Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 5 | View All

1. మోషే ఇశ్రాయేలీయులనందరిని పిలిపించి యిట్ల నెనుఇశ్రాయేలీయులారా, నేను మీ వినికిడిలో నేడు చెప్పుచున్న కట్టడలను విధులను విని వాటిని నేర్చుకొని వాటిననుసరించి నడువుడి.

1. mōshē ishraayēleeyulanandarini pilipin̄chi yiṭlanenu ishraayēleeyulaaraa, nēnu mee vinikiḍilō nēḍu cheppuchunna kaṭṭaḍalanu vidhulanu vini vaaṭini nērchukoni vaaṭinanusarin̄chi naḍuvuḍi.

2. మన దేవుడైన యెహోవా హోరేబులో మనతో నిబంధనచేసెను.

2. mana dhevuḍaina yehōvaa hōrēbulō manathoo nibandhanachesenu.

3. యెహోవా మన పితరులతో కాదు, నేడు ఇక్కడ సజీవులమైయున్న మనతోనే యీ నిబంధన చేసెను.

3. yehōvaa mana pitharulathoo kaadu, nēḍu ikkaḍa sajeevulamaiyunna manathoonē yee nibandhana chesenu.

4. యెహోవా ఆ కొండ మీద అగ్ని మధ్యనుండి ముఖాముఖిగా మీతో మాటలాడగా మీరు ఆ అగ్నికి భయపడి ఆ కొండ యెక్కలేదు.
అపో. కార్యములు 7:38

4. yehōvaa aa koṇḍa meeda agni madhyanuṇḍi mukhaamukhigaa meethoo maaṭalaaḍagaa meeru aa agniki bhayapaḍi aa koṇḍa yekkalēdu.

5. గనుక యెహోవామాట మీకు తెలియ జేయుటకు నేను యెహోవాకును మీకును మధ్యను నిలిచి యుండగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చెను.

5. ganuka yehōvaamaaṭa meeku teliya jēyuṭaku nēnu yehōvaakunu meekunu madhyanu nilichi yuṇḍagaa yehōvaa eelaaguna selavicchenu.

6. దాసుల గృహమైన ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే.

6. daasula gruhamaina aigupthudheshamulōnuṇḍi ninnu rappin̄china nee dhevuḍanaina yehōvaanu nēnē.

7. నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు.

7. nēnu thappa vēroka dhevuḍu neekuṇḍakooḍadu.

8. పైనున్న ఆకాశమందే గాని, క్రిందనున్న భూమి యందే గాని భూమి క్రిందనున్న నీళ్లయందే గాని యుండు దేని పోలికనైన విగ్రహమును చేసికొనకూడదు.

8. painunna aakaashamandhe gaani, krindanunna bhoomi yandhe gaani bhoomi krindanunna neeḷlayandhe gaani yuṇḍu dheni pōlikanaina vigrahamunu chesikonakooḍadu.

9. వాటికి నమస్కరింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవు డను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరములవరకు తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుచు

9. vaaṭiki namaskarimpakooḍadu; vaaṭini poojimpakooḍadu. nee dhevuḍanaina yehōvaayagu nēnu rōshamugala dhevu ḍanu; nannu dvēshin̄chuvaari vishayamulō mooḍu naalugu tharamulavaraku thaṇḍrula dōshamunu kumaarulameediki rappin̄chuchu

10. నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలను గైకొనువారి విషయ ములో వేయితరములవరకు కరుణించువాడనై యున్నాను.

10. nannu prēmin̄chi naa aagnalanu gaikonuvaari vishaya mulō vēyitharamulavaraku karuṇin̄chuvaaḍanai yunnaanu.

11. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థ ముగా ఉచ్చరించువానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు.
మత్తయి 5:33

11. nee dhevuḍaina yehōvaa naamamunu vyarthamugaa uccharimpakooḍadu; yehōvaa thana naamamunu vyartha mugaa uccharin̄chuvaanini nirdōshigaa en̄chaḍu.

12. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కాజ్ఞాపించినట్లు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుము.
మార్కు 2:27

12. nee dhevuḍaina yehōvaa nee kaagnaapin̄chinaṭlu vishraanthi dinamunu parishuddhamugaa aacharin̄chumu.

13. ఆరుదినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయు చేయవలెను.
లూకా 13:14

13. aarudinamulu neevu kashṭapaḍi nee pani anthayu cheyavalenu.

14. ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతి దినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ యెద్దయినను నీ గాడిద యైనను నీ పశువులలో ఏదై నను నీ యిండ్లలోనున్న పర దేశియైనను ఏ పనియు చేయకూడదు. ఎందుకంటే నీవలె నీ దాసుడును నీ దాసియును విశ్రమింపవలెను.
మత్తయి 12:2, లూకా 23:56

14. ēḍava dinamu nee dhevuḍaina yehōvaaku vishraanthi dinamu. daanilō neevainanu nee kumaaruḍainanu nee kumaartheyainanu nee daasuḍainanu nee daasiyainanu nee yeddayinanu nee gaaḍida yainanu nee pashuvulalō ēdai nanu nee yiṇḍlalōnunna para dheshiyainanu ē paniyu cheyakooḍadu. Endukaṇṭē neevale nee daasuḍunu nee daasiyunu vishramimpavalenu.

15. నీవు ఐగుప్తుదేశమందు దాసుడవైయున్నప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా బాహుబలముచేతను చాచిన చేతిచేతను నిన్ను అక్కడనుండి రప్పించెనని జ్ఞాపకము చేసికొనుము. అందు చేతను విశ్రాంతిదినము ఆచరింపవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించెను.

15. neevu aigupthudheshamandu daasuḍavaiyunnappuḍu nee dhevuḍaina yehōvaa baahubalamuchethanu chaachina chethichethanu ninnu akkaḍanuṇḍi rappin̄chenani gnaapakamu chesikonumu. Andu chethanu vishraanthidinamu aacharimpavalenani nee dhevuḍaina yehōvaa neeku aagnaapin̄chenu.

16. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవై నీకు క్షేమమగునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కాజ్ఞాపించినలాగున నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానింపుము.
మత్తయి 15:4, మత్తయి 19:11, మార్కు 7:10, మార్కు 10:19, ఎఫెసీయులకు 6:2-3, లూకా 18:20

16. nee dhevuḍaina yehōvaa nee kanugrahin̄chu dheshamulō neevu deerghaayushmanthuḍavai neeku kshēmamagunaṭlu nee dhevuḍaina yehōvaa nee kaagnaapin̄chinalaaguna nee thaṇḍrini nee thallini sanmaanimpumu.

17. narahatya cheyakooḍadu.

18. vyabhicharimpakooḍadu.

19. దొంగిలకూడదు.

19. doṅgilakooḍadu.

20. నీ పొరుగువానిమీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకకూడదు.

20. nee poruguvaanimeeda abaddha saakshyamu palukakooḍadu.

21. నీ పొరుగువాని భార్యను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగు వాని యింటినైనను వాని పొలమునైనను వాని దాసుని నైనను వాని దాసినినైనను వాని యెద్దునైనను వాని గాడిద నైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు.

21. nee poruguvaani bhaaryanu aashimpakooḍadu; nee porugu vaani yiṇṭinainanu vaani polamunainanu vaani daasuni nainanu vaani daasininainanu vaani yeddunainanu vaani gaaḍida nainanu nee poruguvaanidagu dheninainanu aashimpakooḍadu.

22. ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పర్వతముమీద అగ్ని మేఘ గాఢాంధకారముల మధ్యనుండి గొప్ప స్వరముతో మీ సమాజమంతటితో చెప్పి, రెండు రాతి పలకలమీద వాటిని వ్రాసి నాకిచ్చెను. ఆయన మరేమియు చెప్పలేదు.

22. ee maaṭalanu yehōvaa aa parvathamumeeda agni mēgha gaaḍhaandhakaaramula madhyanuṇḍi goppa svaramuthoo mee samaajamanthaṭithoo cheppi, reṇḍu raathi palakalameeda vaaṭini vraasi naakicchenu. aayana marēmiyu cheppalēdu.

23. మరియు ఆ పర్వతము అగ్నివలన మండుచున్నప్పుడు ఆ చీకటిమధ్యనుండి ఆ స్వరమును విని మీరు, అనగా మీ గోత్రముల ప్రధానులును మీ పెద్దలును నాయొద్దకు వచ్చి
హెబ్రీయులకు 12:19

23. mariyu aa parvathamu agnivalana maṇḍuchunnappuḍu aa chikaṭimadhyanuṇḍi aa svaramunu vini meeru, anagaa mee gōtramula pradhaanulunu mee peddalunu naayoddhaku vachi

24. మన దేవుడైన యెహోవా తన ఘనతను మహాత్మ్య మును మాకు చూపించెను. అగ్నిమధ్యనుండి ఆయన స్వర మును వింటిమి. దేవుడు నరులతో మాటలాడినను వారు బ్రదుకుదురని నేడు తెలిసికొంటిమి.

24. mana dhevuḍaina yehōvaa thana ghanathanu mahaatmya munu maaku choopin̄chenu. Agnimadhyanuṇḍi aayana svara munu viṇṭimi. dhevuḍu narulathoo maaṭalaaḍinanu vaaru bradukudurani nēḍu telisikoṇṭimi.

25. కాబట్టి మేము చావనేల? ఈ గొప్ప అగ్ని మమ్మును దహించును; మేము మన దేవుడైన యెహోవా స్వరము ఇక వినినయెడల చని పోదుము.
హెబ్రీయులకు 12:19

25. kaabaṭṭi mēmu chaavanēla? ee goppa agni mammunu dahin̄chunu; mēmu mana dhevuḍaina yehōvaa svaramu ika vininayeḍala chani pōdumu.

26. మావలె సమస్త శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవు డైన దేవుని స్వరము అగ్ని మధ్యనుండి పలుకుట విని బ్రదికెను?

26. maavale samastha shareerulalō mari evaḍu sajeevu ḍaina dhevuni svaramu agni madhyanuṇḍi palukuṭa vini bradhikenu?

27. నీవే సమీపించి మన దేవుడైన యెహోవా చెప్పునది యావత్తు వినుము. అప్పుడు మన దేవుడైన యెహోవా నీతో చెప్పినది యావత్తు నీవే మాతో చెప్పిన యెడల మేము విని దాని గైకొందుమని చెప్పితిరి.

27. neevē sameepin̄chi mana dhevuḍaina yehōvaa cheppunadhi yaavatthu vinumu. Appuḍu mana dhevuḍaina yehōvaa neethoo cheppinadhi yaavatthu neevē maathoo cheppina yeḍala mēmu vini daani gaikondumani cheppithiri.

28. మీరు నాతో మాటలాడినప్పుడు యెహోవా మీ మాటలు వినెను. అప్పుడు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెల విచ్చెనుఈ జనులు నీతో చెప్పిన మాటలు నేను విని యున్నాను. వారు చెప్పినదంతయు మంచిదే.

28. meeru naathoo maaṭalaaḍinappuḍu yehōvaa mee maaṭalu vinenu. Appuḍu yehōvaa naathoo eelaagu sela vicchenu'ee janulu neethoo cheppina maaṭalu nēnu vini yunnaanu. Vaaru cheppinadanthayu man̄chidhe.

29. వారికిని వారి సంతాన మునకును నిత్యమును క్షేమము కలుగునట్లు వారు నాయందు భయభక్తులు కలిగి నా ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరించు మనస్సు వారికుండిన మేలు.

29. vaarikini vaari santhaana munakunu nityamunu kshēmamu kalugunaṭlu vaaru naayandu bhayabhakthulu kaligi naa aagnalanniṭini anusarin̄chu manassu vaarikuṇḍina mēlu.

30. మీ గుడా రములలోనికి తిరిగి వెళ్లుడని నీవు వారితో చెప్పుము.

30. mee guḍaa ramulalōniki thirigi veḷluḍani neevu vaarithoo cheppumu.

31. అయితే నీవు ఇక్కడ నాయొద్ద నిలిచియుండుము. నీవు వారికి బోధింపవలసిన ధర్మమంతటిని, అనగా కట్టడలను విధులను నేను నీతో చెప్పెదను.

31. ayithē neevu ikkaḍa naayoddha nilichiyuṇḍumu. neevu vaariki bōdhimpavalasina dharmamanthaṭini, anagaa kaṭṭaḍalanu vidhulanu nēnu neethoo cheppedanu.

32. వారు స్వాధీనపరచు కొనునట్లు నేను వారి కిచ్చుచున్న దేశ మందు వారు ఆలాగు ప్రవర్తింపవలెను.

32. vaaru svaadheenaparachu konunaṭlu nēnu vaari kichuchunna dhesha mandu vaaru aalaagu pravarthimpavalenu.

33. కాబట్టి మీరు కుడికే గాని యెడమకే గాని తిరుగక మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞా పించినట్లు చేయుటకు జాగ్రత్తపడవ లెను. మీరు స్వాధీన పరచుకొనబోవు దేశములో మీరు జీవించుచు మేలుకలిగి దీర్ఘాయుష్మంతులగునట్లు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గము లన్నిటిలో నడుచుకొనవలెను.

33. kaabaṭṭi meeru kuḍikē gaani yeḍamakē gaani thirugaka mee dhevuḍaina yehōvaa aagnaa pin̄chinaṭlu cheyuṭaku jaagratthapaḍava lenu. meeru svaadheena parachukonabōvu dheshamulō meeru jeevin̄chuchu mēlukaligi deerghaayushmanthulagunaṭlu mee dhevuḍaina yehōvaa meeku aagnaapin̄china maargamu lanniṭilō naḍuchukonavalenu.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |