Galatians - గలతీయులకు 3 | View All

1. ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిమ్మును ఎవడు భ్రమపెట్టెను? సిలువవేయబడినవాడైనట్టుగా యేసు క్రీస్తు మీ కన్నులయెదుట ప్రదర్శింపబడెనుగదా!

1. ō avivēkulaina galatheeyulaaraa, mimmunu evaḍu bhramapeṭṭenu? Siluvavēyabaḍinavaaḍainaṭṭugaa yēsu kreesthu mee kannulayeduṭa pradarshimpabaḍenugadaa!

2. ఇది మాత్రమే మీవలన తెలిసికొనగోరుచున్నాను; ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలవలన ఆత్మను పొందితిరా లేక విశ్వాస ముతో వినుటవలన పొందితిరా?

2. idi maatramē meevalana telisikonagōruchunnaanu; dharmashaastra sambandha kriyalavalana aatmanu pondithiraa lēka vishvaasa muthoo vinuṭavalana pondithiraa?

3. మీరింత అవివేకులైతిరా? మొదట ఆత్మానుసారముగా ఆరంభించి, యిప్పుడు శరీ రానుసారముగా పరిపూర్ణులగుదురా?

3. meerintha avivēkulaithiraa? Modaṭa aatmaanusaaramugaa aarambhin̄chi, yippuḍu sharee raanusaaramugaa paripoorṇulaguduraa?

4. వ్యర్థముగానేయిన్ని కష్టములు అనుభవించితిరా? అది నిజముగా వ్యర్థ మగునా?

4. vyarthamugaanēyinni kashṭamulu anubhavin̄chithiraa? adhi nijamugaa vyartha magunaa?

5. ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి, మీలో అద్భుత ములు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్రసంబంధ క్రియలవలననా లేక విశ్వాసముతో వినుటవలననా చేయించుచున్నాడు?

5. aatmanu meeku anugrahin̄chi, meelō adbhutha mulu cheyin̄chuvaaḍu dharmashaastrasambandha kriyalavalananaa lēka vishvaasamuthoo vinuṭavalananaa cheyin̄chuchunnaaḍu?

6. అబ్రాహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా యెంచ బడెను.
ఆదికాండము 15:6

6. abraahaamu dhevuni nammenu adhi athaniki neethigaa yen̄cha baḍenu.

7. కాబట్టి విశ్వాససంబంధులే అబ్రాహాము కుమారులని మీరు తెలిసికొనుడి.

7. kaabaṭṭi vishvaasasambandhulē abraahaamu kumaarulani meeru telisikonuḍi.

8. దేవుడు విశ్వాస మూలముగా అన్యజనులను నీతిమంతులుగా తీర్చునని లేఖ నము ముందుగా చూచినీయందు అన్యజనులందరును ఆశీర్వదింపబడుదురు అని అబ్రాహామునకు సువార్తను ముందుగా ప్రకటించెను.
ఆదికాండము 12:3, ఆదికాండము 18:18

8. dhevuḍu vishvaasa moolamugaa anyajanulanu neethimanthulugaa theerchunani lēkha namu mundhugaa chuchineeyandu anyajanulandarunu aasheervadhimpabaḍuduru ani abraahaamunaku suvaarthanu mundhugaa prakaṭin̄chenu.

9. కాబట్టి విశ్వాససంబంధులే విశ్వాసముగల అబ్రాహాముతో కూడ ఆశీర్వదింపబడుదురు.

9. kaabaṭṭi vishvaasasambandhulē vishvaasamugala abraahaamuthoo kooḍa aasheervadhimpabaḍuduru.

10. ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు సంబంధులందరు శాపమునకు లోనైయున్నారు. ఎందుకనగాధర్మశాస్త్రగ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నియుచేయుటయందు నిలుకడగా ఉండని ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడియున్నది.
ద్వితీయోపదేశకాండము 27:26

10. dharmashaastramu vidhin̄china kriyalaku sambandhulandaru shaapamunaku lōnaiyunnaaru. Endukanagaadharmashaastragranthamandu vraayabaḍina vidhulanniyucheyuṭayandu nilukaḍagaa uṇḍani prathivaaḍunu shaapagrasthuḍu ani vraayabaḍiyunnadhi.

11. ధర్మశాస్త్రముచేత ఎవడును దేవునియెదుట నీతిమంతుడని తీర్చబడడను సంగతి స్పష్టమే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవించును.
హబక్కూకు 2:4

11. dharmashaastramuchetha evaḍunu dhevuniyeduṭa neethimanthuḍani theerchabaḍaḍanu saṅgathi spashṭamē. yēlayanagaa neethimanthuḍu vishvaasamoolamugaa jeevin̄chunu.

12. ధర్మ శాస్త్రము విశ్వాససంబంధమైనది కాదు గాని దాని విధులను ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును.
లేవీయకాండము 18:5

12. dharma shaastramu vishvaasasambandhamainadhi kaadu gaani daani vidhulanu aacharin̄chuvaaḍu vaaṭivalananē jeevin̄chunu.

13. ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసమువలన మనకు లభించునట్లు, అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తుయేసుద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై, క్రీస్తు మనకోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రముయొక్క శాపమునుండి విమో చించెను;
ద్వితీయోపదేశకాండము 21:23

13. aatmanu goorchina vaagdaanamu vishvaasamuvalana manaku labhin̄chunaṭlu, abraahaamu pondina aasheervachanamu kreesthuyēsudvaaraa anyajanulaku kaluguṭakai, kreesthu manakōsamu shaapamai manalanu dharmashaastramuyokka shaapamunuṇḍi vimō chin̄chenu;

14. ఇందునుగూర్చిమ్రానుమీద వ్రేలాడిన ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడియున్నది.

14. indunugoorchimraanumeeda vrēlaaḍina prathivaaḍunu shaapagrasthuḍu ani vraayabaḍiyunnadhi.

15. సహోదరులారా, మనుష్యరీతిగా మాటలాడు చున్నాను; మనుష్యుడుచేసిన ఒడంబడికయైనను స్థిరపడిన తరువాత ఎవడును దాని కొట్టివేయడు, దానితో మరేమియు కలుపడు.

15. sahōdarulaaraa, manushyareethigaa maaṭalaaḍu chunnaanu; manushyuḍuchesina oḍambaḍikayainanu sthirapaḍina tharuvaatha evaḍunu daani koṭṭivēyaḍu, daanithoo marēmiyu kalupaḍu.

16. అబ్రాహామునకును అతని సంతానము నకును వాగ్దానములు చేయబడెను; ఆయన అనేకులను గూర్చి అన్నట్టునీ సంతానములకును అని చెప్పక ఒకని గూర్చి అన్నట్టేనీ సంతానమునకును అనెను; ఆ
ఆదికాండము 12:7, ఆదికాండము 13:15, ఆదికాండము 17:7, ఆదికాండము 22:18, ఆదికాండము 24:7

16. abraahaamunakunu athani santhaanamu nakunu vaagdaanamulu cheyabaḍenu; aayana anēkulanu goorchi annaṭṭunee santhaanamulakunu ani cheppaka okani goorchi annaṭṭēnee santhaanamunakunu anenu; aa

17. నేను చెప్పునదేమనగానాలుగువందల ముప్పది సంవత్సరములైన తరువాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము, వాగ్దానమును నిరర్థకము చేయునంతగా పూర్వమందు దేవునిచేత స్థిరపరచబడిన నిబంధనను కొట్టివేయదు.
నిర్గమకాండము 12:40

17. nēnu cheppunadhemanagaanaaluguvandala muppadhi samvatsaramulaina tharuvaatha vachina dharmashaastramu, vaagdaanamunu nirarthakamu cheyunanthagaa poorvamandu dhevunichetha sthiraparachabaḍina nibandhananu koṭṭivēyadu.

18. ఆ స్వాస్థ్యము ధర్మశాస్త్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక వాగ్దానమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబ్రాహామునకు వాగ్దానము వలననే దానిని అనుగ్రహిం చెను.

18. aa svaasthyamu dharmashaastramoolamugaa kaliginayeḍala ika vaagdaanamoolamugaa kaliginadhi kaadu. Ayithē dhevuḍu abraahaamunaku vaagdaanamu valananē daanini anugrahiṁ chenu.

19. ఆలాగైతే ధర్మశాస్త్ర మెందుకు? ఎవనికి ఆ వాగ్దా నము చేయబడెనో ఆ సంతానము వచ్చువరకు అది అతి క్రమములనుబట్టి దానికి తరువాత ఇయ్యబడెను; అది మధ్యవర్తిచేత దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడెను.

19. aalaagaithē dharmashaastra menduku? Evaniki aa vaagdaa namu cheyabaḍenō aa santhaanamu vachuvaraku adhi athi kramamulanubaṭṭi daaniki tharuvaatha iyyabaḍenu; adhi madhyavarthichetha dhevadoothala dvaaraa niyamimpabaḍenu.

20. మధ్యవర్తి యొకనికి మధ్యవర్తి కాడు గాని దేవుడొక్కడే.

20. madhyavarthi yokaniki madhyavarthi kaaḍu gaani dhevuḍokkaḍē.

21. ధర్మశాస్త్రము దేవుని వాగ్దానములకు విరోధమైనదా? అట్లనరాదు. జీవింపచేయ శక్తిగల ధర్మశాస్త్రము ఇయ్యబడి యున్నయెడల వాస్తవముగా నీతిధర్మశాస్త్రమూలముగానే కలుగును గాని

21. dharmashaastramu dhevuni vaagdaanamulaku virōdhamainadaa? Aṭlanaraadu. jeevimpacheya shakthigala dharmashaastramu iyyabaḍi yunnayeḍala vaasthavamugaa neethidharmashaastramoolamugaanē kalugunu gaani

22. యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాస మూలముగా కలిగిన వాగ్దానము విశ్వసించువారికి అనుగ్రహింపబడునట్లు, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను.

22. yēsukreesthunandali vishvaasa moolamugaa kaligina vaagdaanamu vishvasin̄chuvaariki anugrahimpabaḍunaṭlu, lēkhanamu andarini paapamulō bandhin̄chenu.

23. విశ్వాసము వెల్లడికాకమునుపు, ఇక ముందుకు బయలు పరచబడబోవు విశ్వాసమవలంబింపవలసిన వారముగా చెరలో ఉంచబడినట్టు మనము ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారమైతివిు.

23. vishvaasamu vellaḍikaakamunupu, ika munduku bayalu parachabaḍabōvu vishvaasamavalambimpavalasina vaaramugaa cheralō un̄chabaḍinaṭṭu manamu dharmashaastramunaku lōnaina vaaramaithivi.

24. కాబట్టి మనము విశ్వాసమూలమున నీతి మంతులమని తీర్చబడునట్లు క్రీస్తు నొద్దకు మనలను నడి పించుటకు ధర్మశాస్త్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను.

24. kaabaṭṭi manamu vishvaasamoolamuna neethi manthulamani theerchabaḍunaṭlu kreesthu noddhaku manalanu naḍi pin̄chuṭaku dharmashaastramu manaku baalashikshakuḍaayenu.

25. అయితే విశ్వాసము వెల్లడియాయెను గనుక ఇక బాలశిక్షకుని క్రింద ఉండము.

25. ayithē vishvaasamu vellaḍiyaayenu ganuka ika baalashikshakuni krinda uṇḍamu.

26. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరు విశ్వాసమువలన దేవుని కుమారులై యున్నారు.

26. yēsukreesthunandu meerandaru vishvaasamuvalana dhevuni kumaarulai yunnaaru.

27. క్రీస్తు లోనికి బాప్తిస్మముపొందిన మీరందరు క్రీస్తును ధరించుకొనియున్నారు.

27. kreesthu lōniki baapthismamupondina meerandaru kreesthunu dharin̄chukoniyunnaaru.

28. ఇందులో యూదుడని గ్రీసుదేశస్థుడని లేదు, దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు; యేసుక్రీస్తునందు మీరందరును ఏకముగా ఉన్నారు.

28. indulō yooduḍani greesudheshasthuḍani lēdu, daasuḍani svathantruḍani lēdu, purushuḍani stree ani lēdu; yēsukreesthunandu meerandarunu ēkamugaa unnaaru.

29. మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే3 ఆ పక్షమందు అబ్రాహాముయొక్క సంతానమైయుండి వాగ్దాన ప్రకారము వారసులైయున్నారు.

29. meeru kreesthu sambandhulaithē3 aa pakshamandu abraahaamuyokka santhaanamaiyuṇḍi vaagdaana prakaaramu vaarasulaiyunnaaru.Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |