Timothy I - 1 తిమోతికి 1 | View All

1. మన రక్షకుడైన దేవునియొక్కయు మన నిరీక్షణయైన క్రీస్తుయేసుయొక్కయు ఆజ్ఞప్రకారము క్రీస్తుయేసు యొక్క అపొస్తలుడైన పౌలు,

1. mana rakshakuḍaina dhevuniyokkayu mana nireekshaṇayaina kreesthuyēsuyokkayu aagnaprakaaramu kreesthuyēsu yokka aposthaluḍaina paulu,

2. విశ్వాసమునుబట్టి నా నిజ మైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక.

2. vishvaasamunubaṭṭi naa nija maina kumaaruḍagu thimōthiki shubhamani cheppi vraayunadhi. thaṇḍriyaina dhevuninuṇḍiyu mana prabhuvaina kreesthuyēsu nuṇḍiyu krupayu kanikaramunu samaadhaanamunu neeku kalugunu gaaka.

3. నేను మాసిదోనియకు వెళ్లుచుండగా సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దనియు, కల్పనాకథలును మితము లేని వంశావళులును,

3. nēnu maasidōniyaku veḷluchuṇḍagaa satyamunaku bhinnamaina bōdha cheyavaddaniyu, kalpanaakathalunu mithamu lēni vamshaavaḷulunu,

4. విశ్వాససంబంధమైన దేవుని యేర్పా టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము కలిగియున్నవి గనుక, వాటిని లక్ష్యపెట్టవద్దనియు, కొందరికి ఆజ్ఞాపించు టకు నీవు ఎఫెసులో నిలిచియుండవలెనని నిన్ను హెచ్చ రించిన ప్రకారము ఇప్పుడును హెచ్చరించుచున్నాను.

4. vishvaasasambandhamaina dhevuni yērpaa ṭuthoo kaaka vivaadamulathoonē sambandhamu kaligiyunnavi ganuka, vaaṭini lakshyapeṭṭavaddaniyu, kondariki aagnaapin̄chu ṭaku neevu ephesulō nilichiyuṇḍavalenani ninnu heccha rin̄china prakaaramu ippuḍunu heccharin̄chuchunnaanu.

5. ఉపదేశసారమేదనగా, పవిత్ర హృదయమునుండియు, మంచి మనస్సాక్షినుండియు, నిష్కపటమైన విశ్వాసము నుండియు కలుగు ప్రేమయే.

5. upadheshasaaramēdhanagaa, pavitra hrudayamunuṇḍiyu, man̄chi manassaakshinuṇḍiyu, nishkapaṭamaina vishvaasamu nuṇḍiyu kalugu prēmayē.

6. కొందరు వీటిని మానుకొని తొలగిపోయి, తాము చెప్పువాటినైనను,

6. kondaru veeṭini maanukoni tolagipōyi, thaamu cheppuvaaṭinainanu,

7. నిశ్చయమైనట్టు రూఢిగా పలుకువాటినైనను గ్రహింపక పోయినను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులై యుండగోరి విష్‌ప్రయోజనమైన ముచ్చటలకు తిరిగిరి.

7. nishchayamainaṭṭu rooḍhigaa palukuvaaṭinainanu grahimpaka pōyinanu dharmashaastrōpadheshakulai yuṇḍagōri vish‌prayōjanamaina mucchaṭalaku thirigiri.

8. అయినను శ్రీమంతుడగు దేవుడు నాకు అప్పగించిన ఆయన మహిమగల సువార్తప్రకారము,

8. ayinanu shreemanthuḍagu dhevuḍu naaku appagin̄china aayana mahimagala suvaarthaprakaaramu,

9. ధర్మశాస్త్రము ధర్మవిరోధులకును అవిధేయులకును భక్తి హీనులకును పాపిష్టులకును అపవిత్రులకును మతదూష కులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును నర హంతకులకును వ్యభిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుష్య చోరులకును అబద్ధికులకును అప్రమాణికులకును,

9. dharmashaastramu dharmavirōdhulakunu avidhēyulakunu bhakthi heenulakunu paapishṭulakunu apavitrulakunu mathadoosha kulakunu pitruhanthakulakunu maatruhanthakulakunu nara hanthakulakunu vyabhichaarulakunu purushasanyōgulakunu manushya choorulakunu abaddhikulakunu apramaaṇikulakunu,

10. హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండిన యెడల, అట్టివానికిని నియమింపబడెనుగాని,

10. hithabōdhaku virōdhiyainavaaḍu mari evaḍainanu uṇḍina yeḍala, aṭṭivaanikini niyamimpabaḍenugaani,

11. నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధర్మానుకూలముగా దానిని ఉపయోగించినయెడల ధర్మశాస్త్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము.

11. neethimanthuniki niyamimpabaḍalēdani yevaḍainanu erigi, dharmaanukoolamugaa daanini upayōgin̄chinayeḍala dharmashaastramu mēlainadani manamerugudumu.

12. పూర్వము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన నన్ను, తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వానిగా ఎంచినందుకు,

12. poorvamu dooshakuḍanu hinsakuḍanu haanikaruḍanaina nannu, thana paricharyaku niyamin̄chi nammakamaina vaanigaa en̄chinanduku,

13. నన్ను బలపరచిన మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడనై యున్నాను. తెలియక అవిశ్వాసము వలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని.

13. nannu balaparachina mana prabhuvaina kreesthu yēsuku kruthagnuḍanai yunnaanu. Teliyaka avishvaasamu valana chesithini ganuka kanikarimpabaḍithini.

14. మరియు మన ప్రభువుయొక్క కృపయు, క్రీస్తు యేసునందున్న విశ్వా సమును ప్రేమయు, అత్యధికముగా విస్తరించెను.

14. mariyu mana prabhuvuyokka krupayu, kreesthu yēsunandunna vishvaa samunu prēmayu, atyadhikamugaa vistharin̄chenu.

15. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తుయేసు లోకమునకు వచ్చెనను వాక్యము నమ్మతగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్య మైనదియునై యున్నది. అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను.

15. paapulanu rakshin̄chuṭaku kreesthuyēsu lōkamunaku vacchenanu vaakyamu nammathaginadhiyu poorṇaaṅgeekaaramunaku yōgya mainadhiyunai yunnadhi. Aṭṭi vaarilō nēnu pradhaanuḍanu.

16. అయినను నిత్యజీవము నిమిత్తము తనను విశ్వసింప బోవువారికి నేను మాదిరిగా ఉండులాగున యేసుక్రీస్తు తన పూర్ణమైన దీర్ఘశాంతమును ఆ ప్రధానపాపినైన నాయందు కనుపరచునట్లు నేను కనికరింపబడితిని.

16. ayinanu nityajeevamu nimitthamu thananu vishvasimpa bōvuvaariki nēnu maadhirigaa uṇḍulaaguna yēsukreesthu thana poorṇamaina deerghashaanthamunu aa pradhaanapaapinaina naayandu kanuparachunaṭlu nēnu kanikarimpabaḍithini.

17. సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృ శ్యుడునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

17. sakala yugamulalō raajaiyuṇḍi, akshayuḍunu adru shyuḍunagu advitheeya dhevuniki ghanathayu mahimayu yugayugamulu kalugunu gaaka. aamēn‌.

18. నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశ్వాసమును మంచి మనస్సాక్షియు కలిగినవాడవై, నిన్నుగూర్చి ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనముల చొప్పున ఈ మంచి పోరాటము పోరాడవలెనని వాటినిబట్టి యీ ఆజ్ఞను నీకు అప్పగించుచున్నాను.

18. naa kumaaruḍuvaina thimōthee, neevu vishvaasamunu man̄chi manassaakshiyu kaliginavaaḍavai, ninnugoorchi mundhugaa cheppabaḍina pravachanamula choppuna ee man̄chi pōraaṭamu pōraaḍavalenani vaaṭinibaṭṭi yee aagnanu neeku appagin̄chuchunnaanu.

19. అట్టి మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి, విశ్వాసవిషయమై ఓడ బద్దలై పోయినవారివలె చెడియున్నారు.

19. aṭṭi manassaakshini kondaru trōsivēsi, vishvaasavishayamai ōḍa baddalai pōyinavaarivale cheḍiyunnaaru.

20. వారిలో హుమెనైయును అలెక్సంద్రును ఉన్నారు; వీరు దూషింపకుండ శిక్షింపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అప్పగించితిని.

20. vaarilō humenaiyunu aleksandrunu unnaaru; veeru dooshimpakuṇḍa shikshimpabaḍuṭakai veerini saathaanunaku appagin̄chithini.Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |