Hebrews - హెబ్రీయులకు 9 | View All

1. మొదటి నిబంధనకైతే సేవానియమములును ఈ లోక సంబంధమైన పరిశుద్ధస్థలమును ఉండెను.

రచయిత ఈ అధ్యాయంలో క్రీస్తు యాజిధర్మానికీ పాత ఒడంబడికలోని యాజిధర్మానికీ ఉన్న తేడాలను చర్చించడం కొనసాగిస్తున్నాడు. పాత సన్నిధి గుడారం, అందులో యాజుల పరిచర్య గురించి చెప్తున్నాడు (వ 1-7). తరువాత సన్నిధి గుడారం పరిచర్య, ఆరాధన దేనికి గుర్తుగా ఉందో చెప్తున్నాడు (వ 8-10). ఆ తరువాత ప్రముఖయాజిగా క్రీస్తు చేసిన ఒకే బలి అర్పణ గురించి చెప్పి పరలోక సన్నిధి గుడారంలోకి ఆయన ప్రవేశించిన విషయాన్ని వివరిస్తున్నాడు – వ 11-28. “పవిత్రాలయం”– నిర్గమకాండము 25:8.

2. ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేర్పరచబడెను. అందులో దీపస్తంభమును, బల్లయు, దానిమీద ఉంచబడిన రొట్టెలును ఉండెను, దానికి పరిశుద్ధస్థలమని పేరు.
నిర్గమకాండము 25:23-30, నిర్గమకాండము 26:1-30

నిర్గమ 25—40 అధ్యాయాలు సన్నిధి గుడారాన్నీ దాని నిర్మాణాన్నీ వర్ణిస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించిన భాగాల అంతరార్థం గురించి అక్కడి నోట్స్ చూడండి. లేవీయకాండంలో చాలా భాగం, సంఖ్యాకాండంలో కొన్ని భాగాలు సన్నిధి గుడారం సేవను గురించినవి. తన ప్రజలకు దేవుడు నేర్పించదలచుకున్న దానిలో దీనికున్న ప్రాముఖ్యత దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతున్నది. దేవుడు తన వాక్కులో ఇందుకోసం 40 అధ్యాయాలు ఉపయోగించాడు. భూమి ఆకాశాలనూ, మనిషినీ సృష్టించిన వైనం తెలియజేసేందుకు రెండు అధ్యాయాలు మాత్రమే ఉపయోగించాడు (ఆది 1,2 అధ్యాయాల తరువాత కూడా బైబిల్లో అనేక చోట్ల సృష్టి గురించిన మాటలు ఉన్నాయి. అది వేరే విషయం). “దీప స్తంభం”– నిర్గమకాండము 25:31-40. “బల్ల”– నిర్గమకాండము 25:23-30.

3. రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుద్ధస్థలమను గుడారముండెను.
నిర్గమకాండము 26:31-33

“రెండో తెర”– నిర్గమకాండము 26:31-35. మొదటి తెర ఆవరణాన్నీ పవిత్ర స్థలాన్నీ వేరు చేసింది.

4. అందులో సువర్ణధూపార్తియు, అంతటను బంగారురేకులతో తాపబడిన నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మన్నాగల బంగారు పాత్రయు, చిగిరించిన అహరోను చేతికఱ్ఱయు, , నిబంధన పలకలును ఉండెను.
నిర్గమకాండము 16:33, నిర్గమకాండము 25:10-16, నిర్గమకాండము 30:1-6, సంఖ్యాకాండము 17:8-10, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:3-5

“ధూపార్తి”– నిర్గమకాండము 30:1-10. “ఒడంబడిక పెట్టె”– నిర్గమకాండము 25:10-15. “మన్నా”– నిర్గమకాండము 16:14-16, నిర్గమకాండము 16:33. “దండం”– నిర్గమకాండము 17:8-11. “పలకలు”– నిర్గమకాండము 25:16.

5. దానిపైని కరుణాపీఠమును కమ్ముకొనుచున్న మహిమగల కెరూబులుండెను. వీటినిగూర్చి యిప్పుడు వివరముగా చెప్ప వల్లపడదు.
నిర్గమకాండము 25:18-22

“మహిమ”– నిర్గమకాండము 40:34-35. “కెరూబులు”– నిర్గమకాండము 25:17-22.

6. ఇవి ఈలాగు ఏర్పరచబడి నప్పుడు యాజకులు సేవచేయుచు, నిత్యమును ఈ మొదటి గుడారములోనికి వెళ్లుదురు గాని
సంఖ్యాకాండము 18:2-6

ముందు భాగం అంటే పవిత్ర స్థలం – వ 2. “దైవిక సేవ”– నిర్గమకాండము 27:21; నిర్గమకాండము 30:7-8; లేవీయకాండము 24:5-9.

7. సంవత్సరమునకు ఒక్క సారి మాత్రమే ప్రధాన యాజకుడొక్కడే రక్తముచేత పట్టుకొని రెండవ గుడారములోనికి ప్రవేశించును. ఆ రక్తము తనకొరకును ప్రజల అజ్ఞానకృతముల కొరకును అతడర్పించును.
నిర్గమకాండము 30:10, లేవీయకాండము 16:2, లేవీయకాండము 16:14, లేవీయకాండము 16:15

రెండో భాగం అంటే అతి పవిత్ర స్థలం – వ 3. లేవీ 16వ అధ్యాయం ప్రముఖ యాజి సంవత్సరానికి ఒక్క సారి చేయవలసిన ఈ పనిని వివరిస్తున్నది. ఈ 9వ అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే లేవీయకాండం 16వ అధ్యాయాన్ని కూడా బాగా పఠించాలి. “తెలియక చేసిన పాపాల”– హెబ్రీయులకు 5:2 నోట్. దేవుణ్ణి తెలుసుకోకుండా చేసిన పాపాలని దీని అర్థం కావచ్చు. మహా ప్రాయశ్చిత్త దినం ఇస్రాయేల్‌లో ప్రజలందరి పాపాలు, అశుద్ధతలు, దుర్మార్గత, తిరుగుబాటు అన్నిటి విషయంలో ప్రాయశ్చిత్తం చేసిన దినం – లేవీయకాండము 16:21-22, లేవీయకాండము 16:30, లేవీయకాండము 16:34. లేవీ 16వ అధ్యాయంలో తెలియక చేసిన పాపాల గురించి మాత్రమే ఏమీ కనిపించడం లేదు.

8. దీనినిబట్టి ఆ మొదటి గుడార మింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుద్ధస్థలములో ప్రవేశించు మార్గము బయలుపరచబడలేదని పరిశుద్ధాత్మ తెలియజేయు చున్నాడు.

“పవిత్రాత్మ”– హెబ్రీయులకు 3:7 (యోహాను 14:16-17 నోట్స్‌). ఇస్రాయేల్ వారి ప్రాయశ్చిత్త దినం ద్వారా దేవుని ఆత్మ ఏ పాఠం నేర్పించాడు? దేవుని సన్నిధిలోకి మార్గం ఇంకా వెల్లడి కాలేదని సన్నిధి గుడారం (తరువాత దేవాలయం) వాడకంలో ఉన్నంత కాలమూ ఇస్రాయేల్‌వారి ప్రముఖయాజి తప్ప వేరెవరూ అతి పవిత్ర స్థలంలోకి వెళ్ళలేకపోయారు. సన్నిధి గుడారంలో, దేవాలయంలో దేవుని సన్నిధి ఉన్నది అతి పవిత్ర స్థలంలో మాత్రమే. దేవుని సన్నిధికి చేరడంలో ఉన్న అడ్డంకులను గురించే గానీ ప్రవేశాన్ని గురించి సన్నిధిగుడారం చెప్పడం లేదు. నిర్గమకాండము 27:9-19 నోట్ చూడండి. ఆ యుగాల్లో సన్నిధి గుడారం లేకుండా ఎవరూ దేవుని సన్నిధికి రాలేదని కాదు. ఆదికాండము 5:24; ఆదికాండము 6:9; ఆదికాండము 27:7; నిర్గమకాండము 33:14; కీర్తనల గ్రంథము 51:11; కీర్తనల గ్రంథము 89:15 పోల్చి చూడండి. అయితే ఆ యుగాల్లో దీన్ని సాధ్యం చేసే మార్గాన్ని ఇంకా దేవుడు వెల్లడించలేదు. ఇప్పుడు వెల్లడించాడు. కేవలం పవిత్రుడైన దేవుని సన్నిధిలోకి పాపాత్ములైన మనుషులు రాగలరు. అయితే వారి పాపాలను తీసివేసేందుకు క్రీస్తు చేసిన బలియాగం మాత్రమే దీన్ని సాధ్యం చేసింది – హెబ్రీయులకు 10:19-20; 1 పేతురు 3:18.

9. ఆ గుడారము ప్రస్తుతకాలమునకు ఉపమానముగా ఉన్నది. ఈ ఉపమానార్థమునుబట్టి మనస్సాక్షి విషయములో ఆరాధకునికి సంపూర్ణసిద్ధి కలుగజేయలేని అర్పణలును బలులును అర్పింపబడుచున్నవి.

అంతరంగంలో పాప దోషాన్ని పాత ఒడంబడిక అర్పణలు తొలగించలేకపోయాయి. అందువల్ల అవి అంతర్వాణిని శుద్ధి చేయలేకపోయాయి – హెబ్రీయులకు 10:2. అంతర్వాణి శుద్ధంగా లేకపోతే “సంపూర్ణ విశ్వాస నిశ్చయతతో” (హెబ్రీయులకు 10:22) దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళడం కుదరదు. అంతర్వాణి గురించి నోట్ అపో. కార్యములు 23:1.

10. ఇవి దిద్దు బాటు జరుగుకాలము వచ్చువరకు విధింపబడి, అన్నపానములతోను నానావిధములైన ప్రక్షాళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు మాత్రమైయున్నవి.
లేవీయకాండము 11:2, లేవీయకాండము 11:25, లేవీయకాండము 15:18, సంఖ్యాకాండము 19:13

ఆహారం మొదలైనవాటి గురించి పాత ఒడంబడిక నియమాలు (లేవీ 11వ అధ్యాయం; సంఖ్యాకాండము 6:15, సంఖ్యాకాండము 6:17; సంఖ్యాకాండము 28:7-8; నిర్గమకాండము 30:17-21; లేవీయకాండము 16:24) కూడా ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సూచనలు, నీడలు మాత్రమే. అవి శరీర సంబంధమైన నియమాలు మాత్రమే. వాటిలో ఎలాంటి ఆధ్యాత్మికమైన విలువా లేదు. దేవుడు తన ప్రజలకు శాశ్వతంగా ఉండేలా వాటిని ఇవ్వలేదు – దిద్దుబాటు కాలం (క్రీస్తు స్థాపించిన కొత్త ఒడంబడిక) వరకు ఉండేలా మాత్రమే వాటిని ఇచ్చాడు.

11. అయితే క్రీస్తు రాబోవుచున్న మేలులవిషయమై ప్రధానయాజకుడుగా వచ్చి, తానే నిత్యమైన విమోచన సంపాదించి, హస్తకృతము కానిది, అనగా ఈ సృష్టి సంబంధము కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూర్ణమైనదియునైన గుడారముద్వారా,

క్రీస్తును ప్రముఖయాజిగా చూపించే అంశాన్ని రచయిత మళ్ళీ ఆరంభించి పాత ఒడంబడిక కింద దాని యాజులంతా తమ కార్యకలాపాల ద్వారా ఏది సాధించలేక పోయారో క్రీస్తు తన పరిచర్య ద్వారా సాధించాడని తెలియజేస్తున్నాడు. హెబ్రీయులకు 8:2, హెబ్రీయులకు 8:5.

12. మేకలయొక్కయు కోడెలయొక్కయు రక్తముతో కాక, తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధస్థలములో ప్రవేశించెను.
లేవీయకాండము 16:30-34

“విముక్తి”– కీర్తనల గ్రంథము 78:35; మత్తయి 20:28 నోట్స్ చూడండి. విశ్వాసుల కోసం క్రీస్తు సంపాదించిన విమోచన శాశ్వతమైనదని గమనించండి. హెబ్రీయులకు 5:9; హెబ్రీయులకు 10:14 పోల్చి చూడండి. దానివల్ల కలిగిన ఫలితం ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండేది. తన రక్తాన్ని ఫణంగా పెట్టి ఆయన తనవారిని కొనుక్కున్నాడు – 1 పేతురు 1:18-19; 1 కోరింథీయులకు 6:20; యోహాను 6:37; యోహాను 17:6, యోహాను 17:11-12. “మేకల...ఎద్దుల”– లేవీయకాండము 16:14-15, లేవీయకాండము 16:27. “సొంత రక్తం”– వ 11-28లో “రక్తం” అనే పదం 11 సార్లు కనిపిస్తున్నది. అర్పణ, మరణం అనేవి కూడా కొన్ని సార్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఇవి కూడా రక్తాన్నే సూచిస్తున్నాయి. క్రీస్తు రక్తం (అంటే ఆయన బలి, మరణం) విశ్వాసుల అంతర్వాణిని శుద్ధి చేస్తుందనీ (వ 14) వారిని విడుదల చేసిన పరిహార మూల్యం అదేననీ (వ 16) క్షమాపణకు అది ఏకైక ఆధారమనీ (వ 22) అది పరలోక సంబంధమైన వాటిని శుద్ధి చేసేదనీ (వ 23) అది పాపాన్ని లేకుండా చేసిందనీ (వ 26,28) రచయిత తెలియజేశాడు.

13. ఏలయనగా మేకలయొక్కయు, ఎడ్లయొక్కయు రక్తమును, మైలపడిన వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చల్లుటయు, శరీరశుద్ధి కలుగునట్లు వారిని పరిశుద్ధపరచినయెడల,
లేవీయకాండము 16:3, సంఖ్యాకాండము 19:9, సంఖ్యాకాండము 19:17-19

“ఆవుదూడ”– సంఖ్యా 19వ అధ్యాయం చూడండి. పాపాన్ని తీసివేయడంతో గానీ, హృదయంలోనుంచి పాప దోషాన్ని శుద్ధి చేయడంతో గానీ ఈ క్రియకు ఏ సంబంధమూ లేదు. ఏ విధమైన జంతు బలికీ దీనితో సంబంధం లేదు.

14. నిత్యుడగు ఆత్మద్వారా తన్నుతాను దేవునికి నిర్దోషినిగా అర్పించు కొనిన క్రీస్తుయొక్క రక్తము, నిర్జీవక్రియలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో యెక్కువగా శుద్ధిచేయును.

“మీ అంతర్వాణిని”– మనిషిలో అతని చర్యలకు తీర్పు తీర్చి అవి మంచివో కాదో, సరైనవో, తప్పులో ప్రకటించే మనశ్శక్తి అంతర్వాణి. దీన్ని గురించి అపో. కార్యములు 23:1; అపో. కార్యములు 24:16; రోమీయులకు 2:15; రోమీయులకు 9:1; 1 కోరింథీయులకు 8:7; 1 కోరింథీయులకు 10:28-29; 2 కోరింథీయులకు 1:12; 1 తిమోతికి 1:5; 1 తిమోతికి 3:9; 1 తిమోతికి 4:2; తీతుకు 1:15 చూడండి. అంతర్వాణి పాపంతో కలుషితమైపోతే, తనలో దోషం ఉన్నదని గ్రహిస్తే దానికి శుద్ధి అవసరం. అంటే పాపం, దోషం తీసివేయబడ్డాయనీ దేవుని తీర్పు, శిక్ష రావడానికి ఇకపై కారణం లేదనీ అంతర్వాణికి సంతృప్తి కలగాలి. క్రీస్తు రక్తం చేసేది ఇదే. క్రీస్తు అర్పణ గురించి మనకు తెలిసినది, మన పాపాలను తీసివేసేందుకు ఆయన తన రక్తాన్ని అర్పించాడని మనకున్న నమ్మకం మన అంతర్వాణిని సంతృప్తి పరుస్తుంది. మనం పాపులమని మనకు తెలిసిన దాన్ని క్రీస్తు రక్తం కడిగివెయ్యదు (1 యోహాను 1:8; 1 తిమోతికి 1:15) గానీ దేవుని కోపం మననుంచి తొలగిపోయిందన్న నిశ్చయతను మాత్రం ఇస్తుంది. మన మనసులో ఉన్న క్రీస్తు అర్పణ గురించిన సత్యాన్ని మన అంతర్వాణికి తెలివినిచ్చి శుద్ధి చేసేందుకే దేవుడు ఉపయోగించుకుంటాడు. అపొ కా 15:9 పోల్చి చూడండి. మేలుకుని ఉండి మనకు వ్యతిరేకంగా మండిపడే అంతర్వాణి చాలా నొప్పి కలిగించే సంగతి. దానికి శాంతి, విశ్రాంతి ఎలా దొరుకుతాయి? క్రీస్తు అర్పణ మూలంగా మాత్రమే. ఇది జరిగినప్పుడు మనం స్వేచ్ఛగా సంతోషంగా “జీవం గల దేవుణ్ణి సేవించగలం”. “నిష్కళంకంగా”– హెబ్రీయులకు 4:15; హెబ్రీయులకు 7:26; 1 పేతురు 1:19; 1 పేతురు 2:22; 1 పేతురు 3:18. ఈ వచనంలో త్రిత్వాన్ని గమనించండి – కుమారుడు పవిత్రాత్మ మూలంగా తనను పరమ తండ్రికి సమర్పించు కున్నాడు. త్రిత్వం గురించి నోట్స్ మత్తయి 3:16-17; మొ।। చూడండి.

15. ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నిత్యమైన స్వాస్థ్యమును గూర్చిన వాగ్దానమును పొందు నిమిత్తము ఆయన క్రొత్తనిబంధనకు మధ్యవర్తియై యున్నాడు.

“ఈ కారణాలవల్ల”– క్రీస్తు రక్తం అంతర్వాణిని శుద్ధి చేస్తుందన్న కారణం వల్ల. పాత ఒడంబడిక అర్పణలు చెయ్యలేకపోయింది ఇదే – వ 9;హెబ్రీయులకు 10:2. “అపరాధాల విముక్తి”– వ 12; మత్తయి 20:28. లోకమంతటా అన్ని యుగాల్లో తన ప్రజలందరి పాపాలకోసం క్రీస్తు మరణించాడు. ఆయన ఈ లోకానికి రాకముందు పాపం చేసిన వారి కోసం కూడా మరణించాడు. రోమీయులకు 3:25 పోల్చి చూడండి. “కొత్త ఒడంబడికకు మధ్యవర్తి”– హెబ్రీయులకు 8:6-13. కొత్త ఒడంబడిక యేసుప్రభు రక్తంపై ఆధారపడినది – మత్తయి 26:28. “వారసత్వాన్ని”– హెబ్రీయులకు 1:2, హెబ్రీయులకు 1:14; మొ।।.

16. మరణశాసనమెక్కడ ఉండునో అక్కడ మరణశాసనము వ్రాసినవాని మరణము అవశ్యము.

“మరణ శాసనం”– గ్రీకులో “ఒడంబడిక” అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదమే వీలునామా, లేక మరణ శాసనం అనే అర్థాన్ని కూడా ఇస్తుంది. తెలుగులో ఇవి వేరు వేరు పదాలు. వ 15లో విశ్వాసులకు లభించబోయే వారసత్వం గురించి రచయిత రాశాడు. అయితే అది వారికి లభించేలా వీలునామా రాసినవాడు (క్రీస్తు) మరణించకుండా వారికది లభించదు అని అతడు చెప్తున్నాడు.

17. ఆ శాసనమును వ్రాసినవాడు మరణము పొందితేనే అదిచెల్లును; అది వ్రాసినవాడు జీవించుచుండగా అది ఎప్పుడైనను చెల్లునా?

18. ఇందుచేత మొదటి నిబంధనకూడ రక్తములేకుండ ప్రతిష్ఠింపబడలేదు.

నిర్గమకాండము 24:1-8 చూడండి. రచయిత ఇప్పుడు పాత ఒడంబడిక (నిర్గమకాండము 19:5) గురించి అది కూడా వీలునామాగా ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు ఈ వీలునామా రాసి ఇస్రాయేల్‌కు ఒక వారసత్వాన్ని వాగ్దానం చేశాడు (ద్వితీయోపదేశకాండము 12:8-10; యెహోషువ 1:6; యెహోషువ 23:4; కీర్తనల గ్రంథము 105:11). అయితే ఈ వీలునామా నెరవేరాలంటే దేవుడు చనిపోవాలి. మరి అలా జరగలేదు కదా. దానికి బదులు మేకలు, ఎద్దులు మొదలైన జంతువులు (బలుల ద్వారా) చనిపోవాలని నియమించాడు. జంతువుల మరణాలు దేవుని వీలునామాను అమలు జరపడం అసాధ్యం. ఇదంతా కూడా రాబోయే సంగతులకు సూచనలూ ఛాయలూ చిహ్నాలూ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి (వ 23,24; హెబ్రీయులకు 8:5; హెబ్రీయులకు 10:1). ఇప్పుడు విశ్వాసులకు వాగ్దానం చేయబడిన శాశ్వత పరలోక వారసత్వానికి ఇస్రాయేల్‌వారి వారసత్వం ఒక నీడ లాంటిది. జంతు బలులు క్రీస్తు బలి అర్పణ పూర్వకమైన మరణానికి సాదృశ్యాలు మాత్రమే. తరువాతి కాలంలో తాను మనిషిగా జన్మించి, మరణిస్తానని అప్పుడు దేవునికి తెలుసు. ఆ మరణానికి సూచనలుగా ఉదాహరణలుగా జంతు బలులను ఆయన నియమించాడు. మోషే ప్రజల శరీరాలపై అక్షరాలా రక్తాన్ని చిలకరించాడు (నిర్గమకాండము 24:8). క్రీస్తు తన రక్తాన్ని (ఆధ్యాత్మికంగా, సాదృశ్యంగా) విశ్వాసుల అంతరంగాల్లో, వారి హృదయాల్లో అంతర్వాణుల్లో చిలకరిస్తాడు (వ 14; హెబ్రీయులకు 10:22).

19. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము మోషే ప్రతి యాజ్ఞను ప్రజలతో చెప్పినతరువాత, ఆయన నీళ్లతోను, రక్తవర్ణముగల గొఱ్ఱెబొచ్చుతోను, హిస్సోపుతోను,కోడెలయొక్కయు మేకలయొక్కయు రక్తమును తీసికొని
నిర్గమకాండము 24:3, లేవీయకాండము 14:4, సంఖ్యాకాండము 19:6

20. దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రక్తమిదే అని చెప్పుచు, గ్రంథముమీదను ప్రజలందరి మీదను ప్రోక్షించెను.
నిర్గమకాండము 24:8

21. అదేవిధముగా గుడారముమీదను సేవాపాత్రలన్నిటి మీదను ఆ రక్తమును ప్రోక్షించెను.
లేవీయకాండము 8:15, లేవీయకాండము 8:19

ఇది పాత ఒడంబడికలో రాసి లేదు. రచయిత ఈ సమాచారాన్ని వేరొక మంచి ఆధారం నుంచి సేకరించాడు.

22. మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్త వస్తువులును రక్తముచేత శుద్ధిచేయబడుననియు, రక్తము చిందింపకుండ పాప క్షమాపణ కలుగదనియు సామాన్యముగా చెప్పవచ్చును.
లేవీయకాండము 17:11

“సుమారు వస్తువులన్నీ”– పాత ఒడంబడిక కాలంలో ప్రాయశ్చిత్తానికి సాధారణంగా జంతువుల రక్తం అవసరం. అయితే ఇందుకు కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి (లేవీయకాండము 5:11-13; సంఖ్యాకాండము 31:22-24). “క్షమాపణ”– లేవీయకాండము 17:11. క్రీస్తు కార్చిన రక్తం ఆధారంగా మాత్రమే దేవుడు మనుషులను క్షమిస్తాడు – మత్తయి 26:28; ఎఫెసీయులకు 1:7.

23. పరలోకమందున్న వాటిని పోలిన వస్తువులు ఇట్టి బలుల వలన శుద్ధిచేయబడవలసియుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శ్రేష్ఠమైన బలులవలన శుద్ధిచేయబడ వలసియుండెను.

“సూచనగా ఉన్నవి”– హెబ్రీయులకు 8:5; హెబ్రీయులకు 10:1. “పరలోక సంబంధమైనవి”– పరలోకాన్ని శుద్ధి చేయనవసరం లేదు. అది దేవుని పవిత్ర నివాసం. అక్కడ పాపం మచ్చ గానీ దుర్మార్గత ఛాయలు గానీ లేవు. ఇక్కడ పరలోక సంబంధమైనవి అంటే బహుశా కొత్త ఒడంబడిక విషయాలు, దేవునికీ విశ్వాసులకూ మధ్య ఉన్న ఈ కొత్త సంబంధం, మనుషులు విముక్తి పొంది దేవుని సన్నిధికి ప్రవేశం కలిగి ఈ భూమిమీద ఆయన్ను సేవించడం అనే విషయాలు. అవి ఆధ్యాత్మిక వాస్తవికతలు. అవి ప్రస్తుతం విశ్వాసుల పవిత్రతకూ ఆరాధనకూ సేవకూ సంబంధించినవి. పాత ఒడంబడికలోని సన్నిధి గుడారం మొదలైనవాటిని జంతువుల రక్తంతో శుద్ధి చేయాలి (లేవీయకాండము 16:16, లేవీయకాండము 16:20). కొత్త ఒడంబడికలో దేవుని ఇల్లు అంటే ఆయన ప్రజలు, క్రీస్తు సంఘం (హెబ్రీయులకు 3:6). దీన్ని క్రీస్తు రక్తంతో శుద్ధి చేయాలి. ఈ వచనంలో ఉన్న “శ్రేష్ఠమైన బలులు” అంటే క్రీస్తు, ఆయన రక్తమే.

24. అందువలన నిజమైన పరిశుద్ధస్థలమును పోలి హస్తకృతమైన పరిశుద్ధస్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింపలేదు గాని, యిప్పుడు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు కనబడుటకు పరలోకమందే ప్రవేశించెను.

“నిజమైన”– హెబ్రీయులకు 8:2 నోట్. పరలోకం నిజమైన అతి పవిత్ర స్థలం. “మనకోసం”– హెబ్రీయులకు 7:25; 1 తిమోతికి 2:5; 1 యోహాను 2:1.

25. అంతేకాదు, ప్రధానయాజకుడు ప్రతి సంవత్సరము తనదికాని రక్తము తీసికొని పరిశుద్ధస్థలములోనికి ప్రవేశించినట్లు, ఆయన అనేక పర్యాయములు తన్నుతాను అర్పించుకొనుటకు ప్రవేశింపలేదు.

లేవీయకాండము 16:14-15, లేవీయకాండము 16:34.

26. అట్లయినయెడల జగత్తుపునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక పర్యాయములు శ్రమపడవలసివచ్చును. అయితే ఆయన యుగముల సమాప్తియందు తన్నుతానే బలిగా అర్పించుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకైయొక్కసారే ప్రత్యక్షపరచ బడెను.

“ఒకే సారి”– వ 12,28; హెబ్రీయులకు 10:10, హెబ్రీయులకు 10:14. సుమారు రెండు వేల సంవత్సరాలకు ముందు క్రీస్తు చేసిన ఒక్క బలి అర్పణ మనుషుల క్షమాపణకు సరిపోతుంది. ఆయన తనను అర్పించుకుని లోక పాపాలన్నిటినీ తీసివేశాడు (యోహాను 1:29). ఈ అర్పణను తిరిగి చేయడం అనవసరం, అలా ఆలోచించడానికి కూడా తగనిది.

27. మనుష్యులొక్కసారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత తీర్పు జరుగును.
ఆదికాండము 3:19

“ఒకే సారి చనిపోవాలని”– వ్యక్తులు ఈ భూమిపై మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ, చనిపోతూ ఉంటారని బైబిలు నేర్పించడం లేదు. భౌతికంగా పుట్టడం ఒక్క సారే, మరణించడం ఒక్క సారే. పునర్జన్మ గురించి యోబు 11:12; యోహాను 9:2 దగ్గర నోట్స్ చూడండి. వ్యక్తులు పునర్జన్మల ద్వారా చివరికి ముక్తి పొందుతారన్న సిద్ధాంతం పూర్తిగా అనవసరం. క్రీస్తు తన బలి అర్పణ ద్వారా మన పాపాలన్నిటినీ తీసివేశాడు. ఆయనలో నమ్మకం ఉంచడం ద్వారా క్షణమాత్రంలో మనలో ఎవరమైనా పూర్తిగా పాపక్షమాపణ, ఆధ్యాత్మిక జన్మ, ముక్తి పొందవచ్చు. “తీర్పు”– అపో. కార్యములు 17:31; ప్రకటన గ్రంథం 20:11-15. మనుషులు ఆ ఒక్క సారీ చనిపోయిన తరువాత వారికోసం ఎదురు చూచేది ఒకటుంది. అయితే మళ్ళీ వేరే జన్మనెత్తడం కాదది.

28. ఆలాగుననే క్రీస్తుకూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారే అర్పింపబడి, తనకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండువారి రక్షణ నిమిత్తము పాపములేకుండ రెండవసారి ప్రత్యక్ష మగును.
లేవీయకాండము 16:30-34, యెషయా 53:12

“అనేకులు”– యెషయా 53:11; మత్తయి 26:28; యోహాను 1:29; 2 కోరింథీయులకు 5:14; యోహాను 3:16; 1 యోహాను 2:2. యేసు లోకమంతటి కోసం మరణించినప్పటికీ, ఆయనను నమ్మకంతో స్వీకరించేవారికి మాత్రమే పాప క్షమాపణ ఉంది. “ఎదురు చూచేవారికి”– మత్తయి 24:42-51. అంటే ఆయన ప్రత్యక్షం కోసం ఆశాభావంతో చూడడం. తీతుకు 2:13 పోల్చి చూడండి. ప్రాయశ్చిత్త దినాన (లేవీ 16 అధ్యాయం) ప్రముఖయాజి అతి పవిత్ర స్థలంలో ప్రవేశించాక దేవుని ప్రజలు అతడు బయటికి తిరిగి రావడం కోసం ఎదురు చూచేవారు. యేసు నిజమైన అతి పవిత్ర స్థలంలో అంటే సాక్షాత్తూ పరలోకంలో ప్రవేశించాడు. బయట, అంటే భూమిపై ఆయన ప్రజలు ఆయనకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అంటే క్రీస్తు మొదటి రాకడ నుంచి రెండో రాకడ వరకు ఈ యుగమంతా మహా ప్రాయశ్చిత్త దినం వంటిదన్నమాట. ఇక్కడ “ముక్తి” అంటే విశ్వాసుల అంతిమ ముక్తి స్థితి. ఇక్కడ ఇది రాబోయే కాలంలో కలుగుతుందన్నట్టు రాసి ఉంది. తరువాతి కాలంలో మనం పొందబోయే వారసత్వం లాంటిది ఇది – హెబ్రీయులకు 1:14; రోమీయులకు 8:23-24; 1 పేతురు 1:4-5. విశ్వాసులు పాపం వల్ల కలిగే శిక్షావిధి నుంచీ నరకం నుంచీ ఇప్పటికే విడుదల అయ్యారు (యోహాను 5:24; రోమీయులకు 8:1); పాపం శక్తి నుంచి విడుదల అవుతూ ఉన్నారు (రోమీయులకు 6:6-18). రాబోయే కాలంలో పాపం సముఖం నుంచీ దాని ఫలితాల నుంచీ విడుదల అయి, ఆత్మ, మనసు శరీరాల సంపూర్ణ విముక్తిని అనుభవిస్తారు (రోమీయులకు 8:23; 1 కోరింథీయులకు 15:42-53; ఫిలిప్పీయులకు 3:21; 1 యోహాను 3:2). “రెండోసారి”– యోహాను 14:3; అపో. కార్యములు 1:11 మొ।।.


Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.