Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 31 | View All

1. మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెప్పుట చాలించి వారితో మరల ఇట్లనెనునేడు నేను నూట ఇరువది యేండ్లవాడనై యున్నాను.

1. mōshē ishraayēleeyulandarithoo ee maaṭalu cheppuṭa chaalin̄chi vaarithoo marala iṭlanenunēḍu nēnu nooṭa iruvadhi yēṇḍlavaaḍanai yunnaanu.

2. ఇకమీదట నేను వచ్చుచుపోవుచు నుండలేను, యెహోవాయొర్దాను దాటకూడదని నాతో సెలవిచ్చెను.

2. ikameedaṭa nēnu vachuchupōvuchu nuṇḍalēnu, yehōvaa ee yordaanu daaṭakooḍadani naathoo selavicchenu.

3. నీ దేవు డైన యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ జనములను నీ యెదుట నుండకుండ నశింపజేయును, నీవు వారి దేశ మును స్వాధీనపరచుకొందువు. యెహోవా సెలవిచ్చి యున్నట్లు యెహోషువ నీ ముందుగా దాటిపోవును.

3. nee dhevu ḍaina yehōvaa neeku mundhugaa daaṭipōyi aa janamulanu nee yeduṭa nuṇḍakuṇḍa nashimpajēyunu, neevu vaari dhesha munu svaadheenaparachukonduvu. Yehōvaa selavichi yunnaṭlu yehōshuva nee mundhugaa daaṭipōvunu.

4. యెహోవా నశింపజేసిన అమోరీయుల రాజులైన సీహోను కును ఓగుకును వారి దేశమునకును ఏమి చేసెనో ఆ ప్రకా రముగానే యీ జనములకును చేయును.

4. yehōvaa nashimpajēsina amōreeyula raajulaina seehōnu kunu ōgukunu vaari dheshamunakunu ēmi chesenō aa prakaa ramugaanē yee janamulakunu cheyunu.

5. నేను మీ కాజ్ఞాపించిన దానినంతటినిబట్టి మీరు వారికి చేయునట్లు యెహోవా నీ చేతికి వారిని అప్పగించును. నిబ్బరము గలిగి ధైర్యముగా నుండుడి

5. nēnu mee kaagnaapin̄china daaninanthaṭinibaṭṭi meeru vaariki cheyunaṭlu yehōvaa nee chethiki vaarini appagin̄chunu. Nibbaramu galigi dhairyamugaa nuṇḍuḍi

6. భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు.
హెబ్రీయులకు 13:5

6. bhayapaḍakuḍi, vaarini chuchi digulupaḍakuḍi, neethoo kooḍa vachuvaaḍu nee dhevuḍaina yehōvaayē; aayana ninnu viḍuvaḍu ninneḍa baayaḍu.

7. మరియమోషే యెహోషువను పిలిచినీవు నిబ్బరము గలిగి ధైర్యముగా నుండుము. యెహోవా ఈ ప్రజలకిచ్చుటకు వారి పితరులతో ప్రమాణముచేసిన దేశ మునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి స్వాధీన పరచవలెను.
హెబ్రీయులకు 4:8

7. mariyu mōshē yehōshuvanu pilichineevu nibbaramu galigi dhairyamugaa nuṇḍumu. Yehōvaa ee prajalakichuṭaku vaari pitharulathoo pramaaṇamuchesina dhesha munaku neevu veerithookooḍa pōyi daanini vaariki svaadheena parachavalenu.

8. నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడై యుండును, ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు. భయ పడకుము విస్మయమొందకు మని ఇశ్రాయేలీయు లందరియెదుట అతనితో చెప్పెను.
హెబ్రీయులకు 13:5

8. nee mundhara naḍuchuvaaḍu yehōvaa, aayana neeku thooḍai yuṇḍunu, aayana ninnu viḍuvaḍu ninnu eḍabaayaḍu. Bhaya paḍakumu vismayamondaku mani ishraayēleeyu landariyeduṭa athanithoo cheppenu.

9. మోషే ఈ ధర్మశాస్త్రమును వ్రాసి యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయుల కును ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలందరికిని దాని నప్పగించి

9. mōshē ee dharmashaastramunu vraasi yehōvaa nibandhana mandasamunu mōyu yaajakulaina lēveeyula kunu ishraayēleeyula peddalandarikini daani nappagin̄chi

10. వారితో ఇట్లనెనుప్రతి యేడవ సంవత్సరాంతమున, అనగా నియమింపబడిన గడువు సంవత్సరమున

10. vaarithoo iṭlanenuprathi yēḍava samvatsaraanthamuna, anagaa niyamimpabaḍina gaḍuvu samvatsaramuna

11. నీ దేవు డైన యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలమందు ఇశ్రాయేలీయు లందరు ఆయన సన్నిధిని కనబడి పర్ణశాలల పండుగను ఆచ రించునప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులందరి యెదుట ఈ ధర్మ శాస్త్రమును ప్రకటించి వారికి వినిపింపవలెను.

11. nee dhevu ḍaina yehōvaa ērparachukonu sthalamandu ishraayēleeyu landaru aayana sannidhini kanabaḍi parṇashaalala paṇḍuganu aacha rin̄chunappuḍu ishraayēleeyulandari yeduṭa ee dharma shaastramunu prakaṭin̄chi vaariki vinipimpavalenu.

12. మీ దేవు డైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధర్మశాస్త్ర వాక్యము లన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనునట్లు పురుషులేమి స్త్రీలేమి పిల్లలేమి నీ పురములలోనున్న పరదేశులేమి వాటిని విని నేర్చుకొనుటకై అందరిని పోగుచేయవలెను.

12. mee dhevu ḍaina yehōvaaku bhayapaḍi yee dharmashaastra vaakyamu lanniṭini anusarin̄chi naḍuchukonunaṭlu purushulēmi streelēmi pillalēmi nee puramulalōnunna paradheshulēmi vaaṭini vini nērchukonuṭakai andarini pōgucheyavalenu.

13. ఆలాగు నేర్చుకొనినయెడల దాని నెరుగని వారి సంతతి వారు దానిని విని, మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు యొర్దా నును దాటబోవుచున్న దేశమున మీరు బ్రదుకు దినము లన్నియు మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేర్చు కొందురు.

13. aalaagu nērchukoninayeḍala daani nerugani vaari santhathi vaaru daanini vini, meeru svaadheenaparachukonuṭaku yordaa nunu daaṭabōvuchunna dheshamuna meeru braduku dinamu lanniyu mee dhevuḍaina yehōvaaku bhayapaḍuṭa nērchu konduru.

14. మరియయెహోవాచూడుము; నీ మరణదినములు సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజ్ఞలిచ్చినట్లు ప్రత్యక్షపు గుడారములో నిలువుడని మోషేతో సెలవియ్యగా,

14. mariyu yehōvaachooḍumu; nee maraṇadhinamulu sameepin̄chenu; neevu yehōshuvanu pilichi nēnathaniki aagnalichinaṭlu pratyakshapu guḍaaramulō niluvuḍani mōshēthoo selaviyyagaa,

15. మోషేయు యెహోషువయు వెళ్లి ప్రత్యక్షపు గుడారములో నిలిచిరి. అచ్చట యెహోవా మేఘస్తంభములో ప్రత్యక్షమాయెను; ఆ మేఘస్తంభము ఆ గుడారపు ద్వారముపైని నిలువగా

15. mōshēyu yehōshuvayu veḷli pratyakshapu guḍaaramulō nilichiri. Acchaṭa yehōvaa mēghasthambhamulō pratyakshamaayenu; aa mēghasthambhamu aa guḍaarapu dvaaramupaini niluvagaa

16. యెహోవా మోషేతో యిట్లనెనుఇదిగో నీవు నీ పితరు లతో పండుకొనబోవుచున్నావు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారి నడుమ నుందురో ఆ జనులమధ్యను వ్యభిచారులై, ఆ అన్యుల దేవతల వెంట వెళ్లి నన్ను విడిచి, నేను వారితో చేసిన నిబంధనను మీరుదురు.

16. yehōvaa mōshēthoo yiṭlanenu'idigō neevu nee pitharu lathoo paṇḍukonabōvuchunnaavu. ee janulu lēchi, yevari dheshamuna thaamu cheri vaari naḍuma nundurō aa janulamadhyanu vyabhichaarulai, aa anyula dhevathala veṇṭa veḷli nannu viḍichi, nēnu vaarithoo chesina nibandhananu meeruduru.

17. కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులు కొనును. నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు క్షీణించిపోవుదురు. విస్తారమైన కీడులు ఆపదలు వారికి ప్రాప్తించును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధ్య నుండకపోయినందున గదా యీ కీడులు మనకు ప్రాప్తించెననుకొందురు.

17. kaavuna naa kōpamu aa dinamuna vaarimeeda ragulu konunu. Nēnu vaarini viḍichi vaariki virōdhinagudunu, vaaru ksheeṇin̄chipōvuduru. Visthaaramaina keeḍulu aapadalu vaariki praapthin̄chunu. aa dinamuna vaaru, mana dhevuḍu mana madhya nuṇḍakapōyinanduna gadaa yee keeḍulu manaku praapthin̄chenanukonduru.

18. వారు అన్యదేవతలతట్టు తిరిగి చేసిన కీడంతటినిబట్టి ఆ దినమున నేను నిశ్చయముగా వారికి విరోధినగుదును.

18. vaaru anyadhevathalathaṭṭu thirigi chesina keeḍanthaṭinibaṭṭi aa dinamuna nēnu nishchayamugaa vaariki virōdhinagudunu.

19. కాబట్టి మీరు కీర్తన వ్రాసి ఇశ్రాయేలీయులకు నేర్పుడి. ఈ కీర్తన ఇశ్రాయేలీయుల మీద నాకు సాక్ష్యార్థముగా నుండునట్లు దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము.

19. kaabaṭṭi meeru keerthana vraasi ishraayēleeyulaku nērpuḍi. ee keerthana ishraayēleeyula meeda naaku saakshyaarthamugaa nuṇḍunaṭlu daanini vaariki kaṇṭhapaaṭhamugaa cheyin̄chumu.

20. నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు, పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమున వారిని ప్రవేశపెట్టిన తరువాత, వారు తిని త్రాగి తృప్తిపొంది క్రొవ్వినవారై అన్యదేవతలతట్టు తిరిగి వాటిని పూజించి నన్ను తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు.

20. nēnu vaari pitharulathoo pramaaṇamu chesinaṭlu, paalu thēnelu pravahin̄chu dheshamuna vaarini pravēshapeṭṭina tharuvaatha, vaaru thini traagi trupthipondi krovvinavaarai anyadhevathalathaṭṭu thirigi vaaṭini poojin̄chi nannu truṇeekarin̄chi naa nibandhananu meeruduru.

21. విస్తారమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ కీర్తన వారియెదుట సాక్షిగానుండి సాక్ష్యము పలు కును. అది మరువబడక వారి సంతతి వారినోట నుండును. నేను ప్రమాణము చేసిన దేశమున వారిని ప్రవేశపెట్టక మునుపే, నేడే వారు చేయు ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను.

21. visthaaramaina keeḍulu aapadalu vaariki sambhavin̄china tharuvaatha ee keerthana vaariyeduṭa saakshigaanuṇḍi saakshyamu palu kunu. adhi maruvabaḍaka vaari santhathi vaarinōṭa nuṇḍunu. Nēnu pramaaṇamu chesina dheshamuna vaarini pravēshapeṭṭaka munupē, nēḍē vaaru cheyu aalōchana nēnerugudunu anenu.

22. కాబట్టి మోషే ఆ దినమందే యీ కీర్తన వ్రాసి ఇశ్రాయేలీయులకు నేర్పెను.

22. kaabaṭṭi mōshē aa dinamandhe yee keerthana vraasi ishraayēleeyulaku nērpenu.

23. మరియయెహోవా నూను కుమారుడైన యెహోషు వకు ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవు నిబ్బరము గలిగి ధైర్యముగా నుండుము; నేను ప్రమాణ పూర్వకముగా వారికిచ్చిన దేశమునకు ఇశ్రాయేలీయులను నీవు తోడుకొని పోవలెను, నేను నీకు తోడై యుందును.

23. mariyu yehōvaa noonu kumaaruḍaina yehōshu vaku eelaagu selavicchenuneevu nibbaramu galigi dhairyamugaa nuṇḍumu; nēnu pramaaṇa poorvakamugaa vaarikichina dheshamunaku ishraayēleeyulanu neevu thooḍukoni pōvalenu, nēnu neeku thooḍai yundunu.

24. ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములు మోషే గ్రంథమందు సాంతముగా వ్రాయుట ముగించిన తరువాత

24. ee dharmashaastra vaakyamulu mōshē granthamandu saanthamugaa vraayuṭa mugin̄china tharuvaatha

25. మోషే యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులను చూచి ఆజ్ఞాపించినదేమనగామీరు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును తీసికొని మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసపు ప్రక్కన ఉంచుడి.

25. mōshē yehōvaa nibandhana mandasamunu mōyu lēveeyulanu chuchi aagnaapin̄chinadhemanagaameeru ee dharmashaastra granthamunu theesikoni mee dhevuḍaina yehōvaa nibandhana mandasapu prakkana un̄chuḍi.

26. అది అక్కడ నీమీద సాక్ష్యార్థముగా ఉండును.
యోహాను 5:45

26. adhi akkaḍa neemeeda saakshyaarthamugaa uṇḍunu.

27. నీ తిరుగుబాటును నీ మూర్ఖ త్వమును నేనెరుగుదును. నేడు నేను ఇంక సజీవుడనై మీతో ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేసితిరి.
యోహాను 5:45

27. nee thirugubaaṭunu nee moorkha tvamunu nēnerugudunu. Nēḍu nēnu iṅka sajeevuḍanai meethoo uṇḍagaanē, idigō meeru yehōvaameeda thirugubaaṭuchesithiri.

28. నేను చనిపోయిన తరువాత మరి నిశ్చయముగా తిరుగుబాటు చేయుదురుకదా మీ గోత్ర ముల పెద్దలనందరిని మీ నాయకులను నాయొద్దకు పోగు చేయుడి. ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాక్షులుగా పెట్టి నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెప్పెదను.

28. nēnu chanipōyina tharuvaatha mari nishchayamugaa thirugubaaṭu cheyudurukadaa mee gōtra mula peddalanandarini mee naayakulanu naayoddhaku pōgu cheyuḍi. aakaashamunu bhoomini vaarimeeda saakshulugaa peṭṭi nēnu ee maaṭalanu vaari vinikiḍilō cheppedanu.

29. ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొత్తిగా చెడిపోయి నేను మీకాజ్ఞా పించిన మార్గమును తప్పుదు రనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు ప్రాప్తమగు ననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు క్రియలవలన యెహోవాకు కోపము పుట్టించునట్లుగా ఆయన దృష్టికి కీడైనదాని చేయుదురు.

29. yēlayanagaa nēnu maraṇamaina tharuvaatha meeru botthigaa cheḍipōyi nēnu meekaagnaa pin̄china maargamunu thappudu raniyu, aa dinamula anthamandu keeḍu meeku praapthamagu naniyu nēnerugudunu. meeru cheyu kriyalavalana yehōvaaku kōpamu puṭṭin̄chunaṭlugaa aayana drushṭiki keeḍainadaani cheyuduru.

30. అప్పుడు మోషే ఇశ్రాయేలీ యుల సర్వ సమాజముయొక్క వినికిడిలో ఈ కీర్తన మాటలు సాంతముగా పలికెను.

30. appuḍu mōshē ishraayēlee yula sarva samaajamuyokka vinikiḍilō ee keerthana maaṭalu saanthamugaa palikenu.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |