James - యాకోబు 1 | View All

1. దేవునియొక్కయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు దాసుడైన యాకోబు అన్యదేశములయందు చెదిరియున్న పండ్రెండు గోత్రములవారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

1. dhevuniyokkayu prabhuvaina yēsukreesthu yokkayu daasuḍaina yaakōbu anyadheshamulayandu chediriyunna paṇḍreṇḍu gōtramulavaariki shubhamani cheppi vraayunadhi.

2. నా సహోదరులారా, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని యెరిగి,

2. naa sahōdarulaaraa, mee vishvaasamunaku kalugu pareeksha ōrpunu puṭṭin̄chunani yerigi,

3. మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడునప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి.

3. meeru naanaa vidhamulaina shōdhanalalō paḍunappuḍu, adhi mahaanandamani yen̄chukonuḍi.

4. మీరు సంపూర్ణులును, అనూనాంగులును,ఏ విషయములోనైనను కొదువలేనివారునై యుండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి.

4. meeru sampoorṇulunu, anoonaaṅgulunu,ē vishayamulōnainanu koduvalēnivaarunai yuṇḍunaṭlu ōrpu thana kriyanu konasaagimpaneeyuḍi.

5. మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్ర హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగ దయచేయువాడు.
సామెతలు 2:3-6

5. meelō evanikainanu gnaanamu koduvagaa unnayeḍala athaḍu dhevuni aḍugavalenu, appuḍadhi athaniki anugra himpabaḍunu. aayana evanini gaddimpaka andarikini dhaaraaḷamuga dayacheyuvaaḍu.

6. అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను; సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును.

6. ayithē athaḍu ēmaatramunu sandhehimpaka vishvaasamuthoo aḍugavalenu; sandhehin̄chuvaaḍu gaalichetha rēpabaḍi yegiripaḍu samudra tharaṅgamunu pōliyuṇḍunu.

7. అట్టి మనుష్యుడు ద్విమనస్కుడై, తన సమస్త మార్గములయందు అస్థిరుడు

7. aṭṭi manushyuḍu dvimanaskuḍai, thana samastha maargamulayandu asthiruḍu

8. గనుక ప్రభువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచు కొనరాదు.

8. ganuka prabhuvuvalana thanakēmainanu dorukunani thalan̄chu konaraadu.

9. దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉన్నత దశయందు అతిశయింపవలెను, ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను.

9. deenuḍaina sahōdaruḍu thanaku kaligina unnatha dashayandu athishayimpavalenu, dhanavanthuḍaina sahōdaruḍu thanaku kaligina deenadashayandu athishayimpavalenu.

10. ఏలయనగా ఇతడు గడ్డిపువ్వువలె గతించిపోవును.
కీర్తనల గ్రంథము 102:4, కీర్తనల గ్రంథము 102:11, యెషయా 40:6-7

10. yēlayanagaa ithaḍu gaḍḍipuvvuvale gathin̄chipōvunu.

11. సూర్యుడుదయించి, వడగాలి కొట్టి, గడ్డిని మాడ్చివేయగా దాని పువ్వు రాలును, దాని స్వరూప సౌందర్యమును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన ప్రయత్నములలో వాడి పోవును.
కీర్తనల గ్రంథము 102:4, కీర్తనల గ్రంథము 102:11, యెషయా 40:6-7

11. sooryuḍudayin̄chi, vaḍagaali koṭṭi, gaḍḍini maaḍchivēyagaa daani puvvu raalunu, daani svaroopa saundaryamunu nashin̄chunu; aalaagē dhanavanthuḍunu thana prayatnamulalō vaaḍi pōvunu.

12. శోధన సహించువాడు ధన్యుడు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించువారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటము పొందును.

12. shōdhana sahin̄chuvaaḍu dhanyuḍu; athaḍu shōdhanaku nilichinavaaḍai prabhuvu thannu prēmin̄chuvaariki vaagdaanamu chesina jeevakireeṭamu pondunu.

13. దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవునిచేత శోధింప బడుచున్నానని అనకూడదు.

13. dhevuḍu keeḍu vishayamai shōdhimpabaḍanēraḍu; aayana evanini shōdhimpaḍu ganuka evaḍainanu shōdhimpabaḍinappuḍu nēnu dhevunichetha shōdhimpa baḍuchunnaanani anakooḍadu.

14. ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడి మరులు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును.

14. prathivaaḍunu thana svakeeyamaina duraashachetha eeḍvabaḍi marulu kolpabaḍina vaaḍai shōdhimpabaḍunu.

15. దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును.

15. duraasha garbhamu dharin̄chi paapamunu kanagaa, paapamu paripakvamai maraṇamunu kanunu.

16. నా ప్రియ సహోదరులారా, మోసపోకుడి.

16. naa priya sahōdarulaaraa, mōsapōkuḍi.

17. శ్రేష్ఠమైన ప్రతియీవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును, పరసంబంధమైనదై, జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రియొద్దనుండి వచ్చును; ఆయనయందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు.

17. shrēshṭhamaina prathiyeeviyu sampoorṇamaina prathi varamunu, parasambandhamainadai, jyōthirmayuḍagu thaṇḍriyoddhanuṇḍi vachunu; aayanayandu ē chan̄chalatvamainanu gamanaagamanamulavalana kalugu ē chaayayainanu lēdu.

18. ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమఫలముగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యమువలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను.

18. aayana thaanu srushṭin̄china vaaṭilō manamu prathamaphalamugaa uṇḍunaṭlu satyavaakyamuvalana manalanu thana saṅkalpa prakaaramu kanenu.

19. నా ప్రియ సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక ప్రతి మనుష్యుడు వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై యుండవలెను.
ప్రసంగి 7:9

19. naa priya sahōdarulaaraa, meereesaṅgathi eruguduru ganuka prathi manushyuḍu vinuṭaku vēgirapaḍuvaaḍunu, maaṭalaaḍuṭaku nidaanin̄chuvaaḍunu, kōpin̄chuṭaku nidaa nin̄chuvaaḍunai yuṇḍavalenu.

20. ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు.

20. endukanagaa naruni kōpamu dhevuni neethini neravērchadu.

21. అందుచేత సమస్త కల్మషమును, విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని, లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి.

21. anduchetha samastha kalmashamunu, virraveeguchunna dushṭatvamunu maani, lōpala naaṭabaḍi mee aatmalanu rakshin̄chuṭaku shakthigala vaakyamunu saatvikamuthoo aṅgeekarin̄chuḍi.

22. మీరు వినువారు మాత్రమైయుండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండ, వాక్యప్రకారము ప్రవర్తించువారునైయుండుడి.

22. meeru vinuvaaru maatramaiyuṇḍi mimmunu meeru mōsapuchukonakuṇḍa, vaakyaprakaaramu pravarthin̄chuvaarunaiyuṇḍuḍi.

23. ఎవడైనను వాక్యమును వినువాడైయుండి దానిప్రకారము ప్రవర్తింపనివాడైతే, వాడు అద్దములో తన సహజముఖమును చూచుకొను మనుష్యుని పోలియున్నాడు.

23. evaḍainanu vaakyamunu vinuvaaḍaiyuṇḍi daaniprakaaramu pravarthimpanivaaḍaithē, vaaḍu addamulō thana sahajamukhamunu choochukonu manushyuni pōliyunnaaḍu.

24. వాడు తన్ను చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెట్టివాడో వెంటనే మరచిపోవునుగదా

24. vaaḍu thannu choochukoni avathaliki pōyi thaaneṭṭivaaḍō veṇṭanē marachipōvunugadaa

25. అయితే స్వాతంత్ర్యము నిచ్చు సంపూర్ణమైన నియమములో తేరి చూచి నిలుకడగా ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, క్రియను చేయువాడైయుండి తన క్రియలో ధన్యుడగును.

25. ayithē svaathantryamu nichu sampoorṇamaina niyamamulō thēri chuchi nilukaḍagaa uṇḍuvaaḍevaḍō vaaḍu vini marachuvaaḍu kaaka, kriyanu cheyuvaaḍaiyuṇḍi thana kriyalō dhanyuḍagunu.

26. ఎవడైనను నోటికి కళ్లెము పెట్టుకొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు భక్తిగలవాడనని అనుకొనిన యెడల వాని భక్తి వ్యర్థమే.
కీర్తనల గ్రంథము 34:13, కీర్తనల గ్రంథము 39:1, కీర్తనల గ్రంథము 141:3

26. evaḍainanu nōṭiki kaḷlemu peṭṭukonaka thana hrudayamunu mōsaparachukonuchu bhakthigalavaaḍanani anukonina yeḍala vaani bhakthi vyarthamē.

27. తండ్రియైన దేవునియెదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమునైన భక్తి యేదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రను వారి యిబ్బందిలో పరామర్శించుటయు, ఇహలోకమాలిన్యము తనకంటకుండ తన్నుతాను కాపాడుకొనుటయునే.

27. thaṇḍriyaina dhevuniyeduṭa pavitramunu nishkaḷaṅkamunaina bhakthi yēdhanagaa dikkulēni pillalanu vidhavaraaṇḍranu vaari yibbandilō paraamarshin̄chuṭayu, ihalōkamaalinyamu thanakaṇṭakuṇḍa thannuthaanu kaapaaḍukonuṭayunē.Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |