Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 25 | View All

1. మనుష్యులకు వివాదము కలిగి న్యాయసభకు వచ్చు నప్పుడు న్యాయాధిపతులు విమర్శించి నీతిమంతుని నీతి మంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీర్పు తీర్చవలెను.

1. manushyulaku vivaadamu kaligi nyaayasabhaku vachu nappuḍu nyaayaadhipathulu vimarshin̄chi neethimanthuni neethi manthuḍaniyu dōshini dōshiyaniyu theerpu theerchavalenu.

2. ఆ దోషి శిక్షకు పాత్రుడుగా కనబడినయెడల న్యాయాధి పతి వాని పండుకొనబెట్టి వాని నేరముకొలది దెబ్బలు లెక్కపెట్టి తనయెదుట వాని కొట్టింపవలెను.

2. aa dōshi shikshaku paatruḍugaa kanabaḍinayeḍala nyaayaadhi pathi vaani paṇḍukonabeṭṭi vaani nēramukoladhi debbalu lekkapeṭṭi thanayeduṭa vaani koṭṭimpavalenu.

3. నలువది దెబ్బలు కొట్టింపవచ్చును అంతకు మించకూడదు. వీటి కంటే విస్తారమైన దెబ్బలు కొట్టించినయెడల నీ సహోద రుడు నీ దృష్టికి నీచుడుగా కనబడునేమో.

3. naluvadhi debbalu koṭṭimpavachunu anthaku min̄chakooḍadu. Veeṭi kaṇṭē visthaaramaina debbalu koṭṭin̄chinayeḍala nee sahōda ruḍu nee drushṭiki neechuḍugaa kanabaḍunēmō.

4. నూర్చెడియెద్దు మూతికి చిక్కము వేయకూడదు.
1 కోరింథీయులకు 9:9, 1 తిమోతికి 5:18

4. noorcheḍiyeddu moothiki chikkamu vēyakooḍadu.

5. సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భార్య అన్యుని పెండ్లిచేసికొనకూడదు; ఆమె పెని మిటి సహోదరుడు ఆమెయొద్దకు పోయి ఆమెను పెండ్లి చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా ఆమెయెడల భర్త ధర్మము జరపవలెను.
మత్తయి 22:24, మార్కు 12:19, లూకా 20:28

5. sahōdarulu kooḍi nivasin̄chuchuṇḍagaa vaarilō okaḍu santhaanamulēka chanipōyinayeḍala chanipōyina vaani bhaarya anyuni peṇḍlichesikonakooḍadu; aame peni miṭi sahōdaruḍu aameyoddhaku pōyi aamenu peṇḍli chesikoni thana sahōdaruniki maarugaa aameyeḍala bhartha dharmamu jarapavalenu.

6. చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశ్రాయేలీయులలోనుండి తుడిచి వేయబడకుండునట్లు ఆమె కను జ్యేష్ఠకుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా ఉండవలెను.

6. chanipōyina sahōdaruni pēru ishraayēleeyulalōnuṇḍi thuḍichi vēyabaḍakuṇḍunaṭlu aame kanu jyēshṭhakumaaruḍu chanipōyina sahōdaruniki vaarasuḍugaa uṇḍavalenu.

7. అతడు తన సహోదరుని భార్యను పరిగ్రహింప నొల్లనియెడల వాని సహోదరుని భార్య పట్టణపు గవినికి, అనగా పెద్దలయొద్దకు పోయినా పెనిమిటి సహోదరుడు ఇశ్రాయేలీయులలో తన సహోదరునికి పేరు స్థాపింపనని చెప్పి దేవధర్మము చేయ నొల్లడని తెలుపుకొనవలెను.

7. athaḍu thana sahōdaruni bhaaryanu parigrahimpa nollaniyeḍala vaani sahōdaruni bhaarya paṭṭaṇapu gaviniki, anagaa peddalayoddhaku pōyinaa penimiṭi sahōdaruḍu ishraayēleeyulalō thana sahōdaruniki pēru sthaapimpanani cheppi dhevadharmamu cheya nollaḍani telupukonavalenu.

8. అప్పుడు అతని యూరి పెద్దలు అతని పిలిపించి అతనితో మాటలాడిన తరువాత అతడు నిలువబడిఆమెను పరిగ్రహించుటకు నా కిష్టము లేదనినయెడల అతని సహోదరుని భార్య

8. appuḍu athani yoori peddalu athani pilipin̄chi athanithoo maaṭalaaḍina tharuvaatha athaḍu niluvabaḍi'aamenu parigrahin̄chuṭaku naa kishṭamu lēdaninayeḍala athani sahōdaruni bhaarya

9. ఆ పెద్దలు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని కాలినుండి చెప్పు ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట ఉమ్మివేసితన సహోదరుని యిల్లు నిలుపని మనుష్యునికి ఈలాగు చేయ బడునని చెప్పవలెను.

9. aa peddalu choochuchuṇḍagaa, athani daapuna pōyi athani kaalinuṇḍi cheppu ooḍadeesi athani mukhamu neduṭa ummivēsithana sahōdaruni yillu nilupani manushyuniki eelaagu cheya baḍunani cheppavalenu.

10. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులలో చెప్పు ఊడదీయబడిన వాని యిల్లని వానికి పేరు పెట్టబడును.

10. appuḍu ishraayēleeyulalō cheppu ooḍadeeyabaḍina vaani yillani vaaniki pēru peṭṭabaḍunu.

11. మనుష్యులు ఒకనితో నొకడు పోట్లాడుచుండగా వారిలో ఒకని భార్య వాని కొట్టుచున్నవాని చేతిలోనుండి తన పెనిమిటిని విడిపించుటకు వచ్చి చెయ్యి చాచి వానిమానము పట్టుకొనినయెడల ఆమె చేతిని ఛేదింపవలెను.

11. manushyulu okanithoo nokaḍu pōṭlaaḍuchuṇḍagaa vaarilō okani bhaarya vaani koṭṭuchunnavaani chethilōnuṇḍi thana penimiṭini viḍipin̄chuṭaku vachi cheyyi chaachi vaanimaanamu paṭṭukoninayeḍala aame chethini chēdimpavalenu.

12. నీ కన్ను కటాక్షింపకూడదు.

12. nee kannu kaṭaakshimpakooḍadu.

13. హెచ్చుతగ్గులుగల వేరువేరు తూనికె రాళ్లు నీ సంచిలో నుంచుకొనకూడదు.

13. hechuthaggulugala vēruvēru thoonike raaḷlu nee san̄chilō nun̄chukonakooḍadu.

14. హెచ్చుతగ్గులుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట ఉంచుకొనకూడదు.

14. hechuthaggulugala vēru vēru thoomulu nee yiṇṭa un̄chukonakooḍadu.

15. నీ దేవు డైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశములో నీవు దీర్ఘా యుష్మంతుడవగునట్లు తక్కువవికాని న్యాయమైన తూనికె రాళ్లు నీవు ఉంచుకొనవలెను. తక్కువదికాని న్యాయమైన తూము నీకు ఉండవలెను.

15. nee dhevu ḍaina yehōvaa neekichuchunna dheshamulō neevu deerghaa yushmanthuḍavagunaṭlu thakkuvavikaani nyaayamaina thoonike raaḷlu neevu un̄chukonavalenu. thakkuvadhikaani nyaayamaina thoomu neeku uṇḍavalenu.

16. ఆలాగు చేయని ప్రతివాడును, అనగా అన్యాయముచేయు ప్రతివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు.

16. aalaagu cheyani prathivaaḍunu, anagaa anyaayamucheyu prathivaaḍunu nee dhevuḍaina yehōvaaku hēyuḍu.

17. మీరు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చుచుండగా మార్గమున అమాలేకీయులు నీకు చేసినదానిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము. అతడు దేవునికి భయపడక మార్గమున నీ కెదురుగా వచ్చి

17. meeru aigupthulōnuṇḍi vachuchuṇḍagaa maargamuna amaalēkeeyulu neeku chesinadaanini gnaapakamu chesikonumu. Athaḍu dhevuniki bhayapaḍaka maargamuna nee kedurugaa vachi

18. నీవు ప్రయాసవడి అలసియున్నప్పుడు నీవారిలో నీ వెనుక నున్న బలహీనులనందరిని హతముచేసెను.

18. neevu prayaasavaḍi alasiyunnappuḍu neevaarilō nee venuka nunna balaheenulanandarini hathamuchesenu.

19. కాబట్టి నీవు స్వాధీనపరచుకొనునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా స్వాస్థ్య ముగా నీకిచ్చుచున్న దేశములో చుట్టుపట్లనున్న నీ సమస్త శత్రువులను లేకుండచేసి, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు విశ్రాంతి దయచేసిన తరువాత ఆకాశము క్రింద నుండి అమాలేకీయుల పేరు తుడిచివేయవలెను. ఇది మరచిపోవద్దు.

19. kaabaṭṭi neevu svaadheenaparachukonunaṭlu nee dhevuḍaina yehōvaa svaasthya mugaa neekichuchunna dheshamulō chuṭṭupaṭlanunna nee samastha shatruvulanu lēkuṇḍachesi, nee dhevuḍaina yehōvaa neeku vishraanthi dayachesina tharuvaatha aakaashamu krinda nuṇḍi amaalēkeeyula pēru thuḍichivēyavalenu. Idi marachipōvaddu.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |