Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 12 | View All

1. మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీ కిచ్చిన దేశమున మీరు భూమిమీద బ్రదుకు దినములన్నిటను మీరు అను సరించి గైకొనవలసిన కట్టడలును విధులును ఇవి.

1. meeru svaadheenaparachukonuṭaku nee pitharula dhevuḍaina yehōvaa nee kichina dheshamuna meeru bhoomimeeda braduku dinamulanniṭanu meeru anu sarin̄chi gaikonavalasina kaṭṭaḍalunu vidhulunu ivi.

2. మీరు స్వాధీనపరచుకొన బోవు జనములు గొప్ప పర్వతముల మీద నేమి మెట్టల మీదనేమి పచ్చని చెట్లన్నిటిక్రిందనేమి, యెక్కడెక్కడనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో ఆ స్థలము లన్నిటిని మీరు బొత్తిగా పాడుచేయవలెను.

2. meeru svaadheenaparachukona bōvu janamulu goppa parvathamula meeda nēmi meṭṭala meedanēmi pacchani cheṭlanniṭikrindanēmi, yekkaḍekkaḍanaithē thama dhevathalanu poojin̄chenō aa sthalamu lanniṭini meeru botthigaa paaḍucheyavalenu.

3. వారి బలి పీఠములను పడద్రోసి వారి విగ్రహములను పగులగొట్టి వారి దేవతాస్తంభములను అగ్నితో కాల్చి వారి దేవతల ప్రతిమలను కూలద్రోసి వాటి పేరులు అచ్చట లేకుండ నశింప జేయవలెను.

3. vaari bali peeṭhamulanu paḍadrōsi vaari vigrahamulanu pagulagoṭṭi vaari dhevathaasthambhamulanu agnithoo kaalchi vaari dhevathala prathimalanu kooladrōsi vaaṭi pērulu acchaṭa lēkuṇḍa nashimpa jēyavalenu.

4. వారు తమ దేవతలకు చేసినట్టు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను గూర్చి చేయకూడదు.

4. vaaru thama dhevathalaku chesinaṭṭu meeru mee dhevuḍaina yehōvaanu goorchi cheyakooḍadu.

5. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమస్త గోత్రములలో తన నామమును స్థాపించుకొనుటకు నివాసస్థానముగా ఏర్ప రచుకొను స్థలమును వెదకి అక్కడికే యాత్రలు చేయు చుండవలెను.
యోహాను 4:20

5. mee dhevuḍaina yehōvaa mee samastha gōtramulalō thana naamamunu sthaapin̄chukonuṭaku nivaasasthaanamugaa ērpa rachukonu sthalamunu vedaki akkaḍikē yaatralu cheyu chuṇḍavalena̔U.

6. అక్కడికే మీరు మీ దహన బలులను, మీ బలులను, మీ దశమభాగములను, ప్రతిష్టితములుగా మీరు చేయు నైవేద్యములను, మీ మ్రొక్కుబడి అర్పణ ములను, మీ స్వేచ్ఛార్పణములను, పశువులలోను గొఱ్ఱ మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొని రావలెను.

6. akkaḍikē meeru mee dahana balulanu, mee balulanu, mee dashamabhaagamulanu, prathishṭithamulugaa meeru cheyu naivēdyamulanu, mee mrokkubaḍi arpaṇa mulanu, mee svēcchaarpaṇamulanu, pashuvulalōnu gorra mēkalalōnu tolichoolu vaaṭini theesikoni raavalenu.

7. మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మునాశీర్వదించి మీకు కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని భోజనముచేసి మీ చేతిపనులన్నిటి యందు సంతోషింపవలెను.

7. meerunu mee dhevuḍaina yehōvaa mimmunaasheervadhin̄chi meeku kalugajēsina mee kuṭumbamulunu mee dhevuḍaina yehōvaa sannidhini bhōjanamuchesi mee chethipanulanniṭi yandu santhooshimpavalenu.

8. నేడు మనమిక్కడ చేయు చున్నట్లు మీలో ప్రతి మనుష్యుడు తన కంటికి యుక్త మైన దంతయు చేయకూడదు.

8. nēḍu manamikkaḍa cheyu chunnaṭlu meelō prathi manushyuḍu thana kaṇṭiki yuktha maina danthayu cheyakooḍadu.

9. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కిచ్చుచున్న విశ్రాంతిని స్వాస్థ్యమును మీరు ఇదివరకు పొందలేదు.

9. nee dhevuḍaina yehōvaa nee kichuchunna vishraanthini svaasthyamunu meeru idivaraku pondalēdu.

10. మీరు యొర్దాను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చుచున్న దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుట్టునుండు శత్రువు లందరు లేకుండ మీకు విశ్రాంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమ్మది పొందునప్పుడు

10. meeru yordaanu daaṭi mee dhevuḍaina yehōvaa meeku svaasthyamugaa ichuchunna dheshamuna nivaasulaina tharuvaatha aayana mee chuṭṭunuṇḍu shatruvu landaru lēkuṇḍa meeku vishraanthi kalugajēsinanduna meeru nemmadhi pondunappuḍu

11. నేను మికాజ్ఞా పించు సమస్త మును, అనగా మీ దహన బలులను మీ బలులను మీ దశమ భాగములను ప్రతిష్ఠితములుగా మీరు చేయు నైవేద్యములను మీరు యెహోవాకు మ్రొక్కుకొను మీ శ్రేష్ఠమైన మ్రొక్కు బళ్లను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాసస్థానముగా ఏర్పరచుకొను స్థల మునకే మీరు తీసికొని రావలెను.

11. nēnu mikaagnaa pin̄chu samastha munu, anagaa mee dahana balulanu mee balulanu mee dashama bhaagamulanu prathishṭhithamulugaa meeru cheyu naivēdyamulanu meeru yehōvaaku mrokkukonu mee shrēshṭhamaina mrokku baḷlanu mee dhevuḍaina yehōvaa thana naamamunaku nivaasasthaanamugaa ērparachukonu sthala munakē meeru theesikoni raavalenu.

12. మీరు, మీ కుమా రులు, మీ కుమార్తెలు, మీ దాసులు, మీ పనికత్తెలు, మీలో పాలైనను స్వాస్థ్యమైనను పొందక మీ యిండ్లలో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని సంతోషింపవలెను.

12. meeru, mee kumaa rulu, mee kumaarthelu, mee daasulu, mee panikattelu, meelō paalainanu svaasthyamainanu pondaka mee yiṇḍlalō uṇḍu lēveeyulu mee dhevuḍaina yehōvaa sannidhini santhooshimpavalenu.

13. నీవు చూచిన ప్రతి స్థలమున నీ దహనబలులను అర్పింపకూడదు సుమీ.

13. neevu chuchina prathi sthalamuna nee dahanabalulanu arpimpakooḍadu sumee.

14. యెహోవా నీ గోత్రములలో ఒకదానియందు ఏర్పరచుకొను స్థలముననే నీ దహనబలులను అర్పించి నేను మీకా జ్ఞాపించుచున్న సమస్తమును అక్కడనే జరిగింపవలెను.

14. yehōvaa nee gōtramulalō okadaaniyandu ērparachukonu sthalamunanē nee dahanabalulanu arpin̄chi nēnu meekaa gnaapin̄chuchunna samasthamunu akkaḍanē jarigimpavalenu.

15. అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించినకొలది యిండ్ల న్నిటిలో నీ మనస్సు కోరుదానిని చంపి తినవచ్చును. పవిత్రులేమి అపవిత్రు లేమి యెఱ్ఱజింకను చిన్న దుప్పిని తినినట్లు తినవచ్చును.

15. ayithē nee dhevuḍaina yehōvaa ninnu aasheervadhin̄chinakoladhi yiṇḍla nniṭilō nee manassu kōrudaanini champi thinavachunu. Pavitrulēmi apavitru lēmi yerrajiṅkanu chinna duppini thininaṭlu thinavachunu.

16. మీరు రక్తము మాత్రము తినక దానిని నీళ్లవలె నేలమీద పారబోయవలెను.

16. meeru rakthamu maatramu thinaka daanini neeḷlavale nēlameeda paarabōyavalenu.

17. నీ ధాన్యములో నేమి నీ ద్రాక్షారసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱ్ఱ మేకల మందలోని దేమి తొలిచూలు పిల్లలను నీవు మ్రొక్కుకొను మ్రొక్కుబళ్లలో దేనిని నీ స్వేచ్చా éర్పణమును ప్రతిష్ఠార్పణమును నీ యింట తినక

17. nee dhaanyamulō nēmi nee draakshaarasamulōnēmi nee noonelōnēmi dashamabhaagamunu, nee gōvulalōnidhemi nee gorra mēkala mandalōni dhemi tolichoolu pillalanu neevu mrokkukonu mrokkubaḷlalō dhenini nee svēcchaa érpaṇamunu prathishṭhaarpaṇamunu nee yiṇṭa thinaka

18. నీ దేవు డైన యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలముననే నీవు, నీ కుమారుడు, నీ కుమార్తె, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింట నుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని తిని, నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని సంతోషించుదువు.

18. nee dhevu ḍaina yehōvaa ērparachukonu sthalamunanē neevu, nee kumaaruḍu, nee kumaarthe, nee daasuḍu, nee daasi, nee yiṇṭa nuṇḍu lēveeyulu, kalisikoni nee dhevuḍaina yehōvaa sannidhini thini, neevu cheyu prayatnamulanniṭilō nee dhevuḍaina yehōvaa sannidhini santhooshin̄chuduvu.

19. నీవు నీ దేశములోనున్న నీ దినములన్నిటను లేవీయులను విడువ కూడదు సుమీ.

19. neevu nee dheshamulōnunna nee dinamulanniṭanu lēveeyulanu viḍuva kooḍadu sumee.

20. నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచ్చిన మాటచొప్పున నీ సరిహద్దులను విశాలపరచిన తరువాత నిశ్చయముగా మాంసము తినగోరి మాంసము తినెదననుకొందువు. అప్పుడు నీకిష్టమైన మాంసము తినవచ్చును.

20. nee dhevuḍaina yehōvaa thaanu neekichina maaṭachoppuna nee sarihaddulanu vishaalaparachina tharuvaatha nishchayamugaa maansamu thinagōri maansamu thinedhananukonduvu. Appuḍu neekishṭamaina maansamu thinavachunu.

21. నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును ప్రకటించుటకు ఏర్పరచు కొను స్థలము మీకు దూర ముగా ఉండిన యెడల

21. nee dhevuḍaina yehōvaa thana naamamunu prakaṭin̄chuṭaku ērparachu konu sthalamu meeku doora mugaa uṇḍina yeḍala

22. యెహోవా నీకిచ్చిన గోవులలోనిదేగాని మీ గొఱ్ఱ మేకలలోనిదేగాని నేను నీ కాజ్ఞాపించినట్లు చంపి నీవు ఆశించినదాని నీ యింట తినవచ్చును. జింకను దుప్పిని తినునట్లు దాని తినవచ్చును. పవిత్రాపవిత్రులు భేదము లేకుండ తినవచ్చును.

22. yehōvaa neekichina gōvulalōnidhegaani mee gorra mēkalalōnidhegaani nēnu nee kaagnaapin̄chinaṭlu champi neevu aashin̄chinadaani nee yiṇṭa thinavachunu. Jiṅkanu duppini thinunaṭlu daani thinavachunu. Pavitraapavitrulu bhēdamu lēkuṇḍa thinavachunu.

23. అయితే రక్తమును తిననే తిన కూడదు. భద్రము సుమీ. ఏలయనగా రక్తము ప్రాణము; మాంసముతో ప్రాణాధారమైనదాని తినకూడదు;

23. ayithē rakthamunu thinanē thina kooḍadu. Bhadramu sumee. yēlayanagaa rakthamu praaṇamu; maansamuthoo praaṇaadhaaramainadaani thinakooḍadu;

24. నీవు దాని తినక భూమిమీద నీళ్లవలె పారబోయవలెను.

24. neevu daani thinaka bhoomimeeda neeḷlavale paarabōyavalenu.

25. నీవు యెహోవా దృష్టికి యుక్తమైనదానిని చేసినందున నీకు నీ తరువాత నీ సంతతివారికి మేలుకలుగునట్లు దాని తినకూడదు.

25. neevu yehōvaa drushṭiki yukthamainadaanini chesinanduna neeku nee tharuvaatha nee santhathivaariki mēlukalugunaṭlu daani thinakooḍadu.

26. నీకు నియమింపబడిన ప్రతిష్టితములను మ్రొక్కుబళ్లను మాత్రము యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలమునకు నీవు తీసికొని పోవలెను.

26. neeku niyamimpabaḍina prathishṭithamulanu mrokkubaḷlanu maatramu yehōvaa ērparachukonu sthalamunaku neevu theesikoni pōvalenu.

27. నీ దహనబలులను వాటి రక్తమాంసములను నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము మీద అర్పింపవలెను. నీ బలుల రక్తమును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను.

27. nee dahanabalulanu vaaṭi rakthamaansamulanu nee dhevuḍaina yehōvaa balipeeṭhamu meeda arpimpavalenu. nee balula rakthamunu nee dhevuḍaina yehōvaa balipeeṭhamumeeda pōyavalenu; vaaṭi maansamu neevu thinavalenu.

28. నీ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి యుక్త మును యథార్థమునగు దానిని నీవు చేసినందున నీకును నీ తరువాత నీ సంతతివారికిని నిత్యము మేలుకలుగునట్లు నేను నీకాజ్ఞాపించుచున్న యీ మాటలన్నిటిని నీవు జాగ్ర త్తగా వినవలెను.

28. nee dhevuḍaina yehōvaa drushṭiki yuktha munu yathaarthamunagu daanini neevu chesinanduna neekunu nee tharuvaatha nee santhathivaarikini nityamu mēlukalugunaṭlu nēnu neekaagnaapin̄chuchunna yee maaṭalanniṭini neevu jaagra tthagaa vinavalenu.

29. నీవు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లు చున్న జనములను నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుట నుండి నాశముచేసిన తరువాత, నీవు వారి స్వాస్థ్యమును స్వాధీనపరచుకొని, వారి దేశములో నివసించునప్పుడు, వారు నీ యెదుటనుండి నశింపజేయబడిన తరువాత నీవు వారి వెంట వెళ్లి చిక్కుబడి,

29. neevu vaari dheshamunu svaadheenaparachukonuṭaku veḷlu chunna janamulanu nee dhevuḍaina yehōvaa nee yeduṭa nuṇḍi naashanamuchesina tharuvaatha, neevu vaari svaasthyamunu svaadheenaparachukoni, vaari dheshamulō nivasin̄chunappuḍu, vaaru nee yeduṭanuṇḍi nashimpajēyabaḍina tharuvaatha neevu vaari veṇṭa veḷli chikkubaḍi,

30. వారి దేవతలను ఆశ్ర యింపగోరిఈ జనములు తమ దేవతలను కొలిచినట్లు నేనును చేసెదనని అనుకొనకుండ జాగ్రత్తగా ఉండ వలెను.

30. vaari dhevathalanu aashra yimpagōri'ee janamulu thama dhevathalanu kolichinaṭlu nēnunu chesedhanani anukonakuṇḍa jaagratthagaa uṇḍa valenu.

31. తమ దేవతలకు వారు చేసినట్లు నీవు నీ దేవు డైన యెహోవాను గూర్చి చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా ద్వేషించు ప్రతి హేయ క్రియను వారు తమ దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమా రులను తమ కుమార్తెలను అగ్నిహోత్రములో కాల్చి వేయుదురు గదా.

31. thama dhevathalaku vaaru chesinaṭlu neevu nee dhevu ḍaina yehōvaanu goorchi cheyavaladu, yēlayanagaa yehōvaa dvēshin̄chu prathi hēya kriyanu vaaru thama dhevathalaku chesiri. Vaaru thama dhevathalapēraṭa thama koomaa rulanu thama kumaarthelanu agnihōtramulō kaalchi vēyuduru gadaa.

32. నేను మీ కాజ్ఞాపించుచున్న ప్రతి మాటను అనుసరించి చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు.
ప్రకటన గ్రంథం 22:18

32. nēnu mee kaagnaapin̄chuchunna prathi maaṭanu anusarin̄chi cheyavalenu. daanilō neevu ēmiyu kalupakooḍadu daanilōnuṇḍi ēmiyu theesivēyakooḍadu.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |