Joshua - యెహోషువ 10 | View All

1. యెహోషువ హాయిని పట్టుకొనిన సంగతియు; అతడు యెరికోను దాని రాజును నిర్మూలముచేసినట్టు హాయిని దాని రాజును నిర్మూలముచేసిన సంగతియు, గిబియోను నివాసులు ఇశ్రాయేలీయులతో సంధిచేసికొని వారితో కలిసికొనిన సంగతియు యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదకు వినినప్పుడు అతడును అతని జనులును మిగుల భయపడిరి.

1. yehōshuva haayini paṭṭukonina saṅgathiyu; athaḍu yerikōnu daani raajunu nirmoolamuchesinaṭṭu haayini daani raajunu nirmoolamuchesina saṅgathiyu, gibiyōnu nivaasulu ishraayēleeyulathoo sandhichesikoni vaarithoo kalisikonina saṅgathiyu yerooshalēmu raajaina adōneesedaku vininappuḍu athaḍunu athani janulunu migula bhayapaḍiri.

2. ఏలయనగా గిబియోను గొప్ప పట్టణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది హాయికంటె గొప్పది, అక్కడి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకుగిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశ్రాయేలీయులతోను సంధిచేసియున్నారు. మీరు నాయొద్దకు వచ్చి నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పట్టణమును నాశనము చేయుదమని

2. yēlayanagaa gibiyōnu goppa paṭṭaṇamai raajadhaanulalō en̄chabaḍinadhi; adhi haayikaṇṭe goppadhi, akkaḍi janulandaru shoorulu. Anthaṭa yerooshalēmu raajaina adōneesedekugibiyōneeyulu yehōshuvathoonu ishraayēleeyulathoonu sandhichesiyunnaaru. meeru naayoddhaku vachi naaku sahaayamu chesinayeḍala manamu vaari paṭṭaṇamunu naashanamu cheyudamani

3. హెబ్రోను రాజైన హోహామునొద్దకును, యర్మూతు రాజైన పిరాము నొద్దకును,

3. hebrōnu raajaina hōhaamunoddhakunu, yarmoothu raajaina piraamu noddhakunu,

4. లాకీషురాజైన యాఫీయ యొద్దకును ఎగ్లోను రాజైన దెబీరునొద్దకును వర్తమానము పంపెను.

4. laakeeshuraajaina yaapheeya yoddhakunu eglōnu raajaina debeerunoddhakunu varthamaanamu pampenu.

5. కాబట్టి అమోరీయుల అయిదుగురురాజులను, అనగా యెరూష లేము రాజును హెబ్రోను రాజును యర్మూతు రాజును లాకీషు రాజును ఎగ్లోను రాజును కూడుకొని, తామును తమ సేనలన్నియు బయలుదేరి, గిబియోను ముందర దిగి, గిబియోనీయులతో యుద్ధముచేసిరి.

5. kaabaṭṭi amōreeyula ayidugururaajulanu, anagaa yeroosha lēmu raajunu hebrōnu raajunu yarmoothu raajunu laakeeshu raajunu eglōnu raajunu kooḍukoni, thaamunu thama sēnalanniyu bayaludheri, gibiyōnu mundhara digi, gibiyōneeyulathoo yuddhamuchesiri.

6. గిబియోనీయులుమన్యములలో నివసించు అమోరీయుల రాజులందరు కూడి మా మీదికిదండెత్తి వచ్చియున్నారు గనుక, నీ దాసులను చెయ్యి విడువక త్వరగా మాయొద్దకు వచ్చి మాకు సహా యముచేసి మమ్మును రక్షించుమని గిల్గాలులో దిగియున్న పాళెములో యెహోషువకు వర్తమానము పంపగా

6. gibiyōneeyulumanyamulalō nivasin̄chu amōreeyula raajulandaru kooḍi maa meedikidaṇḍetthi vachiyunnaaru ganuka, nee daasulanu cheyyi viḍuvaka tvaragaa maayoddhaku vachi maaku sahaa yamuchesi mammunu rakshin̄chumani gilgaalulō digiyunna paaḷemulō yehōshuvaku varthamaanamu pampagaa

7. యెహో షువయును అతనియొద్దనున్న యోధులందరును పరాక్రమ ముగల శూరులందరును గిల్గాలునుండి బయలుదేరిరి.

7. yehō shuvayunu athaniyoddhanunna yōdhulandarunu paraakrama mugala shoorulandarunu gilgaalunuṇḍi bayaludheriri.

8. అప్పుడు యెహోవావారికి భయపడకుము, నీ చేతికి వారిని అప్పగించియున్నాను, వారిలో ఎవడును నీ యెదుట నిలువడని యెహోషువతో సెలవియ్యగా

8. appuḍu yehōvaavaariki bhayapaḍakumu, nee chethiki vaarini appagin̄chiyunnaanu, vaarilō evaḍunu nee yeduṭa niluvaḍani yehōshuvathoo selaviyyagaa

9. యెహోషువ గిల్గాలునుండి ఆ రాత్రి అంతయు నడచి వారిమీద హఠా త్తుగాపడెను.

9. yehōshuva gilgaalunuṇḍi aa raatri anthayu naḍachi vaarimeeda haṭhaa tthugaapaḍenu.

10. అప్పుడు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట వారిని కలవరపరచగా యెహోషువ గిబియోను నెదుట మహా ఘోరముగా వారిని హతముచేసెను. బేత్‌ హోరోనుకు పైకి పోవుమార్గమున అజేకావరకును మక్కేదావరకును యోధులు వారిని తరిమి హతము చేయుచు వచ్చిరి.

10. appuḍu yehōvaa ishraayēleeyula yeduṭa vaarini kalavaraparachagaa yehōshuva gibiyōnu neduṭa mahaa ghōramugaa vaarini hathamuchesenu. Bēt‌ hōrōnuku paiki pōvumaargamuna ajēkaavarakunu makkēdaavarakunu yōdhulu vaarini tharimi hathamu cheyuchu vachiri.

11. మరియు వారు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటనుండి బేత్‌ హోరోనుకు దిగిపోవుత్రోవను పారి పోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచ్చువరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొప్ప వడగండ్లను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశ్రాయేలీయులు కత్తివాత చంపిన వారికంటె ఆ వడగండ్లచేత చచ్చినవారు ఎక్కువ మందియయిరి.

11. mariyu vaaru ishraayēleeyula yeduṭanuṇḍi bēt‌ hōrōnuku digipōvutrōvanu paari pōvuchuṇḍagaa, vaaru ajēkaaku vachuvaraku yehōvaa aakaashamunuṇḍi goppa vaḍagaṇḍlanu vaarimeeda paḍavēsenu ganuka vaaru daanichetha chanipōyiri. Ishraayēleeyulu katthivaatha champina vaarikaṇṭe aa vaḍagaṇḍlachetha chachinavaaru ekkuva mandiyayiri.

12. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట అమోరీయు లను అప్పగించిన దినమున, ఇశ్రాయేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు ప్రార్థన చేసెను సూర్యుడా, నీవు గిబియోనులో నిలువుము. చంద్రుడా, నీవు అయ్యాలోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనువరకు సూర్యుడు నిలిచెను చంద్రుడు ఆగెను. అను మాట యాషారు గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది గదా.

12. yehōvaa ishraayēleeyula yeduṭa amōreeyu lanu appagin̄china dinamuna, ishraayēleeyulu vinuchuṇḍagaa yehōshuva yehōvaaku praarthana chesenu sooryuḍaa, neevu gibiyōnulō niluvumu. chandruḍaa, neevu ayyaalōnu lōyalō niluvumu. Janulu thama shatruvulameeda pagatheerchukonuvaraku sooryuḍu nilichenu chandruḍu aagenu. Anu maaṭa yaashaaru granthamulō vraayabaḍiyunnadhi gadaa.

13. సూర్యుడు ఆకాశమధ్యమున నిలిచి యించు మించు ఒక నా డెల్ల అస్తమింప త్వరపడలేదు.

13. sooryuḍu aakaashamadhyamuna nilichi yin̄chu min̄chu oka naa ḍella asthamimpa tvarapaḍalēdu.

14. యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి ముందేగాని దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల పక్షముగా యుద్ధము చేసెను.

14. yehōvaa oka naruni manavi vinina aa dinamuvaṇṭi dinamu daaniki mundhegaani daaniki tharuvaathanēgaani yuṇḍalēdu; naaḍu yehōvaa ishraayēleeyula pakshamugaa yuddhamu chesenu.

15. అప్పుడు యెహోషువయు అతనితోకూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును గిల్గాలులోనున్న పాళెములోనికి తిరిగి వచ్చిరి.

15. appuḍu yehōshuvayu athanithookooḍa ishraayēleeyulandarunu gilgaalulōnunna paaḷemulōniki thirigi vachiri.

16. ఆ రాజులయిదుగురు పారిపోయి మక్కేదాయందలి గుహలో దాగియుండిరి.

16. aa raajulayiduguru paaripōyi makkēdaayandali guhalō daagiyuṇḍiri.

17. మక్కేదాయందలి గుహలో దాగియున్న ఆ రాజులయిదుగురు దొరికిరని యెహోషు వకు తెలుపబడినప్పుడు

17. makkēdaayandali guhalō daagiyunna aa raajulayiduguru dorikirani yehōshu vaku telupabaḍinappuḍu

18. యెహోషువఆ గుహ ద్వార మున కడ్డముగా గొప్ప రాళ్లను దొర్లించి వారిని కాచుటకు మనుష్యులను ఉంచుడి.

18. yehōshuva'aa guha dvaara muna kaḍḍamugaa goppa raaḷlanu dorlin̄chi vaarini kaachuṭaku manushyulanu un̄chuḍi.

19. మీ దేవు డైన యెహోవా మీ శత్రువులను మీ చేతికి అప్పగించియున్నాడు గనుక వారిని తమ పట్టణములలోనికి మరల వెళ్లనీయకుండ మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి వెనుకటివారిని కొట్టివేయుడనెను.

19. mee dhevu ḍaina yehōvaa mee shatruvulanu mee chethiki appagin̄chiyunnaaḍu ganuka vaarini thama paṭṭaṇamulalōniki marala veḷlaneeyakuṇḍa meeru niluvaka vaarini tharimi vaari venukaṭivaarini koṭṭivēyuḍanenu.

20. వారు బొత్తిగా నశించువరకు యెహోషువయు ఇశ్రా యేలీయులును బహు జనసంహారముచేయుట కడతేర్చిన తరువాత వారిలో మిగిలియున్నవారు ప్రాకారముగల పట్టణములలో చొచ్చిరి.

20. vaaru botthigaa nashin̄chuvaraku yehōshuvayu ishraayēleeyulunu bahu janasanhaaramucheyuṭa kaḍathērchina tharuvaatha vaarilō migiliyunnavaaru praakaaramugala paṭṭaṇamulalō cochiri.

21. జనులందరు మక్కేదాయందలి పాళెములోనున్న యెహోషువ యొద్దకు సురక్షితముగా తిరిగి వచ్చిరి. ఇశ్రాయేలీయులకు విరోధముగా ఒక మాటయైన ఆడుటకు ఎవనికిని గుండె చాలకపోయెను.

21. janulandaru makkēdaayandali paaḷemulōnunna yehōshuva yoddhaku surakshithamugaa thirigi vachiri. Ishraayēleeyulaku virōdhamugaa oka maaṭayaina aaḍuṭaku evanikini guṇḍe chaalakapōyenu.

22. యెహోషువఆ గుహకు అడ్డము తీసివేసి గుహలోనుండి ఆ అయిదుగురు రాజులను నాయొద్దకు తీసికొనిరండని చెప్పగా

22. yehōshuva'aa guhaku aḍḍamu theesivēsi guhalōnuṇḍi aa ayiduguru raajulanu naayoddhaku theesikoniraṇḍani cheppagaa

23. వారు ఆలాగు చేసి, యెరూషలేము రాజును హెబ్రోను రాజును యర్మూతు రాజును లాకీషు రాజును ఎగ్లోను రాజును ఆ రాజుల నయిదుగురిని ఆ గుహలోనుండి అతనియొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.

23. vaaru aalaagu chesi, yerooshalēmu raajunu hebrōnu raajunu yarmoothu raajunu laakeeshu raajunu eglōnu raajunu aa raajula nayidugurini aa guhalōnuṇḍi athaniyoddhaku theesikoni vachiri.

24. వారు ఆ రాజు లను వెలుపలికి రప్పించి యెహోషువ యొద్దకు తీసికొని వచ్చినప్పుడు యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులనందరిని పిలి పించి, తనతో యుద్ధమునకు వెళ్లివచ్చిన యోధుల అధిపతు లతోమీరు దగ్గరకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెప్పగా వారు దగ్గరకు వచ్చి వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి.

24. vaaru aa raaju lanu velupaliki rappin̄chi yehōshuva yoddhaku theesikoni vachinappuḍu yehōshuva ishraayēleeyulanandarini pili pin̄chi, thanathoo yuddhamunaku veḷlivachina yōdhula adhipathu lathoomeeru daggaraku raṇḍi; ee raajula meḍalameeda mee paadamula nun̄chuḍani cheppagaa vaaru daggaraku vachi vaari meḍalameeda thama paadamulanun̄chiri.

25. అప్పుడు యెహోషువ వారితోమీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢత్వము వహించి ధైర్యముగానుండుడి; మీరు ఎవరితో యుద్ధము చేయుదురో ఆ శత్రువులకందరికి యెహోవా వీరికి చేసినట్టు చేయుననెను.

25. appuḍu yehōshuva vaarithoomeeru bhayapaḍakuḍi, jaḍiyakuḍi, druḍhatvamu vahin̄chi dhairyamugaanuṇḍuḍi; meeru evarithoo yuddhamu cheyudurō aa shatruvulakandariki yehōvaa veeriki chesinaṭṭu cheyunanenu.

26. తరువాత యెహోషువ వారిని కొట్టి చంపి అయిదు చెట్లమీద వారిని ఉరిదీసెను; వారి శవములు సాయంకాలమువరకు ఆ చెట్లమీద వ్రేలాడు చుండెను.

26. tharuvaatha yehōshuva vaarini koṭṭi champi ayidu cheṭlameeda vaarini urideesenu; vaari shavamulu saayaṅkaalamuvaraku aa cheṭlameeda vrēlaaḍu chuṇḍenu.

27. ప్రొద్దు గ్రుంకు సమయమున యెహోషువ సెలవియ్యగా జనులు చెట్లమీదనుండి వారిని దించి, వారు దాగిన గుహలోనే ఆ శవములను పడవేసి ఆ గుహద్వార మున గొప్ప రాళ్లను వేసిరి. ఆ రాళ్లు నేటివరకున్నవి.

27. proddu gruṅku samayamuna yehōshuva selaviyyagaa janulu cheṭlameedanuṇḍi vaarini din̄chi, vaaru daagina guhalōnē aa shavamulanu paḍavēsi aa guhadvaara muna goppa raaḷlanu vēsiri. aa raaḷlu nēṭivarakunnavi.

28. ఆ దినమున యెహోషువ మక్కేదాను పట్టుకొని దానిని దాని రాజును కత్తివాతను హతముచేసెను. అతడు వారిని దానిలోనున్న వారినందరిని నిర్మూలము చేసెను; యెరికో రాజునకు చేసినట్లు మక్కేదా రాజునకు చేసెను.

28. aa dinamuna yehōshuva makkēdaanu paṭṭukoni daanini daani raajunu katthivaathanu hathamuchesenu. Athaḍu vaarini daanilōnunna vaarinandarini nirmoolamu chesenu; yerikō raajunaku chesinaṭlu makkēdaa raajunaku chesenu.

29. యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయు లందరును మక్కేదానుండి లిబ్నాకు వచ్చి లిబ్నా వారితో యుద్ధముచేసిరి.

29. yehōshuvayu athanithoo kooḍa ishraayēleeyu landarunu makkēdaanuṇḍi libnaaku vachi libnaa vaarithoo yuddhamuchesiri.

30. యెహోవా దానిని దాని రాజును ఇశ్రాయేలీయులకు అప్పగింపగా వారు నిశ్శేషముగా దానిని దానిలోనున్న వారినందరిని కత్తివాతను హతము చేసిరి. అతడు యెరికో రాజునకు చేసినట్లు దాని రాజునకును చేసెను.

30. yehōvaa daanini daani raajunu ishraayēleeyulaku appagimpagaa vaaru nishshēshamugaa daanini daanilōnunna vaarinandarini katthivaathanu hathamu chesiri. Athaḍu yerikō raajunaku chesinaṭlu daani raaju nakunu chesenu.

31. అంతట యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశ్రా యేలీయులందరును లిబ్నానుండి లాకీషుకు వచ్చి దాని దగ్గర దిగి లాకీషువారితో యుద్ధముచేయగా

31. anthaṭa yehōshuvayu athanithoo kooḍa ishraayēleeyulandarunu libnaanuṇḍi laakeeshuku vachi daani daggara digi laakeeshuvaarithoo yuddhamucheyagaa

32. యెహోవా లాకీషును ఇశ్రాయేలీయులచేతికి అప్పగించెను. వారు రెండవ దినమున దానిని పట్టుకొని తాము లిబ్నాకు చేసి నట్లే దానిని దానిలోనున్న వారినందరిని కత్తివాత హతము చేసిరి.

32. yehōvaa laakeeshunu ishraayēleeyulachethiki appagin̄chenu. Vaaru reṇḍava dinamuna daanini paṭṭukoni thaamu libnaaku chesi naṭlē daanini daanilōnunna vaarinandarini katthivaatha hathamu chesiri.

33. లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా యెహోషువ నిశ్శేషముగా అతనిని అతని జనులను హతముచేసెను.

33. laakeeshuku sahaayamu cheyuṭaku gejeru raajaina hōraamu raagaa yehōshuva nishshēshamugaa athanini athani janulanu hathamuchesenu.

34. అప్పుడు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును లాకీషునుండి ఎగ్లోనునకును వచ్చి దానియెదుట దిగి దాని నివాసులతో యుద్ధముచేసి

34. appuḍu yehōshuvayu athanithoo kooḍa ishraayēleeyulandarunu laakeeshunuṇḍi eglōnunakunu vachi daaniyeduṭa digi daani nivaasulathoo yuddhamuchesi

35. ఆ దినమున దానిని పట్టుకొని కత్తివాతను వారిని హతము చేసిరి. అతడు లాకీషుకు చేసినట్లే దానిలో నున్నవారి నందరిని ఆ దినము నిర్మూలముచేసెను.

35. aa dinamuna daanini paṭṭukoni katthivaathanu vaarini hathamu chesiri. Athaḍu laakeeshuku chesinaṭlē daanilō nunnavaari nandarini aa dinamu nirmoolamuchesenu.

36. అప్పుడు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశ్రా యేలీయులందరును ఎగ్లోనునుండి హెబ్రోనుమీదికి పోయి దాని జనులతో యుద్ధముచేసి

36. appuḍu yehōshuvayu athanithoo kooḍa ishraayēleeyulandarunu eglōnunuṇḍi hebrōnumeediki pōyi daani janulathoo yuddhamuchesi

37. దానిని పట్టుకొని దానిని దాని రాజును దాని సమస్త పురములను దానిలోనున్న వారినందరిని కత్తివాతను హతముచేసిరి. అతడు ఎగ్లో నుకు చేసినట్లే దానిని దానిలోనున్న వారినందరిని నిర్మూ లము చేసెను.

37. daanini paṭṭukoni daanini daani raajunu daani samastha puramulanu daanilōnunna vaarinandarini katthivaathanu hathamuchesiri. Athaḍu eglō nuku chesinaṭlē daanini daanilōnunna vaarinandarini nirmoo lamu chesenu.

38. అప్పుడు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశ్రా యేలీయులందరు దెబీరువైపు తిరిగి దాని జనులతో యుద్ధముచేసి

38. appuḍu yehōshuvayu athanithoo kooḍa ishraayēleeyulandaru debeeruvaipu thirigi daani janulathoo yuddhamuchesi

39. దానిని దాని రాజును దాని సమస్త పుర ములను పట్టుకొని కత్తివాతను హతముచేసి దానిలోనున్న వారినందరిని నిర్మూలముచేసిరి. అతడు హెబ్రోనుకు చేసినట్లు, లిబ్నాకును దాని రాజునకును చేసినట్లు, అతడు దెబీరుకును దాని రాజునకును చేసెను.

39. daanini daani raajunu daani samastha pura mulanu paṭṭukoni katthivaathanu hathamuchesi daanilōnunna vaarinandarini nirmoolamuchesiri. Athaḍu hebrōnuku chesinaṭlu, libnaakunu daani raajunakunu chesinaṭlu, athaḍu debeerukunu daani raajunakunu chesenu.

40. అప్పుడు యెహోషువ మన్యప్రదేశమును దక్షిణ ప్రదే శమును షెఫేలాప్రదేశమును చరియలప్రదేశమును వాటి రాజులనందరిని జయించెను. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు శేషమేమియు లేకుండ ఊపిరిగల సమస్తమును నిర్మూలము చేసెను.

40. appuḍu yehōshuva manyapradheshamunu dakshiṇa pradhe shamunu shephēlaapradheshamunu chariyalapradheshamunu vaaṭi raajulanandarini jayin̄chenu. Ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa aagnaapin̄chinaṭlu athaḍu shēshamēmiyu lēkuṇḍa oopirigala samasthamunu nirmoolamu chesenu.

41. కాదేషు బర్నేయ మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోనువరకు గోషేను దేశమంతటిని యెహోషువ జయించెను.

41. kaadheshu barnēya modalukoni gaajaavaraku gibiyōnuvaraku gōshēnu dheshamanthaṭini yehōshuva jayin̄chenu.

42. ఇశ్రా యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల పక్షముగా యుద్ధము చేయుచుండెను గనుక ఆ సమస్త రాజుల నంద రిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబ్బతోనే పట్టు కొనెను.

42. ishraa yēlu dhevuḍaina yehōvaa ishraayēleeyula pakshamugaa yuddhamu cheyuchuṇḍenu ganuka aa samastha raajula nanda rini vaari dheshamulanu yehōshuva oka debbathoonē paṭṭu konenu.

43. తరువాత యెహోషువయు అతనితోకూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును గిల్గాలులోని పాళెమునకు తిరిగి వచ్చిరి.

43. tharuvaatha yehōshuvayu athanithookooḍa ishraayēleeyulandarunu gilgaalulōni paaḷemunaku thirigi vachiri.


Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.