Joshua - యెహోషువ 1 | View All

1. యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను కుమారుడును మోషే పరిచారకుడు నైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచ్చెనునా సేవకుడైన మోషే మృతినొందెను.

1. yehōvaa sēvakuḍaina mōshē mruthinondina tharuvaatha, yehōvaa noonu kumaaruḍunu mōshē parichaarakuḍu naina yehōshuvaku eelaagu selavicchenunaa sēvakuḍaina mōshē mruthinondhenu.

2. కాబట్టి నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ యొర్దానునది దాటి నేను ఇశ్రాయేలీయుల కిచ్చుచున్న దేశమునకు వెళ్లుడి.

2. kaabaṭṭi neevu lēchi, neevunu ee janulandarunu ee yordaanunadhi daaṭi nēnu ishraayēleeyula kichuchunna dheshamunaku veḷluḍi.

3. నేను మోషేతో చెప్పి నట్లు మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకిచ్చు చున్నాను.

3. nēnu mōshēthoo cheppi naṭlu meeru aḍugupeṭṭu prathi sthalamunu meekichu chunnaanu.

4. అరణ్యమును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫ్రటీసు నదివరకును హిత్తీయుల దేశ మంతయు పడమట మహా సముద్రమువరకును మీకు సరిహద్దు.

4. araṇyamunu ee lebaanōnu modalukoni mahaanadhiyaina yoophraṭeesu nadhivarakunu hittheeyula dhesha manthayu paḍamaṭa mahaa samudramuvarakunu meeku sarihaddu.

5. నీవు బ్రదుకు దినములన్నిటను ఏ మనుష్యుడును నీ యెదుట నిలువలేక యుండును; నేను మోషేకు తోడై యుండినట్లు నీకును తోడైయుందును.
హెబ్రీయులకు 13:5

5. neevu braduku dinamulanniṭanu ē manushyuḍunu nee yeduṭa niluvalēka yuṇḍunu; nēnu mōshēku thooḍai yuṇḍinaṭlu neekunu thooḍaiyundunu.

6. నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము. వారికిచ్చెదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన యీ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసెదవు.

6. ninnu viḍuvanu ninnu eḍabaayanu, nibbaramugaligi dhairyamugaa nuṇḍumu. Vaarikicchedhanani nēnu vaari pitharulathoo pramaaṇamu chesina yee dheshamunu nishchayamugaa neevu ee prajala svaadheenamu chesedavu.

7. అయితే నీవు నిబ్బరముగలిగి జాగ్రత్తపడి బహు ధైర్యముగానుండి, నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞా పించిన ధర్మశాస్త్రమంతటి చొప్పున చేయవలెను. నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించునట్లు నీవు దానినుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగకూడదు.

7. ayithē neevu nibbaramugaligi jaagratthapaḍi bahu dhairyamugaanuṇḍi, naa sēvakuḍaina mōshē neeku aagnaa pin̄china dharmashaastramanthaṭi choppuna cheyavalenu. neevu naḍuchu prathi maargamuna chakkagaa pravarthin̄chunaṭlu neevu daaninuṇḍi kuḍikigaani yeḍamakugaani tolagakooḍadu.

8. ఈ ధర్మశాస్త్రగ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపో కూడదు. దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్తపడునట్లు దివారాత్రము దాని ధ్యానించినయెడల నీ మార్గమును వర్ధిల్లజేసికొని చక్కగా ప్రవర్తించెదవు.

8. ee dharmashaastragranthamunu neevu bōdhimpaka thappipō kooḍadu. daanilō vraayabaḍina vaaṭanniṭi prakaaramu cheyuṭaku neevu jaagratthapaḍunaṭlu divaaraatramu daani dhyaanin̄chinayeḍala nee maargamunu vardhillajēsikoni chakkagaa pravarthin̄chedavu.

9. నేను నీ కాజ్ఞయిచ్చియున్నాను గదా, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

9. nēnu nee kaagnayichiyunnaanu gadaa, nibbaramugaligi dhairyamugaa nuṇḍumu, digulupaḍakumu jaḍiyakumu. neevu naḍuchu maargamanthaṭilō nee dhevuḍaina yehōvaa neeku thooḍaiyuṇḍunu.

10. కాగా యెహోషువ ప్రజల నాయకులకు ఈలాగు ఆజ్ఞాపించెనుమీరు పాళెములోనికి పోయి జనులతో ఈ మాట చెప్పుడి

10. kaagaa yehōshuva prajala naayakulaku eelaagu aagnaapin̄chenumeeru paaḷemulōniki pōyi janulathoo ee maaṭa cheppuḍi

11. మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచ్చుచున్న దేశమును స్వాధీనపరచుకొనబోవుటకై మూడు దినములలోగా మీరు ఈ యొర్దానును దాటవలెను. గనుక ఆహారమును సిద్ధపరచుకొనుడి.

11. meeru svaadheenaparachukonuṭaku mee dhevuḍaina yehōvaa meekichuchunna dheshamunu svaadheenaparachukonabōvuṭakai mooḍu dinamulalōgaa meeru ee yordaanunu daaṭavalenu. Ganuka aahaaramunu siddhaparachukonuḍi.

12. మరియు రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనష్షే అర్ధగోత్రపువారికిని యెహోషువ యీలాగు ఆజ్ఞా పించెను.

12. mariyu roobēneeyulakunu gaadeeyulakunu manashshē ardhagōtrapuvaarikini yehōshuva yeelaagu aagnaa pin̄chenu.

13. యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీ కాజ్ఞా పించిన సంగతి జ్ఞాపకము చేసికొనుడి, ఎట్లనగా మీ దేవు డైన యెహోవా మీకు విశ్రాంతి కలుగజేయుచున్నాడు; ఆయన ఈ దేశమును మీకిచ్చును.

13. yehōvaa sēvakuḍaina mōshē mee kaagnaa pin̄china saṅgathi gnaapakamu chesikonuḍi, eṭlanagaa mee dhevu ḍaina yehōvaa meeku vishraanthi kalugajēyuchunnaaḍu; aayana ee dheshamunu meekichunu.

14. మీ భార్యలును మీపిల్లలును మీ ఆస్తియు యొర్దాను అవతల మోషే మీకిచ్చిన యీ దేశమున నివసింపవలెనుగాని, పరాక్రమ వంతులును శూరులునైన మీరందరు యుద్ధసన్నద్ధులై మీ సహోదరులకు ముందుగా

14. mee bhaaryalunu meepillalunu mee aasthiyu yordaanu avathala mōshē meekichina yee dheshamuna nivasimpavalenugaani, paraakrama vanthulunu shoorulunaina meerandaru yuddhasannaddhulai mee sahōdarulaku mundhugaa

15. నది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసినట్లు మీ సహోదరులకును విశ్రాంతి దయచేయు వరకు, అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా వారికిచ్చు దేశమును స్వాధీనపరచుకొనువరకు మీరును సహాయము చేయ వలెను. అప్పుడు తూర్పున యొర్దాను ఇవతల యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకిచ్చిన మీ స్వాస్థ్యమైన దేశమునకు మీరు తిరిగి వచ్చి దాని స్వాధీనపరచుకొందురు.

15. nadhi daaṭi, yehōvaa meeku dayachesinaṭlu mee sahōdarulakunu vishraanthi dayacheyu varaku, anagaa mee dhevuḍaina yehōvaa vaarikichu dheshamunu svaadheenaparachukonuvaraku meerunu sahaayamu cheya valenu. Appuḍu thoorpuna yordaanu ivathala yehōvaa sēvakuḍaina mōshē meekichina mee svaasthyamaina dheshamunaku meeru thirigi vachi daani svaadheenaparachukonduru.

16. అందుకు వారునీవు మా కాజ్ఞాపించినదంతయు మేము చేసెదము, నీవు మమ్ము నెక్కడికి పంపుదువో అక్కడికి పోదుము;

16. anduku vaaruneevu maa kaagnaapin̄chinadanthayu mēmu chesedamu, neevu mammu nekkaḍiki pampuduvō akkaḍiki pōdumu;

17. మోషే చెప్పిన ప్రతిమాట మేము వినినట్లు నీ మాట విందుము; నీ దేవుడైన యెహోవా మోషేకు తోడైయుండినట్లు నీకును తోడైయుండును గాక.

17. mōshē cheppina prathimaaṭa mēmu vininaṭlu nee maaṭa vindumu; nee dhevuḍaina yehōvaa mōshēku thooḍaiyuṇḍinaṭlu neekunu thooḍaiyuṇḍunu gaaka.

18. నీమీద తిరుగబడి నీవు వారికి ఆజ్ఞాపించు ప్రతి విషయములో నీ మాట వినని వారందరు మరణశిక్ష నొందుదురు; నీవు నిబ్బరముగలిగి ధైర్యము తెచ్చుకొనవలెనని యెహోషువకు ఉత్తరమిచ్చిరి.

18. neemeeda thirugabaḍi neevu vaariki aagnaapin̄chu prathi vishayamulō nee maaṭa vinani vaarandaru maraṇashiksha nonduduru; neevu nibbaramugaligi dhairyamu techukonavalenani yehōshuvaku uttharamichiri.Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |