Ephesians - ఎఫెసీయులకు 1 | View All

1. దేవుని చిత్తమువలన క్రీస్తుయేసు అపొస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసులోనున్న పరిశుద్ధులును క్రీస్తుయేసునందు విశ్వాసులునైనవారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది

1. dhevuni chitthamuvalana kreesthuyēsu aposthaluḍaina paulu ephesulōnunna parishuddhulunu kreesthuyēsunandu vishvaasulunainavaariki shubhamani cheppi vraayunadhi

2. మన తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక.

2. mana thaṇḍriyaina dhevuninuṇḍiyu prabhuvaina yēsukreesthu nuṇḍiyu meeku krupayu samaadhaanamunu kalugunu gaaka.

3. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుయొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోకవిషయములలో ఆత్మసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకనుగ్రహించెను.

3. mana prabhuvaina yēsukreesthuyokka thaṇḍriyagu dhevuḍu sthuthimpabaḍunu gaaka. aayana kreesthunandu paralōkavishayamulalō aatmasambandhamaina prathi aasheervaadamunu manakanugrahin̄chenu.

4. ఎట్లనగా తన ప్రియునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకుకీర్తి కలుగునట్లు,

4. eṭlanagaa thana priyuniyandu thaanu uchithamugaa manakanugrahin̄china thana krupaamahimakukeerthi kalugunaṭlu,

5. తన చిత్త ప్రకారమైన దయాసంకల్పముచొప్పున,యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై,మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని,

5. thana chittha prakaaramaina dayaasaṅkalpamuchoppuna,yēsukreesthu dvaaraa thanaku kumaarulanugaa sveekarin̄chuṭakai,manalanu mundhugaa thana kōsamu nirṇayin̄chukoni,

6. మనము తన యెదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై యుండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడకమునుపే, ప్రేమచేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను.

6. manamu thana yeduṭa parishuddhulamunu nirdōshulamunai yuṇḍavalenani jagatthu punaadhi vēyabaḍakamunupē, prēmachetha aayana kreesthulō manalanu ērparachukonenu.

7. దేవుని కృపామహదైశ్వర్యమునుబట్టి ఆ ప్రియునియందు ఆయన రక్తమువలన మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియున్నది.

7. dhevuni krupaamahadaishvaryamunubaṭṭi aa priyuniyandu aayana rakthamuvalana manaku vimōchanamu, anagaa mana aparaadhamulaku kshamaapaṇa manaku kaligiyunnadhi.

8. కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరుగవలసిన యేర్పాటునుబట్టి, ఆయన తన దయాసంకల్పముచొప్పున తన చిత్తమునుగూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి,

8. kaalamu sampoorṇamainappuḍu jarugavalasina yērpaaṭunubaṭṭi, aayana thana dayaasaṅkalpamuchoppuna thana chitthamunugoorchina marmamunu manaku teliyajēsi,

9. మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞానవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల విస్తరింపజేసెను.

9. manaku sampoorṇamaina gnaanavivēchana kaluguṭaku, aa krupanu manayeḍala vistharimpajēsenu.

10. ఈ సంకల్పమునుబట్టి ఆయన పరలోకములో ఉన్నవేగాని, భూమిమీద ఉన్నవేగాని, సమస్తమును క్రీస్తునందు ఏకముగా సమకూర్చవలెనని తనలోతాను నిర్ణయించుకొనెను.

10. ee saṅkalpamunubaṭṭi aayana paralōkamulō unnavēgaani, bhoomimeeda unnavēgaani, samasthamunu kreesthunandu ēkamugaa samakoorchavalenani thanalōthaanu nirṇayin̄chukonenu.

11. మరియక్రీస్తునందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు కీర్తికలుగజేయవలెనని,

11. mariyu kreesthunandu mundhugaa nireekshin̄china manamu thana mahimaku keerthikalugajēyavalenani,

12. దేవుడు తన చిత్తప్రకారమైన సంకల్పమునుబట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి, ఆయన యందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను. ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయముచొప్పున సమస్తకార్యములను జరిగించుచున్నాడు.

12. dhevuḍu thana chitthaprakaaramaina saṅkalpamunubaṭṭi manalanu mundhugaa nirṇayin̄chi, aayana yandu svaasthyamugaa ērparachenu. aayana thana chitthaanusaaramugaa chesina nirṇayamuchoppuna samasthakaaryamulanu jarigin̄chuchunnaaḍu.

13. మీరును సత్యవాక్యమును, అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని, క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి, వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితిరి.

13. meerunu satyavaakyamunu, anagaa mee rakshaṇa suvaarthanu vini, kreesthunandu vishvaasamun̄chi, vaagdaanamu cheyabaḍina aatmachetha mudrimpabaḍithiri.

14. దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన ప్రజలకు విమోచనము కలుగు నిమిత్తము ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా ఉన్నాడు.

14. dhevuni mahimaku keerthi kaluguṭakai aayana sampaadhin̄chukonina prajalaku vimōchanamu kalugu nimitthamu ee aatma mana svaasthyamunaku san̄chakaruvugaa unnaaḍu.

15. ఈ హేతువుచేత, ప్రభువైన యేసునందలి మీ విశ్వాసమునుగూర్చియు, పరిశుద్ధులందరియెడల మీరు చూపుచున్న విశ్వాసమును గూర్చియు, నేను వినినప్పటినుండి

15. ee hēthuvuchetha, prabhuvaina yēsunandali mee vishvaasamunugoorchiyu, parishuddhulandariyeḍala meeru choopuchunna vishvaasamunu goorchiyu, nēnu vininappaṭinuṇḍi

16. మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.

16. mee vishayamai maanaka dhevuniki kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuchunnaanu.

17. మరియు మీ మనో నేత్రములు వెలిగింప బడినందున, ఆయన మిమ్మును పిలిచిన పిలుపువల్లనైన నిరీక్షణ యెట్టిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యముయొక్క మహిమైశ్వర్యమెట్టిదో,
యెషయా 11:2

17. mariyu mee manō nētramulu veligimpa baḍinanduna, aayana mimmunu pilichina pilupuvallanaina nireekshaṇa yeṭṭidō, parishuddhulalō aayana svaasthyamuyokka mahimaishvaryameṭṭidō,

18. ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తియొక్క అపరి మితమైన మహాత్మ్యమెట్టిదో, మీరు తెలిసికొనవలెనని,
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:3, ద్వితీయోపదేశకాండము 33:27-29

18. aayana kreesthunandu viniyōgaparachina balaathishayamunubaṭṭi vishvasin̄chu mana yandu aayana choopuchunna thana shakthiyokka apari mithamaina mahaatmyameṭṭidō, meeru telisikonavalenani,

19. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుయొక్క దేవుడైన మహిమ స్వరూపియగు తండ్రి, తన్ను తెలిసికొనుటయందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయునుగల మనస్సు అనుగ్రహించునట్లు, నేను నా ప్రార్థనలయందు మిమ్మునుగూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను.

19. mana prabhuvaina yēsukreesthuyokka dhevuḍaina mahima svaroopiyagu thaṇḍri, thannu telisikonuṭayandu meeku gnaanamunu pratyakshathayunugala manassu anugrahin̄chunaṭlu, nēnu naa praarthanalayandu mimmunugoorchi vignaapana cheyuchunnaanu.

20. ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత క్రీస్తును మృతులలోనుండి లేపి, సమస్తమైన ఆధిపత్యముకంటెను అధికారముకంటెను శక్తికంటెను ప్రభుత్వముకంటెను, ఈ యుగమునందుమాత్రమే
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

20. aayana aa balaathishayamuchetha kreesthunu mruthulalōnuṇḍi lēpi, samasthamaina aadhipatyamukaṇṭenu adhikaaramukaṇṭenu shakthikaṇṭenu prabhutvamukaṇṭenu, ee yugamunandumaatramē

21. గాక రాబోవు యుగము నందును పేరుపొందిన ప్రతి నామముకంటెను, ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపార్శ్వ మున కూర్చుండబెట్టుకొనియున్నాడు.

21. gaaka raabōvu yugamu nandunu pērupondina prathi naamamukaṇṭenu, enthoo hechugaa paralōkamunandu aayananu thana kuḍipaarshva muna koorchuṇḍabeṭṭukoniyunnaaḍu.

22. మరియు సమస్తమును ఆయన పాదములక్రింద ఉంచి, సమస్తముపైని ఆయనను సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 8:6

22. mariyu samasthamunu aayana paadamulakrinda un̄chi, samasthamupaini aayananu saṅghamunaku shirassugaa niyamin̄chenu.

23. ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమస్తమును పూర్తిగా నింపు చున్న వాని సంపూర్ణతయై యున్నది.

23. aa saṅghamu aayana shareeramu; samasthamunu poorthigaa nimpu chunna vaani sampoorṇathayai yunnadhi.Shortcut Links
ఎఫెసీయులకు - Ephesians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |