Galatians - గలతీయులకు 1 | View All

1. మనుష్యుల మూలముగానైనను ఏ మనుష్యునివలననైనను కాక, యేసుక్రీస్తు వలనను, ఆయనను మృతులలోనుండి లేపిన తండ్రియైన దేవునివలనను అపొస్తలుడుగా నియ మింపబడిన పౌలను నేనును,

1. manushyula moolamugaanainanu ē manushyunivalananainanu kaaka, yēsukreesthu valananu, aayananu mruthulalōnuṇḍi lēpina thaṇḍriyaina dhevunivalananu aposthaluḍugaa niya mimpabaḍina paulanu nēnunu,

2. నాతో కూడనున్న సహో దరులందరును, గలతీయలోనున్న సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. naathoo kooḍanunna sahō darulandarunu, galatheeyalōnunna saṅghamulaku shubhamani cheppi vraayunadhi.

3. తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక.

3. thaṇḍriyaina dhevuninuṇḍiyu mana prabhuvaina yēsukreesthunuṇḍiyu meeku krupayu samaadhaanamunu kalugunu gaaka.

4. మన తండ్రియైన దేవుని చిత్త ప్రకారము క్రీస్తు మనలను ప్రస్తుతపు దుష్టకాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమిత్తము తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను.

4. mana thaṇḍriyaina dhevuni chittha prakaaramu kreesthu manalanu prasthuthapu dushṭakaalamulōnuṇḍi vimōchimpavalenani mana paapamula nimitthamu thannu thaanu appagin̄chukonenu.

5. దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

5. dhevuniki yugayugamulaku mahima kalugunu gaaka. aamēn‌.

6. క్రీస్తు కృపనుబట్టి మిమ్మును పిలిచినవానిని విడిచి, భిన్నమైన సువార్తతట్టుకు మీరింత త్వరగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశ్చర్యమగుచున్నది.

6. kreesthu krupanubaṭṭi mimmunu pilichinavaanini viḍichi, bhinnamaina suvaarthathaṭṭuku meerintha tvaragaa thirigipōvuṭa chooḍagaa naakaashcharyamaguchunnadhi.

7. అది మరియొక సువార్త కాదుగాని, క్రీస్తు సువార్తను చెరుపగోరి మిమ్మును కలవరపరచువారు కొందరున్నారు.

7. adhi mariyoka suvaartha kaadugaani, kreesthu suvaarthanu cherupagōri mimmunu kalavaraparachuvaaru kondarunnaaru.

8. మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్తగాక మరియొక సువార్తను మేమైనను పరలోకమునుండి వచ్చిన యొక దూతయైనను మీకు ప్రకటించినయెడల అతడు శాపగ్రస్తుడవును గాక.

8. mēmu meeku prakaṭin̄china suvaarthagaaka mariyoka suvaarthanu mēmainanu paralōkamunuṇḍi vachina yoka doothayainanu meeku prakaṭin̄chinayeḍala athaḍu shaapagrasthuḍavunu gaaka.

9. మేమిది వరకు చెప్పిన ప్రకారమిప్పుడును మరల చెప్పుచున్నాము; మీరు అంగీకరించిన సువార్త గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు ప్రకటించిన యెడల వాడు శాపగ్రస్తుడవును గాక.

9. mēmidi varaku cheppina prakaaramippuḍunu marala cheppuchunnaamu; meeru aṅgeekarin̄china suvaartha gaaka mariyokaṭi yevaḍainanu meeku prakaṭin̄china yeḍala vaaḍu shaapagrasthuḍavunu gaaka.

10. ఇప్పుడు నేను మనుష్యుల దయను సంపాదించు కొన జూచుచున్నానా దేవుని దయను సంపాదించుకొన జూచుచున్నానా? నేను మనుష్యులను సంతోషపెట్టగోరుచు న్నానా? నేనిప్పటికిని మనుష్యులను సంతోష పెట్టువాడనైతే క్రీస్తుదాసుడను కాకయేపోవుదును.

10. ippuḍu nēnu manushyula dayanu sampaadhin̄chu kona joochuchunnaanaa dhevuni dayanu sampaadhin̄chukona joochuchunnaanaa? Nēnu manushyulanu santhooshapeṭṭagōruchu nnaanaa? Nēnippaṭikini manushyulanu santhoosha peṭṭuvaaḍanaithē kreesthudaasuḍanu kaakayēpōvudunu.

11. సహోదరులారా, నేను ప్రకటించిన సువార్త మనుష్యుని యోచనప్రకారమైనది కాదని మీకు తెలియ జెప్పు చున్నాను.

11. sahōdarulaaraa, nēnu prakaṭin̄china suvaartha manushyuni yōchanaprakaaramainadhi kaadani meeku teliya jeppu chunnaanu.

12. మనుష్యునివలన దానిని నేను పొందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపనులేదు గాని యేసుక్రీస్తు బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది.

12. manushyunivalana daanini nēnu pondalēdu, naakevaḍunu daani bōdhimpanulēdu gaani yēsukreesthu bayaluparachuṭavalananē adhi naaku labhin̄chinadhi.

13. పూర్వ మందు యూదమతస్థుడనై యున్నప్పుడు నేను దేవుని సంఘమును అపరిమితముగా హింసించి నాశనముచేయుచు

13. poorva mandu yoodamathasthuḍanai yunnappuḍu nēnu dhevuni saṅghamunu aparimithamugaa hinsin̄chi naashanamucheyuchu

14. నా పితరుల పారంపర్యాచారమందు విశేషాసక్తి గలవాడనై, నా స్వజాతీయులలో నా సమానవయస్కులైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధిక్యతనొందితినని నా నడవడినిగూర్చి మీరు వింటిరి.

14. naa pitharula paaramparyaachaaramandu vishēshaasakthi galavaaḍanai, naa svajaatheeyulalō naa samaanavayaskulaina anēkulakaṇṭe yoodula mathamulō aadhikyathanondithinani naa naḍavaḍinigoorchi meeru viṇṭiri.

15. అయినను తల్లిగర్భము నందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరచి, తన కృపచేత నన్ను పిలిచిన దేవుడు నేను అన్య జనులలో తన కుమారుని ప్రకటింపవలెనని
యెషయా 49:1, యిర్మియా 1:5

15. ayinanu thalligarbhamu nandu paḍinadhi modalukoni nannu pratyēkaparachi, thana krupachetha nannu pilichina dhevuḍu nēnu anya janulalō thana kumaaruni prakaṭimpavalenani

16. ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగ్రహించినప్పుడు మనుష్యమాత్రులతో నేను సంప్రతింపలేదు.

16. aayananu naayandu bayaluparapa nanugrahin̄chinappuḍu manushyamaatrulathoo nēnu samprathimpalēdu.

17. నాకంటె ముందుగా అపొస్తలులైన వారియొద్దకు యెరూషలేమునకైనను వెళ్లనులేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళ్లితిని;పిమ్మట దమస్కు పట్టణమునకు తిరిగి వచ్చితిని.

17. naakaṇṭe mundhugaa aposthalulaina vaariyoddhaku yerooshalēmunakainanu veḷlanulēdu gaani veṇṭanē arēbiyaa dheshamulōniki veḷlithini;pimmaṭa damasku paṭṭaṇamunaku thirigi vachithini.

18. అటుపైని మూడు సంవత్సరములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచ్చి అతనితోకూడ పదునయిదు దినములుంటిని.

18. aṭupaini mooḍu samvatsaramulaina tharuvaatha kēphaanu parichayamu chesikonavalenani yerooshalēmunaku vachi athanithookooḍa padunayidu dinamuluṇṭini.

19. అతనిని తప్ప అపొస్తలులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, ప్రభువుయొక్క సహోదరుడైన యాకోబును మాత్రము చూచితిని.

19. athanini thappa aposthalulalō mari evanini nēnu chooḍalēdu gaani, prabhuvuyokka sahōdaruḍaina yaakōbunu maatramu chuchithini.

20. నేను మీకు వ్రాయుచున్న యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని యెదుట నేను అబద్ధమాడుట లేదు.

20. nēnu meeku vraayuchunna yee saṅgathula vishayamai, yidigō dhevuni yeduṭa nēnu abaddhamaaḍuṭa lēdu.

21. పిమ్మట సిరియ, కిలికియ ప్రాంతములలోనికి వచ్చి తిని.

21. pimmaṭa siriya, kilikiya praanthamulalōniki vachi thini.

22. క్రీస్తునందున్న యూదయసంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము లేకుండెను గాని

22. kreesthunandunna yoodayasaṅghamulavaariki naa mukhaparichayamu lēkuṇḍenu gaani

23. మునుపు మనలను హింసపెట్టినవాడు తాను పూర్వమందు పాడుచేయుచు వచ్చిన మతమును ప్రకటించుచున్నాడను సంగతిమాత్రమే విని,

23. munupu manalanu hinsapeṭṭinavaaḍu thaanu poorvamandu paaḍucheyuchu vachina mathamunu prakaṭin̄chuchunnaaḍanu saṅgathimaatramē vini,

24. వారు నన్ను బట్టి దేవుని మహిమ పరచిరి.

24. vaaru nannu baṭṭi dhevuni mahima parachiri.Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |