Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 28 | View All

1. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా వినినేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలనన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవు డైన యెహోవా భూమిమీదనున్న సమస్త జనములకంటె నిన్ను హెచ్చించును.

1. neevu nee dhevuḍaina yehōvaa maaṭa shraddhagaa vininēḍu nēnu neeku aagnaapin̄chuchunna aayana aagnalananniṭini anusarin̄chi naḍuchukoninayeḍala nee dhevu ḍaina yehōvaa bhoomimeedanunna samastha janamulakaṇṭe ninnu hechin̄chunu.

2. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలన్నియు నీమీదికి వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును.

2. neevu nee dhevuḍaina yehōvaa maaṭa vininayeḍala ee deevenalanniyu neemeediki vachi neeku praapthin̄chunu.

3. నీవు పట్టణములో దీవింపబడుదువు; పొలములో దీవింప బడుదువు;

3. neevu paṭṭaṇamulō deevimpabaḍuduvu; polamulō deevimpa baḍuduvu;

4. నీ గర్భఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ దుక్కి టెద్దులు నీ గొఱ్ఱ మేకల మందలు దీవింపబడును;
లూకా 1:42

4. nee garbhaphalamu nee bhoophalamu nee pashuvula mandalu nee dukki ṭeddulu nee gorra mēkala mandalu deevimpabaḍunu;

5. నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొట్టియు దీవింపబడును.

5. nee gampayu piṇḍi pisuku nee toṭṭiyu deevimpabaḍunu.

6. నీవు లోపలికి వచ్చునప్పుడు దీవింప బడుదువు; వెలుపలికి వెళ్లునప్పుడు దీవింపబడుదువు.

6. neevu lōpaliki vachunappuḍu deevimpa baḍuduvu; velupaliki veḷlunappuḍu deevimpabaḍuduvu.

7. నీమీదపడు నీ శత్రువులను యెహోవా నీ యెదుట హత మగునట్లు చేయును; వారొక త్రోవను నీమీదికి బయలు దేరి వచ్చి యేడు త్రోవల నీ యెదుటనుండి పారిపోవు దురు.

7. neemeedapaḍu nee shatruvulanu yehōvaa nee yeduṭa hatha magunaṭlu cheyunu; vaaroka trōvanu neemeediki bayalu dheri vachi yēḍu trōvala nee yeduṭanuṇḍi paaripōvu duru.

8. నీ కొట్లలోను నీవు చేయు ప్రయత్నము లన్నిటి లోను నీకు దీవెన కలుగునట్లు యెహోవా ఆజ్ఞాపించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశములో ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించును.

8. nee koṭlalōnu neevu cheyu prayatnamu lanniṭi lōnu neeku deevena kalugunaṭlu yehōvaa aagnaapin̄chunu. nee dhevuḍaina yehōvaa neekichuchunna dheshamulō aayana ninnu aasheervadhin̄chunu.

9. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞల ననుసరించి ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనిన యెడల యెహోవా నీకు ప్రమాణము చేసియున్నట్లు ఆయన తనకు ప్రతిష్టితజనముగా నిన్ను స్థాపించును.

9. neevu nee dhevuḍaina yehōvaa aagnala nanusarin̄chi aayana maargamulalō naḍuchukonina yeḍala yehōvaa neeku pramaaṇamu chesiyunnaṭlu aayana thanaku prathishṭithajanamugaa ninnu sthaapin̄chunu.

10. భూప్రజలందరు యెహోవా నామమున నీవు పిలువబడు చుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు.

10. bhooprajalandaru yehōvaa naamamuna neevu piluvabaḍu chuṇḍuṭa chuchi neeku bhayapaḍuduru.

11. మరియయెహోవా నీకిచ్చెదనని నీ పితరులతో ప్రమాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గర్భఫల విషయములోను నీ పశు వుల విషయములోను నీ నేలపంట విషయములోను నీకు సమృద్ధిగా మేలు కలుగజేయును.

11. mariyu yehōvaa neekicchedhanani nee pitharulathoo pramaaṇamuchesina dheshamuna yehōvaa nee garbhaphala vishayamulōnu nee pashu vula vishayamulōnu nee nēlapaṇṭa vishayamulōnu neeku samruddhigaa mēlu kalugajēyunu.

12. యెహోవా నీ దేశముమీద వర్షము దాని కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు కార్యమంతటిని ఆశీర్వదించుటకును, ఆకాశ మను తన మంచి ధననిధిని తెరచును. నీవు అనేకజనము లకు అప్పిచ్చెదవు కాని అప్పుచేయవు

12. yehōvaa nee dheshamumeeda varshamu daani kaalamandu kuripin̄chuṭakunu neevu cheyu kaaryamanthaṭini aasheervadhin̄chuṭakunu, aakaasha manu thana man̄chi dhananidhini terachunu. neevu anēkajanamu laku appicchedavu kaani appucheyavu

13. నేడు నేను మీకా జ్ఞాపించు మాటలన్నిటిలో దేనివిషయములోను కుడికి గాని యెడమకుగాని తొలగి

13. nēḍu nēnu meekaa gnaapin̄chu maaṭalanniṭilō dhenivishayamulōnu kuḍiki gaani yeḍamakugaani tolagi

14. అన్యుల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నున్నయెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజ్ఞా పించుచున్న నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞ లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నిన్ను తలగా నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడ వుగా ఉందువుగాని క్రింది వాడవుగా ఉండవు.

14. anyula dhevathalanu anusarimpakayu vaaṭini poojimpakayu nunnayeḍala, neevu anusarin̄chi naḍuchukonavalenani nēḍu nēnu neekaagnaa pin̄chuchunna nee dhevuḍaina yehōvaa aagna lanu vini vaaṭini anusarin̄chi gaikoninayeḍala, yehōvaa ninnu thalagaa niyamin̄chunugaani thookagaa niyamimpaḍu. neevu paivaaḍa vugaa unduvugaani krindi vaaḍavugaa uṇḍavu.

15. నేను నేడు నీకాజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు అనుసరించి నడుచు కొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినమాట విననియెడల ఈ శాపములన్నియు నీకు సంభవించును.

15. nēnu nēḍu neekaagnaapin̄chu aayana samasthamaina aagnalanu kaṭṭaḍalanu neevu anusarin̄chi naḍuchu konavalenani nee dhevuḍaina yehōvaa selavichinamaaṭa vinaniyeḍala ee shaapamulanniyu neeku sambhavin̄chunu.

16. పట్టణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు శపింపబడుదువు;

16. paṭṭaṇamulō neevu shapimpabaḍuduvu; polamulō neevu shapimpabaḍuduvu;

17. నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొట్టియు శపింపబడును;

17. nee gampayu piṇḍi pisuku nee toṭṭiyu shapimpabaḍunu;

18. నీ గర్భఫలము నీ భూమి పంట నీ ఆవులు నీ గొఱ్ఱ మేకల మందలు శపింపబడును;

18. nee garbhaphalamu nee bhoomi paṇṭa nee aavulu nee gorra mēkala mandalu shapimpabaḍunu;

19. నీవు లోపలికి వచ్చునప్పుడు శపింప బడుదువు; వెలుపలికి వెళ్లునప్పుడును శపింపబడు దువు.

19. neevu lōpaliki vachunappuḍu shapimpa baḍuduvu; velupaliki veḷlunappuḍunu shapimpabaḍu duvu.

20. నీవు నన్ను విడిచి చేసిన నీ దుష్కార్యములచేత నీవు హతము చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయ బూనుకొను కార్యములన్నిటి విషయములోను యెహోవా శాపమును కలవరమును గద్దింపును నీ మీదికి తెప్పించును.

20. neevu nannu viḍichi chesina nee dushkaaryamulachetha neevu hathamu cheyabaḍi vēgamugaa nashin̄chuvaraku, neevu cheya boonukonu kaaryamulanniṭi vishayamulōnu yehōvaa shaapamunu kalavaramunu gaddimpunu nee meediki teppin̄chunu.

21. నీవు స్వాధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నిన్ను క్షీణింప జేయువరకు యెహోవా తెగులు నిన్ను వెంటాడును.

21. neevu svaadheenaparachukonabōvu dheshamulō nuṇḍakuṇḍa ninnu ksheeṇimpa jēyuvaraku yehōvaa tegulu ninnu veṇṭaaḍunu.

22. యెహోవా క్షయరోగముచేతను జ్వరముచేతను మంటచేతను మహాతాపముచేతను ఖడ్గము చేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నిన్ను కొట్టును; నీవు నశించువరకు అవి నిన్ను తరుమును.

22. yehōvaa kshayarōgamuchethanu jvaramuchethanu maṇṭachethanu mahaathaapamuchethanu khaḍgamu chethanu kaṅki kaaṭukachethanu boojuchethanu ninnu koṭṭunu; neevu nashin̄chuvaraku avi ninnu tharumunu.

23. నీ తలపైని ఆకాశము ఇత్తడివలె ఉండును, నీ క్రిందనున్న నేల యినుమువలె ఉండును.

23. nee thalapaini aakaashamu itthaḍivale uṇḍunu, nee krindanunna nēla yinumuvale uṇḍunu.

24. యెహోవా నీ దేశపు వర్ష మును ధూళిగాను బుగ్గిగాను చేయును; నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీ మీదికి వచ్చును.

24. yehōvaa nee dheshapu varsha munu dhooḷigaanu buggigaanu cheyunu; neevu nashin̄chuvaraku adhi aakaashamunuṇḍi nee meediki vachunu.

25. యెహోవా నీ శత్రువుల యెదుట నిన్ను ఓడించును. ఒక్కమార్గ మున వారి యెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మార్గముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, భూరాజ్యములన్నిటి లోనికి యిటు అటు చెదరగొట్ట బడుదువు.

25. yehōvaa nee shatruvula yeduṭa ninnu ōḍin̄chunu. Okkamaarga muna vaari yeduṭiki bayaludheri neevu yēḍu maargamula vaari yeduṭanuṇḍi paaripōyi, bhooraajyamulanniṭi lōniki yiṭu aṭu chedharagoṭṭa baḍuduvu.

26. నీ కళే బరము సకలమైన ఆకాశపక్షులకును భూజంతువులకును ఆహారమగును; వాటిని బెదరించు వాడెవడును ఉండడు.

26. nee kaḷē baramu sakalamaina aakaashapakshulakunu bhoojanthuvulakunu aahaaramagunu; vaaṭini bedarin̄chu vaaḍevaḍunu uṇḍaḍu.

27. యెహోవా ఐగుప్తు పుంటిచేతను మూలవ్యాధిచేతను కుష్టు చేతను గజ్జిచేతను నిన్ను బాధించును; నీవు వాటిని పోగొట్టుకొనజాలకుందువు.

27. yehōvaa aigupthu puṇṭichethanu moolavyaadhichethanu kushṭu chethanu gajjichethanu ninnu baadhin̄chunu; neevu vaaṭini pōgoṭṭukonajaalakunduvu.

28. వెఱ్ఱితనముచేతను గ్రుడ్డి తనముచేతను హృదయ విస్మయముచేతను యెహోవా నిన్ను బాధించును.

28. verrithanamuchethanu gruḍḍi thanamuchethanu hrudaya vismayamuchethanu yehōvaa ninnu baadhin̄chunu.

29. అప్పుడు గ్రుడ్డివాడు చీకటిలో తడువు లాడు రీతిగా నీవు మధ్యాహ్నమందు తడువులాడుదువు; నీ మార్గములను వర్ధిల్లచేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి నిత్యమును దోచుకొనబడెదవు; నిన్ను తప్పించు వాడెవ డును లేకపోవును,

29. appuḍu gruḍḍivaaḍu chikaṭilō thaḍuvu laaḍu reethigaa neevu madhyaahnamandu thaḍuvulaaḍuduvu; nee maargamulanu vardhillachesikonalēvu; neevu hinsimpabaḍi nityamunu dōchukonabaḍedavu; ninnu thappin̄chu vaaḍeva ḍunu lēkapōvunu,

30. స్త్రీని ప్రధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. ఇల్లుకట్టుదువుగాని దానిలో నివసింపవు. ద్రాక్షతోట నాటుదువుగాని దాని పండ్లు తినవు.

30. streeni pradhaanamu chesikonduvu gaani vērokaḍu aamenu kooḍunu. Illukaṭṭuduvugaani daanilō nivasimpavu. Draakshathooṭa naaṭuduvugaani daani paṇḍlu thinavu.

31. నీ యెద్దు నీ కన్నులయెదుట వధింప బడునుగాని దాని మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాత్కారముచేత కొని పోబడి నీ యొద్దకు మరల తేబడదు. నీ గొఱ్ఱ మేకలు నీ శత్రువులకు ఇయ్యబడును, నిన్ను రక్షించువాడెవడును ఉండడు.

31. nee yeddu nee kannulayeduṭa vadhimpa baḍunugaani daani maansamu neevu thinavu. nee gaaḍida nee yeduṭanuṇḍi balaatkaaramuchetha koni pōbaḍi nee yoddhaku marala thēbaḍadu. nee gorra mēkalu nee shatruvulaku iyyabaḍunu, ninnu rakshin̄chuvaaḍevaḍunu uṇḍaḍu.

32. నీ కుమారులును నీ కుమార్తెలును అన్యజనమునకు ఇయ్య బడుదురు. వారి నిమిత్తము నీ కన్నులు దినమెల్లచూచిచూచి క్షీణించిపోవునుగాని నీచేత నేమియు కాకపోవును.

32. nee kumaarulunu nee kumaarthelunu anyajanamunaku iyya baḍuduru. Vaari nimitthamu nee kannulu dinamellachuchichuchi ksheeṇin̄chipōvunugaani neechetha nēmiyu kaakapōvunu.

33. నీ వెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కష్టార్జితమంతయు తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాత్రమే నిత్యము పొందుదువు.

33. nee verugani janamu nee polamu paṇṭanu nee kashṭaarjithamanthayu thinivēyunu. neevu hinsanu baadhanu maatramē nityamu ponduduvu.

34. నీ కన్నులయెదుట జరుగుదానిని చూచుట వలన నీకు వెఱ్ఱియెత్తును.

34. nee kannulayeduṭa jarugudaanini choochuṭa valana neeku verriyetthunu.

35. యెహోవా నీ అరకాలు మొదలు కొని నీ నడినెత్తివరకు మోకాళ్లమీదను తొడల మీదను కుదరని చెడుపుండ్లు పుట్టించి నిన్ను బాధించును.
ప్రకటన గ్రంథం 16:2

35. yehōvaa nee arakaalu modalu koni nee naḍinetthivaraku mōkaaḷlameedanu thoḍala meedanu kudharani cheḍupuṇḍlu puṭṭin̄chi ninnu baadhin̄chunu.

36. యెహోవా నిన్నును నీవు నీమీద నియమించు కొను నీ రాజును, నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమున కప్పగించును. అక్కడ నీవు కొయ్యదేవతలను రాతిదేవతలను పూజించెదవు

36. yehōvaa ninnunu neevu neemeeda niyamin̄chu konu nee raajunu, neevēgaani nee pitharulēgaani yerugani janamuna kappagin̄chunu. Akkaḍa neevu koyyadhevathalanu raathidhevathalanu poojin̄chedavu

37. యెహోవా నిన్ను చెదర గొట్టు చోటి ప్రజలలో విస్మయమునకు సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువై యుందువు.

37. yehōvaa ninnu chedhara goṭṭu chooṭi prajalalō vismayamunaku saamethaku, nindaku neevu hēthuvai yunduvu.

38. విస్తారమైన విత్తనములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి కొంచెమే యింటికి తెచ్చు కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును.

38. visthaaramaina vitthanamulu polamulōniki theesikonipōyi kon̄chemē yiṇṭiki techu konduvu; yēlayanagaa miḍathaludaani thinivēyunu.

39. ద్రాక్ష తోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువుగాని ఆ ద్రాక్షల రసమును త్రాగవు, ద్రాక్షపండ్లను సమకూర్చుకొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును.

39. draaksha thooṭalanu neevu naaṭi baagucheyuduvugaani aa draakshala rasamunu traagavu, draakshapaṇḍlanu samakoorchukonavu; yēlayanagaa purugu vaaṭini thinivēyunu.

40. ఒలీవ చెట్లు నీ సమస్త ప్రాంతములలో నుండును గాని తైలముతో తల నంటుకొనవు; నీ ఒలీవ కాయలు రాలిపోవును.

40. oleeva cheṭlu nee samastha praanthamulalō nuṇḍunu gaani thailamuthoo thala naṇṭukonavu; nee oleeva kaayalu raalipōvunu.

41. కుమా రులను కుమార్తెలను కందువుగాని వారు నీయొద్ద నుండరు, వారు చెరపట్ట బడుదురు.

41. kumaa rulanu kumaarthelanu kanduvugaani vaaru neeyoddha nuṇḍaru, vaaru cherapaṭṭa baḍuduru.

42. మిడతల దండు నీ చెట్లన్నిటిని నీ భూమి పంటను ఆక్రమించుకొనును.

42. miḍathala daṇḍu nee cheṭlanniṭini nee bhoomi paṇṭanu aakramin̄chukonunu.

43. నీ మధ్యనున్న పరదేశి నీ కంటె మిక్కిలి హెచ్చగును నీవు మిక్కిలి తగ్గిపోదువు.

43. nee madhyanunna paradheshi nee kaṇṭe mikkili hecchagunu neevu mikkili thaggipōduvu.

44. అతడు నీకు అప్పిచ్చునుగాని నీవు అతనికి అప్పియ్యలేవు. అతడు తలగానుండును నీవు తోకగా నుందువు.

44. athaḍu neeku appichunugaani neevu athaniki appiyyalēvu. Athaḍu thalagaanuṇḍunu neevu thookagaa nunduvu.

45. నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపము లన్నియు నీమీదికి వచ్చి నిన్ను తరిమి నిన్ను పట్టు కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజ్ఞా పించిన ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకొనునట్లు నీవు ఆయన మాట వినలేదు.

45. neevu naashanamu cheyabaḍuvaraku ee shaapamu lanniyu neemeediki vachi ninnu tharimi ninnu paṭṭu konunu; yēlayanagaa nee dhevuḍaina yehōvaa neekaagnaa pin̄china aayana aagnalanu aayana kaṭṭaḍalanu anusarin̄chi naḍuchukonunaṭlu neevu aayana maaṭa vinalēdu.

46. మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీ మీదను నీ సంతానముమీదను సూచనగాను విస్మయ కారణముగాను ఉండును.

46. mariyu avi chirakaalamuvaraku nee meedanu nee santhaanamumeedanu soochanagaanu vismaya kaaraṇamugaanu uṇḍunu.

47. నీకు సర్వ సమృద్ధి కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు

47. neeku sarva samruddhi kaligiyuṇḍiyu neevu santhooshamuthoonu hrudayaanandamuthoonu nee dhevuḍaina yehōvaaku neevu daasuḍavu kaalēdu

48. గనుక ఆకలి దప్పులతోను వస్త్ర హీనతతోను అన్ని లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రప్పించు నీ శత్రువులకు దాసుడవగుదువు. వారు నిన్ను నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు.

48. ganuka aakali dappulathoonu vastra heenathathoonu anni lōpamulathoonu yehōvaa neemeediki rappin̄chu nee shatruvulaku daasuḍavaguduvu. Vaaru ninnu nashimpajēyuvaraku nee meḍameeda inupakaaḍi yun̄chuduru.

49. యెహోవా దూరమైయున్న భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును,

49. yehōvaa dooramaiyunna bhoodiganthamunuṇḍi oka janamunu, anagaa neeku raani bhaasha kaligina janamunu,

50. క్రూరముఖము కలిగి వృద్ధులను ¸యౌవనస్థులను కటా క్షింపని జనమును గద్ద యెగిరి వచ్చునట్లు నీమీదికి రప్పిం చును.

50. krooramukhamu kaligi vruddhulanu ¸yauvanasthulanu kaṭaa kshimpani janamunu gadda yegiri vachunaṭlu neemeediki rappiṁ chunu.

51. నిన్ను నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొల ముల ఫలములను వారు తినివేతురు నిన్ను నశింపజేయు వరకు ధాన్యమునేగాని ద్రాక్షారసమునేగాని తైలమునే గాని పశువుల మందలనేగాని గొఱ్ఱ మేకమందలనేగాని నీకు నిలువనియ్యరు.

51. ninnu nashimpajēyuvaraku nee pashuvulanu nee pola mula phalamulanu vaaru thinivēthuru ninnu nashimpajēyu varaku dhaanyamunēgaani draakshaarasamunēgaani thailamunē gaani pashuvula mandalanēgaani gorra mēkamandalanēgaani neeku niluvaniyyaru.

52. మరియు నీవు ఆశ్రయించిన ఉన్నత ప్రాకారములుగల నీ కోటలు పడువరకును నీ దేశమం దంతటను నీ గ్రామములన్ని టిలోను వారు నిన్ను ముట్టడి వేయుదురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చిన నీ దేశ మందంతటను నీ గ్రామములన్నిటిలోను నిన్ను ముట్టడి వేయుదురు.

52. mariyu neevu aashrayin̄china unnatha praakaaramulugala nee kōṭalu paḍuvarakunu nee dheshamaṁ danthaṭanu nee graamamulanni ṭilōnu vaaru ninnu muṭṭaḍi vēyuduru. nee dhevuḍaina yehōvaa neekichina nee dhesha mandanthaṭanu nee graamamulanniṭilōnu ninnu muṭṭaḍi vēyuduru.

53. అప్పుడు ముట్టడిలోను నీ శత్రువులు నిన్ను పెట్టు ఇబ్బందిలోను నీ గర్భఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చిన నీ కుమారుల యొక్కయు నీ కుమార్తెలయొక్కయు మాంసమును తిందువు.

53. appuḍu muṭṭaḍilōnu nee shatruvulu ninnu peṭṭu ibbandilōnu nee garbhaphalamunu, anagaa nee dhevuḍaina yehōvaa neekichina nee kumaarula yokkayu nee kumaarthelayokkayu maansamunu thinduvu.

54. మీలో బహు మృదువైన స్వభావమును అతి సుకుమారమునుగల మను ష్యుని కన్ను తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భార్య యెడలను తాను చంపక విడుచు తన కడమపిల్లలయెడలను చెడ్డదైనందున

54. meelō bahu mruduvaina svabhaavamunu athi sukumaaramunugala manu shyuni kannu thana sahōdaruniyeḍalanu thana kaugiṭi bhaarya yeḍalanu thaanu champaka viḍuchu thana kaḍamapillalayeḍalanu cheḍḍadainanduna

55. అతడు తాను తిను తన పిల్లలమాంసములో కొంచెమైనను వారిలో నెవనికిని పెట్టడు; ఏలయనగా మీ శత్రువులు మీ గ్రామము లన్నిటియందు మిమ్మును ఇరుకు పరచుటవలనను ముట్టడివేయుటవలనను వానికి మిగిలిన దేమియు ఉండదు.

55. athaḍu thaanu thinu thana pillalamaansamulō kon̄chemainanu vaarilō nevanikini peṭṭaḍu; yēlayanagaa mee shatruvulu mee graamamu lanniṭiyandu mimmunu iruku parachuṭavalananu muṭṭaḍivēyuṭavalananu vaaniki migilina dhemiyu uṇḍadu.

56. నీ గ్రామములలో నీ శత్రువులు నిన్ను ఇరుకుపరచుటవలనను ముట్టడివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుత్వమును

56. nee graamamulalō nee shatruvulu ninnu irukuparachuṭavalananu muṭṭaḍivēyuṭavalananu ēmiyu lēkapōvuṭachetha meelō mrudutvamunu

57. అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుత్వముచేతను అతి సుకుమా రముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని స్త్రీ తన కాళ్లమధ్యనుండి పడు మావిని తాను కనబోవు పిల్ల లను తాను రహస్యముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటి యెడలనైనను తన కుమారుని యెడలనైనను తన కుమార్తె యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును.

57. athi sukumaaramunu kaligi mrudutvamuchethanu athi sukumaa ramuchethanu nēlameeda thana arakaalu mōpa tegimpani stree thana kaaḷlamadhyanuṇḍi paḍu maavini thaanu kanabōvu pilla lanu thaanu rahasyamugaa thinavalenani thana kaugiṭi penimiṭi yeḍalanainanu thana kumaaruni yeḍalanainanu thana kumaarthe yeḍalanainanu kaṭaakshamu choopakapōvunu.

58. నీవు జాగ్రత్త పడి యీ గ్రంథములో వ్రాయబడిన యీ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నిటిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన నామమునకు భయపడనియెడల

58. neevu jaagrattha paḍi yee granthamulō vraayabaḍina yee dharmashaastra vaakyamulanniṭini anusarin̄chi gaikonuchu, nee dhevuḍaina yehōvaa anu aa mahimagala bheekaramaina naamamunaku bhayapaḍaniyeḍala

59. యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్లను కలుగజేయును. అవి దీర్ఘకాల ముండు గొప్ప తెగుళ్లును చెడ్డ రోగములునై యుండును.

59. yehōvaa neekunu nee santhathikini aashcharyamaina teguḷlanu kalugajēyunu. Avi deerghakaala muṇḍu goppa teguḷlunu cheḍḍa rōgamulunai yuṇḍunu.

60. నీవు భయపడిన ఐగుప్తు క్షయవ్యాధులన్నిటిని ఆయన నీ మీదికి తెప్పించును; అవి నిన్ను వెంటాడును.

60. neevu bhayapaḍina aigupthu kshayavyaadhulanniṭini aayana nee meediki teppin̄chunu; avi ninnu veṇṭaaḍunu.

61. మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో వ్రాయ బడని ప్రతి రోగమును ప్రతి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును.

61. mariyu neevu nashin̄chuvaraku ee dharmashaastra granthamulō vraaya baḍani prathi rōgamunu prathi tegulunu aayana neeku kalugajēyunu.

62. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆకాశనక్షత్రములవలె విస్తారములైన మీరు, లెక్కకు తక్కువై కొద్ది మందే మిగిలి యుందురు.

62. neevu nee dhevuḍaina yehōvaa maaṭa vinalēdu ganuka aakaashanakshatramulavale visthaaramulaina meeru, lekkaku thakkuvai koddi mandhe migili yunduru.

63. కాబట్టి మీకు మేలు చేయుచు మిమ్మును విస్తరింపజేయు టకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎట్లు సంతో షించెనో అట్లు మిమ్మును నశింపజేయుటకును మిమ్ము సంహ రించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు స్వాధీనపరచుకొనుటకు ప్రవేశించుచున్న దేశములోనుండి పెల్లగింపబడుదువు.

63. kaabaṭṭi meeku mēlu cheyuchu mimmunu vistharimpajēyu ṭaku mee dhevuḍaina yehōvaa meeyandu eṭlu santhoo shin̄chenō aṭlu mimmunu nashimpajēyuṭakunu mimmu sanha rin̄chuṭakunu yehōvaa santhooshin̄chunu ganuka neevu svaadheenaparachukonuṭaku pravēshin̄chuchunna dheshamulōnuṇḍi pellagimpabaḍuduvu.

64. దేశముయొక్క యీ కొనమొదలు కొని ఆ కొనవరకును సమస్తజనములలోనికి యెహోవా నిన్ను చెదరగొట్టును. అక్కడ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని కొయ్యవియు రాతివియునైన అన్యదేవతలను పూజింతువు.

64. dheshamuyokka yee konamodalu koni aa konavarakunu samasthajanamulalōniki yehōvaa ninnu chedharagoṭṭunu. Akkaḍa neevainanu nee pitharulainanu erugani koyyaviyu raathiviyunaina anyadhevathalanu poojinthuvu.

65. ఆ జనములలో నీకు నెమ్మది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశ్రాంతి కలుగదు. అక్కడ యెహోవా హృదయ కంపమును నేత్రక్షీణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును.

65. aa janamulalō neeku nemmadhi kalugadu; nee arakaaliki vishraanthi kalugadu. Akkaḍa yehōvaa hrudaya kampamunu nētraksheeṇathayu manōvēdhanayu neeku kalugajēyunu.

66. నీకు ఎల్లప్పుడు ప్రాణభయము కలిగి యుండును.

66. neeku ellappuḍu praaṇabhayamu kaligi yuṇḍunu.

67. నీవు రేయింబగళ్లు భయపడుదువు. నీ ప్రాణము నీకు దక్కునను నమ్మకము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుట్టు భయముచేతను, నీ కన్ను చూచువా అయ్యో యెప్పుడు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయ్యో యెప్పుడు ఉదయమగునా అనియు అనుకొందువు.

67. neevu rēyimbagaḷlu bhayapaḍuduvu. nee praaṇamu neeku dakkunanu nammakamu neekēmiyu uṇḍadu. nee hrudayamulō puṭṭu bhayamuchethanu, nee kannu choochuvaa ayyō yeppuḍu saayaṅkaalamagunaa aniyu, saayaṅkaalamuna ayyō yeppuḍu udayamagunaa aniyu anukonduvu.

68. మరియు నీవు మరి ఎప్పుడును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో చెప్పిన మార్గమున యెహోవా ఐగుప్తునకు ఓడలమీద నిన్ను మరల రప్పించును. అక్కడ మీరు దాసులగాను దాసీలగాను నీ శత్రువులకు మిమ్మును అమ్మ జూపు కొనువారుందురుగాని మిమ్మును కొనువాడొకడైన నుండడు.

68. mariyu neevu mari eppuḍunu deenini chooḍakooḍadani nēnu neethoo cheppina maargamuna yehōvaa aigupthunaku ōḍalameeda ninnu marala rappin̄chunu. Akkaḍa meeru daasulagaanu daaseelagaanu nee shatruvulaku mimmunu amma joopu konuvaarundurugaani mimmunu konuvaaḍokaḍaina nuṇḍaḍu.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |