Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 1 | View All

1. యొర్దాను ఇవతలనున్న అరణ్యములో, అనగా పారాను కును తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు, దీజాహాబను స్థల ములకును మధ్య సూపునకు ఎదురుగానున్న ఆరాబాలో మోషే, ఇశ్రాయేలీయులందరితో చెప్పిన మాటలు ఇవే.

1. yordaanu ivathalanunna araṇyamulō, anagaa paaraanu kunu thoopelu, laabaanu, hajērōthu, deejaahaabanu sthala mulakunu madhya soopunaku edurugaanunna aaraabaalō mōshē, ishraayēleeyulandarithoo cheppina maaṭalu ivē.

2. హోరేబునుండి శేయీరు మన్నెపుమార్గముగా కాదేషు బర్నేయవరకు పదకొండు దినముల ప్రయాణము.

2. hōrēbunuṇḍi shēyeeru mannepumaargamugaa kaadheshu barnēyavaraku padakoṇḍu dinamula prayaaṇamu.

3. హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహో నును అష్తారోతులో నివసించిన బాషాను రాజైన ఓగును ఎద్రెయీలో హతము చేసినతరువాత

3. heshbōnulō nivasin̄china amōreeyula raajaina seehō nunu ashthaarōthulō nivasin̄china baashaanu raajaina ōgunu edreyeelō hathamu chesinatharuvaatha

4. నలుబదియవ సంవ త్సరములో పదకొండవ నెల మొదటి తేదిని మోషే ఇశ్రాయేలీయులకు బోధించుటకై యెహోవా తన కాజ్ఞా పించినదంతయు వారితో చెప్పెను.

4. nalubadhiyava sanva tsaramulō padakoṇḍava nela modaṭi thēdhini mōshē ishraayēleeyulaku bōdhin̄chuṭakai yehōvaa thana kaagnaa pin̄chinadanthayu vaarithoo cheppenu.

5. యొర్దాను ఇవతలనున్న మోయాబు దేశమున మోషే యీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రక టింప మొదలుపెట్టి ఇట్లనెను

5. yordaanu ivathalanunna mōyaabu dheshamuna mōshē yee dharmashaastramunu praka ṭimpa modalupeṭṭi iṭlanenu

6. మన దేవుడైన యెహోవా హోరేబులో మనకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఈ పర్వతము నొద్ద మీరు నివసించిన కాలము చాలును;

6. mana dhevuḍaina yehōvaa hōrēbulō manaku eelaagu selavicchenu ee parvathamu noddha meeru nivasin̄china kaalamu chaalunu;

7. మీరు తిరిగి ప్రయాణమై అమోరీయుల మన్నెమునకును, అరాబా లోను, మన్నెములోను, లోయలోను, దక్షిణదిక్కున సముద్రతీరములోనున్న స్థలములన్నిటికిని, కనానుదేశము నకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫ్రటీసువరకును వెళ్లుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 9:14, ప్రకటన గ్రంథం 16:12

7. meeru thirigi prayaaṇamai amōreeyula mannemunakunu, araabaa lōnu, mannemulōnu, lōyalōnu, dakshiṇadhikkuna samudratheeramulōnunna sthalamulanniṭikini, kanaanudheshamu nakunu, lebaanōnukunu, mahaanadhiyaina yoophraṭeesuvarakunu veḷluḍi.

8. ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అప్పగించితిని మీరు వెళ్లి యెహోవా మీ పితరులైన అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచ్చెదనని నేను ప్రమాణముచేసిన దేశమును స్వాధీన పరచుకొనుడి.

8. idigō aa dheshamunu meeku appagin̄chithini meeru veḷli yehōvaa mee pitharulaina abraahaamu issaaku yaakōbulakunu vaari tharuvaatha vaari santhaanamunakunu icchedhanani nēnu pramaaṇamuchesina dheshamunu svaadheena parachukonuḍi.

9. అప్పుడు నేనుఒంటరిగా మిమ్మును భరింపలేను.

9. appuḍu nēnu'oṇṭarigaa mimmunu bharimpalēnu.

10. మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్ము విస్తరింప జేసెను గనుక నేడు మీరు ఆకాశ నక్షత్రములవలె విస్తరించి యున్నారు.
హెబ్రీయులకు 11:12

10. mee dhevuḍaina yehōvaa mimmu vistharimpa jēsenu ganuka nēḍu meeru aakaasha nakshatramulavale vistharin̄chi yunnaaru.

11. మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖ్యను వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువచేసి, తాను మీతో చెప్పినట్లు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక.

11. mee pitharula dhevuḍaina yehōvaa mee janasaṅkhyanu veyyi reṭlu ekkuvachesi, thaanu meethoo cheppinaṭlu mimmunu aasheervadhin̄chunugaaka.

12. నేనొక్కడనే మీ కష్టమును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎట్లు భరింపగలను?

12. nēnokkaḍanē mee kashṭamunu mee bhaaramunu mee vivaadamunu eṭlu bharimpagalanu?

13. జ్ఞానవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోత్రము లలో ప్రసిద్ధిచెందిన మనుష్యులను ఏర్పరచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెప్పగా

13. gnaanavivēkamulu kaligi, mee mee gōtramu lalō prasiddhichendina manushyulanu ērparachukonuḍi; vaarini meemeeda niyamin̄chedhanani meethoo cheppagaa

14. మీరునీవు చెప్పిన మాటచొప్పున చేయుట మంచిదని నాకు ఉత్తరమిచ్చితిరి.

14. meeruneevu cheppina maaṭachoppuna cheyuṭa man̄chidani naaku uttharamichithiri.

15. కాబట్టి బుద్ధి కలిగి ప్రసిద్ధులైన మీ మీ గోత్రములలోని ముఖ్యులను పిలిపించుకొని, మీ గోత్రములకు న్యాయాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయ్యి మందికి ఒకడును, నూరుమందికి ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను నియమించితిని.

15. kaabaṭṭi buddhi kaligi prasiddhulaina mee mee gōtramulalōni mukhyulanu pilipin̄chukoni, mee gōtramulaku nyaayaadhipathulugaa uṇḍuṭakai veyyi mandiki okaḍunu, noorumandiki okaḍunu ēbadhimandiki okaḍunu, padhimandiki okaḍunu vaarini, meemeeda nēnu niyamin̄chithini.

16. అప్పుడు నేను మీ న్యాయాధిపతులతోమీ సహోదరుల వ్యాజ్యెములను తీర్చి, ప్రతి మనుష్యుని కిని వాని సహోదరునికిని వానియొద్దనున్న పరదేశికిని న్యాయమునుబట్టి మీరు తీర్పు తీర్చవలెను.
యోహాను 7:51

16. appuḍu nēnu mee nyaayaadhipathulathoomee sahōdarula vyaajyemulanu theerchi, prathi manushyuni kini vaani sahōdarunikini vaaniyoddhanunna paradheshikini nyaayamunubaṭṭi meeru theerpu theerchavalenu.

17. తీర్పు తీర్చు నప్పుడు అల్పుల సంగతి గాని ఘనుల సంగతి గాని పక్ష పాతములేకుండ వినవలెను; న్యాయపుతీర్పు దేవునిదే. కాబట్టి మీరు మనుష్యుని ముఖము చూచి భయపడవద్దు. మీకు అసాధ్యమైన కఠినవ్యాజ్యెమును నాయొద్దకు తీసి కొని రావలెను; నేను దానిని విచారించెదనని వారి కాజ్ఞా పించితిని.
యాకోబు 2:9

17. theerpu theerchu nappuḍu alpula saṅgathi gaani ghanula saṅgathi gaani paksha paathamulēkuṇḍa vinavalenu; nyaayaputheerpu dhevunidhe. Kaabaṭṭi meeru manushyuni mukhamu chuchi bhayapaḍavaddu. meeku asaadhyamaina kaṭhinavyaajyemunu naayoddhaku theesi koni raavalenu; nēnu daanini vichaarin̄chedhanani vaari kaagnaa pin̄chithini.

18. మరియు మీరు చేయవలసిన సమస్తకార్యము లను గూర్చి అప్పుడు మీకాజ్ఞాపించితిని.

18. mariyu meeru cheyavalasina samasthakaaryamu lanu goorchi appuḍu meekaagnaapin̄chithini.

19. మనము హోరేబునుండి సాగి మన దేవుడైన యెహోవా మనకాజ్ఞాపించినట్లు మీరు చూచిన ఆ ఘోరమైన మహా రణ్యములోనుండి వచ్చి, అమోరీయుల మన్నెపు మార్గమున కాదేషు బర్నేయకు చేరితివిు.

19. manamu hōrēbunuṇḍi saagi mana dhevuḍaina yehōvaa manakaagnaapin̄chinaṭlu meeru chuchina aa ghōramaina mahaa raṇyamulōnuṇḍi vachi, amōreeyula mannepu maargamuna kaadheshu barnēyaku cherithivi.

20. అప్పుడు నేనుమన దేవు డైన యెహోవా మనకిచ్చుచున్న అమోరీయుల మన్నె మునకు వచ్చి యున్నాము.

20. appuḍu nēnumana dhevu ḍaina yehōvaa manakichuchunna amōreeyula manne munaku vachi yunnaamu.

21. ఇదిగో నీ దేవుడైన యెహోవా యీ దేశమును నీకు అప్పగించెను. నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో సెలవిచ్చినట్లు దాని స్వాధీనపరచు కొనుము, భయపడకుము, అధైర్యపడకుమని నీతో చెప్పితిని.

21. idigō nee dhevuḍaina yehōvaa yee dheshamunu neeku appagin̄chenu. nee pitharula dhevuḍaina yehōvaa neethoo selavichinaṭlu daani svaadheenaparachu konumu, bhayapaḍakumu, adhairyapaḍakumani neethoo cheppi thini.

22. అప్పుడు మీరందరు నాయొద్దకు వచ్చిమనకంటె ముందుగా మనుష్యులను పంపుదము; వారు మనకొరకు ఈ దేశమును వేగు జూచి, తిరిగి వచ్చి అందులోనికి మనము వెళ్లవలసిన త్రోవను గూర్చియు, మనము చేరవలసిన పురములను గూర్చియు మనకు వర్తమానము చెప్పుదు రంటిరి.

22. appuḍu meerandaru naayoddhaku vachimanakaṇṭe mundhugaa manushyulanu pampudamu; vaaru manakoraku ee dheshamunu vēgu joochi, thirigi vachi andulōniki manamu veḷlavalasina trōvanu goorchiyu, manamu cheravalasina puramulanu goorchiyu manaku varthamaanamu cheppudu raṇṭiri.

23. ఆ మాట మంచిదనుకొని నేను గోత్రమొక్కంటికి ఒక మనుష్యుని చొప్పున పన్నిద్దరు మనుష్యులను పిలి పించితిని.

23. aa maaṭa man̄chidanukoni nēnu gōtramokkaṇṭiki oka manushyuni choppuna panniddaru manushyulanu pili pin̄chithini.

24. వారు తిరిగి ఆ మన్నెమునకు పోయి ఎష్కోలు లోయకు వచ్చి దాని వేగుజూచి ఆ దేశఫలములను చేత పట్టుకొని

24. vaaru thirigi aa mannemunaku pōyi eshkōlu lōyaku vachi daani vēgujoochi aa dheshaphalamulanu chetha paṭṭukoni

25. మనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిమన దేవుడైన యెహోవా మన కిచ్చుచున్న దేశము మంచిదని మనకు తెలియ జెప్పిరి.

25. manayoddhaku theesikoni vachimana dhevuḍaina yehōvaa mana kichuchunna dheshamu man̄chidani manaku teliya jeppiri.

26. అయితే మీరు వెళ్లనొల్లక మీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటకు తిరుగబడి

26. ayithē meeru veḷlanollaka mee dhevuḍaina yehōvaa selavichina maaṭaku thirugabaḍi

27. మీ గుడారము లలో సణుగుచుయెహోవా మనయందు పగపట్టినందున మనలను సంహరించునట్లు అమోరీయుల చేతికి మనలను అప్పగించుటకు ఐగుప్తుదేశములో నుండి మనలను రప్పించి యున్నాడు.

27. mee guḍaaramu lalō saṇuguchuyehōvaa manayandu pagapaṭṭinanduna manalanu sanharin̄chunaṭlu amōreeyula chethiki manalanu appagin̄chuṭaku aigupthudheshamulō nuṇḍi manalanu rappin̄chi yunnaaḍu.

28. మనమెక్కడికి వెళ్లగలము? మన సహో దరులు అక్కడి జనులు మనకంటె బలిష్ఠులును ఎత్త రులునై యున్నారు; ఆ పట్టణములు గొప్పవై ఆకాశము నంటు ప్రాకారములతో నున్నవి; అక్కడ అనాకీయు లను చూచితిమని చెప్పి మా హృదయములను కరగజేసిరని మీరు చెప్పితిరి.

28. manamekkaḍiki veḷlagalamu? Mana sahō darulu akkaḍi janulu manakaṇṭe balishṭhulunu ettha rulunai yunnaaru; aa paṭṭaṇamulu goppavai aakaashamu naṇṭu praakaaramulathoo nunnavi; akkaḍa anaakeeyu lanu chuchithimani cheppi maa hrudayamulanu karagajēsirani meeru cheppithiri.

29. అప్పుడు నేను మిమ్మును చూచి దిగులు పడకుడి, వారికి భయపడకుడి,

29. appuḍu nēnu mimmunu chuchi digulu paḍakuḍi, vaariki bhayapaḍakuḍi,

30. మీకు ముందర నడుచు చున్న మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కన్నులయెదుట

30. meeku mundhara naḍuchu chunna mee dhevuḍaina yehōvaa mee kannulayeduṭa

31. ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను మీకొరకు చేసినట్టు మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయును, మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచ్చిన మార్గమంతటిలోను మనుష్యుడు తన కుమారుని ఎత్తికొనునట్లు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును ఎత్తికొని వచ్చిన సంగతి మీరెరుగుదురని మీతో చెప్పితిని.
అపో. కార్యములు 13:18

31. aigupthulōnu araṇyamulōnu meekoraku chesinaṭṭu mee pakshamugaa yuddhamu cheyunu, meeru ee chooṭiki cheruvaraku meeru vachina maargamanthaṭilōnu manushyuḍu thana kumaaruni etthikonunaṭlu mee dhevuḍaina yehōvaa mimmunu etthikoni vachina saṅgathi meererugudurani meethoo cheppithini.

32. అయితే మీకు త్రోవ చూపించి మీ గుడా రములను వేయవలసిన స్థలమును మీకు సిద్ధపరచునట్లు

32. ayithē meeku trōva choopin̄chi mee guḍaa ramulanu vēyavalasina sthalamunu meeku siddhaparachunaṭlu

33. రాత్రి అగ్నిలోను పగలు మేఘములోను మీకు ముందర నడి చిన మీ దేవుడైన యెహోవాయందు మీరు విశ్వాస ముంచలేదు.

33. raatri agnilōnu pagalu mēghamulōnu meeku mundhara naḍi china mee dhevuḍaina yehōvaayandu meeru vishvaasa mun̄chalēdu.

34. కాగా యెహోవా మీరు చెప్పిన మాటలువిని

34. kaagaa yehōvaa meeru cheppina maaṭaluvini

35. బహుగా కోపపడినేను మీ పితరులకిచ్చెదనని ప్రమాణము చేసిన యీ మంచి దేశమును ఈ చెడ్డతరము వారిలొ

35. bahugaa kōpapaḍinēnu mee pitharulakicchedhanani pramaaṇamu chesina yee man̄chi dheshamunu ee cheḍḍatharamu vaarilo

36. యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబు తప్ప మరి ఎవ డును చూడడు. అతడు పూర్ణమనస్సుతో యెహోవాను అనుసరించెను గనుక అతడు దానిని చూచును. అతడు అడుగుపెట్టిన దేశమును నేను అతనికిని అతని సంతాన మునకును ఇచ్చెదనని ప్రమాణముచేసెను.

36. yephunne kumaaruḍaina kaalēbu thappa mari eva ḍunu chooḍaḍu. Athaḍu poorṇamanassuthoo yehōvaanu anusarin̄chenu ganuka athaḍu daanini choochunu. Athaḍu aḍugupeṭṭina dheshamunu nēnu athanikini athani santhaana munakunu icchedhanani pramaaṇamuchesenu.

37. మరియయెహోవా మిమ్మునుబట్టి నామీద కోపపడినీ పరిచారకు డగు నూను కుమారుడైన యెహోషువ దానిలో ప్రవేశిం చునుగాని నీవు దానిలో ప్రవేశింపవు.

37. mariyu yehōvaa mimmunubaṭṭi naameeda kōpapaḍinee parichaaraku ḍagu noonu kumaaruḍaina yehōshuva daanilō pravēshiṁ chunugaani neevu daanilō pravēshimpavu.

38. అతడు ఇశ్రా యేలీయులు దాని స్వాధీనపరచుకొన చేయును గనుక అతని ధైర్యపరచుము.

38. athaḍu ishraayēleeyulu daani svaadheenaparachukona cheyunu ganuka athani dhairyaparachumu.

39. ఆ దినమున మంచి చెడ్డలనెరుగని మీ కుమారులు, అనగా అపహరింప బడుదురని మీరు చెప్పిన మీ పిల్లలు దానిలో ప్రవేశింతురు; దానిని వారి కిచ్చెదను; వారు దానిని స్వాధీనపరచుకొందురు.

39. aa dinamuna man̄chi cheḍḍalanerugani mee kumaarulu, anagaa apaharimpa baḍudurani meeru cheppina mee pillalu daanilō pravēshinthuru; daanini vaari kicchedanu; vaaru daanini svaadheenaparachukonduru.

40. మీరు తిరిగి ఎఱ్ఱసముద్ర మార్గముగా అరణ్యమునకు ప్రయాణము చేయుడని చెప్పెను.

40. meeru thirigi errasamudra maargamugaa araṇyamunaku prayaaṇamu cheyuḍani cheppenu.

41. అందుకు మీరుమేము యెహో వాకు విరోధముగా పాపము చేసితివిు; మా దేవుడైన యెహోవా మా కాజ్ఞాపించిన మాటలన్నిటి ననుసరించి మేము పోయి యుద్ధము చేసెదమని నాతో ఉత్తర మిచ్చి, మీరందరు మీ ఆయుధములను కట్టుకొని, ఆలోచింపక ఆ మన్నెమునకు పోగా

41. anduku meerumēmu yehō vaaku virōdhamugaa paapamu chesithivi; maa dhevuḍaina yehōvaa maa kaagnaapin̄china maaṭalanniṭi nanusarin̄chi mēmu pōyi yuddhamu chesedamani naathoo utthara michi, meerandaru mee aayudhamulanu kaṭṭukoni, aalōchimpaka aa mannemunaku pōgaa

42. యెహోవా నాతో ఇట్లనెనుయుద్ధమునకు పోకుడి; నేను మీ మధ్యనుండను గనుక వెళ్లకుడి; మీరు వెళ్లినను మీ శత్రువులయెదుట హతము చేయబడుదురని వారితో చెప్పుము.

42. yehōvaa naathoo iṭlanenuyuddhamunaku pōkuḍi; nēnu mee madhyanuṇḍanu ganuka veḷlakuḍi; meeru veḷlinanu mee shatruvulayeduṭa hathamu cheyabaḍudurani vaarithoo cheppumu.

43. ఆ మాటలు నేను మీతో చెప్పినప్పుడు మీరు వినక యెహోవా మాటకు తిరుగబడి మూర్ఖులై ఆ మన్నెమునకు వెళ్లితిరి.

43. aa maaṭalu nēnu meethoo cheppinappuḍu meeru vinaka yehōvaa maaṭaku thirugabaḍi moorkhulai aa mannemunaku veḷlithiri.

44. అప్పుడు ఆ మన్నెములో నివసించిన అమోరీయులు మీకెదురుగా బయలుదేరి వచ్చి, కందిరీగలవలె మిమ్ము తరిమి హోర్మావరకు శేయీరులో మిమ్ము హతముచేసిరి.

44. appuḍu aa mannemulō nivasin̄china amōreeyulu meekedurugaa bayaludheri vachi, kandireegalavale mimmu tharimi hōrmaavaraku shēyeerulō mimmu hathamuchesiri.

45. తరువాత మీరు తిరిగి వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని యేడ్వగా, యెహోవా మీ మొఱను లక్ష్యపెట్టలేదు, మీ మాట వినలేదు.

45. tharuvaatha meeru thirigi vachi yehōvaa sannidhini yēḍvagaa, yehōvaa mee moṟanu lakshyapeṭṭalēdu, mee maaṭa vinalēdu.

46. కాగా మీరు కాదేషులో బహు దినములు నివసించితిరి. మీరు నివసించిన దినములెన్నో మీకు తెలిసినవి.

46. kaagaa meeru kaadheshulō bahu dinamulu nivasin̄chithiri. meeru nivasin̄china dinamulennō meeku telisinavi.


Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.