Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 9 | View All

1. పరిశుద్ధులకొరకైన యీ పరిచర్యనుగూర్చి మీ పేరు వ్రాయుటకు నా కగత్యములేదు.

2 కోరింథీయులకు 8:6-7, 2 కోరింథీయులకు 8:10-11.

2. మీ మనస్సు సిద్ధమై యున్నదని నేనెరుగుదును. అందువలన సంవత్సరమునుండి అకయ సిద్ధపడియున్నదని చెప్పి, నేను మిమ్మును గూర్చి మాసిదోనియవారియెదుట అతిశయపడుచున్నాను; మీ ఆసక్తిని చూచి అనేకులు ప్రేరేపింపబడిరి.

3. అయితే మిమ్మునుగూర్చిన మా అతిశయము ఈ విషయములో వ్యర్థముకాకుండునట్లు, నేను చెప్పిన ప్రకారము మీరు సిద్ధముగా ఉండుటకై యీ సహోదరులను పంపితిని.

2 కోరింథీయులకు 8:13, 2 కోరింథీయులకు 8:22-24. కొరింతులోని క్రైస్తవులు ఇంతకు ముందు ధారాళంగా సహాయం పంపించాలని ఆత్రుత కనపరిచారు. అయితే తరువాత ఆ చందాను సేకరించడంలో నిర్లక్ష్యంలో పడిపోయినట్టుంది (2 కోరింథీయులకు 8:10-11). అనేకమంది క్రైస్తవులు ఇంతే. మొదట్లో ఒక పని గురించి చాలా ఉత్సాహం చూపిస్తారు. సమయం గడుస్తున్నకొద్దీ ఆ ఉత్సాహం చల్లారి ఆ పనిని పూర్తి చేయరు. ఇది వారింకా పరిపక్వం కాలేదనీ, నిలకడ లేదనీ తెలియజేస్తున్నది.

4. మీరు సిద్ధపడని యెడల ఒకవేళ మాసిదోనియవారెవరైనను నాతోకూడ వచ్చి మీరు సిద్ధముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమ్మిక కలిగియున్నందుకు మేము సిగ్గు పరచబడుదుము; మీరును సిగ్గుపరచబడుదురని యిక చెప్పనేల?

5. కావున లోగడ ఇచ్చెదమని మీరు చెప్పిన ధర్మము పిసినితనముగా ఇయ్యక ధారాళముగా ఇయ్య వలెనని చెప్పి, సహోదరులు మీ యొద్దకు ముందుగావచ్చి దానిని జమచేయుటకై వారిని హెచ్చరించుట అవసరమని తలంచితిని.

వ 7. ఇవ్వడం విషయంలో విశ్వాసులు తాము ఉంచుకోగలిగినదంతా తమకే ఉంచుకోవాలని కోరరాదు. ఇవ్వక తప్పదు గనుక, ఇవ్వకుండా తప్పించుకునే మార్గం లేదు గనుక ఇవ్వడం అనేది ఉండకూడదు.

6. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెప్పవచ్చును.
సామెతలు 11:24, సామెతలు 22:9

సామెతలు 11:24-25; సామెతలు 19:17; సామెతలు 22:8-9; లూకా 6:38; గలతియులకు 6:7. ఎలాంటి సందేహానికీ తావులేకుండా దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. దేవునికి, ఇతరులకు ఇవ్వాలన్న మనసు కొందరు పేదలకు ఉండదు కాబట్టి లౌకికంగానూ, ఆధ్యాత్మికం గానూ కూడా వారు పేదలుగా ఉన్నారు, పేదలుగానే ఉండిపోతారు.

7. సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్య వలెను; దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును.
సామెతలు 22:8

వ 5; 2 కోరింథీయులకు 8:8. మనం ఇవ్వడం దేవునికి సంతోషం కలిగించాలంటే ఇష్టపూర్వకంగా హృదయంలోనుంచే అది రావాలి. దేవునికీ ఆయన ప్రజలకూ మన ప్రేమను చూపే చర్యగా అది ఉండాలి. అది ఆనందమయంగా ఉండాలే గాని ముఖం వేలాడేసుకుని దాన్ని చేయకూడదు. ప్రేమ ఉన్నవారికి ఇవ్వడం అనేది ఊపిరి తీసుకున్నంత సహజంగా ఉంది.

8. మరియఅన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు.

ఇతరులకు ఉదారంగా సంతోషంగా ఇచ్చేవారు నష్టపోరు. దీనికి వ్యతిరేకంగానే తరచుగా జరుగుతుంది – సామెతలు 11:24-25. ఇవ్వడం ఇష్టమున్న వారికి ఇచ్చేందుకు ఇష్టపడతాడు దేవుడు. దేవుడు విశ్వానికి పరిపాలకుడు, మనిషిని సౌభాగ్యవంతుణ్ణి చేయగలవాడు, లేదా నిరుపేదగా మార్చగలవాడు. ఇలా జరిగించే మానవ పధకాలు, ప్రణాళికలు, భూములు, వాతావరణ పరిస్థితులు తదితర కారకాలన్నీ దేవుని చేతిలో ఉన్నాయి. తనకు ఇష్టమైనవారికి మేలు కలిగేలా పరిస్థితులన్నిటినీ పని చేయించగలడు ఆయన. తనకు ఇష్టమైతే వారికోసం అద్భుతాలు కూడా చేయగలడు – 1 రాజులు 17:10-16; 2 రాజులు 4:1-7. కానీ సాధారణంగా ఆయన వారికి సామాన్య పద్ధతుల్లోనే వారికి దీవెనలు కలుగజేస్తాడు – సౌభాగ్యాన్ని వృద్ధి చేసేందుకు, పేదరికాన్ని తెచ్చి పెట్టగల విపత్తులనుంచి తనవారిని కాపాడేందుకు దేవుడు మనుషులనూ సాధారణ పరిస్థితులనూ వాడుకుంటాడు. తనవారు ఎప్పుడూ తమ భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితుల్లో వర్థిల్లేలా తన కృపను ఎలా కుమ్మరించాలో ఆయనకు తెలుసు. ఆయన అలా చెయ్యడానికి కారణం తాను దీవించిన వారికి “ప్రతి మంచి పని కోసమూ సమృద్ధి” ఉండాలనే. ఆయన దీవించినప్పుడు వారు గనుక అలా ప్రవర్తించకపోతే తాను ఇచ్చినంత తేలికగా తన దీవెనలను ఆయన తీసేసుకోగలడు.

9. ఇందు విషయమై అతడు వెదజల్లి దరిద్రులకిచ్చెను అతని నీతి నిరంతరము నిలుచును అని వ్రాయబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 112:9

విశ్వాసులు ఉదారంగా, సంతోషంగా ఇస్తే కలిగే కొన్ని ఫలితాలను పౌలు చెప్తున్నాడు. ఆ ఫలితాలు ఈ జీవితంలోనూ, రాబోయే జీవితంలోనూ కూడా ఉంటాయి. (వ 9). ఆ ఫలితాలేవంటే, వారు చేసినదాన్ని దేవుడెప్పుడూ మర్చిపోడు (వ 9; హెబ్రీయులకు 6:10) దేవుడు వారిని ఇహలోక సంబంధంగా దీవిస్తాడు (వ 10,11) వారు ఇవ్వడం ద్వారా దేవుని ప్రజల అవసరతలు తీరుతాయి (వ 12) క్రీస్తు శుభవార్తకు తాము లోబడ్డామని వారు రుజువు చేసినట్టవుతుంది (వ 13) ఇతరులు తమ ప్రార్థనల్లో వారిని ప్రేమపూర్వకంగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు (వ 14) వారి మూలంగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు, స్తుతులు విరివిగా అర్పించడం జరుగుతుంది (వ 11,12,13). ఈ చివరి ఫలితాన్ని పౌలు మూడుసార్లు చెప్పాడు. అతనికి అన్నిటికన్నా ఇది ముఖ్యం. 2 కోరింథీయులకు 1:11; 2 కోరింథీయులకు 4:15 కూడా చూడండి. అన్నిటిలోనూ దేవునికి మహిమ కలగడం అతని ముఖ్యాశయం (1 కోరింథీయులకు 10:31). ఆయన ప్రజలు ప్రవర్తించవలసిన రీతిలో ప్రవర్తిస్తే, ఆయనకు కృతజ్ఞతలు, స్తుతులు చెల్లించవలసిన రీతిలో చెల్లిస్తే ఆయనకు మహిమ కలుగుతుంది.

10. విత్తువానికి విత్తనమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు మీకు విత్తనము దయచేసి విస్తరింపచేసి, మీరు ప్రతి విషయములో పూర్ణౌదార్య భాగ్యముగలవారగునట్లు, మీ నీతిఫలములు వృద్ధిపొం దించును.
యెషయా 55:10, హోషేయ 10:12

దేవుడు ఇలాంటివి చేయగలడని వ 8 చెప్తున్నది. విశ్వాసులు ఉదారంగా సంతోషంగా ఇచ్చేవారైతే దేవుడు వీటిని చేస్తాడని పౌలు వారికి చెప్తున్నాడు. దేవుడు ఉదారంగా ఇచ్చే వారినందరినీ ధనికులుగా చేస్తాడని ఒక సాధారణ సత్యంగా పౌలు దీన్ని చెప్పడం లేదు. సంతోషంగా దేవుని పనికోసం ఇస్తూ కూడా పేదలుగానే ఉండిపోయినవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు (బహుశా సంతోషంగా ఇవ్వకపోతే వారికుండే పేదరికం కన్నా ఇది తక్కువ కావచ్చు). ఏది ఏమైనా ఇహలోక సౌభాగ్యాన్ని మనం కోరరాదు (1 తిమోతికి 6:6-8 చూడండి). మనకు సంపదలు కావాలని మనం గనుక కోరుతున్నామంటే దేవునికోసం, ఆయన ప్రజలకోసం మరింతగా ఇవ్వగలిగేటందుకే అలా కోరాలి. ఇచ్చిన దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ మనకు లభిస్తుంది గదా అని ఇవ్వడం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టదు. నిజానికి అది మారువేషంలో ఉన్న స్వార్థం మాత్రమే. దేవుని కృపకు మనలను పాత్రులను చేసే యోగ్యతను అది మనకు ఇస్తుందనుకోవడం చాలా పొరపాటు. పేదలైన విశ్వాసుల గురించి యేసు ఆశీర్వచనం పలికాడనీ, సంపదల విషయం మనుషులను హెచ్చరించాడని మనమెప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి (లూకా 6:20, లూకా 6:24).

11. ఇట్టి, ఔదార్యమువలన మాద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపబడును.

12. ఏలయనగా ఈ సేవనుగూర్చిన పరిచర్య పరిశుద్ధుల అక్కరలకు సహాయము కలుగజేయుట మాత్రము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెల్లించు కృతజ్ఞతాస్తుతుల మూలముగా విస్తరించుచున్నది.

13. ఏలాగనగా క్రీస్తుసువార్తను అంగీకరింతుమని ఒప్పుకొనుట యందు మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదార్యముగా ధర్మము చేసి నందుచేతను, ఈ పరిచర్య మూలముగా మీ యోగ్యత కనబడినందున వారు దేవుని మహిమపరచుచున్నారు.

ఉదారంగా ఇవ్వడం దేన్ని రుజువు చేస్తున్నదో చూడండి. అలా ఇవ్వకపోవడం దీనికి వ్యతిరేక పరిస్థితిని నిరూపిస్తుంది.

14. మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అత్యధికమైన కృపను చూచి, వారు మీ నిమిత్తమై ప్రార్థన చేయుచు, మిమ్మును చూడవలెనని ఎక్కువ కోరిక గలవారై యున్నారు.

15. చెప్ప శక్యము కాని ఆయన వరమును గూర్చి దేవునికి స్తోత్రము.

మనుషులకు దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చినవి అనేకం. అవి గొప్పవి (కీర్తనల గ్రంథము 68:35; కీర్తనల గ్రంథము 127:2-3; కీర్తనల గ్రంథము 146:7; సామెతలు 2:6-7; మత్తయి 7:11; యోహాను 14:27; అపో. కార్యములు 5:31; అపో. కార్యములు 14:17; అపో. కార్యములు 15:8; అపో. కార్యములు 17:25; రోమీయులకు 5:17; రోమీయులకు 6:23; 1 కోరింథీయులకు 7:7; 1 కోరింథీయులకు 12:7-11; ఎఫెసీయులకు 2:8; ఫిలిప్పీయులకు 1:29; 2 తిమోతికి 3:16; యాకోబు 1:5, యాకోబు 1:17). అయితే బహుశా పౌలు ఇక్కడ అన్నిటిలోకీ శ్రేష్ఠమైన, వర్ణనాతీతమైనదాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు – యోహాను 3:16; రోమీయులకు 8:32; యెషయా 9:6. ఇవ్వడమంటే ఏమిటో విశ్వాసులంతా అర్థం చేసుకోవాలనీ, దేవుడిచ్చినట్టు ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలనీ పౌలు దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. విశ్వాసులు ఇవ్వడానికి సంబంధించిన సత్యాన్ని క్లుప్తంగా ఇలా చెప్పవచ్చు: ఇవ్వగలగడం దేవుడిచ్చే సామర్థ్యం, విశ్వాసుల హృదయాల్లో బ్రతుకుల్లో పని చేసే దేవుని కృప (2 కోరింథీయులకు 8:1; రోమీయులకు 12:6-8) అది విశ్వాసులు కోరి పొందవలసిన ఒక విశేషావకాశం, ఆధిక్యతలాంటిది (2 కోరింథీయులకు 8:4) మన ప్రేమ, విధేయత ఎంత యథార్థమైనదో అది పరీక్షిస్తుంది – ఇవ్వడం లేదంటే ప్రేమ లేదు. కొద్దిగా ఇస్తుంటే కొద్దిగా ప్రేమ ఉంది. ఎక్కువ ఇస్తే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంది (2 కోరింథీయులకు 8:8) అది దేవుని స్వభావం (2 కోరింథీయులకు 8:9) హృదయం సరిగా ఉంటే చిన్న చిన్న మొత్తాలైనా దేవునికి అంగీకారమే (2 కోరింథీయులకు 8:12; మార్కు 12:41-44) సమృద్ధిగా ఉన్నవారికీ, అవసరతలో ఉన్నవారికీ మధ్యగల వ్యత్యాసాన్ని పూడ్చడమే ఇవ్వడంలోని ఒక ఉద్దేశం (2 కోరింథీయులకు 8:13) ఇవ్వడం “పవిత్రుల కోసమైన సేవ” (2 కోరింథీయులకు 9:1) ఇవ్వడమనేది స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా ఉండాలి (2 కోరింథీయులకు 9:5, 2 కోరింథీయులకు 9:7) దానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అది తీసుకువస్తుంది (2 కోరింథీయులకు 9:6, 2 కోరింథీయులకు 9:8-11, 2 కోరింథీయులకు 9:14) దేవునికి కృతజ్ఞతలు, స్తుతులు కలగడానికి అది కారణమౌతుంది (2 కోరింథీయులకు 9:11-13). దేవునికి, లేక ఇతరులకు ఇవ్వడం గురించి ఇతర రిఫరెన్సులు – నిర్గమకాండము 35:5-9; లేవీయకాండము 7:12-13; లేవీయకాండము 27:30; సంఖ్యాకాండము 18:21, సంఖ్యాకాండము 18:24; ద్వితీయోపదేశకాండము 14:28-29; ద్వితీయోపదేశకాండము 15:10; 2 సమూయేలు 24:24; 1 దినవృత్తాంతములు 29:3, 1 దినవృత్తాంతములు 29:5, 1 దినవృత్తాంతములు 29:9, 1 దినవృత్తాంతములు 29:14; కీర్తనల గ్రంథము 37:26; సామెతలు 11:24-25; సామెతలు 19:17; సామెతలు 22:9; ప్రసంగి 11:1-2; మలాకీ 1:7-8, మలాకీ 1:14; మలాకీ 3:8-10; మత్తయి 6:1-2, మత్తయి 6:19-20; మత్తయి 19:21; మార్కు 12:41-44; లూకా 6:38; అపో. కార్యములు 20:35; రోమీయులకు 12:13; 1 తిమోతికి 6:18-19; హెబ్రీయులకు 6:10; యాకోబు 2:15-16; 1 యోహాను 3:17.


Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.