Timothy I - 1 తిమోతికి 6 | View All

1. దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడ కుండునట్లు దాసత్వమను కాడిక్రింద ఉన్నవారందరును, తమ యజమానులు పూర్ణమైన ఘనతకు పాత్రులని యెంచ వలెను.

1. Let as many as are servants under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and the doctrine be not blasphemed.

2. విశ్వాసులైన యజమానులుగల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశ్వాసులును ప్రియులునై యున్నారని మరి యెక్కువగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచ్చరించుము.

2. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but let them serve them the rather, because they that partake of the benefit are believing and beloved. These things teach and exhort.

3. ఎవడైనను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుయొక్క హిత వాక్యములను దైవభక్తికి అనుగుణ్యమైన బోధను అంగీకరింపక, భిన్నమైనబోధనుపదేశించినయెడల

3. If any man teacheth a different doctrine, and consenteth not to sound words, {cf15i even} the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness;

4. వాడేమియు ఎరుగక తర్కములనుగూర్చియు వాగ్వాదములను గూర్చియు వ్యర్థముగా ప్రయాసపడుచు గర్వాంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు దురనుమానములును,

4. he is puffed up, knowing nothing, but doting about questionings and disputes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,

5. చెడిపోయిన మనస్సుకలిగి సత్యహీనులై దైవభక్తి లాభసాధనమనుకొను మనుష్యుల వ్యర్థవివాదములును కలుగుచున్నవి.

5. wranglings of men corrupted in mind and bereft of the truth, supposing that godliness is a way of gain.

6. సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది.

6. But godliness with contentment is great gain:

7. మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని పోలేము.
యోబు 1:21, ప్రసంగి 5:15

7. for we brought nothing into the world, for neither can we carry anything out;

8. కాగా అన్నవస్త్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృప్తిపొందియుందము.
సామెతలు 30:8

8. but having food and covering we shall be therewith content.

9. ధనవంతులగుటకు అపేక్షించు వారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక యుక్తములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అట్టివి మనుష్యులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును.
సామెతలు 23:4, సామెతలు 28:22

9. But they that desire to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and hurtful lusts, such as drown men in destruction and perdition.

10. ఎందుకనగా ధనాపేక్షసమస్తమైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసమునుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకొనిరి.

10. For the love of money is a root of all kinds of evil: which some reaching after have been led astray from the faith, and have pierced themselves through with many sorrows.

11. దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసర్జించి, నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకొనుటకు ప్రయాసపడుము.

11. But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.

12. విశ్వాససంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నిత్యజీవమును చేపట్టుము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షులయెదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి.

12. Fight the good fight of the faith, lay hold on the life eternal, whereunto thou wast called, and didst confess the good confession in the sight of many witnesses.

13. సమస్తమునకు జీవా ధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొద్ద ధైర్య ముగా ఒప్పుకొని సాక్ష్యమిచ్చిన క్రీస్తుయేసు ఎదుటను,

13. I charge thee in the sight of God, who quickeneth all things, and of Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed the good confession;

14. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమగు వరకు నీవు నిష్కళంకముగాను అనింద్యముగాను ఈ ఆజ్ఞను గైకొనవలెనని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను.

14. that thou keep the commandment, without spot, without reproach, until the appearing of our Lord Jesus Christ:

15. శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడునగు సర్వాధిపతి యుక్తకాలములయందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనుపరచును. ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునై యున్నాడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, యెహెఙ్కేలు 34:29

15. which in its own times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;

16. సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించుచు అమరత్వముగలవాడైయున్నాడు. మనుష్యులలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన్‌.
నిర్గమకాండము 33:20, కీర్తనల గ్రంథము 104:2

16. who only hath immortality, dwelling in light unapproachable; whom no man hath seen, nor can see: to whom {cf15i be} honour and power eternal. Amen.

17. ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గర్విష్టులు కాక, అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మికయుంచక, సుఖముగా అనుభ వించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగ దయ చేయు దేవునియందే నమ్మికయుంచుడని ఆజ్ఞాపించుము.
కీర్తనల గ్రంథము 62:10

17. Charge them that are rich in this present world, that they be not highminded, nor have their hope set on the uncertainty of riches, but on God, who giveth us richly all things to enjoy;

18. వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమిత్తము, రాబోవు కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసి కొనుచు, మేలుచేయువారును,

18. that they do good, that they be rich in good works, that they be ready to distribute, willing to communicate;

19. సత్‌క్రియలు అను ధనము గలవారును, ఔదార్యముగలవారును, తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారునై యుండవలెనని వారికి ఆజ్ఞా పించుము.

19. laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on the life which is {cf15i life} indeed.

20. ఓ తిమోతి, నీకు అప్పగింపబడినదానిని కాపాడి, అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకును, జ్ఞానమని అబద్ధముగా చెప్పబడిన విపరీతవాదములకును దూరముగా ఉండుము.

20. O Timothy, guard that which is committed unto {cf15i thee}, turning away from the profane babblings and oppositions of the knowledge which is falsely so called;

21. ఆ విషయములో ప్రవీణులమని కొందరనుకొని విశ్వాస విషయము తప్పిపోయిరి. కృప మీకు తోడైయుండునుగాక.

21. which some professing have erred concerning the faith. Grace be with you.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy I - 1 తిమోతికి 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసం పట్ల క్రైస్తవుల కర్తవ్యం, అలాగే ఇతర గురువులు. (1-5) 
క్రైస్తవులు తమ మతపరమైన జ్ఞానం లేదా క్రైస్తవ అధికారాలు అన్యమతస్థులను చిన్నచూపు చూసే, చట్టబద్ధమైన ఆజ్ఞలను ధిక్కరించే లేదా ఇతరులకు తమ తప్పులను బహిర్గతం చేసే హక్కును కల్పిస్తాయని భావించకూడదు. విశ్వాసులైన యజమానులతో జీవించే హక్కు ఉన్నవారు మతపరమైన అధికారాలలో సమానంగా ఉన్నప్పటికీ, గౌరవం మరియు గౌరవాన్ని నిలిపివేయకూడదు. బదులుగా, వారు రెట్టింపు శ్రద్ధతో మరియు ఉల్లాసంగా సేవ చేయాలి, క్రీస్తుపై వారి విశ్వాసాన్ని అంగీకరిస్తూ మరియు అతని ఉచిత రక్షణలో భాగస్వామ్యం చేయాలి. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాటలను మాత్రమే మనం ఆరోగ్యకరమైనవిగా పరిగణించాలి మరియు వాటికి మన బూటకపు సమ్మతిని ఇవ్వాలి. అహంకారం తరచుగా అజ్ఞానం నుండి పుడుతుంది మరియు తమ గురించి కనీసం తెలిసిన వారు చాలా గర్వంగా ఉంటారు. ఈ అజ్ఞానం అసూయ, కలహాలు, రెయిలింగ్‌లు, చెడు ఊహలు మరియు పదార్ధం లేని వివాదాలకు దారి తీస్తుంది, అవినీతి మరియు శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సులు కలిగిన వ్యక్తులలో సత్యం మరియు దాని పవిత్రీకరణ శక్తి గురించి తెలియని మరియు పూర్తిగా ప్రాపంచిక లాభంపై దృష్టి పెడుతుంది.

సంతృప్తితో కూడిన దైవభక్తి యొక్క ప్రయోజనం. (6-10) 
ఈ లోకంలో క్రైస్తవ మతాన్ని వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకునే వారు చివరికి నిరాశ చెందుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దానిని తమ జీవిత ఉద్దేశ్యంగా సంప్రదించేవారు అది వర్తమానం మరియు భవిష్యత్తు రెండింటికీ వాగ్దానాలను కలిగి ఉందని కనుగొంటారు. దైవభక్తిగల వ్యక్తి మరణానంతర జీవితంలో సంతోషాన్ని పొందుతాడు మరియు వారి ప్రస్తుత పరిస్థితులతో సంతృప్తి చెందితే, వారు తగినంతగా కలిగి ఉంటారు. నిజమైన దైవభక్తి గొప్ప సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. మనం ఈ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, మరణం యొక్క నిశ్చయత తప్ప మరేమీ తీసుకురాలేము-ఒక కవచం, శవపేటిక మరియు సమాధి, ఇవి అత్యంత సంపన్న వ్యక్తులకు కూడా అంతిమ ఆస్తి. ప్రకృతి తక్కువతో సంతృప్తిని పొందగలిగితే, దయ కూడా సరళతను స్వీకరించాలి.
నిజమైన క్రైస్తవుని కోరికలు జీవిత అవసరాలకు కట్టుబడి ఉంటాయి మరియు ఆ పరిమితుల్లో సంతృప్తిని కనుగొనడానికి వారు కృషి చేస్తారు. అత్యాశ యొక్క ప్రమాదాలు ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఇప్పటికే ధనవంతులుగా ఉన్నవారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారని చెప్పలేదు, కానీ ధనవంతులు కావాలనే తపన ఉన్నవారు. సంపదలో ఆనందాన్ని కోరుకునే వారు ప్రలోభాలకు లోనవుతారు, తరచుగా తమ సంపదను పెంచుకోవడానికి నిజాయితీ లేని మార్గాలను మరియు ఇతర అనైతిక పద్ధతులను ఆశ్రయిస్తారు. ఈ అన్వేషణ వారిని అనేక వృత్తులలోకి మరియు ఉన్మాదమైన వ్యాపారానికి దారి తీస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక సాధనల కోసం సమయం లేదా మొగ్గు చూపదు మరియు వారిని పాపం మరియు మూర్ఖత్వంలో చిక్కుకునే కనెక్షన్‌లను ప్రోత్సహిస్తుంది.
ధనాపేక్ష ప్రజలను వివిధ పాపాలలోకి ప్రలోభపెడుతుంది. సంపదకు బానిసలుగా ఉండకుండా దానిని సొంతం చేసుకోవడం సాధ్యమే అయినప్పటికీ, డబ్బును ప్రేమించే వారు అన్ని రకాల తప్పుల వైపు నడిపిస్తారు. దుష్టత్వం మరియు దుర్గుణం యొక్క ప్రతి రూపం దాని మూలాలను ఏదో ఒక విధంగా డబ్బుపై ప్రేమతో గుర్తించవచ్చు. ఈ వాస్తవికత ప్రపంచంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, ప్రత్యేకించి బాహ్య శ్రేయస్సు, దుబారా ఖర్చులు మరియు విశ్వాసం యొక్క ఉపరితల వృత్తుల సమయంలో.

నమ్మకంగా ఉండమని తిమోతికి గంభీరమైన ఆజ్ఞ. (11-16) 
ఎవరికైనా, ప్రత్యేకించి దేవుని మనుషులుగా పరిగణించబడే వారు, ప్రాపంచిక విషయాలపై తమ హృదయాలను స్థిరపరచుకోవడం తగదు; బదులుగా, దేవుని మనుష్యులు దైవిక విషయాలలో నిమగ్నమై ఉండాలి. అవినీతి, ప్రలోభాలు మరియు చీకటి శక్తులకు వ్యతిరేకంగా నిరంతర పోరాటంలో పాల్గొనడం చాలా అవసరం. నిత్యజీవానికి సంబంధించిన వాగ్దానం ప్రేరేపిత బహుమతిగా పనిచేస్తుంది, దానిని పట్టుకోమని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. సంపన్నులకు సంపదకు సంబంధించిన సంభావ్య ఆపదలు మరియు బాధ్యతలను నొక్కి చెప్పడం చాలా కీలకం. అయితే, భౌతిక ఆస్తుల ఆకర్షణను అధిగమించిన వ్యక్తి మాత్రమే అటువంటి ఛార్జ్‌ను సమర్థవంతంగా అందించగలడు.
క్రీస్తు రాకడ యొక్క ఖచ్చితత్వం గుర్తించబడింది, అయినప్పటికీ ఖచ్చితమైన సమయం మనకు తెలియలేదు. మానవ కళ్ళు దైవిక మహిమ యొక్క తేజస్సును తట్టుకోలేవు మరియు క్రీస్తులో మరియు క్రీస్తు ద్వారా పాపులకు ఇవ్వబడిన ప్రత్యక్షత ద్వారా మాత్రమే దేవునికి ప్రాప్యత సాధ్యమవుతుంది. ఈ ఆరాధనలో, వ్యక్తులు-తండ్రి, కుమారుడు లేదా పరిశుద్ధాత్మ అనే తేడా లేకుండా దేవుడు గుర్తించబడతాడు. దేవుడు తనను తాను క్రీస్తు యొక్క మానవ స్వభావం ద్వారా మాత్రమే మనకు బహిర్గతం చేస్తాడు, తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమారునిగా గుర్తించబడ్డాడు.

అపొస్తలుడు ధనవంతులకు తన హెచ్చరికను పునరావృతం చేస్తాడు మరియు ఆశీర్వాదంతో ముగించాడు. (17-21)
ప్రాపంచిక సంపద మరియు దేవుని పట్ల ధనవంతుల మధ్య వ్యత్యాసం చాలా లోతైనది. భౌతిక సంపద యొక్క అనిశ్చితి కాదనలేనిది. సంపదను కలిగి ఉన్నవారు తమ సంపదలకు మూలం దేవుడు అని గుర్తించాలి మరియు వాటిని సమృద్ధిగా అనుభవించే సామర్థ్యాన్ని ఆయన మాత్రమే ఇవ్వగలడు. చాలా మందికి సంపద ఉండవచ్చు కానీ దాతృత్వం లేకపోవడం మరియు దానిని మంచి కోసం ఉపయోగించుకోవడానికి ఇష్టపడని హృదయం కారణంగా వారు దాని నుండి నిజమైన సంతృప్తిని పొందలేకపోతున్నారు. ఉత్తమ వస్తు సంపద యొక్క అంతిమ విలువ వారు మంచి చేయడానికి అందించే అవకాశాలలో ఉంటుంది.
ప్రేమతో కూడిన చర్యల ద్వారా క్రీస్తుపై విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, నిత్యజీవాన్ని పట్టుకుందాం, ప్రత్యేకించి స్వార్థం, దురాశ మరియు భక్తిహీనతలలో మునిగిపోయే వారు పర్యవసానాలను ఎదుర్కొంటారు. సువార్త యొక్క సత్యానికి విరుద్ధమైన ఏ విధమైన జ్ఞానం అయినా నిజమైన శాస్త్రం లేదా నిజమైన జ్ఞానంగా పరిగణించబడదు, ఎందుకంటే నిజమైన జ్ఞానం సువార్తతో సమలేఖనం చేస్తుంది మరియు ఆమోదించబడుతుంది. విశ్వాసం కంటే హేతువును ఎలివేట్ చేసేవారు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టే ప్రమాదం ఉంది. గ్రేస్ అన్ని మంచిని కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఆసక్తిగా మరియు కీర్తికి పూర్వగామిగా పనిచేస్తుంది. దేవుడు ఎక్కడ అనుగ్రహిస్తాడో అక్కడ మహిమను కూడా ప్రసాదిస్తాడు.Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |