Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 14 | View All

1. మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ్డలు గనుక చనిపోయిన వాడెవనినిబట్టి మిమ్మును మీరు కోసికొన కూడదు, మీ కనుబొమ్మల మధ్య బోడిచేసికొనకూడదు.
రోమీయులకు 9:4

1. meeru mee dhevuḍaina yehōvaaku biḍḍalu ganuka chanipōyina vaaḍevaninibaṭṭi mimmunu meeru kōsikona kooḍadu, mee kanubommala madhya bōḍichesikonakooḍadu.

2. ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు ప్రతిష్టిత జనము. మరియయెహోవా భూమిమీద నున్న సమస్త జనములలో విశేషముగా తనకు స్వకీయ జనమగునట్లు నిన్ను ఏర్పరచుకొనెను.
తీతుకు 2:14, 1 పేతురు 2:9, రోమీయులకు 9:4

2. yēlayanagaa nee dhevuḍaina yehōvaaku neevu prathishṭitha janamu. Mariyu yehōvaa bhoomimeeda nunna samastha janamulalō vishēshamugaa thanaku svakeeya janamagunaṭlu ninnu ērparachukonenu.

3. నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తిన దగిన జంతువులు ఏవేవనగా

3. neevu hēyamainadhediyu thinakooḍadu. meeru thina dagina janthuvulu ēvēvanagaa

4. ఎద్దు, గొఱ్ఱపిల్ల, మేక పిల్ల,

4. eddu, gorrapilla, mēka pilla,

5. దుప్పి, ఎఱ్ఱ చిన్నజింక, దుప్పి, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, కొండగొఱ్ఱ అనునవే.

5. duppi, erra chinnajiṅka, duppi, kaarumēka, kaarujiṅka, lēḍi, koṇḍagorra anunavē.

6. జంతువులలో రెండు డెక్కలు గలదై నెమరువేయు జంతువును తినవచ్చును.

6. janthuvulalō reṇḍu ḍekkalu galadai nemaruvēyu janthuvunu thinavachunu.

7. నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెక్కలుగల వాటిలోనిదే కాని నెమరువేసి ఒంటిడెక్కగల ఒంటె, కుందేలు, పొట్టి కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు హేయములు.

7. nemaruvēyuvaaṭilōnidhe kaani reṇḍu ḍekkalugala vaaṭilōnidhe kaani nemaruvēsi oṇṭiḍekkagala oṇṭe, kundhelu, poṭṭi kundhelu anuvaaṭini thinakooḍadu. Avi meeku hēyamulu.

8. మరియు పంది రెండు డెక్కలు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముట్ట కూడదు.

8. mariyu pandi reṇḍu ḍekkalu galadainanu nemaruvēyadu ganuka adhi meeku hēyamu, vaaṭi maansamu thinakooḍadu, vaaṭi kaḷēbaramulanu muṭṭa kooḍadu.

9. నీట నివసించువాటన్నిటిలో మీరు వేటిని తినవచ్చు ననగా, రెక్కలు పొలుసులుగలవాటినన్నిటిని తినవచ్చును.

9. neeṭa nivasin̄chuvaaṭanniṭilō meeru vēṭini thinavachu nanagaa, rekkalu polusulugalavaaṭinanniṭini thinavachunu.

10. రెక్కలు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తిన కూడదు అది మీకు హేయము.

10. rekkalu polusulu lēnidaanini meeru thina kooḍadu adhi meeku hēyamu.

11. పవిత్రమైన ప్రతి పక్షిని మీరు తినవచ్చును.

11. pavitramaina prathi pakshini meeru thinavachunu.

12. మీరు తినరానివి ఏవనగాపక్షిరాజు,

12. meeru thinaraanivi ēvanagaapakshiraaju,

13. పెద్ద బోరువ, క్రౌంచుపక్షి,

13. pedda bōruva, kraun̄chupakshi,

14. పిల్లిగద్ద, గద్ద, తెల్లగద్ద,

14. pilligadda, gadda, tellagadda,

15. ప్రతి విధమైన కాకి,

15. prathi vidhamaina kaaki,

16. నిప్పుకోడి, కపిరిగాడు, కోకిల,

16. nippukōḍi, kapirigaaḍu, kōkila,

17. ప్రతి విధమైన డేగ, పైడికంటె,

17. prathi vidhamaina ḍēga, paiḍikaṇṭe,

18. గుడ్లగూబ, హంస, గూడ బాతు,

18. guḍlagooba, hansa, gooḍa baathu,

19. తెల్లబందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపక్షి, ప్రతివిధమైన సంకుబుడికొంగ, కొంగ, కుకుడుగువ్వ, గబ్బిలము అనునవి.

19. tellabandu, cheruvukaaki, chikubaathu, saarasapakshi, prathividhamaina saṅkubuḍikoṅga, koṅga, kukuḍuguvva, gabbilamu anunavi.

20. ఎగురు ప్రతి పురుగు మీకు హేయము; వాటిని తినకూడదు, పవిత్రమైన ప్రతి పక్షిని తిన వచ్చును.

20. eguru prathi purugu meeku hēyamu; vaaṭini thinakooḍadu, pavitramaina prathi pakshini thina vachunu.

21. చచ్చినదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింట నున్న పరదేశికి దానిని ఇయ్యవచ్చును. వాడు దానిని తినవచ్చును; లేక అన్యునికి దాని అమ్మవచ్చును; ఏలయనగా నీ దేవు డైన యెహోవాకు నీవు ప్రతిష్ఠిత జనము. మేకపిల్లను దాని తల్లిపాలతో వండకూడదు.

21. chachinadaanini meeru thinakooḍadu. nee yiṇṭa nunna paradheshiki daanini iyyavachunu. Vaaḍu daanini thinavachunu; lēka anyuniki daani ammavachunu; yēlayanagaa nee dhevu ḍaina yehōvaaku neevu prathishṭhitha janamu. Mēkapillanu daani thallipaalathoo vaṇḍakooḍadu.

22. ప్రతి సంవత్సరమున నీ విత్తనముల పంటలో దశమ భాగమును అవశ్యముగా వేరుపరచవలెను.

22. prathi samvatsaramuna nee vitthanamula paṇṭalō dashama bhaagamunu avashyamugaa vēruparachavalenu.

23. నీ దినము లన్నిటిలో నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడ నేర్చుకొనునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామము నకు నివాసస్థానముగా ఏర్పరచుకొను స్థలమున ఆయన సన్నిధిని నీ పంటలోగాని నీ ద్రాక్షారసములోగాని నీ నూనెలోగాని పదియవ పంతును, నీ పశువులలోగాని గొఱ్ఱ మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను.

23. nee dinamu lanniṭilō nee dhevuḍaina yehōvaaku neevu bhayapaḍa nērchukonunaṭlu nee dhevuḍaina yehōvaa thana naamamu naku nivaasasthaanamugaa ērparachukonu sthalamuna aayana sannidhini nee paṇṭalōgaani nee draakshaarasamulōgaani nee noonelōgaani padhiyava panthunu, nee pashuvulalōgaani gorra mēkalalōgaani tolichoolu vaaṭini thinavalenu.

24. మార్గము దీర్ఘముగానున్నందున, అనగా యెహోవా తన నామమునకు నివాసస్థానముగా ఏర్పరచుకొను స్థలము మిక్కిలి దూరముగా నున్నందున, నీవు వాటిని మోయ లేనియెడల నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించు నప్పుడు, వాటిని వెండికి మార్చి ఆ వెండిని చేత పట్టుకొని,

24. maargamu deerghamugaanunnanduna, anagaa yehōvaa thana naamamunaku nivaasasthaanamugaa ērparachukonu sthalamu mikkili dooramugaa nunnanduna, neevu vaaṭini mōya lēniyeḍala nee dhevuḍaina yehōvaa ninnu aasheervadhin̄chu nappuḍu, vaaṭini veṇḍiki maarchi aa veṇḍini chetha paṭṭukoni,

25. నీ దేవుడైన యెహోవా యేర్పరచుకొను స్థలము నకు వెళ్లి నీవు కోరు దేనికైనను

25. nee dhevuḍaina yehōvaa yērparachukonu sthalamu naku veḷli neevu kōru dhenikainanu

26. ఎద్దులకేమి గొఱ్ఱెల కేమి ద్రాక్షారసమునకేమి మద్యమునకేమి నీవు కోరు దానికి ఆ వెండి నిచ్చి, అక్కడ నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును సంతోషింపవలెను.

26. eddulakēmi gorrela kēmi draakshaarasamunakēmi madyamunakēmi neevu kōru daaniki aa veṇḍi nichi, akkaḍa nee dhevuḍaina yehōvaa sannidhini bhōjanamuchesi, neevunu nee yiṇṭivaarunu nee yiṇṭanuṇḍu lēveeyulunu santhooshimpavalenu.

27. లేవీ యులను విడువ కూడదు; నీ మధ్యను వారికి పాలైనను స్వాస్థ్యమైనను లేదు.

27. lēvee yulanu viḍuva kooḍadu; nee madhyanu vaariki paalainanu svaasthyamainanu lēdu.

28. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు నీ చేతి పని అంతటిలోను నిన్ను ఆశీర్వదించునట్లు మూడేసి సంవత్సర ముల కొకసారి, ఆ యేట నీకు కలిగిన పంటలో పదియవ వంతంతయు బయటికి తెచ్చి నీ యింట ఉంచవలెను.

28. nee dhevuḍaina yehōvaa neevu cheyu nee chethi pani anthaṭilōnu ninnu aasheervadhin̄chunaṭlu mooḍēsi samvatsara mula kokasaari, aa yēṭa neeku kaligina paṇṭalō padhiyava vanthanthayu bayaṭiki techi nee yiṇṭa un̄chavalenu.

29. అప్పుడు నీ మధ్యను పాలైనను స్వాస్థ్య మైనను లేని లేవీ యులును, నీ యింటనున్న పరదేశులును, తండ్రిలేనివారును, విధవరాండ్రును వచ్చి భోజనముచేసి తృప్తిపొందుదురు.

29. appuḍu nee madhyanu paalainanu svaasthya mainanu lēni lēvee yulunu, nee yiṇṭanunna paradheshulunu, thaṇḍrilēnivaarunu, vidhavaraaṇḍrunu vachi bhōjanamuchesi trupthiponduduru.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |