Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 2 | View All

1. మరియయెహోవా నాతో చెప్పినట్లు మనము తిరిగి ఎఱ్ఱసముద్ర మార్గమున అరణ్యమునకు ప్రయాణమై పోయి బహు దినములు శేయీరు మన్నెము చుట్టు తిరిగి తివిు.

1. mariyu yehōvaa naathoo cheppinaṭlu manamu thirigi errasamudra maargamuna araṇyamunaku prayaaṇamai pōyi bahu dinamulu shēyeeru mannemu chuṭṭu thirigi thivi.

2. అంతట యెహోవా నాకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను మీరు ఈ మన్నెముచుట్టు తిరిగినకాలము చాలును;

2. anthaṭa yehōvaa naaku eelaagu selavicchenu meeru ee mannemuchuṭṭu thiriginakaalamu chaalunu;

3. ఉత్తరదిక్కుకు తిరుగుడి. మరియు నీవు ప్రజలతో ఇట్లనుము

3. uttharadhikkuku thiruguḍi. Mariyu neevu prajalathoo iṭlanumu

4. శేయీరులో కాపురమున్న ఏశావు సంతాన మైన మీ సహోదరుల పొలిమేరను దాటి వెళ్లబోవు చున్నారు, వారు మీకు భయపడుదురు; మీరు మిక్కిలి జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

4. shēyeerulō kaapuramunna ēshaavu santhaana maina mee sahōdarula polimēranu daaṭi veḷlabōvu chunnaaru, vaaru meeku bhayapaḍuduru; meeru mikkili jaagratthagaa uṇḍuḍi.

5. వారితో కలహపడవద్దు; ఏలయనగా ఏశావుకు స్వాస్థ్యముగా శేయీరు మన్నెము నేనిచ్చి యున్నాను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియ్యను.
అపో. కార్యములు 7:5

5. vaarithoo kalahapaḍavaddu; yēlayanagaa ēshaavuku svaasthyamugaa shēyeeru mannemu nēnichi yunnaanu ganuka vaari bhoomilōnidi oka aḍugainanu meekiyyanu.

6. మీరు రూకలిచ్చి వారియొద్ద ఆహారము కొని తినవచ్చును. రూకలిచ్చి వారియొద్ద నీళ్లు సంపాదించుకొని త్రాగవచ్చును.

6. meeru rookalichi vaariyoddha aahaaramu koni thinavachunu. Rookalichi vaariyoddha neeḷlu sampaadhin̄chukoni traagavachunu.

7. నీ చేతుల పనులన్నిటిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వ దించెను. ఈ గొప్ప అరణ్యములో నీవు ఈ నలువది సంవత్సరములు సంచరించిన సంగతి ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడై యున్నాడు, నీకేమియు తక్కువకాదు.

7. nee chethula panulanniṭilōnu nee dhevuḍaina yehōvaa ninnu aasheerva din̄chenu. ee goppa araṇyamulō neevu ee naluvadhi samvatsaramulu san̄charin̄china saṅgathi aayana yerugunu. nee dhevuḍaina yehōvaa neeku thooḍai yunnaaḍu, neekēmiyu thakkuvakaadu.

8. అప్పుడు శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానపు వారైన మన సహోదరులను విడిచి, ఏలతు ఎసోన్గెబెరు అరాబా మార్గమునుండి మనము ప్రయాణము చేసితివిు.

8. appuḍu shēyeerulō nivasin̄chu ēshaavu santhaanapu vaaraina mana sahōdarulanu viḍichi, ēlathu esōn'geberu araabaa maargamunuṇḍi manamu prayaaṇamu chesithivi.

9. మనము తిరిగి మోయాబు అరణ్యమార్గమున ప్రయా ణము చేయుచుండగా యెహోవా నాతో ఇట్లనెనుమోయాబీయులను బాధింపవద్దు; వారితో యుద్ధముచేయ వద్దు. లోతు సంతానమునకు ఆరు దేశమును స్వాస్థ్య ముగా ఇచ్చితిని, వారి భూమిలో ఏదియు నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యను.

9. manamu thirigi mōyaabu araṇyamaargamuna prayaa ṇamu cheyuchuṇḍagaa yehōvaa naathoo iṭlanenumōyaabeeyulanu baadhimpavaddu; vaarithoo yuddhamucheya vaddu. Lōthu santhaanamunaku aaru dheshamunu svaasthya mugaa ichithini, vaari bhoomilō ēdiyu neeku svaasthya mugaa iyyanu.

10. పూర్వకాలమున ఏమీయులనువారు ఆరు దేశములో నివసించిరి. వారు అనాకీయులవలె, ఉన్నత దేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు. వారును అనాకీయులవలె రెఫాయీయులుగా ఎంచబడిన వారు.

10. poorvakaalamuna ēmeeyulanuvaaru aaru dheshamulō nivasin̄chiri. Vaaru anaakeeyulavale, unnatha dhehulu, balavanthulaina bahu janulu. Vaarunu anaakeeyulavale rephaayeeyulugaa en̄chabaḍina vaaru.

11. మోయాబీయులు వారికి ఏమీయులని పేరు పెట్టిరి.

11. mōyaabeeyulu vaariki ēmeeyulani pēru peṭṭiri.

12. పూర్వకాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా తమకిచ్చిన స్వాస్థ్యమైన దేశములో చేసినట్లు ఏశావు సంతానపువారు హోరీయుల దేశమును స్వాధీన పరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో నివసించిరి.

12. poorvakaalamuna hōreeyulu shēyeerulō nivasin̄chiri. Ishraayēleeyulu yehōvaa thamakichina svaasthyamaina dheshamulō chesinaṭlu ēshaavu santhaanapuvaaru hōreeyula dheshamunu svaadheena parachukoni thama yeduṭanuṇḍi vaarini nashimpajēsi vaari dheshamulō nivasin̄chiri.

13. కాబట్టిమీరు లేచి జెరెదు ఏరుదాటుడి అని యెహోవా సెలవియ్యగా జెరెదు ఏరు దాటి తివిు.

13. kaabaṭṭimeeru lēchi jeredu ērudaaṭuḍi ani yehōvaa selaviyyagaa jeredu ēru daaṭi thivi.

14. మనము కాదేషు బర్నేయలోనుండి బయలు దేరి జెరెదు ఏరుదాటువరకు, అనగా యెహోవా వారిని గూర్చి ప్రమాణము చేసినట్లు సైనికులైన ఆ మనుష్యుల తరమువారందరు సేనలోనుండకుండ నశించువరకు మనము నడిచిన కాలము ముప్పది యెనిమిది సంవత్సరములు. అంతేకాదు, వారు నశించువరకు

14. manamu kaadheshu barnēyalōnuṇḍi bayalu dheri jeredu ērudaaṭuvaraku, anagaa yehōvaa vaarini goorchi pramaaṇamu chesinaṭlu sainikulaina aa manushyula tharamuvaarandaru sēnalōnuṇḍakuṇḍa nashin̄chuvaraku manamu naḍichina kaalamu muppadhi yenimidi samvatsaramulu. Anthēkaadu, vaaru nashin̄chuvaraku

15. సేన మధ్యనుండి వారిని సంహరించుటకు యెహోవా బాహువు వారికి విరోధముగా నుండెను.

15. sēna madhyanuṇḍi vaarini sanharin̄chuṭaku yehōvaa baahuvu vaariki virōdhamugaa nuṇḍenu.

16. సైనికులైన వారందరు ప్రజలలోనుండి లయమైపోయిన తరువాత యెహోవా నాకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను.

16. sainikulaina vaarandaru prajalalōnuṇḍi layamaipōyina tharuvaatha yehōvaa naaku eelaagu selavicchenu.

17. నేడు నీవు మోయాబునకు సరిహద్దుగానున్న ఆరు దేశము దాటబోవుచున్నావు.

17. nēḍu neevu mōyaabunaku sarihaddugaanunna aaru dheshamu daaṭabōvuchunnaavu.

18. అమ్మోనీయుల మార్గమున వెళ్లునప్పుడు

18. ammōneeyula maargamuna veḷlunappuḍu

19. వారిని బాధింపవద్దు, వారితో యుద్ధము చేయవద్దు. ఏలయనగా లోతు సంతానమునకు దానిని స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చినందున అమ్మోనీయుల దేశములో నీకు స్వాస్థ్యము నియ్యను.

19. vaarini baadhimpavaddu, vaarithoo yuddhamu cheyavaddu. yēlayanagaa lōthu santhaanamunaku daanini svaasthyamugaa ichinanduna ammōneeyula dheshamulō neeku svaasthyamu niyyanu.

20. అదియు రెఫాయీయుల దేశమని యెంచబడుచున్నది. పూర్వమందు రెఫాయీ యులు అందులో నివసించిరి. అమ్మోనీయులు వారిని జంజుమీ్మయులందురు.

20. adhiyu rephaayeeyula dheshamani yen̄chabaḍuchunnadhi. Poorvamandu rephaayee yulu andulō nivasin̄chiri. Ammōneeyulu vaarini jan̄jumeemayulanduru.

21. వారు అనాకీయులవలె ఉన్నత దేహులు, బలవంతు లైన బహు జనులు. అయితే యెహోవా అమ్మోనీయుల యెదుటనుండి వారిని వెళ్లగొట్టెను గనుక అమ్మోనీయులు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకొని వారి చోట నివసించిరి.

21. vaaru anaakeeyulavale unnatha dhehulu, balavanthu laina bahu janulu. Ayithē yehōvaa ammōneeyula yeduṭanuṇḍi vaarini veḷlagoṭṭenu ganuka ammōneeyulu vaari dheshamunu svaadheenaparachukoni vaari chooṭa nivasin̄chiri.

22. అట్లు ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు చేసెను. ఎట్లనగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల దేశమును స్వాధీనపరచుకొని నేటి వరకు వారిచోట నివసించుచున్నారు.

22. aṭlu aayana shēyeerulō nivasin̄chu ēshaavu santhaanamukoraku chesenu. Eṭlanagaa aayana vaari yeduṭanuṇḍi hōreeyulanu nashimpajēsenu ganuka vaaru hōreeyula dheshamunu svaadheenaparachukoni nēṭi varaku vaarichooṭa nivasin̄chuchunnaaru.

23. గాజావరకు గ్రామములలో నివసించిన ఆవీయులను కఫ్తోరులోనుండి బయలుదేరి వచ్చిన కఫ్తారీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి.

23. gaajaavaraku graamamulalō nivasin̄china aaveeyulanu kaphthoorulōnuṇḍi bayaludheri vachina kaphthaareeyulu nashimpajēsi vaarichooṭa nivasin̄chiri.

24. మీరు లేచి సాగి అర్నోను ఏరుదాటుడి; ఇదిగో అమోరీయుడైన హెష్బోను రాజగు సీహోనును అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగించితిని. దాని స్వాధీన పరచుకొన మొదలుపెట్టి అతనితో యుద్ధము చేయుడి.

24. meeru lēchi saagi arnōnu ērudaaṭuḍi; idigō amōreeyuḍaina heshbōnu raajagu seehōnunu athani dheshamunu nee chethiki appagin̄chithini. daani svaadheena parachukona modalupeṭṭi athanithoo yuddhamu cheyuḍi.

25. నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు ఆకాశము క్రిందనున్న సమస్త దేశముల వారికిని పుట్టింప మొదలు పెట్టుచున్నాను. వారు నిన్నుగూర్చిన సమాచారము విని నీయెదుట వణకి మనోవేదన నొందుదురు.

25. nēḍu nēnu neevalani bhayamu neevalani verapu aakaashamu krindanunna samastha dheshamula vaarikini puṭṭimpa modalu peṭṭuchunnaanu. Vaaru ninnugoorchina samaachaaramu vini neeyeduṭa vaṇaki manōvēdhana nonduduru.

26. అప్పుడు నేను కెదేమోతు అరణ్యములోనుండి హెష్బోను రాజైన సీహోనునొద్దకు దూతలను పంపి

26. appuḍu nēnu kedhemōthu araṇyamulōnuṇḍi heshbōnu raajaina seehōnunoddhaku doothalanu pampi

27. నన్ను నీ దేశముగుండ దాటిపోనిమ్ము, కుడియెడమలకు తిరుగక త్రోవనే నడిచిపోవుదును.

27. nannu nee dheshamuguṇḍa daaṭipōnimmu, kuḍiyeḍamalaku thirugaka trōvanē naḍichipōvudunu.

28. నాయొద్ద రూకలు తీసికొని తినుటకు భోజనపదార్థములు నా కిమ్ము; నాయొద్ద రూకలు తీసికొని త్రాగుటకు నీళ్లిమ్ము.

28. naayoddha rookalu theesikoni thinuṭaku bhōjanapadaarthamulu naa kimmu; naayoddha rookalu theesikoni traaguṭaku neeḷlimmu.

29. శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతాన పువారును ఆరులో నివసించు మోయాబీయులును నాకు చేసినట్లు, మా దేవుడైన యెహోవా మాకిచ్చుచున్న దేశములో ప్రవేశించుటకై యొర్దాను దాటువరకు కాలి నడకచేతనే నన్ను వెళ్లనిమ్మని సమాధానపు మాటలు పలికించితిని.

29. shēyeerulō nivasin̄chu ēshaavu santhaana puvaarunu aarulō nivasin̄chu mōyaabeeyulunu naaku chesinaṭlu, maa dhevuḍaina yehōvaa maakichuchunna dheshamulō pravēshin̄chuṭakai yordaanu daaṭuvaraku kaali naḍakachethanē nannu veḷlanimmani samaadhaanapu maaṭalu palikin̄chithini.

30. అయితే హెష్బోను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమార్గమున వెళ్ల నిచ్చు టకు సమ్మతింపలేదు. నేడు జరిగినట్లు నీ చేతికి అతని అప్పగించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా అతని మనస్సును కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను.

30. ayithē heshbōnu raajaina seehōnu manalanu thana dheshamaargamuna veḷla nichu ṭaku sammathimpalēdu. Nēḍu jariginaṭlu nee chethiki athani appagin̄chuṭaku nee dhevuḍaina yehōvaa athani manassunu kaṭhinaparachi athani hrudayamunaku tegimpu kalugajēsenu.

31. అప్పుడు యెహోవాచూడుము; సీహోనును అతని దేశమును నీకు అప్పగింప మొదలు పెట్టియున్నాను. అతని దేశము నీదగునట్లు నీవు దాని స్వాధీనపరచుకొన మొదలు పెట్టుమని నాతో చెప్పెను.

31. appuḍu yehōvaachooḍumu; seehōnunu athani dheshamunu neeku appagimpa modalu peṭṭiyunnaanu. Athani dheshamu needagunaṭlu neevu daani svaadheenaparachukona modalu peṭṭumani naathoo cheppenu.

32. సీహోనును అతని సమస్త జనమును యాహసులో యుద్ధము చేయుటకై మనకు ఎదు రుగా బయలుదేరి రాగా

32. seehōnunu athani samastha janamunu yaahasulō yuddhamu cheyuṭakai manaku edu rugaa bayaludheri raagaa

33. మన దేవుడైన యెహోవా అతనిని మనకు అప్పగించెను గనుక మనము అతనిని అతని కుమారులను అతని సమస్త జనమును హతము చేసి

33. mana dhevuḍaina yehōvaa athanini manaku appagin̄chenu ganuka manamu athanini athani kumaarulanu athani samastha janamunu hathamu chesi

34. ఆ కాల మున అతని సమస్త పురములను పట్టుకొని, ప్రతి పురమును అందలి స్త్రీ పురుషులను పిల్లలను శేషమేమియులేకుండ నాశనము చేసితివిు.

34. aa kaala muna athani samastha puramulanu paṭṭukoni, prathi puramunu andali stree purushulanu pillalanu shēshamēmiyulēkuṇḍa naashanamu chesithivi.

35. పశువులను మనము పట్టుకొనిన పురముల సొమ్మును దోపిడిగా దోచుకొంటిమి.

35. pashuvulanu manamu paṭṭukonina puramula sommunu dōpiḍigaa dōchukoṇṭimi.

36. అర్నోను ఏటిలోయ దరినున్న అరోయేరును ఆ యేటియొద్దనున్న పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు అసాధ్యమైన నగర మొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన యెహోవా అన్నిటిని మనకు అప్పగించెను.

36. arnōnu ēṭilōya darinunna arōyērunu aa yēṭiyoddhanunna puramu modalukoni gilaaduvaraku manaku asaadhyamaina nagara mokaṭiyu lēkapōyenu. Mana dhevuḍaina yehōvaa anniṭini manaku appagin̄chenu.

37. అయితే అమ్మోనీయుల దేశమునకైనను యబ్బోకు ఏటి లోయలోని యే ప్రాంత మునకైనను ఆ మన్నెములోని పురములకైనను మన దేవు డైన యెహోవా పోకూడదని చెప్పిన మరి ఏ స్థలమున కైనను నీవు సమీపింపలేదు.

37. ayithē ammōneeyula dheshamunakainanu yabbōku ēṭi lōyalōni yē praantha munakainanu aa mannemulōni puramulakainanu mana dhevu ḍaina yehōvaa pōkooḍadani cheppina mari ē sthalamuna kainanu neevu sameepimpalēdu.


Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.