Joshua - యెహోషువ 15 | View All

1. యూదా వంశస్థుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున చీట్లవలన వచ్చినవంతు ఎదోము సరి హద్దువరకును, అనగా దక్షిణదిక్కున సీను అరణ్యపు దక్షిణ దిగంతము వరకును ఉండెను.

1. The lot of the trybe of the children of Iuda amonge their kynreds, was ye coaste of Edom by the wyldernesse of Zin, which borderth southwarde on the edge of the south coutrees.

2. దక్షిణమున వారి సరిహద్దు ఉప్పు సముద్రతీరమున దక్షిణదిశ చూచుచున్న అఖాతము మొదలుకొని వ్యాపించెను.

2. Their south borders were from the vttemost syde of the salt see, that is, from the coast that goeth southwarde,

3. అది అక్రబ్బీము నెక్కు చోటికి దక్షిణముగా బయలుదేరి సీనువరకు పోయి కాదేషు బర్నేయకు దక్షిణముగా ఎక్కి హెస్రోనువరకు సాగి అద్దారు ఎక్కి కర్కాయువైపు తిరిగి

3. and commeth out from thece towarde ye eastsyde of Acrabbim, and goeth forth thorow Zinna, and yet goeth vp from the south towarde Cades Bernea, and goeth thorow Hesron, and goeth vp to Adara, & fetcheth a compase aboute Carcaa,

4. అస్మోనువరకు సాగి ఐగుప్తు ఏటివరకు వ్యాపించెను. ఆ తట్టు సరిహద్దు సముద్రమువరకు వ్యాపించెను, అది మీకు దక్షిణపు సరిహద్దు.

4. & goeth thorow Asmona, and commeth forth to the ryuer of Egipte, so that the see is the ende of ye border. Let this be youre border southwarde.

5. దాని తూర్పు సరిహద్దు యొర్దాను తుదవరకు నున్న ఉప్పు సముద్రము. ఉత్తరదిక్కు సరిహద్దు యొర్దాను తుద నున్న సముద్రాఖాతము మొదలుకొని వ్యాపించెను.

5. But the east border is from the salt see to the vttemost parte of Iordane.

6. ఆ సరిహద్దు బేత్‌ హోగ్లావరకు సాగి బేతరాబా ఉత్తర దిక్కువరకు వ్యాపించెను. అక్కడనుండి ఆ సరిహద్దు రూబేనీయుడైన బోహను రాతివరకు వ్యాపించెను.

6. The border northwarde, is from the see coast which is on ye edge of Iordane, and goeth vp vnto Beth Hagla, and stretcheth out from the north vnto Betharaba, and commeth vp vnto the stone of Bohen the sonne of Ruben,

7. ఆ సరిహద్దు ఆకోరులోయనుండి దెబీరువరకును ఏటికి దక్షిణతీరముననున్న అదుమీ్మము నెక్కుచోటికి ఎదురుగా నున్న గిల్గాలునకు అభిముఖముగా ఉత్తరదిక్కు వైపునకును వ్యాపించెను. ఆ సరిహద్దు ఏన్‌షే మెషు నీళ్లవరకు వ్యాపించెను. దాని కొన ఏన్‌రోగేలునొద్ద నుండెను.

7. and goeth vp vnto Debir from ye valley of Achor, and from the north coaste that is towarde Gilgall, which lyeth ouer agaynst Adumim vpwarde, which is on the north syde of the water. Then goeth it vnto ye water of Ensemes, and commeth out vnto the well of Rogell.

8. ఆ సరిహద్దు పడమట బెన్‌హిన్నోములోయ మార్గముగా దక్షిణదిక్కున యెబూసీయుల దేశమువరకు, అనగా యెరూషలేమువరకు నెక్కెను. ఆ సరిహద్దు పడమట హిన్నోము లోయకు ఎదురుగానున్న కొండ నడికొప్పువరకు వ్యాపించెను. అది ఉత్తర దిక్కున రెఫాయీయుల లోయ తుదనున్నది.

8. Then goeth it vp to the valley of the sonne of Hinnam, a longe besyde the Iebusite that dwelleth from ye southwarde, that is Ierusalem: and commeth vp vnto the toppe of the mount which lyeth before the valley of Hinnam from the westwarde, that borderth on the edge of the valley of Raphaim towarde the north.

9. ఆ సరిహద్దు ఆ కొండ నడికొప్పునుండియు నెఫ్తోయ నీళ్లయూటయొద్దనుండియు ఏఫ్రోనుకొండ పురములవరకు వ్యాపించెను. ఆ సరిహద్దు కిర్యత్యారీమను బాలావరకు సాగెను.

9. Then commeth it from the toppe of the same mount vnto the water well of Nephtoah, and commeth out vnto the cities of mount Ephron, and boweth towarde Baala, that is Kiriath Iarim,

10. ఆ సరిహద్దు పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి కెసాలోనను యారీముకొండ యొక్క ఉత్తరపు వైపునకుదాటి బేత్షెమెషువరకు దిగి తిమ్నావైపునకు వ్యాపించెను.

10. and fetcheth a copasse aboute from Baala westwarde vnto mount Seir, and goeth by the north syde of the mount Iarim, that is Chessalon: and cometh downe to Bethsemes, and goeth thorow Thimna,

11. ఉత్తరదిక్కున ఆ సరిహద్దు ఎక్రోనువరకు సాగి అక్కడనుండిన సరిహద్దు షిక్రోను వరకును పోయి బాలాకొండను దాటి యబ్నెయేలువరకును ఆ సరిహద్దు సముద్రమువరకును వ్యాపించెను.

11. and breaketh out on the north syde of Acron, and stretcheth forth towarde Sicron, and goeth ouer mount Baala, and commeth out vnto Iabueel: so that their vttemost border is the see.

12. పడమటి సరిహద్దు గొప్ప సముద్రపు సరిహద్దువరకు వ్యాపించెను. యూదా సంతతివారి వంశముల చొప్పున వారి సరిహద్దు ఇదే.

12. The weste border is the greate see. This is the border of the children of Iuda rounde aboute in their kynreds.

13. యెహోవా యెహోషువకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞచొప్పున యూదా వంశస్థుల మధ్యను యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకర్త యైన అర్బాయొక్క పట్టణమును ఇచ్చెను, అది హెబ్రోను.

13. Caleb the sonne of Iephune had his porcion geue him amoge the children of Iuda (as the LORDE comaunded Iosua) namely Kiriatharba of the father of Enak, that is Hebron.

14. అక్కడనుండి కాలేబు అనాకుయొక్క ముగ్గురు కుమారు లైన షెషయి అహీమాను తల్మయి అను అనాకీయుల వంశీ యులను వెళ్లగొట్టి వారిదేశమును స్వాధీనపరచుకొనెను.

14. And Caleb droue from thence the thre sonnes of Enak, Sesai, Ahiman, and Thalmas begotten of Enak.

15. అక్కడనుండి అతడు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయెను. అంతకుముందు దెబీరు పేరు కిర్యత్సేఫెరు.

15. And from thece he wente vp to the inhabiters of Debir. (As for Debir, it was called Kiriath Sepher afore tyme.)

16. కాలేబుకిర్యత్సేఫెరును పట్టుకొని దానిని కొల్లపెట్టిన వానికి నా కుమార్తెయైన అక్సాను ఇచ్చి పెండ్లిచేసెదనని చెప్పగా

16. And Caleb sayde: Who so smyteth Kiriath Sepher and wynneth it, I wyll geue him my doughter Achsa to wyfe.

17. కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఒత్నీ యేలు దాని పట్టుకొనెను గనుక అతడు తన కుమార్తెయైన అక్సాను అతనికిచ్చి పెండ్లిచేసెను.

17. Then Athniel the sonne of Kenas the brother of Caleb wanne it: and he gaue him his doughter Achsa to wife.

18. మరియు ఆమె తన పెనిమిటి యింటికి వచ్చినప్పుడు తన తండ్రిని ఒక పొలము అడుగుమని అతనిని ప్రేరేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచినీకేమి కావలెనని ఆమె నడిగెను.

18. And it fortuned whan they wente in, that she was counceled of hir housbande, to axe a pece of londe of hir father. And she fell downe from the asse. Then sayde Caleb vnto her: What ayleth the?

19. అందుకామెనాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దక్షిణభూమి యిచ్చి యున్నావు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను.

19. She sayde: Geue me a blessynge, for thou hast geue me a south (and drye) londe: geue me welles of water also. Then gaue he her welles aboue and beneth.

20. యూదా వంశస్థుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున కలిగిన స్వాస్థ్యమిది.

20. This is the enheritaunce of the trybe of Iuda amonge their kynreds.

21. దక్షిణదిక్కున ఎదోము సరిహద్దువరకు యూదా వంశస్థుల గోత్రముయొక్క పట్టణ ములు ఏవేవనగా కబ్సెయేలు

21. And the cities of the trybe of the children of Iuda, from one to another by the coastes of the Edomites towarde the south, were these: Cabzeel, Eder, Iagur,

22. ఏదెరు యా గూరు కీనాది

22. Kina, Dimona, Adada,

23. Kedes, Hazor, Iethnam,

25. తెలెము బెయాలోతు క్రొత్త

25. Hazor Hadatha, Kirioth Hezron that is Hasor:

27. అనబడిన హాసోరు అమాము

27. Hazor Gadda, Hesmon, Beth palet,

28. షేమ మోలాదా హసర్గద్దా హెష్మోను

28. Hazer Sual, Beer Seba, Bisiothia,

29. బేత్పెలెతు హసర్షువలు బెయేరషెబ

29. Baala, Iim, Azem,

32. సన్సన్నా లెబాయోతు షిల్హిము అయీను రిమ్మోను అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా ఈ పట్ట ణములన్నియు ఇరువది తొమ్మిది.

32. Lebaoth, Silhim, Am, Rimo. These are nyne and twentye cities & their vyllages.

33. మైదానములో ఏవనగా ఎష్తాయోలు జొర్యా అష్నా

33. But in the lowe countrees was Esthaol, Zaren, Asna,

35. యర్మూతు అదు ల్లాము శోకో అజేకా

35. Iarmoth, Adullam, Socho, Aseka,

36. షరాయిము అదీతాయిము గెదేరా గెదెరోతాయిము అనునవి. వాటి పల్లెలు పోగా పదు నాలుగు పట్టణములు.

36. Saaraim, Adithaim, Gedera, Giderothim. These are fourtene cities & their vyllages.

37. Zena Hadasa, Migdal Gad,

38. Dilean, Mispa, Iakthiel,

40. Chabon, Lachma, Chithlis,

41. బేత్దాగోను నయమా మక్కేదా అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా పదియారు పట్టణములు.

41. Gedoroth, Beth Dagon, Naama, Makeda. These are sixtene cities and their vyllages.

43. Iephthah, Asua, Nezib,

44. వాటి పల్లెలు పోగా తొమ్మిది పట్టణములు. ఎక్రోను దాని గ్రామములును పల్లెలును,

44. Keila, Achsib, Maresa. These are nyne cities and their vyllages.

45. ఎక్రోను మొదలుకొని సముద్రమువరకు అష్డోదు ప్రాంత మంతయు,

45. Ekron with his doughters and vyllages.

46. దాని పట్టణములును గ్రామములును, ఐగుప్తు ఏటివరకు పెద్ద సముద్రమువరకును అష్డోదును,

46. From Ekron vnto the see, all that reacheth vnto Asdod and the vyllages therof.

47. గాజాను వాటి ప్రాంతమువరకును వాటి గ్రామములును పల్లెలును,

47. Asdod with the doughters and vyllages therof. Gasa with hir doughters and vyllages vnto the water of Egipte. And the greate see is his border.

48. మన్య ప్రదేశమందు షామీరు యత్తీరు

48. But vpon the mount was Samir, Iatir, Socho,

49. శోకో దన్నా కిర్య త్సన్నా

49. Danna, Kiriath Sanna, that is Debir:

50. అను దెబీరు అనాబు ఎష్టెమో

50. Anab, Esthemo, Annim,

51. ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి,

51. Gosen, Holon, Gilo. These are eleuen cities and their vyllagies.

52. వాటి గ్రామములు పోగా పదకొండు పట్టణములు.

52. (Omitted Text)

54. యానీము బేత్తపూయ అఫెకా హుమ్తా కిర్యతర్బా అను హెబ్రోను సీయోరు అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా తొమ్మిది పట్టణములు.

54. (Omitted Text)

56. యొక్దె యాము జానోహ

56. Iesrael, Iakdea, Sanoah,

57. కయీను గిబియా తిమ్నా అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా పది పట్టణములు.

57. Kain, Gibea, Thimna. These are ten cities and their vyllages.

58. Halhul, Bethzur, Gedor,

59. బేతనోతు ఎల్తెకోననునవి, వాటి పల్లెలు పోగా ఆరు పట్టణములు.

59. Maarath, Beth Anoth, Elthekon. These are sixe cities and their vyllages.

60. కిర్యత్యారీ మనగా కిర్యత్బయలు రబ్బా అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా రెండు పట్టణములు.

60. Kiriath Baal (that is Kiriath Iearim) Harabba, two cities & their vyllages.

61. అరణ్యమున బేతరాబా మిద్దీను సెకాకా నిబ్షాను యీల్మెలహు ఎన్గెదీ అనునవి,

61. And in the wyldernesse was Betharaba, Middin, Sechacha,

62. వాటి పల్లెలు పోగా ఆరు పట్టణములు.

62. Nibsan, and the Salt cite, and Engaddi. These are sixe cities and their vyllagies.

63. యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీ యులను యూదా వంశస్థులు తోలివేయ లేకపోయిరి గనుక యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదా వంశస్థులయొద్ద నివసించుచున్నారు.

63. But the Iebusites dwelt at Ierusalem, and the children of Iuda coude not dryue them awaye. So the Iebusites remayne with the children of Iuda at Ierusalem vnto this daye.Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |