Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 30 | View All

1. నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులన్నియు, అనగా దీవెనయు శాపమును నీమీదికి వచ్చిన తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను వెళ్లగొట్టించిన

1. nēnu neeku vinipin̄china yee saṅgathulanniyu, anagaa deevenayu shaapamunu neemeediki vachina tharuvaatha nee dhevuḍaina yehōvaa ninnu veḷlagoṭṭin̄china

2. సమస్త జనముల మధ్యను వాటిని జ్ఞాపకము చేసికొని, నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీ కాజ్ఞాపించు సమస్త మునుబట్టి నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల

2. samastha janamula madhyanu vaaṭini gnaapakamu chesikoni, nee dhevuḍaina yehōvaavaipu thirigi, nēḍu nēnu nee kaagnaapin̄chu samastha munubaṭṭi nee poorṇahrudayamuthoonu nee poorṇaatmathoonu aayana maaṭa neevunu nee santhathivaarunu vininayeḍala

3. నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిమ్మును తిరిగి రప్పించును. ఆయన మిమ్మును కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ ప్రజలలోనికి మిమ్మును చెదరగొట్టెనో వారిలోనుండి తాను మిమ్మును సమకూర్చి రప్పించును.

3. nee dhevuḍaina yehōvaa cheralōni mimmunu thirigi rappin̄chunu. aayana mimmunu karuṇin̄chi, nee dhevuḍaina yehōvaa ē prajalalōniki mimmunu chedharagoṭṭenō vaarilōnuṇḍi thaanu mimmunu samakoorchi rappin̄chunu.

4. మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళ్ళగొట్టబడినను అక్కడనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును సమకూర్చి అక్కడనుండి రప్పించును.
మత్తయి 24:31, మార్కు 13:27

4. meelō nevaraina aakaasha diganthamulaku veḷḷagoṭṭabaḍinanu akkaḍanuṇḍi nee dhevuḍaina yehōvaa mimmunu samakoorchi akkaḍanuṇḍi rappin̄chunu.

5. నీ పితరులకు స్వాధీన పరచిన దేశమున నీ దేవు డైన యెహోవా నిన్ను చేర్చును, నీవు దాని స్వాధీనపరచు కొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నిన్ను విస్తరింప జేయును.

5. nee pitharulaku svaadheena parachina dheshamuna nee dhevu ḍaina yehōvaa ninnu cherchunu, neevu daani svaadheenaparachu konduvu; aayana neeku mēluchesi nee pitharulakaṇṭe ninnu vistharimpa jēyunu.

6. మరియు నీవు బ్రదుకుటకై నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మ తోను, నీ దేవుడైన యెహో వాను ప్రేమించునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృద యమునకును సున్నతి చేయును.
రోమీయులకు 2:29

6. mariyu neevu bradukuṭakai nee poorṇa hrudayamuthoonu nee poorṇaatma thoonu, nee dhevuḍaina yehō vaanu prēmin̄chunaṭlu nee dhevuḍaina yehōvaa thanaku lōbaḍuṭaku nee hrudayamunakunu nee santhathivaari hruda yamunakunu sunnathi cheyunu.

7. అప్పుడు నిన్ను హింసిం చిన నీ శత్రువుల మీదికిని నిన్ను ద్వేషించినవారిమీదికిని నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ సమస్త శాపములను తెప్పించును.

7. appuḍu ninnu hinsiṁ china nee shatruvula meedikini ninnu dvēshin̄chinavaarimeedikini nee dhevuḍaina yehōvaa aa samastha shaapamulanu teppin̄chunu.

8. నీవు తిరిగి వచ్చి యెహోవా మాట విని, నేను నేడు నీ కాజ్ఞాపించు ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొను చుందువు.

8. neevu thirigi vachi yehōvaa maaṭa vini, nēnu nēḍu nee kaagnaapin̄chu aayana aagnalanniṭini gaikonu chunduvu.

9. మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ చేతి పనులన్నిటి విషయ ములోను, నీ గర్భ ఫలవిషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమి పంట విషయములోను నీకు మేలగునట్లు నిన్ను వర్ధిల్లజేయును.

9. mariyu nee dhevuḍaina yehōvaa nee chethi panulanniṭi vishaya mulōnu, nee garbha phalavishayamulōnu, nee pashuvula vishayamulōnu, nee bhoomi paṇṭa vishayamulōnu neeku mēlagunaṭlu ninnu vardhillajēyunu.

10. ఈ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడ లను నీవు గైకొని, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు మళ్లునప్పుడు యెహోవా నీ పితరుల యందు ఆనందించినట్లు నీకు మేలు చేయుటకు నీయందును ఆనందించి నీవైపు మళ్లును.

10. ee dharma shaastra granthamandu vraayabaḍina aayana aagnalanu kaṭṭaḍa lanu neevu gaikoni, nee dhevuḍaina yehōvaa maaṭa vini, nee poorṇahrudayamuthoonu nee poorṇaatmathoonu nee dhevuḍaina yehōvaa vaipu maḷlunappuḍu yehōvaa nee pitharula yandu aanandin̄chinaṭlu neeku mēlu cheyuṭaku neeyandunu aanandin̄chi neevaipu maḷlunu.

11. నేడు నేను నీ కాజ్ఞాపించు ఈ ధర్మమును గ్రహిం చుట నీకు కఠినమైనది కాదు, దూరమైనది కాదు.
1,Joh,5,3

11. nēḍu nēnu nee kaagnaapin̄chu ee dharmamunu grahiṁ chuṭa neeku kaṭhinamainadhi kaadu, dooramainadhi kaadu.

12. మనము దానిని విని గైకొనునట్లు, ఎవడు ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయి మనయొద్దకు దాని తెచ్చును? అని నీ వను కొనుటకు అది ఆకాశమందు ఉండునది కాదు;
రోమీయులకు 10:6-9

12. manamu daanini vini gaikonunaṭlu, evaḍu aakaashamunaku ekkipōyi manayoddhaku daani techunu? Ani nee vanu konuṭaku adhi aakaashamandu uṇḍunadhi kaadu;

13. మనము దాని విని గైకొనునట్లు, ఎవడు సముద్రము దాటి మన యొద్దకు దాని తెచ్చును అని నీవను కొననేల? అది సము ద్రపు అద్దరి మించునది కాదు.

13. manamu daani vini gaikonunaṭlu, evaḍu samudramu daaṭi mana yoddhaku daani techunu ani neevanu konanēla? adhi samu drapu addari min̄chunadhi kaadu.

14. నీవు దాని ననుసరించు టకు ఆ మాట నీకు బహు సమీపముగా నున్నది; నీ హృద యమున నీ నోట నున్నది.

14. neevu daani nanusarin̄chu ṭaku aa maaṭa neeku bahu sameepamugaa nunnadhi; nee hruda yamuna nee nōṭa nunnadhi.

15. చూడుము; నేడు నేను జీవమును మేలును మరణ మును కీడును నీ యెదుట ఉంచియున్నాను.

15. chooḍumu; nēḍu nēnu jeevamunu mēlunu maraṇa munu keeḍunu nee yeduṭa un̄chiyunnaanu.

16. నీవు బ్రదికి విస్తరించునట్లుగా నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన మార్గములందు నడుచుకొని ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడ లను విధులను ఆచరించుమని నేడు నేను నీకాజ్ఞాపించు చున్నాను. అట్లు చేసినయెడల నీవు స్వాధీనపరచుకొను టకు ప్రవేశించు దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును.

16. neevu bradhiki vistharin̄chunaṭlugaa nee dhevuḍaina yehōvaanu prēmin̄chi aayana maargamulandu naḍuchukoni aayana aagnalanu kaṭṭaḍa lanu vidhulanu aacharin̄chumani nēḍu nēnu neekaagnaapin̄chu chunnaanu. Aṭlu chesinayeḍala neevu svaadheenaparachukonu ṭaku pravēshin̄chu dheshamulō nee dhevuḍaina yehōvaa ninnu aasheervadhin̄chunu.

17. అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొల్లక యీడ్వబడినవాడవై అన్యదేవతలకు నమస్కరించి పూజించిన యెడల

17. ayithē nee hrudayamu thirigipōyi, neevu vinanollaka yeeḍvabaḍinavaaḍavai anyadhevathalaku namaskarin̄chi poojin̄china yeḍala

18. మీరు నిశ్చయముగా నశించిపోవుదురనియు, స్వాధీనపరచుకొనుటకు యొర్దా నును దాటపోవుచున్న దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు నేడు నేను నీకు తెలియజెప్పుచున్నాను.

18. meeru nishchayamugaa nashin̄chipōvuduraniyu, svaadheenaparachukonuṭaku yordaa nunu daaṭapōvuchunna dheshamulō meeru anēkadhinamulu uṇḍaraniyu nēḍu nēnu neeku teliyajeppuchunnaanu.

19. నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ యెదుటను ఉంచి, భూమ్యాకాశములను మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచుచున్నాను.

19. nēḍu jeevamunu maraṇamunu, aasheervaadamunu shaapamunu nēnu nee yeduṭanu un̄chi, bhoomyaakaashamulanu mee meeda saakshulugaa piluchuchunnaanu.

20. నీ పితరులైన అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు ఆయన ప్రమాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునట్లు యెహోవాయే నీ ప్రాణమునకును నీ దీర్ఘాయుష్షుకును మూలమై యున్నాడు. కాబట్టి నీవును నీ సంతానమును బ్రదుకుచు, నీ ప్రాణమునకు మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన వాక్యమును విని ఆయనను హత్తుకొను నట్లును జీవమును కోరుకొనుడి.

20. nee pitharulaina abraahaamu issaaku yaakōbulaku aayana pramaaṇamu chesina dheshamulō meeru nivasin̄chunaṭlu yehōvaayē nee praaṇamunakunu nee deerghaayushshukunu moolamai yunnaaḍu. Kaabaṭṭi neevunu nee santhaanamunu bradukuchu, nee praaṇamunaku moolamaina nee dhevuḍaina yehōvaanu prēmin̄chi aayana vaakyamunu vini aayananu hatthukonu naṭlunu jeevamunu kōrukonuḍi.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |