Joshua - యెహోషువ 15 | View All

1. యూదా వంశస్థుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున చీట్లవలన వచ్చినవంతు ఎదోము సరి హద్దువరకును, అనగా దక్షిణదిక్కున సీను అరణ్యపు దక్షిణ దిగంతము వరకును ఉండెను.

1. yoodhaa vanshasthula gōtramunaku vaari vanshamula choppuna chiṭlavalana vachinavanthu edōmu sari hadduvarakunu, anagaa dakshiṇadhikkuna seenu araṇyapu dakshiṇa diganthamu varakunu uṇḍenu.

2. దక్షిణమున వారి సరిహద్దు ఉప్పు సముద్రతీరమున దక్షిణదిశ చూచుచున్న అఖాతము మొదలుకొని వ్యాపించెను.

2. dakshiṇamuna vaari sarihaddu uppu samudratheeramuna dakshiṇadhisha choochuchunna akhaathamu modalukoni vyaapin̄chenu.

3. అది అక్రబ్బీము నెక్కు చోటికి దక్షిణముగా బయలుదేరి సీనువరకు పోయి కాదేషు బర్నేయకు దక్షిణముగా ఎక్కి హెస్రోనువరకు సాగి అద్దారు ఎక్కి కర్కాయువైపు తిరిగి

3. adhi akrabbeemu nekku chooṭiki dakshiṇamugaa bayaludheri seenuvaraku pōyi kaadheshu barnēyaku dakshiṇamugaa ekki hesrōnuvaraku saagi addaaru ekki karkaayuvaipu thirigi

4. అస్మోనువరకు సాగి ఐగుప్తు ఏటివరకు వ్యాపించెను. ఆ తట్టు సరిహద్దు సముద్రమువరకు వ్యాపించెను, అది మీకు దక్షిణపు సరిహద్దు.

4. asmōnuvaraku saagi aigupthu ēṭivaraku vyaapin̄chenu. aa thaṭṭu sarihaddu samudramuvaraku vyaapin̄chenu, adhi meeku dakshiṇapu sari haddu.

5. దాని తూర్పు సరిహద్దు యొర్దాను తుదవరకు నున్న ఉప్పు సముద్రము. ఉత్తరదిక్కు సరిహద్దు యొర్దాను తుద నున్న సముద్రాఖాతము మొదలుకొని వ్యాపించెను.

5. daani thoorpu sarihaddu yordaanu thudavaraku nunna uppu samudramu. Uttharadhikku sarihaddu yordaanu thuda nunna samudraakhaathamu modalukoni vyaapin̄chenu.

6. ఆ సరిహద్దు బేత్‌ హోగ్లావరకు సాగి బేతరాబా ఉత్తర దిక్కువరకు వ్యాపించెను. అక్కడనుండి ఆ సరిహద్దు రూబేనీయుడైన బోహను రాతివరకు వ్యాపించెను.

6. aa sarihaddu bēt‌ hōglaavaraku saagi bētharaabaa utthara dikkuvaraku vyaapin̄chenu. Akkaḍanuṇḍi aa sarihaddu roobēneeyuḍaina bōhanu raathivaraku vyaapin̄chenu.

7. ఆ సరిహద్దు ఆకోరులోయనుండి దెబీరువరకును ఏటికి దక్షిణతీరముననున్న అదుమీ్మము నెక్కుచోటికి ఎదురుగా నున్న గిల్గాలునకు అభిముఖముగా ఉత్తరదిక్కు వైపునకును వ్యాపించెను. ఆ సరిహద్దు ఏన్‌షే మెషు నీళ్లవరకు వ్యాపించెను. దాని కొన ఏన్‌రోగేలునొద్ద నుండెను.

7. aa sarihaddu aakōrulōyanuṇḍi debeeruvarakunu ēṭiki dakshiṇatheeramunanunna adumeemamu nekkuchooṭiki edurugaa nunna gilgaalunaku abhimukhamugaa uttharadhikku vaipunakunu vyaapin̄chenu. aa sarihaddu ēn‌shē meshu neeḷlavaraku vyaapin̄chenu. daani kona ēn‌rōgēlunoddha nuṇḍenu.

8. ఆ సరిహద్దు పడమట బెన్‌హిన్నోములోయ మార్గముగా దక్షిణదిక్కున యెబూసీయుల దేశమువరకు, అనగా యెరూషలేమువరకు నెక్కెను. ఆ సరిహద్దు పడమట హిన్నోము లోయకు ఎదురుగానున్న కొండ నడికొప్పువరకు వ్యాపించెను. అది ఉత్తర దిక్కున రెఫాయీయుల లోయ తుదనున్నది.

8. aa sarihaddu paḍamaṭa ben‌hinnōmulōya maargamugaa dakshiṇadhikkuna yebooseeyula dheshamuvaraku, anagaa yerooshalēmuvaraku nekkenu. aa sarihaddu paḍamaṭa hinnōmu lōyaku edurugaanunna koṇḍa naḍikoppuvaraku vyaapin̄chenu. adhi utthara dikkuna rephaayeeyula lōya thudanunnadhi.

9. ఆ సరిహద్దు ఆ కొండ నడికొప్పునుండియు నెఫ్తోయ నీళ్లయూటయొద్దనుండియు ఏఫ్రోనుకొండ పురములవరకు వ్యాపించెను. ఆ సరిహద్దు కిర్యత్యారీమను బాలావరకు సాగెను.

9. aa sarihaddu aa koṇḍa naḍikoppunuṇḍiyu nephthooya neeḷlayooṭayoddhanuṇḍiyu ēphrōnukoṇḍa puramulavaraku vyaapin̄chenu. aa sarihaddu kiryatyaareemanu baalaavaraku saagenu.

10. ఆ సరిహద్దు పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి కెసాలోనను యారీముకొండ యొక్క ఉత్తరపు వైపునకుదాటి బేత్షెమెషువరకు దిగి తిమ్నావైపునకు వ్యాపించెను.

10. aa sarihaddu paḍamaragaa baalaanuṇḍi shēyeeru koṇḍaku vampugaa saagi kesaalōnanu yaareemukoṇḍa yokka uttharapu vaipunakudaaṭi bētshemeshuvaraku digi thimnaavaipunaku vyaapin̄chenu.

11. ఉత్తరదిక్కున ఆ సరిహద్దు ఎక్రోనువరకు సాగి అక్కడనుండిన సరిహద్దు షిక్రోను వరకును పోయి బాలాకొండను దాటి యబ్నెయేలువరకును ఆ సరిహద్దు సముద్రమువరకును వ్యాపించెను.

11. uttharadhikkuna aa sarihaddu ekrōnuvaraku saagi akkaḍanuṇḍina sarihaddu shikrōnu varakunu pōyi baalaakoṇḍanu daaṭi yabneyēluvarakunu aa sarihaddu samudramuvarakunu vyaapin̄chenu.

12. పడమటి సరిహద్దు గొప్ప సముద్రపు సరిహద్దువరకు వ్యాపించెను. యూదా సంతతివారి వంశముల చొప్పున వారి సరిహద్దు ఇదే.

12. paḍamaṭi sarihaddu goppa samudrapu sarihadduvaraku vyaapin̄chenu. yoodhaa santhathivaari vanshamula choppuna vaari sarihaddu idhe.

13. యెహోవా యెహోషువకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞచొప్పున యూదా వంశస్థుల మధ్యను యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకర్త యైన అర్బాయొక్క పట్టణమును ఇచ్చెను, అది హెబ్రోను.

13. yehōvaa yehōshuvaku ichina aagnachoppuna yoodhaa vanshasthula madhyanu yephunne kumaaruḍaina kaalēbunaku oka vanthunu, anagaa anaakeeyula vanshakartha yaina arbaayokka paṭṭaṇamunu icchenu, adhi hebrōnu.

14. అక్కడనుండి కాలేబు అనాకుయొక్క ముగ్గురు కుమారు లైన షెషయి అహీమాను తల్మయి అను అనాకీయుల వంశీ యులను వెళ్లగొట్టి వారిదేశమును స్వాధీనపరచుకొనెను.

14. akkaḍanuṇḍi kaalēbu anaakuyokka mugguru kumaaru laina sheshayi aheemaanu thalmayi anu anaakeeyula vanshee yulanu veḷlagoṭṭi vaaridheshamunu svaadheenaparachukonenu.

15. అక్కడనుండి అతడు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయెను. అంతకుముందు దెబీరు పేరు కిర్యత్సేఫెరు.

15. akkaḍanuṇḍi athaḍu debeeru nivaasulameediki pōyenu. Anthakumundu debeeru pēru kiryatsēpheru.

16. కాలేబుకిర్యత్సేఫెరును పట్టుకొని దానిని కొల్లపెట్టిన వానికి నా కుమార్తెయైన అక్సాను ఇచ్చి పెండ్లిచేసెదనని చెప్పగా

16. kaalēbukiryatsēpherunu paṭṭukoni daanini kollapeṭṭina vaaniki naa kumaartheyaina aksaanu ichi peṇḍlichesedhanani cheppagaa

17. కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఒత్నీ యేలు దాని పట్టుకొనెను గనుక అతడు తన కుమార్తెయైన అక్సాను అతనికిచ్చి పెండ్లిచేసెను.

17. kaalēbu sahōdaruḍunu kanaju kumaaruḍunaina otnee yēlu daani paṭṭukonenu ganuka athaḍu thana kumaartheyaina aksaanu athanikichi peṇḍlichesenu.

18. మరియు ఆమె తన పెనిమిటి యింటికి వచ్చినప్పుడు తన తండ్రిని ఒక పొలము అడుగుమని అతనిని ప్రేరేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచినీకేమి కావలెనని ఆమె నడిగెను.

18. mariyu aame thana penimiṭi yiṇṭiki vachinappuḍu thana thaṇḍrini oka polamu aḍugumani athanini prērēpin̄chenu. aame gaaḍidhanu digagaa kaalēbu aamenu chuchineekēmi kaavalenani aame naḍigenu.

19. అందుకామెనాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దక్షిణభూమి యిచ్చి యున్నావు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను.

19. andukaamenaaku deevena dayacheyumu; neevu naaku dakshiṇabhoomi yichi yunnaavu ganuka neeṭi maḍugulanu naaku dayacheyumanagaa athaḍu aameku meraka maḍugulanu pallapu maḍugulanu icchenu.

20. యూదా వంశస్థుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున కలిగిన స్వాస్థ్యమిది.

20. yoodhaa vanshasthula gōtramunaku vaari vanshamula choppuna kaligina svaasthyamidi.

21. దక్షిణదిక్కున ఎదోము సరిహద్దువరకు యూదా వంశస్థుల గోత్రముయొక్క పట్టణ ములు ఏవేవనగా కబ్సెయేలు

21. dakshiṇadhikkuna edōmu sarihadduvaraku yoodhaa vanshasthula gōtramuyokka paṭṭaṇa mulu ēvēvanagaa kabseyēlu

22. ఏదెరు యా గూరు కీనాది

22. ēderu yaa gooru keenaadhi

23. mōnaa adaadaa kedeshu

24. haasōru yitnaanu jeephu

25. తెలెము బెయాలోతు క్రొత్త

25. telemu beyaalōthu krottha

27. అనబడిన హాసోరు అమాము

27. anabaḍina haasōru amaamu

28. షేమ మోలాదా హసర్గద్దా హెష్మోను

28. shēma mōlaadaa hasargaddaa heshmōnu

29. బేత్పెలెతు హసర్షువలు బెయేరషెబ

29. bētpelethu hasarshuvalu beyērshebaa

32. సన్సన్నా లెబాయోతు షిల్హిము అయీను రిమ్మోను అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా ఈ పట్ట ణములన్నియు ఇరువది తొమ్మిది.

32. sansannaa lebaayōthu shil'himu ayeenu rimmōnu anunavi, vaaṭi pallelu pōgaa ee paṭṭa ṇamulanniyu iruvadhi tommidi.

33. మైదానములో ఏవనగా ఎష్తాయోలు జొర్యా అష్నా

33. maidaanamulō ēvanagaa eshthaayōlu joryaa ashnaa

34. jaanōha ēn'ganneemu thappooya ēnaamu

35. యర్మూతు అదు ల్లాము శోకో అజేకా

35. yarmoothu adu llaamu shōkō ajēkaa

36. షరాయిము అదీతాయిము గెదేరా గెదెరోతాయిము అనునవి. వాటి పల్లెలు పోగా పదు నాలుగు పట్టణములు.

36. sharaayimu adeethaayimu gedheraa gederōthaayimu anunavi. Vaaṭi pallelu pōgaa padu naalugu paṭṭaṇamulu.

37. senaanu hadaashaa migdōlgaadu

38. dilaanu mispē yokthayēlu

40. kabbōnu lahmaasu kitlishu gederōthu

41. బేత్దాగోను నయమా మక్కేదా అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా పదియారు పట్టణములు.

41. bētdaagōnu nayamaa makkēdaa anunavi, vaaṭi pallelu pōgaa padhiyaaru paṭṭaṇamulu.

43. keyeelaa akjeebu maarēshaa anunavi,

44. వాటి పల్లెలు పోగా తొమ్మిది పట్టణములు. ఎక్రోను దాని గ్రామములును పల్లెలును,

44. vaaṭi pallelu pōgaa tommidi paṭṭaṇamulu. Ekrōnu daani graamamulunu pallelunu,

45. ఎక్రోను మొదలుకొని సముద్రమువరకు అష్డోదు ప్రాంత మంతయు,

45. ekrōnu modalukoni samudramuvaraku ashḍōdu praantha manthayu,

46. దాని పట్టణములును గ్రామములును, ఐగుప్తు ఏటివరకు పెద్ద సముద్రమువరకును అష్డోదును,

46. daani paṭṭaṇamulunu graamamulunu, aigupthu ēṭivaraku pedda samudramuvarakunu ashḍōdunu,

47. గాజాను వాటి ప్రాంతమువరకును వాటి గ్రామములును పల్లెలును,

47. gaajaanu vaaṭi praanthamuvarakunu vaaṭi graamamulunu pallelunu,

48. మన్య ప్రదేశమందు షామీరు యత్తీరు

48. manya pradheshamandu shaameeru yattheeru

49. శోకో దన్నా కిర్య త్సన్నా

49. shōkō dannaa kirya tsannaa

50. అను దెబీరు అనాబు ఎష్టెమో

50. anu debeeru anaabu eshṭemō

51. ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి,

51. aaneemu gōshenu hōlōnu gilō anunavi,

52. వాటి గ్రామములు పోగా పదకొండు పట్టణములు.

52. vaaṭi graamamulu pōgaa padakoṇḍu paṭṭaṇamulu.

53. aaraabu doomaa eshaanu

54. యానీము బేత్తపూయ అఫెకా హుమ్తా కిర్యతర్బా అను హెబ్రోను సీయోరు అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా తొమ్మిది పట్టణములు.

54. yaaneemu bētthapooya aphekaa humthaa kiryatharbaa anu hebrōnu seeyōru anunavi, vaaṭi pallelu pōgaa tommidi paṭṭaṇamulu.

56. యొక్దె యాము జానోహ

56. yokde yaamu jaanōha

57. కయీను గిబియా తిమ్నా అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా పది పట్టణములు.

57. kayeenu gibiyaa thimnaa anunavi, vaaṭi pallelu pōgaa padhi paṭṭaṇamulu.

58. hal'hoolu bētsooru gedōru maaraathu

59. బేతనోతు ఎల్తెకోననునవి, వాటి పల్లెలు పోగా ఆరు పట్టణములు.

59. bēthanōthu eltekōnanunavi, vaaṭi pallelu pōgaa aaru paṭṭaṇamulu.

60. కిర్యత్యారీ మనగా కిర్యత్బయలు రబ్బా అనునవి, వాటి పల్లెలు పోగా రెండు పట్టణములు.

60. kiryatyaaree managaa kiryatbayalu rabbaa anunavi, vaaṭi pallelu pōgaa reṇḍu paṭṭaṇamulu.

61. అరణ్యమున బేతరాబా మిద్దీను సెకాకా నిబ్షాను యీల్మెలహు ఎన్గెదీ అనునవి,

61. araṇyamuna bētharaabaa middeenu sekaakaa nibshaanu yeelmelahu en'gedee anunavi,

62. వాటి పల్లెలు పోగా ఆరు పట్టణములు.

62. vaaṭi pallelu pōgaa aaru paṭṭaṇamulu.

63. యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీ యులను యూదా వంశస్థులు తోలివేయ లేకపోయిరి గనుక యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదా వంశస్థులయొద్ద నివసించుచున్నారు.

63. yerooshalēmulō nivasin̄china yeboosee yulanu yoodhaa vanshasthulu thoolivēya lēkapōyiri ganuka yebooseeyulu nēṭivaraku yerooshalēmulō yoodhaa vanshasthulayoddha nivasin̄chuchunnaaru.


Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.