yōchin̄chuchunnaanaa?

18. దేవుడు నమ్మదగినవాడు గనుక మేము మీకు చెప్పిన వాక్యము అవునని చెప్పి కాదనునట్టుగా ఉండలేదు.

18. dhevuḍu nammadaginavaaḍu ganuka mēmu meeku cheppina vaakyamu avunani cheppi kaadanunaṭṭugaa uṇḍalēdu.

19. మాచేత, అనగా నా చేతను సిల్వాను చేతను తిమోతిచేతను, మీలో ప్రకటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు అవునని చెప్పి కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన అవుననువాడై యున్నాడు.

19. maachetha, anagaa naa chethanu silvaanu chethanu thimōthichethanu, meelō prakaṭimpabaḍina dhevuni kumaaruḍagu yēsukreesthu avunani cheppi kaadanuvaaḍai yuṇḍalēdu gaani aayana avunanuvaaḍai yunnaaḍu.

20. దేవుని వాగ్దానములు ఎన్నియైనను అన్నియు క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే యున్నవి గనుక మనద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయనవలన నిశ్చయములై యున్నవి.

20. dhevuni vaagdaanamulu enniyainanu anniyu kreesthunandu avunannaṭṭugaanē yunnavi ganuka manadvaaraa dhevuniki mahima kaluguṭakai avi aayanavalana nishchayamulai yunnavi.

21. మీతో కూడ క్రీస్తునందు నిలిచియుండునట్లుగా మమ్మును స్థిరపరచి అభిషేకించినవాడు దేవుడే.

21. meethoo kooḍa kreesthunandu nilichiyuṇḍunaṭlugaa mammunu sthiraparachi abhishēkin̄chinavaaḍu dhevuḍē.

22. ఆయన మనకు ముద్రవేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆత్మ అను సంచకరువును అనుగ్రహించి యున్నాడు.

22. aayana manaku mudravēsi, mana hrudayamulalō manaku aatma anu san̄chakaruvunu anugrahin̄chi yunnaaḍu.

23. మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు రాలేదు. నా ప్రాణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాక్షిగా పెట్టుచున్నాను.

23. meeyandu kanikaramu kaliginanduna nēnu marala korinthunaku raalēdu. Naa praaṇamuthooḍu induku dhevunini saakshigaa peṭṭuchunnaanu.

24. మీ విశ్వాసము మీద మేము ప్రభువులమని యీలాగు చెప్పుటలేదు గాని మీ ఆనందమునకు సహకారులమై యున్నాము; విశ్వాసముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉన్నారు.

24. mee vishvaasamu meeda mēmu prabhuvulamani yeelaagu cheppuṭalēdu gaani mee aanandamunaku sahakaarulamai yunnaamu; vishvaasamuchethanē meeru nilukaḍagaa unnaaru.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |